[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / mstsc / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
5 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
6 BEGIN
7 GROUPBOX "Ñõèìßóåéò logon",IDC_STATIC,7,7,228,89
8 GROUPBOX "Ñõèìßóåéò Óýíäåóçò",IDC_STATIC,7,103,228,65
9 ICON "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
10 LTEXT "Äþóôå ôç äéåýèõíóç ôïõ äéáêïìéóôÞ",IDC_STATIC,47,24,81,8
11 LTEXT "ÄéáêïìéóôÞò:",IDC_STATIC,47,41,30,8
12 LTEXT "¼íïìá ÷ñÞóôç:",IDC_STATIC,47,58,38,8
13 COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO,89,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "ÁðïèÞêåõóç",IDC_SAVE,67,139,50,14
15 PUSHBUTTON "ÁðïèÞêåõóç Ùò...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
16 PUSHBUTTON "¢íïéãìá...",IDC_OPEN,177,139,50,14
17 ICON "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
18 LTEXT "ÁðïèÞêåõóç ôñå÷üíôùí ñõèìßóåùí Þ Üíïéãìá áðïèçêåõìÝíçò óýíäåóçò.",IDC_STATIC,50,115,172,25
19 END
20
21 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
22 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
24 BEGIN
25 GROUPBOX "ÌÝãåèïò áðïìáêñõóìÝíçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò",IDC_STATIC,7,7,228,68
26 GROUPBOX "×ñþìáôá",IDC_STATIC,7,83,228,85
27 ICON "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
28 ICON "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
29 LTEXT "ÅðéëÝîôå ôï ìÝãåèïò ôçò áðïìáêñõóìÝíçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò óáò. ÌåôáöÝñåôå ôï äñïìÝá ðñïò ôá äåîéÜ þóôå íá êáëýøåé üëç ôçí Ýêôáóç ôçò ïèüíçò.",IDC_STATIC,53,22,175,21
30 CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
31 COMBOBOX IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 CONTROL "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
33 LTEXT "Óçìåßùóç: Ïé ñõèìßóåéò óôïí áðïìáêñõóìÝíï õðïëïãéóôÞ ßóùò áíôéêáôáóôÞóïõí áõôÞ ôç ñýèìéóç.",IDC_STATIC,56,143,175,25
34 LTEXT "ÌéêñÞ",IDC_STATIC,35,42,15,8
35 LTEXT "ÌåãÜëç",IDC_STATIC,189,42,17,8
36 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
37 END
38
39 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 262
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Óýíäåóç áðïìáêñõóìÝíçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
43 BEGIN
44 DEFPUSHBUTTON "Óýíäåóç",IDOK,147,245,50,14
45 PUSHBUTTON "¢êõñï",IDCANCEL,203,245,50,14
46 CONTROL "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,50,246,190
47 END
48
49
50 STRINGTABLE
51 BEGIN
52 IDS_TAB_GENERAL "ÃåíéêÜ"
53 IDS_TAB_DISPLAY "ÅìöÜíéóç"
54 IDS_256COLORS "256 ÷ñþìáôá"
55 IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 ÷ñþìáôá (15 bit)"
56 IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 ÷ñþìáôá (16 bit)"
57 IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 ÷ñþìáôá (24 bit)"
58 IDS_PIXEL "%lux%lu Pixels"
59 IDS_FULLSCREEN "ÐëÞñçò ïèüíç"
60 IDS_BROWSESERVER "<ÁíáæÞôçóç ãéá ðåñéóóüôåñá...>"
61 IDS_HEADERTEXT1 "Óýíäåóç áðïìáêñõóìÝíçò"
62 IDS_HEADERTEXT2 "åðéöÜíåéáò åñãáóßáò"
63 END