[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / dxdiag / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
5 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
6 WS_THICKFRAME
7 CAPTION "Ïðèëîæåíèå çà ïðåãëåæäàíå íà ÐåàêòÕ"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
11 PUSHBUTTON "Ïîìî&ù", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
12 DEFPUSHBUTTON "&Ñëåäâàùà ñòðàíèöà", IDC_BUTTON_NEXT, 227, 261, 80, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
13 PUSHBUTTON "&Çàïèñ íà âñè÷êè ñâåäåíèÿ...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "Èç&õîä", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
15 END
16
17 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
18 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 LTEXT "Òîâà ñðåäñòâî äàâà ïîäðîáíè ñâåäåíèÿ çà ñúñòàâíèòå íà ÐåàêòÕ è çà âîäà÷èòå, ñëîæåíè â óðåäáàòà âè.", -1, 10, 10, 443, 17
22 LTEXT "Àêî çíàåòå êîÿ îáëàñò ïðè÷èíÿâà ïðîáëåìà, íàòèñíåòå ïîäõîäÿùèÿ ïîäïðîçîðåö.  ïðîòèâåí ñëó÷àé ìîæåòå äà ïîëçâàòå \84Ñëåäâàùà ñòðàíèöà\93, çà äà îáõîäèòå âñè÷êè ñòðàíèöè.", -1, 10, 30, 443, 25
23 GROUPBOX "Ñâåäåíèÿ çà óðåäáàòà", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
24 LTEXT "Ñåãàøíè äàòà/âðåìå:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
25 LTEXT "Èìå íà êîìïþòúðà:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
26 LTEXT "Ðàáîòíà óðåäáà:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
27 LTEXT "Åçèê:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
28 LTEXT "Ïðîèçâîäèòåë íà óðåäáàòà:", -1, 40, 110, 110, 10, SS_RIGHT
29 LTEXT "Ìîäåë íà ñèñòåìàòà:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
30 LTEXT "ÁÈÎÑ:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
31 LTEXT "Ïðîöåñîð:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "Ïàìåò:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "Îáìåíåí ôàéë:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "Âåðñèÿ íà ÐåàêòÕ:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
36 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
37 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
38 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
39 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
40 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
41 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
46 END
47
48 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 GROUPBOX "Óñòðîéñòâî", -1, 10, 10, 250, 100
53 RTEXT "Èìå:", -1, 20, 25, 80, 10
54 RTEXT "Ïðîèçâîäèòåë:", -1, 20, 35, 80, 10
55 RTEXT "Âèä íà ÷èïà:", -1, 20, 45, 80, 10
56 RTEXT "Âèä ÖÀÏ:", -1, 20, 55, 80, 10
57 RTEXT "Îáùà ïàìåò îêîëî:", -1, 20, 65, 80, 10
58 RTEXT "Ðåæèì íà åêðàíà:", -1, 20, 75, 80, 10
59 RTEXT "Åêðàí:", -1, 20, 85, 80, 10
60 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 105, 25, 150, 10
61 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 105, 35, 150, 10
62 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 105, 45, 150, 10
63 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 105, 55, 150, 10
64 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 105, 65, 150, 10
65 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 105, 75, 150, 10
66 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 105, 85, 150, 10
67
68 GROUPBOX "Âîäà÷ (äðàéâåð)", -1, 270, 10, 190, 100
69 RTEXT "Îñíîâåí âîäà÷:", -1, 275, 25, 55, 10
70 RTEXT "Èçäàíèå:", -1, 275, 35, 55, 10
71 RTEXT "Äàòà:", -1, 275, 45, 55, 10
72 RTEXT "Çíàê íà WHQL:", -1, 275, 55, 55, 10
73 RTEXT "Ìèíè-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
74 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
75 RTEXT "Âåðñèÿ íà DDI:", -1, 275, 85, 55, 10
76 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
