[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Áñ÷åßï"
6 BEGIN
7 MENUITEM "ÅîáãùãÞ...", ID_EXPORT
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "¸&îïäïò", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "ÅíÝñãåéá"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Óýíäåóç óôï...", ID_CONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "¸íáñîç", ID_START, GRAYED
16 MENUITEM "Ôåñìáôéóìüò", ID_STOP, GRAYED
17 MENUITEM "Ðáýóç", ID_PAUSE, GRAYED
18 MENUITEM "ÓõíÝ÷éóç", ID_RESUME, GRAYED
19 MENUITEM "Åðáíåêêßíçóç", ID_RESTART, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "ÁíáíÝùóç", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Åðåîåñãáóßá...", ID_EDIT, GRAYED
24 MENUITEM "Äçìéïõñãßá...", ID_CREATE, GRAYED
25 MENUITEM "ÄéáãñáöÞ...", ID_DELETE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Éäéüôçôåò...", ID_PROP, GRAYED
28 END
29 POPUP "ÅìöÜíéóç"
30 BEGIN
31 MENUITEM "ÌåãÜëá Åéêïíßäéá", ID_VIEW_LARGE
32 MENUITEM "ÌéêñÜ ÅÉêïíßäéá", ID_VIEW_SMALL
33 MENUITEM "Ëßóôá", ID_VIEW_LIST
34 MENUITEM "ËåðôïìÝñåéåò", ID_VIEW_DETAILS
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "Customize...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
37 END
38 POPUP "ÂïÞèåéá"
39 BEGIN
40 MENUITEM "ÂïÞèåéá", ID_HELP
41 MENUITEM "Ðåñß...", ID_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDR_POPUP MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "¸íáñîç", ID_START, GRAYED
50 MENUITEM "Ôåñìáôéóìüò", ID_STOP, GRAYED
51 MENUITEM "Ðáýóç", ID_PAUSE, GRAYED
52 MENUITEM "ÓõíÝ÷éóç", ID_RESUME, GRAYED
53 MENUITEM "Åðáíåêêßíçóç", ID_RESTART, GRAYED
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "ÁíáíÝùóç", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Åðåîåñãáóßá...", ID_EDIT, GRAYED
58 MENUITEM "ÄéáãñáöÞ...", ID_DELETE, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Éäéüôçôåò...", ID_PROP, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "ÂïÞèåéá...", ID_HELP
63 END
64 END
65
66 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
67 CAPTION "Ó÷åôéêÜ ìå ôï Äéá÷åéñéóôÞ Õðçñåóéþí"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
70 BEGIN
71 LTEXT "Äéá÷åéñéóôÞò Õðçñåóéþí v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
72 PUSHBUTTON "Êëåßóéìï", IDOK, 75, 162, 44, 15
73 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
74 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
75 END
76
77 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
78 CAPTION "ÃåíéêÜ"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 BEGIN
82 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
83 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
84 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
85 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
87 PUSHBUTTON "¸íáñîç", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Ôåñìáôéóìüò", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Ðáýóç", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "ÓõíÝ÷éóç", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 LTEXT "¼íïìá õðçñåóßáò:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
92 LTEXT "Display name:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
93 LTEXT "ÐåñéãñáöÞ:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
94 LTEXT "ÌïíïðÜôé ãéá ôï åêôåëÝóéìï:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
95 LTEXT "Ôýðïò åêêßíçóçò:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
96 LTEXT "ÊáôÜóôáóç õðçñåóßáò:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
97 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
98 LTEXT "You can specify the start parameters that apply when you start the service from here.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
99 LTEXT "ÐáñÜìåôñïé åêêßíçóçò:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
100 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "Åðåîåñãáóßá", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
102 END
103
104 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
105 CAPTION "ÅîáñôÞóåéò"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
107 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 BEGIN
109 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
110 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
111 LTEXT "Some services depend on other services, system drivers and load order groups. If a system component is stopped or it is not running properly, dependant services can be affected.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
