[EVENTVWR]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDC_EVENTVWR MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Äíåâíèê"
6 BEGIN
7 MENUITEM "&Ïðèëîæåíèå", ID_LOG_APPLICATION
8 MENUITEM "&Ñèãóðíîñò", ID_LOG_SECURITY
9 MENUITEM "&Óðåäáà", ID_LOG_SYSTEM
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "Èç&õîä", IDM_EXIT
12 END
13 POPUP "Èç&ãëåä"
14 BEGIN
15 MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå", IDM_REFRESH
16 END
17 MENUITEM "Íà&ñòðîéêè", ID_OPTIONS
18 POPUP "Ïîìî&ù"
19 BEGIN
20 MENUITEM "Ïîìî&ù", IDM_HELP
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "&Çà...", IDM_ABOUT
23 END
24 END
25
26 IDC_EVENTVWR ACCELERATORS
27 BEGIN
28 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
29 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
30 END
31
32 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
33 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
34 CAPTION "Çà"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 ICON IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
38 LTEXT "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ, â 1,0 çà ÐåàêòÎÑ",IDC_STATIC,49,10,150,8,SS_NOPREFIX
39 LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
40 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
41 END
42
43 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
44 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
45 CAPTION "Ïî÷àêàéòå..."
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "Çàðåæäàíå íà ñúáèòèÿòà. Ïî÷àêàéòå...",IDC_STATIC,49,15,119,8,SS_NOPREFIX
49 END
50
51
52 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
53 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
54 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
55 CAPTION "Ïîäðîáíî çà ñúáèòèåòî"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
57 BEGIN
58 DEFPUSHBUTTON "&Çàòâàðÿíå",IDOK,12,258,50,14
59 PUSHBUTTON "Íà&çàä",IDPREVIOUS,78,258,50,14
60 PUSHBUTTON "Íà&ïðåä",IDNEXT,144,258,50,14
61 PUSHBUTTON "Ïîìî&ù",IDHELP,210,258,50,14
62 EDITTEXT IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
63 LTEXT "&Îïèñàíèå:",IDC_STATIC,15,70,39,8
64 LTEXT "Äàòà:",IDC_STATIC,14,14,36,8
65 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTDATESTATIC,60,14,40,8
66 LTEXT "Âðåìå:",IDC_STATIC,14,27,36,8
67 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTTIMESTATIC,60,27,40,8
68 LTEXT "&Ïîòðåáèòåë:",IDC_STATIC,14,41,50,8
69 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTUSERSTATIC,60,41,40,8
70 LTEXT "&Êîìïþòúð:",IDC_STATIC,14,54,40,8
71 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,60,54,40,8
72 LTEXT "Îçíà÷èòåë ñúáèòèå:",IDC_STATIC,105,15,71,8
73 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,40,8
74 LTEXT "Èçòî÷íèê:",IDC_STATIC,105,28,36,8
75 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,40,8
76 LTEXT "Âèä:",IDC_STATIC,105,42,36,8
77 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,40,8
78 LTEXT "Ðàçäåë:",IDC_STATIC,105,55,36,8
79 LTEXT "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,40,8
80 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
81 LTEXT "&Äàííè",IDC_STATIC,14,194,25,8
82 CONTROL "&Áàéòîâå",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,40,10
83 CONTROL "&Äóìè",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,85,194,33,10
84 END
85
86 STRINGTABLE
87 BEGIN
88 IDS_APP_TITLE "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
89 IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
90 END
91
92 STRINGTABLE
93 BEGIN
94 IDS_COLUMNTYPE "Type"
95 IDS_COLUMNDATE "Date"
96 IDS_COLUMNTIME "Time"
97 IDS_COLUMNSOURCE "Source"
98 IDS_COLUMNCATEGORY "Category"
99 IDS_COLUMNEVENT "Event"
100 IDS_COLUMNUSER "User"
101 IDS_COLUMNCOMPUTER "Computer"
102 IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
103 END