77 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
78 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
79 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
80 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
81 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
82 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
83
84 GROUPBOX "Âúçìîæíîñòè íà ÐåàêòÕ", -1, 10, 115, 450, 60
85 RTEXT "Óñêîðåíèå íà DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
86 RTEXT "Óñêîðåíèå íà Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
87 RTEXT "AGP óñêîðåíèå íà òúêàíèòå:", -1, 15, 160, 110, 12
88 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
90 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
91 PUSHBUTTON "Âêëþ÷âàíå", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "Âêëþ÷âàíå", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "Âêëþ÷âàíå", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà íà DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 85, 14
95 PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà íà Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 85, 14, WS_DISABLED
96
97 GROUPBOX "Áåëåæêè", -1, 10, 180, 450, 40
98 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
99 END
100
101 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 GROUPBOX "Óñòðîéñòâî", -1, 10, 10, 250, 100
106 RTEXT "Èìå:", -1, 15, 25, 95, 10
107 RTEXT "ÎÇ íà óñòðîéñòâîòî:", -1, 15, 35, 95, 10
108 RTEXT "ÎÇ íà ïðîèçâîäèòåëÿ:", -1, 15, 45, 95, 10
109 RTEXT "ÎÓ íà ïðîèçâåäåíèåòî:", -1, 15, 55, 95, 10
110 RTEXT "Âèä:", -1, 15, 65, 95, 10
111 RTEXT "Ïîäðàçáèðàíî óñòðîéñòâî:", -1, 15, 75, 95, 10
112 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 115, 25, 140, 10
113 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 115, 35, 140, 10
114 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 115, 45, 140, 10
115 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 115, 55, 140, 10
116 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 115, 65, 140, 10
117 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 115, 75, 140, 10
118 GROUPBOX "Âîäà÷ (äðàéâåð)", -1, 270, 10, 190, 100
119 RTEXT "Èìå:", -1, 275, 25, 55, 10
120 RTEXT "Èçäàíèå:", -1, 275, 35, 55, 10
121 RTEXT "Äàòà:", -1, 275, 45, 55, 10
122 RTEXT "Çíàê íà WHQL:", -1, 275, 55, 55, 10
123 RTEXT "Äðóãè ôàéëîâå:", -1, 275, 65, 55, 10
124 RTEXT "Äîñòàâ÷èê:", -1, 275, 75, 55, 10
125 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
127 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
128 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
129 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
130 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
131 GROUPBOX "Âúçìîæíîñòè íà ÐåàêòÕ", -1, 10, 115, 450, 60
132 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
133 RTEXT "Õàðäóåðåí çâóê\nÓñêîðåíèå:", -1, 20, 135, 90, 20
134 PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà íà DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 100, 14
135 GROUPBOX "Áåëåæêè", -1, 10, 180, 450, 40
136 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
137 END
138
139 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
140 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 END
144
145 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 GROUPBOX "Óñòðîéñòâà çà ïðÿê âõîä (DirectInput)", -1, 10, 10, 452, 80
150 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
151 GROUPBOX "Âõîäíè óñòðîéñòâà", -1, 10, 100, 452, 60
152 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
153 GROUPBOX "Ñâåäåíèÿ", -1, 10, 170, 452, 50
154 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
155 END
156
157 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 GROUPBOX "Âïèñàí äîñòàâ÷èê íà óñëóãàòà DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