112 LTEXT "This service depends on the following components", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
113 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
114 END
115
116 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
117 CAPTION "ÄÇìéïõñãßá õðçñåóßáò"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
119 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 BEGIN
121 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
122 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
123 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
124 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
126 LTEXT "*¼íïìá õðçñåóßáò :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
127 LTEXT "*Display Name :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
128 LTEXT "*ÌïíïðÜôé ãéá ôï åêôåëÝóéìï:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
129 LTEXT "ÐåñéãñáöÞ :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
130 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
131 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
132 LTEXT "ÅðéðëÝïí åðéëïãÝò (ðáôÞóå âïÞèåéá ãéá ëåðôïìÝñåéåò)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
133 PUSHBUTTON "ÂïÞèåéá", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
134 END
135
136 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
137 CAPTION "ÄéáãñáöÞ ìéáò õðçñåóßáò"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
139 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
140 BEGIN
141 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
142 LTEXT "Are you sure you want to delete the following service? This cannot be undone once removed!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
143 LTEXT "¼íïìá õðçñåóßáò:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
144 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
145 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
146 PUSHBUTTON "Íáé", IDOK, 26, 129, 54, 13
147 DEFPUSHBUTTON "¼÷é", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
148 END
149
150 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
151 CAPTION "ÅðéëïãÝò"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
153 STYLE 0x10CF0000
154 BEGIN
155 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
156 PUSHBUTTON "OÊ", IDOK, 75, 130, 44, 13
157 END
158
159 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
160 CAPTION "Service Control"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
162 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
163 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
164 BEGIN
165 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
166 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
167 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
168 PUSHBUTTON "&Êëåßóéìï", IDOK, 100, 70, 54, 13
169 END
170
171
172
173 STRINGTABLE DISCARDABLE
174 BEGIN
175 IDS_FIRSTCOLUMN "¼íïìá"
176 IDS_SECONDCOLUMN "ÐåñéãñáöÞ"
177 IDS_THIRDCOLUMN "ÊáôÜóôáóç"
178 IDS_FOURTHCOLUMN "Ôýðïò Åêêßíçóçò"
179 IDS_FITHCOLUMN "Óýíäåóç ùò"
180 END
181
182 STRINGTABLE DISCARDABLE
183 BEGIN
184 IDS_SERVICES_STARTED "Îåêßíçóå"
185 IDS_SERVICES_STOPPED "ÓôáìÜôçóå"
186 IDS_SERVICES_AUTO "Áõôüìáôç"
187 IDS_SERVICES_MAN "×åéñïêßíçôç"
188 IDS_SERVICES_DIS "ÁðåíåñãïðïéçìÝíï"
189 END
190
191 STRINGTABLE DISCARDABLE
192 BEGIN
193 IDS_NUM_SERVICES "Num Services: %d"
194 IDS_STOP_DEPENDS "When %s stops, these other services will also stop"
195 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
196 IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
197 END
198
199 STRINGTABLE DISCARDABLE
200 BEGIN
201 IDS_TOOLTIP_PROP "Éäéüôçôåò"
202 IDS_TOOLTIP_REFRESH "ÁíáíÝùóç"
203 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Ëßóáô åîáãùãÞò"
204 IDS_TOOLTIP_CREATE "Äçìéïõñãßá íÝáò õðçñåóßáò"
205 IDS_TOOLTIP_DELETE "ÄéáãñÜöåé ìéá õðÜñ÷ïõóá õðçñåóßá"
206 IDS_TOOLTIP_START "Åêêßíçóç õðçñåóßáò"
207 IDS_TOOLTIP_STOP "Ôåñìáôéóìüò õðçñåóßáò"
208 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Ðáýóç õðçñåóßáò"
209 IDS_TOOLTIP_RESTART "Åðáíåêêßíçóç õðçñåóßáò"
210 END
211
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_PROGRESS_INFO_START "Ôï ReactOS ðñïóðáèåß íá åêêéíÞóåé ôçí ðáñáêÜôù õðçñåóßá"
215 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "Ôï ReactOS ðñïóðáèåß íá óôáìáôÞóåé ôçí ðáñáêÜôù õðçñåóßá"
216 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "Ôï ReactOS ðñïóðáèåß íá ðáýóåé ôçí ðáñáêÜôù õðçñåóßá"
217 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "Ôï ReactOS ðñïóðáèåß íá óõíå÷ßóåé ôçí ðáñáêÜôù õðçñåóßá"
