Merge trunk HEAD (46152)
[reactos.git] / reactos / base / applications / downloader / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
4 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
5 CAPTION "Ñâàëÿíå..."
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 CONTROL "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER|PBS_SMOOTH,10,10,200,12
9 LTEXT "", IDC_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
10 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
11 END
12
13 IDD_PROF DIALOGEX 6, 6, 267, 110
14 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
15 CAPTION "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëÿíå:", -1, 6, 10, 144, 8
19 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_FOLDER_EDIT, 6, 20, 205, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 PUSHBUTTON "&Èçáîð...", IDC_CHOOSE_BUTTON, 216, 20, 45, 14
21 AUTOCHECKBOX "&Èçòðèâàíå íà èíñòàëàöèîííèòå ôàéëîâå ñëåä ñëàãàíåòî", IDC_DELINST_FILES_CHECKBOX, 8, 40, 210, 10, WS_GROUP
22 LTEXT "Ñúðâúð ñ îáíîâÿâàíèÿ:", -1, 6, 55, 140, 8
23 EDITTEXT IDC_UPDATE_SERVER_EDIT, 6, 65, 255, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
24 DEFPUSHBUTTON "&Äîáðå", IDOK, 147, 90, 54, 15
25 PUSHBUTTON "&Îòêàç", IDCANCEL, 207, 90, 54, 15
26 END
27
28 STRINGTABLE DISCARDABLE
29 BEGIN
30 IDS_WINDOW_TITLE "Ñâàëè! - Ñâàëÿ÷úò íà ÐåàêòÎÑ"
31 IDS_WELCOME_TITLE "Ñâàëÿ÷úò íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
32 IDS_WELCOME "Èçáåðåòå ðàçäåë îòëÿâî. Òîâà å èçäàíèå 1.1."
33 IDS_NO_APP_TITLE "Íå å èçáðàíî ïðèëîæåíèå"
34 IDS_NO_APP "Èçáåðåòå ïðèëîæåíèå, ïðåäè äà íàòèñíåòî êëàâèøà \84Ñâàëÿíå\94. Àêî èìàòå íóæäà îò ïîìîù, íàòèñíåòå âúïðîñèòåëíàòà â ãîðíèÿ äåñåí úãúë."
35 IDS_UPDATE_TITLE "Îáíîâÿâàíå"
36 IDS_UPDATE "Òàçè âúçìîæíîñò âñå îùå íå å ãîòîâà."
37 IDS_HELP_TITLE "Ïîìîù"
38 IDS_HELP "Èçáåðåòå ðàçäåë îòëÿâî, ñëåä òîâà èçáåðåòå ïðèëîæåíèå è íàòèñíåòå \84Ñâàëÿíå\94. Çà äà îñúâðåìåíèòå ñâåäåíèÿòà çà ïðèëîæåíèåòî, íàòèñíåòå êîï÷åòî äî \84Íàïðåä\94."
39 IDS_NO_APPS "Çà ñúæàëåíèå â òîçè ðàçäåë âñå îùå íÿìà ïðèëîæåíèÿ. Ìîæåòå äà ïîìîãíåòå è äà äîáàâèòå îùå ïðèëîæåíèÿ."
40 IDS_CHOOSE_APP "Èçáåðåòå ïðèëîæåíèå."
41 IDS_CHOOSE_SUB "Èçáåðåòå ïîäðàçäåë."
42 IDS_CHOOSE_CATEGORY "Èçáåðåòå ðàçäåë."
43 IDS_CHOOSE_BOTH "Èçáåðåòå ïîäðàçäåë èëè ïðèëîæåíèå."
44 IDS_XMLERROR_1 "Xml ôàéëúò íå å îòêðèò !"
45 IDS_XMLERROR_2 "Ðàçáîðúò íà XML ôàéëà å íåóñïåøåí!"
46 IDS_DOWNLOAD_ERROR "Ñâàëÿíåòî íà ôàéëà íåâúçìîæíî.\nÏðîâåðåòå âðúçêàòà ñè ñ èíòåðíåò."
47 IDS_VERSION "Èçäàíèå: "
48 IDS_LICENCE "Ðàçðåøèòåëíî: "
49 IDS_MAINTAINER "Ïîääúðæàù: "
50 IDS_APPS_TITLE "Ïðèëîæåíèÿ"
51 IDS_CATS_TITLE "Ðàçäåëè"
52 IDS_CHOOSE_FOLDER "Èçáåðåòå ïàïêàòà..."
53 IDS_NOTCREATE_REGKEY "Íåóñïåøíî ñúçäàâàíå íà êëþ÷ â ðåãèñòúðà."
54 IDS_DOWNLOAD_FOLDER "Ñâàëÿ÷"
55 IDS_UNABLECREATE_FOLDER "Íåóñïåøíî ñúçäàâàíå íà ïàïêà ñ òîâà èìå!"
56 IDS_UPDATE_URL "http://svn.reactos.org"
57 TTT_HELPBUTTON, "Ïîìîù çà ñâàëÿ÷à"
58 TTT_UPDATEBUTTON, "Âñå îùå íå å ãîòîâî"
59 TTT_PROFBUTTON, "Ïîçâîëÿâà íàñòðîéêà íà ñâàëÿ÷à"
60 END