[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / cacls / lang / sk-SK.rc
1 //Slovak language file by M rio Ka\9fm r aka Kario (kario@szm.sk) 16-01-2008
2
3 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE DISCARDABLE
6 BEGIN
7
8 IDS_HELP, "Zobraz¡ alebo zmen¡ zoznamy pr¡stupovìch pr v (Access Control List) s£borov.\n\n\
9 CACLS n zov_s£boru [/T] [/E] [/C] [/G pou§¡vate\96:povolenia [...]]\n\
10 [/R pou§¡vate\96 [...]] [/P pou§¡vate\96:povolenia [...]]\n\
11 [/D pou§¡vate\96 [...]]\n\
12 n zov_s£boru Zobraz¡ zoznamy ACL.\n\
13 /T Zmen¡ zoznamy ACL çpecifikovanìch s£borov\n\
14 v aktu lnom adres ri a vo vçetkìch podadres roch.\n\
15 /E Uprav¡ zoznam ACL namiesto jeho nahradenia.\n\
16 /C Pokra\9fovanie pri chyb ch odmietnutia pr¡stupu.\n\
17 /G pou§¡vate\96:povolenia\n\
18 Udel¡ çpecifikovan\82mu pou§¡vate\96ovi pr¡stupov\82 pr va.\n\
19 Povolenia m\93§u by\9c: R \9f¡tanie\n\
20 W z pis\n\
21 C zmena (z pis)\n\
22 F £plnì pr¡stup\n\
23 /R pou§¡vate\96 Odoberie çpecifikovanìm pou§¡vate\96om pr¡stupov\82 pr va\n\
24 (platn\82 iba s prep¡na\9fom /E).\n\
25 /P pou§¡vate\96:povolenia\n\
26 Nahrad¡ çpecifikovanìm pou§¡vate\96om pr¡stupov\82 pr va.\n\
27 Povolenia m\93§u by\9c: N §iadne\n\
28 R \9f¡tanie\n\
29 W z pis\n\
30 C zmena (z pis)\n\
31 F £plnì pr¡stup\n\
32 /D pou§¡vate\96 Odoprie çpecifikovan\82mu pou§¡vate\96ovi pr¡stup.\n\
33 N hradn\82 znaky sa daj£ pou§i\9c na çpecifikovanie viacerìch s£borov v jednom\n\
34 pr¡kaze. Rovnako m\93§ete çpecifikova\9c aj viacerìch pou§¡vate\96ov v pr¡kaze.\n\n\
35 Skratky:\n\
36 CI - Kontajnerov\82 dedenie.\n\
37 ACE bude zdeden\82 po adres roch.\n\
38 OI - Objektov\82 dedenie.\n\
39 ACE bude zdeden\82 po s£boroch.\n\
40 IO - Iba zdedi\9c.\n\
41 ACE sa neaplikuje na aktu lny s£bor alebo adres r.\n"
42
43 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
44 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
45 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
46 IDS_ABBR_FULL, "F"
47 IDS_ABBR_READ, "R"
48 IDS_ABBR_WRITE, "W"
49 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
50 IDS_ABBR_NONE, "N"
51 IDS_ALLOW, ""
52 IDS_DENY, "(DENY)"
53 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(çpeci lny pr¡stup:)"
54 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
55 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
56 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
57 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
58 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
59 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
60 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
61 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
62 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
63 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
64 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
65 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
66 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
67 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
68 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
69 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
70 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
71 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
72 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
73 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
74 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
75 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
76 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
77 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
78 IDS_DELETE, "DELETE"
79 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
80 END