[SERVMAN]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mscutils / servman / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5
6 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&File"
11 BEGIN
12 MENUITEM "Eksporto...", ID_EXPORT
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "Dil", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "Veprim"
17 BEGIN
18 MENUITEM "Lidhu tek...", ID_CONNECT, GRAYED
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "Fillo", ID_START, GRAYED
21 MENUITEM "Ndalo", ID_STOP, GRAYED
22 MENUITEM "Pushim", ID_PAUSE, GRAYED
23 MENUITEM "Rifillo", ID_RESUME, GRAYED
24 MENUITEM "Rifillo", ID_RESTART, GRAYED
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Rifesko", ID_REFRESH
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "Modifiko...", ID_EDIT, GRAYED
29 MENUITEM "Krijo...", ID_CREATE, GRAYED
30 MENUITEM "Fshi...", ID_DELETE, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Tiparet...", ID_PROP, GRAYED
33 END
34 POPUP "Vëzhgo"
35 BEGIN
36 MENUITEM "Ikona të mëdha", ID_VIEW_LARGE
37 MENUITEM "Ikona të vogla", ID_VIEW_SMALL
38 MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
39 MENUITEM "Detaje", ID_VIEW_DETAILS
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Rregullo...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
42 END
43 POPUP "Ndihmë"
44 BEGIN
45 MENUITEM "Ndihmë", ID_HELP
46 MENUITEM "Rreth", ID_ABOUT
47 END
48 END
49
50 IDR_POPUP MENU
51 BEGIN
52 POPUP "popup"
53 BEGIN
54 MENUITEM "Fillo", ID_START, GRAYED
55 MENUITEM "Ndalo", ID_STOP, GRAYED
56 MENUITEM "Pushim", ID_PAUSE, GRAYED
57 MENUITEM "Rifillo", ID_RESUME, GRAYED
58 MENUITEM "Rifillo", ID_RESTART, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Rifresko", ID_REFRESH
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Modifiko...", ID_EDIT, GRAYED
63 MENUITEM "Fshi...", ID_DELETE, GRAYED
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Tipare...", ID_PROP, GRAYED
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "Ndihmë...", ID_HELP
68 END
69 END
70
71 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
72 CAPTION "Rreth Menaxherit të Shërbimeve"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
74 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
75 BEGIN
76 LTEXT "Menaxher Shërbimesh v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nnga Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
77 PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 75, 162, 44, 15
78 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
79 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
80 END
81
82 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
83 CAPTION "Përgjithshëm"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
85 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 BEGIN
87 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
88 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
89 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
90 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
91 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
92 PUSHBUTTON "Fillo", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "Ndalo", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "Pushim", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Rifillo", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
96 LTEXT "Emri i shërbimit:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
97 LTEXT "Shfaq emrin:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
98 LTEXT "Përshkrimi:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
99 LTEXT "Rruga tek ekzekutuesi:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
100 LTEXT "Tipi i startapit:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
101 LTEXT "Statusi i shërbimit:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
102 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
103 LTEXT "Ju mund të specifikoni parametrat fillestare që zbatohen kur ju filloni shërbimin nga këtu.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
104 LTEXT "Fillon parametrat:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
105 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "Modifiko", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
107 END
108
109 IDD_LOGON DIALOGEX 6, 6, 253, 232
110 CAPTION "Log On"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
112 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 BEGIN
114 LTEXT "Log on as:", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
115 AUTORADIOBUTTON "&Local System account", IDC_LOGON_SYSTEMACCOUNT, 7, 22, 238, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "&This account:", IDC_LOGON_THISACCOUNT, 7, 52, 60, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE
117 AUTOCHECKBOX "Allo&w service to interact with desktop", IDC_LOGON_INTERACTIVE, 18, 34, 227, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
118 EDITTEXT IDC_LOGON_ACCOUNTNAME, 72, 50, 103, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_LOGON_SEARCH, 185, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
120 LTEXT "&Password:", IDC_LOGON_PW1TEXT, 18, 71, 33, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
121 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD1, 72, 68, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
122 LTEXT "&Confirm password:", IDC_LOGON_PW2TEXT, 18, 84, 47, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
123 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD2, 72, 86, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
