43212a0dfa2fa27272b8fcb2fe6ccae95e859e72
[reactos.git] / reactos / base / applications / mstsc / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Remote Desktop Client
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/mstsc/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for mstsc
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
13 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
14 BEGIN
15 GROUPBOX "Ïàðàìåòðè âõîäó",IDC_STATIC,7,7,228,89
16 GROUPBOX "Ïàðàìåòðè ï³äêëþ÷åííÿ",IDC_STATIC,7,103,228,65
17 ICON "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
18 LTEXT "Ââåä³òü àäðåñó ñåðâåðà",IDC_STATIC,47,24,81,8
19 LTEXT "Ñåðâåð:",IDC_STATIC,47,41,25,8
20 LTEXT "Êîðèñòóâà÷:",IDC_STATIC,47,58,38,8
21 COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO,79,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 PUSHBUTTON "Çáåðåãòè",IDC_SAVE,67,139,50,14
23 PUSHBUTTON "Çáåðåãòè ÿê...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
24 PUSHBUTTON "³äêðèòè...",IDC_OPEN,177,139,50,14
25 ICON "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
26 LTEXT "Çáåðåæåííÿ ïîòî÷íèõ ïàðàìåòð³â àáî â³äêðèòòÿ ³ñíóþ÷îãî ï³äêëþ÷åííÿ",IDC_STATIC,50,115,172,20
27 END
28
29 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà",IDC_STATIC,7,7,228,68
34 GROUPBOX "Êîë³ðíà ïàë³òðà",IDC_STATIC,7,83,228,85
35 ICON "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
36 ICON "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
37 LTEXT "Óêàæ³òü ðîçì³ð â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà. Ïåðåòÿãí³òü ïîâçóíîê ïðàâîðó÷ äî ê³íöÿ, ùîá ïåðåéòè ó ïîâíîåêðàííèé ðåæèì",IDC_STATIC,53,22,175,21
38 CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
39 COMBOBOX IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 CONTROL "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
41 LTEXT "Ïðèì³òêà: ïàðàìåòðè íà â³ääàëåíîìó êîìï'þòåð³ ìîæóòü ïåðåêðèâàòè çíà÷åííÿ öüîãî ïàðàìåòðà.",IDC_STATIC,56,143,165,18
42 LTEXT "ìåíøå",IDC_STATIC,35,42,15,8
43 LTEXT "á³ëüøå",IDC_STATIC,189,42,17,8
44 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
45 END
46
47 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 267
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "ϳäêëþ÷åííÿ äî â³ääàëåíîãî ðîáî÷îãî ñòîëà"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
51 BEGIN
52 DEFPUSHBUTTON "ϳäêëþ÷èòè",IDOK,147,249,50,14
53 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè",IDCANCEL,203,249,50,14
54 CONTROL "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,54,246,190
55 END
56
57
58 STRINGTABLE
59 BEGIN
60 IDS_TAB_GENERAL "Çàãàëüí³"
61 IDS_TAB_DISPLAY "Åêðàí"
62 IDS_256COLORS "256 êîëüîð³â"
63 IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 êîëüîð³â (15 á³ò)"
64 IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 êîëüîð³â (16 á³ò)"
65 IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 êîëüîð³â (24 á³òà)"
66 IDS_PIXEL "%lu íà %lu êðàïîê"
67 IDS_FULLSCREEN "Íà âåñü åêðàí"
68 IDS_BROWSESERVER "<Ïîøóê ³íøèõ...>"
69 IDS_HEADERTEXT1 "³ääàëåíå êåðóâàííÿ ðîáî÷èì ñòîëîì"
70 IDS_HEADERTEXT2 "ϳäêëþ÷åííÿ"
71 END