[HEADERS]
[reactos.git] / reactos / base / applications / games / solitaire / lang / ru-RU.rc
1 // Russian language resource file (Dmitry Chapyshev, 2007-06-10)
2
3 #include "resource.h"
4
5 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
6
7
8 /* Äèàëîãè */
9
10 IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
11 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
12 CAPTION "Íàñòðîéêè"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 GROUPBOX "Êàðòû", -1, 7, 7, 65, 40
16 AUTORADIOBUTTON "Ïî &îäíîé", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
17 AUTORADIOBUTTON "Ïî &òðè", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10
18 AUTOCHECKBOX "&Ïîêàçûâàòü âðåìÿ", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,75 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
19 AUTOCHECKBOX "&Ñòðîêà ñîñòîÿíèÿ", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 75, 10, WS_TABSTOP
20
21 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14
22 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
23 END
24
25 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
26 CAPTION "Âûáîð îáëîæêè êàðò"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
29 BEGIN
30 CONTROL "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 26, 32
31 CONTROL "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 34, 7, 26, 32
32 CONTROL "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 64, 7, 26, 32
33 CONTROL "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 94, 7, 26, 32
34 CONTROL "", IDC_CARDBACK5, "Static", SS_NOTIFY, 124, 7, 26, 32
35 CONTROL "", IDC_CARDBACK6, "Static", SS_NOTIFY, 154, 7, 26, 32
36 CONTROL "", IDC_CARDBACK7, "Static", SS_NOTIFY, 4, 46, 26, 32
37 CONTROL "", IDC_CARDBACK8, "Static", SS_NOTIFY, 34, 46, 26, 32
38 CONTROL "", IDC_CARDBACK9, "Static", SS_NOTIFY, 64, 46, 26, 32
39 CONTROL "", IDC_CARDBACK10, "Static", SS_NOTIFY, 94, 46, 26, 32
40 CONTROL "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
41 CONTROL "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
42 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
43 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
44 END
45
46
47 /* Ñòðîêè */
48
49 STRINGTABLE
50 BEGIN
51 IDS_SOL_NAME "Ïàñüÿíñ"
52 IDS_SOL_ABOUT "Ïàñüÿíñ îò J Brown\n\nCardLib âåðñèè 1.0."
53 IDS_SOL_QUIT "Çàêîí÷èòü òåêóùóþ èãðó?"
54 IDS_SOL_WIN "Congratulations, you win!!"
55 IDS_SOL_DEAL "Deal again?"
56 END
57
58
59 /* Ìåíþ */
60
61 IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
62 BEGIN
63 POPUP "&Èãðà"
64 BEGIN
65 MENUITEM "Í&îâàÿ èãðà\tF2", IDM_GAME_NEW
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Îáëîæêè...", IDM_GAME_DECK
68 MENUITEM "&Íàñòðîéêè...", IDM_GAME_OPTIONS
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "&Âûõîä", IDM_GAME_EXIT
71 END
72 POPUP "&Ïîìîùü"
73 BEGIN
74 MENUITEM "&Ñïðàâêà\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
75 MENUITEM "&Î ïðîãðàììå", IDM_HELP_ABOUT
76 END
77 END
78
79
80
81 /* Accelerator */
82
83 IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
84 BEGIN
85 VK_F1, IDM_HELP_CONTENTS, VIRTKEY, NOINVERT
86 VK_F2, IDM_GAME_NEW, VIRTKEY, NOINVERT
87 END