[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / ipconfig / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 *
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_BCAST "Broadcast"
13 IDS_P2P "Peer To Peer"
14 IDS_MIXED "Mieszany"
15 IDS_HYBRID "Hybrydowy"
16 IDS_UNKNOWN "nieznany"
17 END
18
19 STRINGTABLE DISCARDABLE
20 BEGIN
21 IDS_OTHER "inny rodzaj karty"
22 IDS_ETH "karta Ethernet"
23 IDS_TOKEN "karta Token Ring"
24 IDS_FDDI "karta FDDI"
25 IDS_PPP "karta PPP"
26 IDS_LOOP "karta Loopback"
27 IDS_SLIP "karta SLIP"
28 END
29
30 STRINGTABLE DISCARDABLE
31 BEGIN
32 /* Please keep the spacing/formatting as per En.rc when translating */
33 IDS_USAGE
34 "\nSPOSÓB U¯YCIA:\n \
35 ipconfig [/? | /all | /renew [karta] | /release [karta] |\n \
36 /flushdns | /displaydns | /registerdns \n \
37 /showclassid karta |\n \
38 /setclassid karta [identyfikator_klasy] ]\n \
39 \n \
40 gdzie\n \
41 karta Nazwa po³¹czenia\n \
42 (dozwolone symbole zastêpcze * i ?, zobacz przyk³ady)\n \
43 \n \
44 Opcje:\n \
45 /? Wy\9cwietla ten komunikat pomocy.\n \
46 /all Wy\9cwietla pe³ne informacje o konfiguracji.\n \
47 /release Zwalnia adres IP dla okre\9clonej karty.\n \
48 /renew Odnawia adres IP dla okre\9clonej karty.\n \
49 /flushdns Czy\9cci bufor programu rozpoznaj¹cego nazwy DNS.\n \
50 /registerdns Od\9cwie¿a wszystkie dzier¿awy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS.\n \
51 /displaydns Wy\9cwietla zawarto\9cæ buforu programu rozpoznaj¹cego nazwy DNS.\n \
52 /showclassid Wy\9cwietla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla karty.\n \
53 /setclassid Modyfikuje identyfikator klasy DHCP.\n \
54 \n \
55 Zachowanie domy\9clne to wy\9cwietlanie tylko adresu IP, maski podsieci i bramy\n \
56 domy\9clnej dla ka¿dej karty zwi¹zanej z protoko³em TCP/IP.\n \
57 \n \
58 Je\9cli dla prze³¹czników Release i Renew nie zostanie okre\9clona nazwa karty,\n \
59 zwolnieniu lub odnowieniu ulegaj¹ dzier¿awy adresów IP dla wszystkich kart\n \
60 zwi¹zanych z protoko³em TCP/IP.\n \
61 \n \
62 Je\9cli dla prze³¹cznika Setclassid nie zostanie okre\9clony parametr\n \
63 identyfikator_klasy, to identyfikator_klasy jest usuwany.\n \
64 \n \
65 Przyk³ady:\n \
66 > ipconfig ... Pokazuje informacje.\n \
67 > ipconfig /all ... Pokazuje informacje szczegó³owe.\n \
68 > ipconfig /renew ... Odnawia wszystkie karty.\n \
69 > ipconfig /renew EL* ... Odnawia ka¿de po³¹czenie o nazwie\n \
70 zaczynaj¹cej siê od EL\n \
71 > ipconfig /release *Con* ... Zwalnia wszystkie pasuj¹ce po³¹czenia,\n \
72 np. ""Po³¹czenie lokalne 1"" lub\n \
73 ""Po³¹czenie lokalne 2""\n"
74 END