124 LTEXT "You can enable or disable this service for the hardware profiles listed below:", IDC_STATIC, 7, 114, 210, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 CONTROL "", IDC_LOGON_HWPROFILE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 124, 238, 65
126 PUSHBUTTON "&Enable", IDC_LOGON_HWENABLE, 116, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
127 PUSHBUTTON "&Disable", IDC_LOGON_HWDISABLE, 185, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
128 END
129
130 IDD_RECOVERY DIALOGEX 6, 6, 253, 232
131 CAPTION "Recovery"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
133 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
134 BEGIN
135 LTEXT "Select the computer's response if this service fails.", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
136 LTEXT "&First failure:", IDC_STATIC, 7, 24, 92, 8
137 COMBOBOX IDC_FIRST_FAILURE, 104, 22, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
138 LTEXT "&Second failure:", IDC_STATIC, 7, 41, 92, 8
139 COMBOBOX IDC_SECOND_FAILURE, 104, 39, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
140 LTEXT "Subsequent failures:", IDC_STATIC, 7, 58, 92, 8
141 COMBOBOX IDC_SUBSEQUENT_FAILURES, 104, 56, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
142 LTEXT "Reset fail c&ounter after:", IDC_STATIC, 7, 75, 72, 8
143 EDITTEXT IDC_RESET_TIME, 104, 73, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
144 LTEXT "days", IDC_STATIC, 150, 75, 95, 8
145 LTEXT "Restart ser&vice after:", IDC_RESTART_TEXT1, 7, 92, 92, 8
146 EDITTEXT IDC_RESTART_TIME, 104, 90, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
147 LTEXT "minutes", IDC_RESTART_TEXT2, 150, 92, 95, 8
148 GROUPBOX "Run program", IDC_RUN_GROUPBOX, 7, 108, 238, 80
149 LTEXT "&Program:", IDC_RUN_TEXT1, 14, 121, 168, 8
150 EDITTEXT IDC_PROGRAM, 14, 131, 165, 14
151 PUSHBUTTON "&Browse...", IDC_BROWSE_PROGRAM, 180, 131, 58, 14
152 LTEXT "&Command line parameters:", IDC_RUN_TEXT2, 14, 155, 108, 8
153 EDITTEXT IDC_PARAMETERS, 128, 152, 110, 14
154 AUTOCHECKBOX "Append fail count to &end of command line (/fail=%1%)", IDC_ADD_FAILCOUNT, 14, 171, 219, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
155 PUSHBUTTON "&Restart Computer Options...", IDC_RESTART_OPTIONS, 116, 197, 129, 14
156 END
157
158 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
159 CAPTION "Varësit"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
161 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
162 BEGIN
163 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
164 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
165 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
166 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
167 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
168 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
169 LTEXT "Disa shërbime varen nga shërbimet e tjera, driverat e sistemit dhe ngarkimet grupet te renditura. Nëse një komponent sistem është i ndalur ose ajo nuk është në drejtimin e duhur, shërbimet e varur mund të preken.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
170 LTEXT "Ky shërbim varet nga komponentet në vijim", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
171 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
172 END
173
174 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
175 CAPTION "Krijo një shërbim"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
177 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
178 BEGIN
179 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
180 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
181 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
182 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
184 LTEXT "*Emri i shërbimit :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
185 LTEXT "*Shfaq emrin :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
186 LTEXT "*Rruga tek ekzekutimi :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
187 LTEXT "Përshkrimi :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
188 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
189 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
190 LTEXT "Opsione shtese (kliko ndihmë për detaje)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
191 PUSHBUTTON "Ndihmë", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
192 END
193
194 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
195 CAPTION "Fshi një shërbim"
196 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
198 BEGIN
199 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
200 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini shërbimin e mëposhtme? Kjo nuk mund të zhbëhet një herë hiqet!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
201 LTEXT "Emri i shërbimit:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
202 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
203 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
204 WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
205 PUSHBUTTON "Po", IDOK, 26, 129, 54, 13
206 DEFPUSHBUTTON "Jo", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
207 END
208
209 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
210 CAPTION "Ndalo shërbime të tjera"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
212 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
213 BEGIN
214 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
215 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
216 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
