[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 *
6 * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Plik"
14 BEGIN
15 MENUITEM "Eksportuj...", ID_EXPORT
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Zakoñcz", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "Akcja"
20 BEGIN
21 MENUITEM "Po³¹czenie do...", ID_CONNECT, GRAYED
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
24 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
25 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
26 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
27 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Od\9cwie¿", ID_REFRESH
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
32 MENUITEM "Utwórz...", ID_CREATE
33 MENUITEM "Usuñ...", ID_DELETE, GRAYED
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci...", ID_PROP, GRAYED
36 END
37 POPUP "Widok"
38 BEGIN
39 MENUITEM "Du¿e ikony", ID_VIEW_LARGE
40 MENUITEM "Ma³e ikony", ID_VIEW_SMALL
41 MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
42 MENUITEM "Szczegó³y", ID_VIEW_DETAILS
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Dostosuj...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
45 END
46 POPUP "Pomoc"
47 BEGIN
48 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP
49 MENUITEM "Servman - informacje", ID_ABOUT
50 END
51 END
52
53 IDR_POPUP MENU
54 BEGIN
55 POPUP "popup"
56 BEGIN
57 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
58 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
59 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
60 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
61 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Od\9cwie¿", ID_REFRESH
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
66 MENUITEM "Usuñ...", ID_DELETE, GRAYED
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci...", ID_PROP, GRAYED
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Pomoc...", ID_HELP
71 END
72 END
73
74 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
75 CAPTION "Service Manager - informacje"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
77 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
78 BEGIN
79 LTEXT "Service Manager v0.5.1\nCopyright (C) 2005-2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
80 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
81 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
82 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
83 END
84
85 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6,6,253,225
86 CAPTION "Ogólny"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
88 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 BEGIN
90 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
91 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
92 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
93 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
94 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
95 PUSHBUTTON "Uruchom", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "Zatrzymaj", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Wznów", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Uruchom ponownie", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
99 LTEXT "Nazwa us³ugi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
100 LTEXT "Nazwa wy\9cwietlana:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
101 LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
102 LTEXT "\8ccie¿ka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
103 LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
104 LTEXT "Stan us³ugi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
105 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
106 LTEXT "Mo¿esz okre\9cliæ parametry pocz¹tkowe, które bêd¹ u¿yte przy uruchomieniu us³ugi z tego miejsca.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
107 LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
108 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
112 CAPTION "Zale¿no\9cci"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
114 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 BEGIN
116 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
117 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
118 LTEXT "Niektóre us³ugi s¹ zale¿ne od innych us³ug, sterowników systemowych i grup kolejno\9cci ³adowania. Je¿eli sk³adnik systemu jest zatrzymany lub nie dzia³a prawid³owo, mo¿e to mieæ.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
119 LTEXT "Ta us³uga jest zale¿na od nastêpuj¹cych sk³adników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
120 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
121 END
122
123 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
124 CAPTION "Utwórz us³ugê"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
126 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
127 BEGIN
128 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
129 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
130 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
133 LTEXT "*Nazwa us³ugi", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
134 LTEXT "*Nazwa wy\9cwietlana", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
135 LTEXT "*\8ccie¿ka do aplikacji", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
136 LTEXT "Opis", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
137 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
138 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
139 LTEXT "Dodatkowe opcje (kliknij Pomoc, aby zobaczyæ szczegó³y)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
140 PUSHBUTTON "Pomoc", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
141 END
142
143 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
144 CAPTION "Usuñ us³ugê"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
146 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
147 BEGIN
148 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
149 LTEXT "Czy na pewno chcesz usun¹æ nastêpuj¹c¹ us³ugê?", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
150 LTEXT "Nazwa us³ugi:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
151 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
152 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
153 PUSHBUTTON "Tak", IDOK, 26, 129, 54, 13
154 PUSHBUTTON "Nie", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
155 END
156
157 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
158 CAPTION "Opcje"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
160 STYLE 0x10CF0000
161 BEGIN
162 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
163 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 130, 44, 13
164 END
165
166 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
167 CAPTION "Us³uga kontrolna"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
170 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
171 BEGIN
172 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
173 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
174 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
175 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDOK, 100, 70, 54, 13
176 END
177
178
179
180 STRINGTABLE DISCARDABLE
181 BEGIN
182 IDS_FIRSTCOLUMN "Nazwa"
183 IDS_SECONDCOLUMN "Opis"
184 IDS_THIRDCOLUMN "Status"
185 IDS_FOURTHCOLUMN "Typ uruchomienia"
186 IDS_FITHCOLUMN "Logowanie jako"
187 END
188
189 STRINGTABLE DISCARDABLE
190 BEGIN
191 IDS_SERVICES_STARTED "Uruchomiono"
192 IDS_SERVICES_STOPPED "Zatrzymano"
193 IDS_SERVICES_AUTO "Automatyczny"
194 IDS_SERVICES_MAN "Rêczny"
195 IDS_SERVICES_DIS "Wy³¹czony"
196 END
197
198 STRINGTABLE DISCARDABLE
199 BEGIN
200 IDS_NUM_SERVICES "Numer us³ugi: %d"
201 IDS_STOP_DEPENDS "When %s stops, these other services will also stop"
202 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
203 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
204 END
205
206 STRINGTABLE DISCARDABLE
207 BEGIN
208 IDS_TOOLTIP_PROP "W³a\9cciwo\9cci"
209 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Od\9cwie¿"
210 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Eksportuj listê"
211 IDS_TOOLTIP_CREATE "Utwórz now¹ us³ugê"
212 IDS_TOOLTIP_DELETE "Usuñ istniej¹c¹ us³ugê"
213 IDS_TOOLTIP_START "Uruchom us³ugê"
214 IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj us³ugê"
215 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Wstrzymaj us³ugê"
216 IDS_TOOLTIP_RESTART "Wznów us³ugê"
217 END
218
219 STRINGTABLE DISCARDABLE
220 BEGIN
221 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS usi³uje uruchomiæ nastêpuj¹c¹ us³ugê"
222 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS usi³uje zatrzymaæ nastêpuj¹c¹ us³ugê"
