[EVENTVWR]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Event Viewer
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
5 * PURPOSE: English Language File for ReactOS Event Viewer
6 *
7 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
8 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
9 * http://www.reactos.org
10 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
11 */
12
13 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
14
15 IDC_EVENTVWR MENU
16 BEGIN
17 POPUP "&Logi"
18 BEGIN
19 MENUITEM "&Aplikacja", ID_LOG_APPLICATION
20 MENUITEM "&Zabezpieczenia", ID_LOG_SECURITY
21 MENUITEM "&System", ID_LOG_SYSTEM
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Wyj\9ccie", IDM_EXIT
24 END
25 POPUP "&Podgl¹d"
26 BEGIN
27 MENUITEM "&Od\9cwie¿", IDM_REFRESH
28 END
29 MENUITEM "Op&cje", ID_OPTIONS
30 POPUP "Po&moc"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Pomo&c", IDM_HELP
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "O &programie...", IDM_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDC_EVENTVWR ACCELERATORS
39 BEGIN
40 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
41 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
42 END
43
44 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "O programie"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
48 BEGIN
49 ICON IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
50 LTEXT "Podgl¹d zdarzeñ ReactOS wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
51 LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
52 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
53 END
54
55 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
56 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
57 CAPTION "Czekaj.."
58 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
59 BEGIN
60 CTEXT "£adowanie logów zdarzeñ. Proszê czekaæ ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
61 END
62
63 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
66 CAPTION "Szczegó³y zdarzenia"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
68 BEGIN
69 DEFPUSHBUTTON "&Zamknij",IDOK,12,258,50,14
70 PUSHBUTTON "&Poprzedni",IDPREVIOUS,78,258,50,14
71 PUSHBUTTON "&Nastêpny",IDNEXT,144,258,50,14
72 PUSHBUTTON "Po&moc",IDHELP,210,258,50,14
73 EDITTEXT IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
74 LTEXT "&Opis:",IDC_STATIC,15,70,39,8
75 LTEXT "Data:",IDC_STATIC,14,14,36,8
76 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTDATESTATIC,56,14,72,8
77 LTEXT "Czas:",IDC_STATIC,14,27,36,8
78 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
79 LTEXT "&U¿ytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
80 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
81 LTEXT "&Komputer:",IDC_STATIC,14,54,36,8
82 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
83 LTEXT "Numer ID:",IDC_STATIC,133,15,36,8
84 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
85 LTEXT "¯ród³o:",IDC_STATIC,133,28,36,8
86 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
87 LTEXT "Typ:",IDC_STATIC,133,42,36,8
88 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
89 LTEXT "Kategoria:",IDC_STATIC,133,55,36,8
90 LTEXT "Statycznie",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,87,8
91 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
92 LTEXT "D&ane",IDC_STATIC,14,194,20,8
93 CONTROL "&Bajty",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
94 CONTROL "&S³owa",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
95 END
96
97 STRINGTABLE
98 BEGIN
99 IDS_APP_TITLE "Podgl¹d zdarzeñ"
100 IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie zosta³ odnaleziony w \9fródle: ( %s ). Ten komputer mo¿e nie miec wystarczaj¹cych informacji w rejestrze albo bibliotek DLL by wy\9cwietliæ wiadomo\9cci z komputera zdalnego."
101 IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE "B³¹d"
102 IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Ostrze¿enie"
103 IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informacja"
104 IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Udany Audyt"
105 IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Nieudany Audyt"
106 IDC_EVENTLOG_SUCCESS "Sukces"
107 IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Zdarzenie nieznane"
108 END
109
110 STRINGTABLE
111 BEGIN
112 IDS_COLUMNTYPE "Type"
113 IDS_COLUMNDATE "Date"
114 IDS_COLUMNTIME "Time"
115 IDS_COLUMNSOURCE "Source"
116 IDS_COLUMNCATEGORY "Category"
117 IDS_COLUMNEVENT "Event"
118 IDS_COLUMNUSER "User"
119 IDS_COLUMNCOMPUTER "Computer"
120 IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
121 END