[CHARMAP]
[reactos.git] / reactos / base / applications / charmap / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
10 CAPTION "Tablica znaków"
11 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
13 BEGIN
14 LTEXT "Czci&onka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
15 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
16 PUSHBUTTON "Pomo&c", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
17 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
18 LTEXT "&Znaki do skopiowania:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
19 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
20 DEFPUSHBUTTON "Wy&bierz", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
21 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
22 //AUTOCHECKBOX "Widok z&aawansowany", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
24 END
25
26 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
27 CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
28 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
30 BEGIN
31 LTEXT "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
32 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
33 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
34 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
35 END
36
37 STRINGTABLE DISCARDABLE
38 BEGIN
39 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
40 IDS_ABOUT "&O programie..."
41 END