217 LTEXT "A doni të ndaluar këto shërbime?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
218 DEFPUSHBUTTON "Po", IDOK, 60, 129, 54, 14
219 PUSHBUTTON "Jo", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
220 END
221
222 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
223 CAPTION "Opsione"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
225 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
226 BEGIN
227 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
228 PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
229 END
230
231 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
232 CAPTION "Kontrolli i shërbimeve"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
234 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
235 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
236 BEGIN
237 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
238 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
239 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
240 PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 100, 70, 54, 13
241 END
242
243 STRINGTABLE
244 BEGIN
245 IDS_FIRSTCOLUMN "Emri"
246 IDS_SECONDCOLUMN "Përshkrimi"
247 IDS_THIRDCOLUMN "Statusi"
248 IDS_FOURTHCOLUMN "Tipi i startupit"
249 IDS_FITHCOLUMN "Hyr si"
250 END
251
252 STRINGTABLE
253 BEGIN
254 IDS_SERVICES_STARTED "Filluar"
255 IDS_SERVICES_STOPPED "Ndaluar"
256 IDS_SERVICES_AUTO "Automatik"
257 IDS_SERVICES_MAN "Manuale"
258 IDS_SERVICES_DIS "E ndaluar"
259 END
260
261 STRINGTABLE
262 BEGIN
263 IDS_NUM_SERVICES "Num Shërbimit: %d"
264 IDS_STOP_DEPENDS "Kur %s ndalon, keto shërbime te tjera do të ndalojnë gjithashtu"
265 IDS_NO_DEPENDS "<Ska varës>"
266 IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License të publikuar nga Fondacioni Free Software; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë preçize të SHITJES apo PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për më shumë detaje.\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program, e nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
267 END
268
269 STRINGTABLE
270 BEGIN
271 IDS_TOOLTIP_PROP "Tipar"
272 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Rifresko"
273 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Lista eksportuese"
274 IDS_TOOLTIP_CREATE "Krijo një shërbim të ri"
275 IDS_TOOLTIP_DELETE "Fshi një shërbim ekzistues"
276 IDS_TOOLTIP_START "Fillo një shërbim"
277 IDS_TOOLTIP_STOP "Ndalo një shërbim"
278 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pusho një shërbim"
279 IDS_TOOLTIP_RESTART "Ristarto një sërbim"
280 END
281
282 STRINGTABLE
283 BEGIN
284 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS është duke u përpjekur për të filluar shërbimin e mëposhtme"
285 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS është duke u përpjekur për të Ndaluar shërbimin e mëposhtme"
286 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS është duke u përpjekur për të pushuar shërbimin e mëposhtme"
287 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS është duke u përpjekur për të rifilluar shërbimin e mëposhtme"
288 IDS_CREATE_SUCCESS "Shërbimi u kriju me sukses"
289 IDS_DELETE_SUCCESS "Shërbimi i fshi me sukses"
290 IDS_CREATE_REQ "Fushat e markuara me an\nasterix janë të detyrushme"
291 IDS_DELETE_STOP "Ju duhet të ndaloni manualisht shërbimit para se të fshirjes!"
292 END
293
294 STRINGTABLE
295 BEGIN
296 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nSHENIM: Emri i opsionit përfshin shenjën e barazimit.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
297 END
298
299 /* Hints */
300 STRINGTABLE
301 BEGIN
302 IDS_HINT_BLANK " "
303 IDS_HINT_EXPORT " Eksporton listen aktuale te dokumentave."
304 IDS_HINT_EXIT " Del nga programi."
305 IDS_HINT_CONNECT " Menaxho një kompjuter tjeter."
306 IDS_HINT_START " Fillo shërbimin e perzgjedhur."
307 IDS_HINT_STOP " Ndalo shërbimin e perzgjedhur."
308 IDS_HINT_PAUSE " Pusho shërbimin e perzgjedhur."
309 IDS_HINT_RESUME " Rifillo shërbimin e perzgjedhur."
310 IDS_HINT_RESTART " Ndalo dhe fillo shërbimin e perzgjedhur."
311 IDS_HINT_REFRESH " Rifresko listen e sherbimeve."
312 IDS_HINT_EDIT " Modifiko tiparet e sherbimeve te perzgjedhura."
313 IDS_HINT_CREATE " Krijo nje sherbim te ri."
314 IDS_HINT_DELETE " Fshi shërbimin e perzgjedhur."
315 IDS_HINT_PROP " Hap fleten e tipareve te perzgjedhjes aktuale."
316 IDS_HINT_LARGE " Shfaq sendet duke perdorur ikona te mëdha."
317 IDS_HINT_SMALL " Shfaq sendet duke perdorur ikona te vogla."
318 IDS_HINT_LIST " Shfaq sendet ne nje liste."
319 IDS_HINT_DETAILS " Shfaq informacionet e secilit send ne nje dritare."
320 IDS_HINT_CUST " Modifiko veshtruesin."
321 IDS_HINT_HELP " Shfaq dritaren e ndihmës."
322 IDS_HINT_ABOUT " Rreth Menaxherit të shërbimeve të ReactOS."
323 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Kthe kete dritare ne mase normale."
324 IDS_HINT_SYS_MOVE " Leviz kete dritare."
325 IDS_HINT_SYS_SIZE " Ndryshon permasen e dritares."
326 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ndryshon kete dritare ne ikone."
327 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zgjeron kete dritare te mbush ekranin."
328 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Mbyll dritaren."
329 END
330
331 /* Application title */
332 STRINGTABLE
333 BEGIN
334 IDS_APPNAME "Menaxhues i shërbimeve të ReactOS"
335 END
336
337 STRINGTABLE
338 BEGIN
339 IDS_NO_ACTION "Take no action"
340 IDS_RESTART_SERVICE "Restart the Service"
341 IDS_RUN_PROGRAM "Run a Program"
342 IDS_RESTART_COMPUTER "Restart the Computer"
343 END