Merge trunk HEAD (46152)
[reactos.git] / reactos / base / applications / cmdutils / doskey / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS DOSKey
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/cmdutils/doskey/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for ReactOS DOSKey
6 * TRANSLATOR: Sakara Yevhen
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_HELP, "Ìåíåäæåð êîìàíäíîãî ðÿäêà äëÿ ðåäàãóâàííÿ íàëàøòóâàíü, ³ñòî𳿠òà ìàêðîñ³â.\n\
15 \n\
16 DOSKEY [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exe] [/HISTORY] [/LISTSIZE=size]\n\
17 [/REINSTALL] [/MACROS[:exe | :ALL]] [/MACROFILE=file] [macroname=[text]]\n\
18 \n\
19 /INSERT Äîçâ³ë âêëþ÷åííÿ ðåæèìó.\n\
20 /OVERSTRIKE Çàáîðîíà âêëþ÷åííÿ ðåæèìó.\n\
21 /EXENAME=exename Âñòàíîâëåííÿ ³ì'ÿ ïðîãðàìè äëÿ ïåðåãëÿäó/çì³íè ³ñòîð³¿\n\
22 ³ ìàêðîñ³â. Çíà÷åííÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì cmd.exe.\n\
23 /HISTORY ³äîáðàæåííÿ ³ñòî𳿠êîìàíä.\n\
24 /LISTSIZE=size Âñòàíîâëåííÿ ê³ëüêîñò³ êîìàíä çà ³ñòîð³þ áóôåðà.\n\
25 /REINSTALL Î÷èùåííÿ ³ñòî𳿠êîìàíä.\n\
26 /MACROS ³äîáðàæåííÿ ìàêðîñ³ âèçíà÷åíü.\n\
27 /MACROS:exename ³äîáðàæåííÿ ìàêðîñ³ âèçíà÷åíü äëÿ êîíêðåòíî¿ ïðîãðàìè.\n\
28 /MACROS:ALL ³äîáðàæåííÿ ìàêðîñ³ âèçíà÷åíü äëÿ âñ³õ ïðîãðàì.\n\
29 /MACROFILE=filename Çàâàíòàæåííÿ ìàêðîñ³ âèçíà÷åíü ç ôàéëó.\n\
30 macroname Âèçíà÷åííÿ ³ì'ÿ ìàêðîñó äëÿ ñòâîðåííÿ.\n\
31 text Âèçíà÷åííÿ çàì³íè òåêñòó â ìàêðîñ³.\n"
32
33 IDS_INVALID_MACRO_DEF, "Íåä³éñíèé ìàêðîñ âèçíà÷åííÿ: %s\n"
34
35 END