- Update Ukraianian translation by Sakara Eugene
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / ping / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Ping for ReactOS
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/network/ping/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Ping
6 * TRANSLATORS: Sakara Eugene (vzov@yandex.ua)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13 IDS_USAGE "\nÂèêîðèñòàííÿ: ping [-t] [-n count] [-l size] [-w timeout] õîñò\n\n\
14 Îïö³¿:\n\
15 -t ϳíã âêàçàíîãî âóçëà ïîêè íå áóäå çä³éñòåíà ðó÷íà çóïèíêà.\n\
16 Äëÿ çóïèíêè íàòèñí³òü Control-C.\n\
17 -n count ×èñëî çàïèò³â, ÿê³ áóäóòü ï³äïðàâëåí³.\n\
18 -l size Ðîçì³ð áóôåðà â³äïðàâêè.\n\
19 -w timeout ×àñ î÷³êóâàííÿ êîæíî¿ â³äïîâ³ä³ â ì³ë³ñåêóíäàõ.\n\n\0"
20
21 IDS_PING_WITH_BYTES "\nÎáì³í ïàêåòàìè ç %1 [%2] ïî %3!d! áàéòà:\n\n\0"
22 IDS_PING_STATISTICS "\nÑòàòèñòèêà Ping äëÿ %1:\n\0"
23 IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST " Ïàêåò³â: â³äïðàâëåíî = %1!d!, îòðèìàíî = %2!d!, âòðà÷åíî = %3!d! (%4!d!%% âòðàò),\n\0"
24 IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP "Ïðèáëèçíèé ÷àñ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³:\n\0"
25 IDS_MIN_MAX_AVERAGE " ̳í³ìàëüíèé = %1, Ìàêñèìàëüíèé = %2, Ñåðåäí³é = %3\n\0"
26 IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES "Íåäîñòàòíüî â³ëüíèõ ðåñóðñ³â.\n\0"
27 IDS_UNKNOWN_HOST "Íåâ³äîìèé õîñò %1.\n\0"
28 IDS_SETSOCKOPT_FAILED "setsockopt íåâäàëèé (%1!d!).\n\0"
29 IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET "Íå âäàëîñÿ ñòâîðèòè ñîêåò (#%1!d!).\n\0"
30 IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK "Íå âäàëîñÿ ³í³ö³àë³çóâàòè winsock dll.\n\0"
31 IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED "²ì'ÿ àáî IP-àäðåñà õîñòó ïîâèííå áóòè âêàçàíå.\n\0"
32 IDS_BAD_PARAMETER "Ïîãàíèé ïàðàìåòð %1.\n\0"
33 IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Íåâ³ðíèé ôîðìàò îïö³¿ %1.\n\0"
34 IDS_BAD_OPTION "Ïîãàíà îïö³ÿ %1.\n\0"
35 IDS_BAD_VALUE_OPTION_L "Íåïðàâèëüíå çíà÷åííÿ äëÿ îïö³¿ -l, äîïóñòèìèé ä³àïàçîí â³ä 0 äî %1!d!.\n\0"
36 IDS_REPLY_FROM "³äïîâ³äü â³ä %1: áàéò³â=%2!d! ÷àñ%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
37 IDS_DEST_UNREACHABLE "Õîñò íåäîñòóïíèé.\n\0"
38 IDS_COULD_NOT_TRANSMIT "Íå âäàëîñÿ ïåðåäàòè äàí³ (%1!d!).\n\0"
39 IDS_COULD_NOT_RECV "Íå âäàëîñÿ îòðèìàòè äàí³ (%1!d!).\n\0"
40 IDS_REQUEST_TIMEOUT "Î÷³êóâàííÿ çàïèòó.\n\0"
41 IDS_MS "ìñ\0"
42 IDS_1MS "1ìñ\0"
43 END