[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Notepad (Polish resources)
3 *
4 * Copyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>
5 * Proofread 1998 by David Lee Lambert <lamber45@egr.msu.edu>
6 * Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>
7 * Copyright 2004 Jacek Caban <jack@itma.pwr.wroc.pl>
8 *
9 * This library is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11 * License as published by the Free Software Foundation; either
12 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
17 * Lesser General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20 * License along with this library; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22 *
23 * small changes by TestamenT
24 * testament@users.sourceforge.net
25 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
26 *
27 * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
28 */
29
30 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
31
32 ID_ACCEL ACCELERATORS
33 BEGIN
34 "^A", CMD_SELECT_ALL
35 "^C", CMD_COPY
36 "^F", CMD_SEARCH
37 "^G", CMD_GOTO
38 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
39 "^N", CMD_NEW
40 "^O", CMD_OPEN
41 "^P", CMD_PRINT
42 "^S", CMD_SAVE
43 "^V", CMD_PASTE
44 "^X", CMD_CUT
45 "^Z", CMD_UNDO
46 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
47 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
48 END
49
50 MAIN_MENU MENU
51 BEGIN
52 POPUP "&Plik"
53 BEGIN
54 MENUITEM "&Nowy\tCtrl+N", CMD_NEW
55 MENUITEM "&Otwórz\tCtrl+O", CMD_OPEN
56 MENUITEM "&Zapisz\tCtrl+S", CMD_SAVE
57 MENUITEM "Z&apisz jako...", CMD_SAVE_AS
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "&Drukuj\tCtrl+P", CMD_PRINT
60 MENUITEM "&Ustawienia strony...", CMD_PAGE_SETUP
61 MENUITEM "Ustawienia &drukarki...", CMD_PRINTER_SETUP
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Zakoñ&cz", CMD_EXIT
64 END
65 POPUP "&Edycja"
66 BEGIN
67 MENUITEM "&Cofnij\tCtrl+Z", CMD_UNDO
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Wytnij\tCtrl+X", CMD_CUT
70 MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C", CMD_COPY
71 MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V", CMD_PASTE
72 MENUITEM "&Usuñ\tDel", CMD_DELETE
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "&Znajd\9f\tCtrl+F", CMD_SEARCH
75 MENUITEM "Z&najd\9f nastêpny\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
76 MENUITEM "Zamieñ\tCtrl+H", CMD_REPLACE
77 MENUITEM "Id\9f do...\tCtrl+G", CMD_GOTO
78 MENUITEM SEPARATOR
79 MENUITEM "Zaznacz w&szystko\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
80 MENUITEM "Godzina/&Data\tF5", CMD_TIME_DATE
81 END
82 POPUP "F&ormat"
83 BEGIN
84 MENUITEM "&Zawijanie wierszy", CMD_WRAP
85 MENUITEM "Czci&onka...", CMD_FONT
86 END
87 POPUP "P&odgl¹d"
88 BEGIN
89 MENUITEM "Pasek &stanu", CMD_STATUSBAR
90 END
91 POPUP "Pomo&c"
92 BEGIN
93 MENUITEM "&Tematy pomocy", CMD_HELP_CONTENTS
94 MENUITEM "&Szukaj...", CMD_HELP_SEARCH
95 MENUITEM "Pomo&c", CMD_HELP_ON_HELP
96 MENUITEM SEPARATOR
97 MENUITEM "&Notatnik - informacje" CMD_ABOUT
98 MENUITEM "&ReactOS - informacje", CMD_ABOUT_WINE
99 END
100 END
101
102 /* Dialog `Page setup' */
103
104 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 CAPTION "Ustawienia strony"
108 BEGIN
109 LTEXT "&Nag³ówek:", 0x140, 10, 07, 40, 15
110 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
111 LTEXT "&Stopka:", 0x142, 10, 24, 40, 15
112 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
113
114 GROUPBOX "&Marginesy:", 0x144, 10, 43,160, 45
115 LTEXT "&Lewy:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
116 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
117 LTEXT "&Górny:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
118 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
119 LTEXT "P&rawy:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
120 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
121 LTEXT "&Dolny:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
122 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
123
124 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
125 PUSHBUTTON "Anuluj", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
126 PUSHBUTTON "Pomo&c", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
127 END
128
129 /* Dialog `Encoding' */
130 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
132 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 CAPTION "Kodowanie"
135 BEGIN
136 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
137 LTEXT "Kodowanie:",0x155,5,2,41,12
138 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
139 LTEXT "Linie koñca:",0x156,5,20,41,12
140 END
141
142 /* Dialog 'Go To' */
143 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
144 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 CAPTION "Id\9f do linii"
147 BEGIN
148 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
149 LTEXT "Numer linii:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
151 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
152 END
153
154 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "ReactOS Notatnik"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 CONTROL "ReactOS Notatnik v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
160 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
161 CONTROL " ",
162 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
163 DEFPUSHBUTTON "Zamknij",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
164 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
165 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
166 ES_READONLY | WS_VSCROLL
167 END
168
169 STRINGTABLE DISCARDABLE
170 BEGIN
171 STRING_LICENSE, "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
172 END
173
174 STRINGTABLE DISCARDABLE
175 BEGIN
176 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
177 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Strona &s" /* FIXME */
178 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
179 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
180 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 mm" /* FIXME */
181 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 mm" /* FIXME */
182
183 STRING_NOTEPAD, "Notatnik"
184 STRING_ERROR, "B£¥D"
185 STRING_WARNING, "OSTRZE¯ENIE"
186 STRING_INFO, "Informacja"
187
188 STRING_UNTITLED, "(bez tytu³u)"
189
190 STRING_ALL_FILES, "Wszystkie pliki (*.*)"
191 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Pliki tekstowe (*.txt)"
192
193 STRING_TOOLARGE, "Plik '%s' jest za du¿y dla Notatnika.\n \
194 Proszê u¿yæ innego edytora."
195 STRING_NOTEXT, "Nie wprowadzi³e\9c ¿adnego tekstu. \
196 \nProszê co\9c wpisaæ i spróbowaæ ponownie."
197 STRING_DOESNOTEXIST, "Plik '%s' nie istnieje\n\n \
198 Czy chcesz utworzyæ nowy plik?"
199 STRING_NOTSAVED, "Plik '%s'\nzosta³ zmodyfikowany\n\n \
200 Czy chcesz zachowaæ zmiany?"
201 STRING_NOTFOUND, "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'."
202 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Za ma³o pamiêci do wykonania tego zadania.\n \
203 Zamknij jedn¹ lub wiêcej aplikacji, by zwiêkszyæ ilo\9cæ wolnej pamiêci."
204 STRING_CANNOTFIND "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'"
205 STRING_ANSI, "ANSI"
206 STRING_UNICODE, "Unicode"
207 STRING_UNICODE_BE, "Unicode (big endian)"
208 STRING_UTF8, "UTF-8"
209 STRING_CRLF, "Windows"
210 STRING_LF, "Unix"
211 STRING_CR, "Mac"
212 STRING_LINE_COLUMN, "Line %d, column %d"
213 END