[CHARMAP]
[reactos.git] / reactos / base / applications / charmap / lang / ru-RU.rc
1 // Russian language resource file (Dmitry Chapyshev, 2007-06-10)
2
3 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
6 CAPTION "Òàáëèöà ñèìâîëîâ"
7 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
8 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
9 BEGIN
10 LTEXT "Øðèôò:", IDC_STATIC, 6, 7, 27, 9
11 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
12 PUSHBUTTON "Ñïðàâêà", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
13 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
14 LTEXT "Êîïèðîâàòü ñèìâîë:", IDC_STATIC, 6, 188, 95, 9
15 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
16 DEFPUSHBUTTON "Âûáðàòü", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
17 PUSHBUTTON "Êîïèðîâàòü", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
18 //AUTOCHECKBOX "Advanced view", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
20 END
21
22 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
23 CAPTION "Î Òàáëèöå ñèìâîëîâ"
24 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
26 BEGIN
27 LTEXT "Òàáëèöà ñèìâîëîâ v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
28 PUSHBUTTON "Çàêðûòü", IDOK, 75, 162, 44, 15
29 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
30 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
31 END
32
33 STRINGTABLE DISCARDABLE
34 BEGIN
35 IDS_LICENSE "Ýòà ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîé; Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïîâòîðíî è (èëè) èçìåíÿòü, ñîáëþäàÿ óñëîâèÿ Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, îïóáëèêîâàííîãî Ôîíäîì ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ëèáî ðåäàêöèè 2 Ñîãëàøåíèÿ, ëèáî (íà âàøå óñìîòðåíèå) ëþáîé ðåäàêöèè, âûïóùåííîé ïîçæå.\r\n\r\nÝòà ïðîãðàììà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â íàäåæäå íà òî, ÷òî îíà îêàæåòñÿ ïîëåçíîé, íî ÁÅÇ ÊÀÊÈÕ-ËÈÁÎ ÃÀÐÀÍÒÈÉ, âêëþ÷àÿ ïîäðàçóìåâàåìóþ ãàðàíòèþ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ëèáî ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÈ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ. Ïîäðîáíîñòè ñîäåðæàòñÿ â Îòêðûòîì ëèöåíçèîííîì ñîãëàøåíèè GNU.\r\n\r\nÂìåñòå ñ ýòîé ïðîãðàììîé äîëæåí ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ýêçåìïëÿð Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, åñëè îí îòñóòñòâóåò, ñîîáùèòå îá ýòîì â Ôîíä ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
36 IDS_ABOUT "&Î ïðîãðàììå..."
37 END