[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / cacls / lang / ko-KR.rc
1 /*
2 *Korean translation by manatails007(www.manatails007.org)
3 */
4 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
5
6 STRINGTABLE DISCARDABLE
7 BEGIN
8
9 IDS_HELP, "¾×¼¼½º ÄÁÆ®·Ñ ¸®½ºÆ®(ACLs)º¸±â, ¼öÁ¤\n\n\
10 CACLS ÆÄÀϸí [/T] [/E] [/C] [/G user:perm [...]] [/R user [...]]\n\
11 [/P user:perm [...]] [/D user [...]]\n\
12 ÆÄÀϸí ACL Ç¥½Ã\n\
13 /T ÆÄÀÏÀÇ ACL ´ëü\n\
14 Çö µð·ºÅ丮¿Í ÇÏÀ§ µð·ºÅ丮±îÁö Æ÷ÇÔ\n\
15 /E ´ëüÇÏ´Â ´ë½Å ACL ¼öÁ¤\n\
16 /C ±ÇÇÑ ¾øÀ½ ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã ¹«½Ã\n\
17 /G user:perm À¯Àú¿¡°Ô ¾×¼¼½º ±ÇÇÑ ÁÖ±â\n\
18 Perm Àº: R ÀбâÀü¿ë\n\
19 W ¾²±â\n\
20 C ¼öÁ¤\n\
21 F ¸ðµç ±ÇÇÑ\n\
22 /R user À¯ÀúÀÇ ±ÇÇÑ »¯±â (/E¿Í °°ÀÌ »ç¿ë).\n\
23 /P user:perm ±ÇÇÑ ´ëü\n\
24 Perm Àº: N ¾øÀ½\n\
25 R Àбâ\n\
26 W ¾²±â\n\
27 C ¼öÁ¤(¾²±â)\n\
28 F ¸ðµç±ÇÇÑ\n\
29 /D user ¾×¼¼½º Á¦ÇÑ\n\
30 Çϳª ÀÌ»óÀÇ ÆÄÀÏÀ» ¿­±â À§ÇØ ¿ÍÀϵåÄ«µå »ç¿ë °¡´É\n\
31 º¹¼öÀ¯Àú µ¿½Ã »ç¿ë°¡´É\n\n\
32 ´ÜÃàÅ°:\n\
33 CI - Container Inherit.\n\
34 ACE¸¦ µð·ºÅ丮¿¡ Àû¿ë\n\
35 OI - Object Inherit.\n\
36 ACE¸¦ ÆÄÀÏ¿¡ Àû¿ë\n\
37 IO - Inherit Only.\n\
38 ACEÀû¿ë ¾ÈÇÔ\n"
39
40 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
41 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
42 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
43 IDS_ABBR_FULL, "F"
44 IDS_ABBR_READ, "R"
45 IDS_ABBR_WRITE, "W"
46 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
47 IDS_ABBR_NONE, "N"
48 IDS_ALLOW, ""
49 IDS_DENY, "(DENY)"
50 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(special access:)"
51 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
52 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
53 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
54 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
55 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
56 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
57 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
58 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
59 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
60 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
61 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
62 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
63 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
64 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
65 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
66 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
67 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
68 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
69 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
70 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
71 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
72 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
73 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
74 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
75 IDS_DELETE, "DELETE"
76 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
77 END