162 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
163 END
164
165 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 END
170
171 STRINGTABLE DISCARDABLE
172 BEGIN
173 IDS_MAIN_DIALOG "Ïðåãëåæäàùî ñå÷èâî íà ÐåàêòÕ"
174 IDS_SYSTEM_DIALOG "Óðåäáà"
175 IDS_DISPLAY_DIALOG "Åêðàí"
176 IDS_SOUND_DIALOG "Çâóê"
177 IDS_MUSIC_DIALOG "Ìóçèêà"
178 IDS_INPUT_DIALOG "Âõîä"
179 IDS_NETWORK_DIALOG "Ìðåæà"
180 IDS_HELP_DIALOG "Ïîìîù"
181 IDS_FORMAT_MB "%I64uÌÁ ïàìåò"
182 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u ÌÁ çàåòè, %I64u ÌÁ ñâîáîäíè"
183 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u ÖÏÓ)"
184 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u ÖÏÓòà)"
185 IDS_VERSION_UNKNOWN "Íåèçâåñòíà âåðñèÿ"
186 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Ñâúðçàí"
187 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Ðàçêà÷åí"
188 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
189 IDS_DEVICE_NAME "Èìå íà óñòðîéñòâîòî"
190 IDS_DEVICE_STATUS "Ñúñòîÿíèå"
191 IDS_DEVICE_CONTROLLER "ÎÇ íà óïðàâëåíèåòî"
192 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ÎÇ íà ïðîèçâîäèòåëÿ"
193 IDS_DEVICE_PRODUCT "ÎÇ íà ïðîèçâåäåíèåòî"
194 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Âîäà÷ çà ñèëîâà îáðàòíà âðúçêà"
195 IDS_NOT_APPLICABLE "Íåïðèëîæèìî"
196 IDS_OPTION_YES "Äà"
197 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Èìå"
198 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Ðåãèñòúð"
199 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Ôàéë"
200 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Èçäàíèå"
201 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Äîñòàâ÷èê íà óñëóãàòà çà ìîäåì íà DirectPlay8"
202 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Äîñòàâ÷èê íà ïîñëåäîâàòåëíàòà óñëóãàòà íà DirectPlay8"
203 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Äîñòàâ÷èê íà IPX óñëóãàòà íà DirectPlay8"
204 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Äîñòàâ÷èê íà óñëóãàòà DirectPlay8-TCP/IP"
205 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Ñâúðçâàíå êúì èíòåðíåò ïî TCP/IP çà DirectPlay"
206 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX ñâúðçâàíå çà DirectPlay"
207 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Ìîäåìíî ñâúðçâàíå çà DirectPlay"
208 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Ïîñëåäîâàòåëíî ñâúðçâàíå çà DirectPlay"
209 IDS_REG_SUCCESS "Äîáðå"
210 IDS_REG_FAIL "Ãðåøêà"
211 IDS_DDTEST_ERROR "Ïðîâåðêàòà áå íåóñïåøíà!"
212 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Òîâà ùå ïóñíå èíòåðôåéñà çà èçïèòâàíå íà DirectDraw. Äà ïðîäúëæà ëè?"
213 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Ùå áúäå èçïèòàí DirectDraw çà èçîáðàçÿâàíå íà ïúðâè÷íà ïîâúðõíîñò. Òðÿáâà äà áúäàò èçîáðàçåíè ÷åðíè è áåëè ïðàâîúãúëíèöè. Äà ïðîäúëæèì ëè?"
214 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Âèäÿõòå ëè ÷åðíè è áåëè ïðàâîúãúëíèöè?"
215 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Ùå áúäå èçïèòàí DirectDraw çà èçîáðàçÿâàíå â èçâúíåêðàíåí áóôåð. Òðÿáâà äà áúäå èçîáðàçåí äâèæåù ñå áÿë ïðàâîúãúëíèê. Äà ïðîäúëæèì ëè?"
216 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Âèäÿõòå ëè áÿë äâèæåù ñå ïðàâîúãúëíèê?"
217 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Ùå áúäå èçïèòàí DirectDraw çà èçîáðàçÿâàíå íà öÿë åêðàí. Òðÿáâà äà áúäå èçîáðàçåí äâèæåù ñå áÿë ïðàâîúãúëíèê. Äà ïðîäúëæèì ëè?"
218 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Âèäÿõòå ëè áÿë äâèæåù ñå ïðàâîúãúëíèê â ðåæèì \84öÿë åêðàí\93?"
219 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u ÌÁ"
220 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u áèòà)(%uÕö)"
221 IDS_OPTION_NO "Íå"
222 END
223
224