[EVENTVWR]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / ko-KR.rc
1 /*
2 *Korean translation by manatails007(www.manatails007.org)
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDC_EVENTVWR MENU
8 BEGIN
9 POPUP "·Î±×(&L)"
10 BEGIN
11 MENUITEM "¾ÖÇø®ÄÉÀ̼Ç(&A)", ID_LOG_APPLICATION
12 MENUITEM "º¸¾È(&S)", ID_LOG_SECURITY
13 MENUITEM "½Ã½ºÅÛ(&S)", ID_LOG_SYSTEM
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Á¾·á(&X)", IDM_EXIT
16 END
17 POPUP "º¸±â(&V)"
18 BEGIN
19 MENUITEM "»õ·Î °íħ(&R)", IDM_REFRESH
20 END
21 MENUITEM "¿É¼Ç(&O)", ID_OPTIONS
22 POPUP "µµ¿ò¸»(&H)"
23 BEGIN
24 MENUITEM "µµ¿ò¸»(&H)", IDM_HELP
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "´ëÇÏ¿©...(&A)", IDM_ABOUT
27 END
28 END
29
30 IDC_EVENTVWR ACCELERATORS
31 BEGIN
32 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
33 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
34 END
35
36 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Á¤º¸"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
40 BEGIN
41 ICON IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
42 LTEXT "ReactOS À̺¥Æ® ºä¾î Version 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
43 LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
44 DEFPUSHBUTTON "È®ÀÎ",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
45 END
46
47 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
49 CAPTION "±â´Ù¸®¼¼¿ä.."
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 CTEXT "À̺¥Æ® ·Î±× ·ÎµùÁß. ±â´Ù·ÁÁÖ¼¼¿ä...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
53 END
54
55 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
56 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
57 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
58 CAPTION "Event Detail"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
60 BEGIN
61 DEFPUSHBUTTON "´Ý±â(&C)",IDOK,12,258,50,14
62 PUSHBUTTON "ÀÌÀü(&P)",IDPREVIOUS,78,258,50,14
63 PUSHBUTTON "´ÙÀ½(&N)",IDNEXT,144,258,50,14
64 PUSHBUTTON "µµ¿ò¸»(&H)",IDHELP,210,258,50,14
65 EDITTEXT IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
66 LTEXT "¼³¸í(&D):",IDC_STATIC,15,70,39,8
67 LTEXT "³¯Â¥:",IDC_STATIC,14,14,36,8
68 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTDATESTATIC,56,14,72,8
69 LTEXT "½Ã°£:",IDC_STATIC,14,27,36,8
70 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
71 LTEXT "»ç¿ëÀÚ(&U):",IDC_STATIC,14,41,36,8
72 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
73 LTEXT "ÄÄÇ»ÅÍ(&C):",IDC_STATIC,14,54,36,8
74 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
75 LTEXT "À̺¥Æ®ID:",IDC_STATIC,133,15,36,8
76 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
77 LTEXT "¼Ò½º:",IDC_STATIC,133,28,36,8
78 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
79 LTEXT "ŸÀÔ:",IDC_STATIC,133,42,36,8
80 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
81 LTEXT "Ä«Å×°í¸®:",IDC_STATIC,133,55,36,8
82 LTEXT "°íÁ¤",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,87,8
83 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
84 LTEXT "µ¥ÀÌÅÍ(&A)",IDC_STATIC,14,194,20,8
85 CONTROL "¹ÙÀÌÆ®(&B)",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
86 CONTROL "±ÛÀÚ(&W)",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
87 END
88
89 STRINGTABLE
90 BEGIN
91 IDS_APP_TITLE "À̺¥Æ® ºä¾î"
92 IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "( %s ) ÀÇ À̺¥Æ®ID ( %lu ) ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ·ÎÄà ÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ Ç¥½ÃÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ·¹Áö½ºÆ®¸®³ª DLL ÆÄÀÏÀ» °¡ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
93 IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE "¿¡·¯"
94 IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE "°æ°í"
95 IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Á¤º¸"
96 IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "°¨»ç ¼º°ø"
97 IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "°¨»ç ½ÇÆÐ"
98 IDC_EVENTLOG_SUCCESS "¼º°ø"
99 IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
100 END
101
102 STRINGTABLE
103 BEGIN
104 IDS_COLUMNTYPE "Type"
105 IDS_COLUMNDATE "Date"
106 IDS_COLUMNTIME "Time"
107 IDS_COLUMNSOURCE "Source"
108 IDS_COLUMNCATEGORY "Category"
109 IDS_COLUMNEVENT "Event"
110 IDS_COLUMNUSER "User"
111 IDS_COLUMNCOMPUTER "Computer"
112 IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
113 END