223 IDS_CREATE_SUCCESS "Us³uga utworzona pomy\9clnie"
224 IDS_DELETE_SUCCESS "Us³uga skasowana pomy\9clnie"
225 IDS_CREATE_REQ "Pola oznaczone gwiazdkami\ns¹ obowi¹zkowe"
226 IDS_DELETE_STOP "Musisz rêcznie zatrzymaæ us³ugê przed usuwaniem!"
227 END
228
229 STRINGTABLE DISCARDABLE
230 BEGIN
231 IDS_HELP_OPTIONS "OPCJE TWORZENIA:\r\nUWAGA: Nazwa opcji zawiera znak równo\9cci.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
232 END
233 #define IDS_HINT_BLANK 20000
234 #define IDS_HINT_EXPORT 20001
235 #define IDS_HINT_EXIT 20002
236
237 #define IDS_HINT_CONNECT 20011
238 #define IDS_HINT_START 20012
239 #define IDS_HINT_STOP 21013
240 #define IDS_HINT_PAUSE 21014
241 #define IDS_HINT_RESUME 20015
242 #define IDS_HINT_RESTART 20016
243 #define IDS_HINT_REFRESH 20017
244 #define IDS_HINT_EDIT 20018
245 #define IDS_HINT_CREATE 20019
246 #define IDS_HINT_DELETE 20020
247 #define IDS_HINT_PROP 20021
248
249 #define IDS_HINT_LARGE 20030
250 #define IDS_HINT_SMALL 20031
251 #define IDS_HINT_LIST 20032
252 #define IDS_HINT_DETAILS 20033
253 #define IDS_HINT_CUST 20034
254
255 #define IDS_HINT_HELP 20040
256 #define IDS_HINT_ABOUT 20041
257 /* Hints */
258 STRINGTABLE DISCARDABLE
259 BEGIN
260 IDS_HINT_BLANK " "
261 IDS_HINT_EXPORT " Eksportuj aktualn¹ listê do pliku."
262 IDS_HINT_EXIT " Wyjd\9f z programu."
263
264 IDS_HINT_CONNECT " Zarz¹dzaj ró¿nymi komputerami."
265 IDS_HINT_START " Uruchom wybran¹ us³ugê."
266 IDS_HINT_STOP " Zatrzymaj wybran¹ us³ugê."
267 IDS_HINT_PAUSE " Wstrzymaj wybran¹ us³ugê."
268 IDS_HINT_RESUME " Wznów wybran¹ us³ugê."
269 IDS_HINT_RESTART " Zatrzymaj i uruchom wybran¹ us³ugê."
270 IDS_HINT_REFRESH " Od\9cwie¿ listê us³ug."
271 IDS_HINT_EDIT " Edytuj w³a\9cciwo\9cci wybranej us³ugi."
272 IDS_HINT_CREATE " Utwórz now¹ us³ugê."
273 IDS_HINT_DELETE " Usuñ wybran¹ us³ugê."
274 IDS_HINT_PROP " Otwarty wykaz w³a\9cciwo\9cci dla aktualnej selekcji."
275
276 IDS_HINT_LARGE " Poka¿ elementy przy u¿yciu du¿ych ikon."
277 IDS_HINT_SMALL " Poka¿ elementy przy u¿yciu ma³ych ikon."
278 IDS_HINT_LIST " Poka¿ elementy w postaci listy."
279 IDS_HINT_DETAILS " Pokazuj informacje o ka¿dym elemencie w oknie."
280 IDS_HINT_CUST " Dostosuj widok."
281
282 IDS_HINT_HELP " Poka¿ okno pomocy."
283 IDS_HINT_ABOUT " Us³ugi - informacje."
284
285 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywróæ to okno do normalnej wielko\9cci."
286 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuñ to okno."
287 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia wielko\9cæ tego okna."
288 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ukryj to okno do ikony."
289 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozwiñ to okno na pe³en ekran."
290 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zamknij to okno."
291 END
292
293 /* Application title */
294 STRINGTABLE DISCARDABLE
295 BEGIN
296 IDS_APPNAME "Mened¿er Us³ug ReactOS"
297 END