218 IDS_CREATE_SUCCESS "Ç õðçñåóßá äçìéïõñãÞèçêå åðéôõ÷þò"
219 IDS_DELETE_SUCCESS "Ç õðçñåóßá äéáãñÜöçêå åðéôõ÷þò"
220 IDS_CREATE_REQ "Ôá ðåäßá ìå Ýíáí\náóôåñßóêï åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ"
221 IDS_DELETE_STOP "ÐñÝðåé ðñþôá íá óôáìáôÞóåôå ÷åéñïêßíçôá ôçí õðçñåóßá ðñéí ôç äéáãñÜøåôå!"
222 END
223
224 STRINGTABLE DISCARDABLE
225 BEGIN
226 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nNOTE: The option name includes the equal sign.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
227 END
228
229 /* Hints */
230 STRINGTABLE DISCARDABLE
231 BEGIN
232 IDS_HINT_BLANK " "
233 IDS_HINT_EXPORT " ÅîÜãåé ôç óõãêåêñéìÝíç ëßóôá óå Ýíá áñ÷åßï."
234 IDS_HINT_EXIT " ¸îïäïò áðü ôï ðñüãñáììá."
235
236 IDS_HINT_CONNECT " Äéá÷åßñéóç åíüò äéáöïñåôéêïý õðïëïãéóôÞ."
237 IDS_HINT_START " Åêêßíçóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
238 IDS_HINT_STOP " Ôåñìáôéóìüò ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
239 IDS_HINT_PAUSE " Ðáýóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
240 IDS_HINT_RESUME " ÓõíÝ÷éóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
241 IDS_HINT_RESTART " Ôåñìáôéóìüò êáé åêêßíçóçò ôçò åðéëåãìÝíçò õðçñåóßáò."
242 IDS_HINT_REFRESH " ÁíáíÝùóç ôçò ëßóôáò õðçñåóéþí."
243 IDS_HINT_EDIT " Åðåîåñãáóßá ôùí éäéïôÞôùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
244 IDS_HINT_CREATE " Äçìéïõñãßá íÝáò õðçñåóßáò."
245 IDS_HINT_DELETE " ÄéáãñáöÞ ôçò óõãêåêñéìÝíçò õðçñåóßáò."
246 IDS_HINT_PROP " ¢íïéãìá property sheet ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç åðéëïãÞ."
247
248 IDS_HINT_LARGE " ÅìöÜíéóç áíôéêåéìÝíùí ìå ìåãÜëá åéêïíßäéá."
249 IDS_HINT_SMALL " ÅìöÜíéóç áíôéêåéìÝíùí ìå ìéêñÜ åéêïíßäéá."
250 IDS_HINT_LIST " ÅìöÜíéóç áíôéêåéìÝíïõ óå ìéá ëßóôá"
251 IDS_HINT_DETAILS " ÅìöÜíéóç ëåðôïìåñåéþí ãéá êÜèå áíôéêåßìåíï óå Ýíá ðáñÜèõñï."
252 IDS_HINT_CUST " Ðáñáìåôñïðïßçóç åìöÜíéóçò."
253
254 IDS_HINT_HELP " ÅìöÜíéóç ðáñáèýñïõ âïÞèåéáò."
255 IDS_HINT_ABOUT " Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Äéá÷åéñéóôÞ Õðçñåóéþí ôïõ ReactOS."
256
257 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restores this window to normal size."
258 IDS_HINT_SYS_MOVE " Ìåôáêéíåß áõôü ôï ðáñÜèõñï."
259 IDS_HINT_SYS_SIZE " ÁëëÜæåé ôï ìÝãåèïò áõôïý ôïõ ðáñáèýñïõ."
260 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Collapses this window to an icon."
261 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands this window to fill this screen."
262 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Êëåßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï."
263 END
264
265 /* Application title */
266 STRINGTABLE DISCARDABLE
267 BEGIN
268 IDS_APPNAME "Äéá÷åéñéóôÞò Õðçñåóéþí ôïõ ReactOS"
269 END