[EVENTVWR]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / ru-RU.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Event Viewer
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
5 * PURPOSE: Russian Language File for ReactOS Event Viewer
6 * TRANSLATORS: Dmitry Chapyshev, Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDC_EVENTVWR MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Ëîãè"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Ïðèëîæåíèé", ID_LOG_APPLICATION
16 MENUITEM "&Áåçîïàñíîñòè", ID_LOG_SECURITY
17 MENUITEM "&Ñèñòåìû", ID_LOG_SYSTEM
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "Â&ûõîä", IDM_EXIT
20 END
21 POPUP "&Âèä"
22 BEGIN
23 MENUITEM "&Îáíîâèòü", IDM_REFRESH
24 END
25 MENUITEM "&Íàñòðîéêè", ID_OPTIONS
26 POPUP "&Ñïðàâêà"
27 BEGIN
28 MENUITEM "&Ïîìîùü", IDM_HELP
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "&Î ïðîãðàììå", IDM_ABOUT
31 END
32 END
33
34 IDC_EVENTVWR ACCELERATORS
35 BEGIN
36 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
37 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
38 END
39
40 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
41 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
42 CAPTION "Î ïðîãðàììå"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
44 BEGIN
45 ICON IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
46 LTEXT "Ïðîñìîòð ñîáûòèé ReactOS. Âåðñèÿ 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
47 LTEXT "Àâòîðñêèå ïðàâà (Ñ) 2007 Ìàðê Ïèóëà÷ñ (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,140,22
48 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
49 END
50
51 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
52 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
53 CAPTION "Ïîäîæäèòå.."
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 CTEXT "Èäåò çàãðóçêà. Ïîäîæäèòå ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
57 END
58
59 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
62 CAPTION "Ñâîéñòâà ñîáûòèÿ"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
64 BEGIN
65 DEFPUSHBUTTON "&Çàêðûòü",IDOK,14,258,55,14
66 PUSHBUTTON "&Ïðåäûäóùåå",IDPREVIOUS,78,258,55,14
67 PUSHBUTTON "Ñ&ëåäóþùåå",IDNEXT,142,258,55,14
68 PUSHBUTTON "Ï&îìîùü",IDHELP,206,258,55,14
69 EDITTEXT IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
70 LTEXT "Îïèñàíèå:",IDC_STATIC,15,70,39,8
71 LTEXT "Äàòà:",IDC_STATIC,14,14,36,8
72 LTEXT "",IDC_EVENTDATESTATIC,68,14,72,8
73 LTEXT "Âðåìÿ:",IDC_STATIC,14,27,36,8
74 LTEXT "",IDC_EVENTTIMESTATIC,68,27,72,8
75 LTEXT "Ïîëüçîâàòåëü:",IDC_STATIC,14,41,50,8
76 LTEXT "",IDC_EVENTUSERSTATIC,68,41,72,8
77 LTEXT "Êîìïüþòåð:",IDC_STATIC,14,54,45,8
78 LTEXT "",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,68,54,72,8
79 LTEXT "Êîä (ID):",IDC_STATIC,143,15,45,8
80 LTEXT "",IDC_EVENTIDSTATIC,190,15,87,8
81 LTEXT "Èñòî÷íèê:",IDC_STATIC,143,28,36,8
82 LTEXT "",IDC_EVENTSOURCESTATIC,190,28,127,8
83 LTEXT "Òèï:",IDC_STATIC,143,42,36,8
84 LTEXT "",IDC_EVENTTYPESTATIC,190,42,87,8
85 LTEXT "Êàòåãîðèÿ:",IDC_STATIC,143,55,38,8
86 LTEXT "",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,190,55,87,8
87 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
88 LTEXT "Äàííûå:",IDC_STATIC,14,192,30,8
89 CONTROL "&Áàéòû",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,49,192,34,10
90 CONTROL "&Ñëîâà",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,87,192,33,10
91 END
92
93 STRINGTABLE
94 BEGIN
95 IDS_APP_TITLE "Ïðîñìîòð ñîáûòèé"
96 IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Íå íàéäåíî îïèñàíèå äëÿ ñîáûòèÿ ñ êîäîì ( %lu ) â èñòî÷íèêå ( %s ). Âîçìîæíî, íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå íåò íóæíûõ äàííûõ â ðååñòðå èëè ôàéëîâ DLL ñîîáùåíèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé óäàëåííîãî êîìïüþòåðà."
97 IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Îøèáêà"
98 IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Ïðåäóïðåæäåíèå"
99 IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Óâåäîìëåíèå"
100 IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Àóäèò óñïåõîâ"
101 IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Àóäèò îòêàçîâ"
102 IDC_EVENTLOG_SUCCESS "Óñïåõ"
103 IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
104 END
105
106 STRINGTABLE
107 BEGIN
108 IDS_COLUMNTYPE "Type"
109 IDS_COLUMNDATE "Date"
110 IDS_COLUMNTIME "Time"
111 IDS_COLUMNSOURCE "Source"
112 IDS_COLUMNCATEGORY "Category"
113 IDS_COLUMNEVENT "Event"
114 IDS_COLUMNUSER "User"
115 IDS_COLUMNCOMPUTER "Computer"
116 IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
117 END