[NTDLL]
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * Notepad (Slovak resources)
3 *
4 * TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
5 * DATE OF TR.: xx-xx-2007
6 * LAST CHANGE: 27-12-2008
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 ID_ACCEL ACCELERATORS
12 BEGIN
13 "^A", CMD_SELECT_ALL
14 "^C", CMD_COPY
15 "^F", CMD_SEARCH
16 "^G", CMD_GOTO
17 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
18 "^N", CMD_NEW
19 "^O", CMD_OPEN
20 "^P", CMD_PRINT
21 "^S", CMD_SAVE
22 "^V", CMD_PASTE
23 "^X", CMD_CUT
24 "^Z", CMD_UNDO
25 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
26 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
27 END
28
29 MAIN_MENU MENU
30 BEGIN
31 POPUP "&Súbor"
32 BEGIN
33 MENUITEM "&Nový\tCtrl+N", CMD_NEW
34 MENUITEM "&Otvori\9d...\tCtrl+O", CMD_OPEN
35 MENUITEM "&Ulo\9ei\9d\tCtrl+S", CMD_SAVE
36 MENUITEM "Ulo\9ei\9d &ako...", CMD_SAVE_AS
37 MENUITEM SEPARATOR
38 MENUITEM "&Tlaèi\9d\tCtrl+P", CMD_PRINT
39 MENUITEM "Nasta&venie strany...", CMD_PAGE_SETUP
40 MENUITEM "Nastavenie tlaèia&rne...", CMD_PRINTER_SETUP
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "&Skonèi\9d", CMD_EXIT
43 END
44 POPUP "Úpr&avy"
45 BEGIN
46 MENUITEM "&Spä\9d\tCtrl+Z", CMD_UNDO
47 MENUITEM SEPARATOR
48 MENUITEM "&Vystrihnú\9d\tCtrl+X", CMD_CUT
49 MENUITEM "&Kopírova\9d\tCtrl+C", CMD_COPY
50 MENUITEM "Pri&lepi\9d\tCtrl+V", CMD_PASTE
51 MENUITEM "&Odstráni\9d\tDel", CMD_DELETE
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&H¾ada\9d", CMD_SEARCH
54 MENUITEM "H¾a&da\9d ïalej\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
55 MENUITEM "&Nahradi\9d\tCtrl+H", CMD_REPLACE
56 MENUITEM "Pr&ejs\9d na...\tCtrl+G", CMD_GOTO
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Vy&bra\9d v\9aetko", CMD_SELECT_ALL
59 MENUITEM "Èas alebo dátu&m\tF5", CMD_TIME_DATE
60 END
61 POPUP "F&ormát"
62 BEGIN
63 MENUITEM "&Zalomi\9d text", CMD_WRAP
64 MENUITEM "&Písmo...", CMD_FONT
65 END
66 POPUP "&Zobrazi\9d"
67 BEGIN
68 MENUITEM "Stavový &riadok", CMD_STATUSBAR
69 END
70 POPUP "&Pomocník"
71 BEGIN
72 MENUITEM "&Témy Pomocníka", CMD_HELP_CONTENTS
73 MENUITEM "&H¾ada\9d...", CMD_HELP_SEARCH
74 MENUITEM "&Pomoc", CMD_HELP_ON_HELP
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "È&o je Poznámkový blok" CMD_ABOUT
77 MENUITEM "Èo je &Víno (Wine)", CMD_ABOUT_WINE
78 END
79 END
80
81 /* Dialog `Page setup' */
82
83 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 CAPTION "Nastavenie strany"
87 BEGIN
88 LTEXT "H&lavièka:", 0x140, 10, 07, 40, 15
89 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "&Päta:", 0x142, 10, 24, 40, 15
91 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
92
93 GROUPBOX "&Okraje:", 0x144, 10, 43,160, 45
94 LTEXT "¼a&vý:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
95 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
96 LTEXT "&Horný:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
97 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
98 LTEXT "P&ravý:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
99 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
100 LTEXT "&Dolný:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
101 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
102
103 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
105 PUSHBUTTON "&Pomocník", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
106 END
107
108 /* Dialog `Encoding' */
109 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
111 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 CAPTION "Kódovanie"
114 BEGIN
115 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
116 LTEXT "Kódovanie:",0x155,5,2,41,12
117 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
118 LTEXT "Koniec riadka:",0x156,5,20,41,12
119 END
120
121 /* Dialog 'Go To' */
122 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 CAPTION "Riadok, na ktorý sa má prejs\9d"
126 BEGIN
127 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
128 LTEXT "Èíslo riadka:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
130 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
131 END
132
133 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Èo je Poznámkový blok systému ReactOS"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 CONTROL "Poznámkový blok systému ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\nPreklad 2007 Kario <kario@szm.sk>\r\n ",
139 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
140 CONTROL " ",
141 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
142 DEFPUSHBUTTON "Zavrie\9d",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
143 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
144 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
145 ES_READONLY | WS_VSCROLL
146 END
147
148 STRINGTABLE DISCARDABLE
149 BEGIN
150 STRING_LICENSE, "Tento program je vo¾ný softvér; mô\9eete ho \9aíri\9d a/alebo modifikova\9d pod¾a podmienok GNU V\9aeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buï verzie 2 tejto licencie, alebo (pod¾a Vá\9aho uvá\9eenia) niektorej neskor\9aej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, \9ee bude u\9eitoèný, av\9aak BEZ AKEJKO¼VEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Pre viac detailov si pozrite GNU V\9aeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu V\9aeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta\9d spolu s týmto programom; ak nie, napí\9ate si o òu na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
151 END
152
153 STRINGTABLE DISCARDABLE
154 BEGIN
155 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
156 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Strana &s" /* FIXME */
157 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
158 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
159 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 mm" /* FIXME */
160 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 mm" /* FIXME */
161
162 STRING_NOTEPAD, "Poznámkový blok"
163 STRING_ERROR, "CHYBA"
164 STRING_WARNING, "UPOZORNENIE"
165 STRING_INFO, "Informácie"
166
167 STRING_UNTITLED, "(bez názvu)"
168
169 STRING_ALL_FILES, "V\9aetky súbory (*.*)"
170 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Textové súbory (*.txt)"
171
172 STRING_TOOLARGE, "Súbor '%s' je pre Poznámkový blok príli\9a ve¾ký.\n \
173 Na otvorenie súboru pou\9eite iný editor."
174 STRING_NOTEXT, "Nevlo\9eili ste \9eiadny text. \
175 \nProsím, napí\9ate nieèo a skúste to znova."
176 STRING_DOESNOTEXIST, "Nie je mo\9ené nájs\9d súbor '%s'\n\n \
177 Chcete vytvori\9d nový súbor?"
178 STRING_NOTSAVED, "Text súboru '%s'\nsa zmenil.\n\n \
179 Chcete ulo\9ei\9d zmeny?"
180 STRING_NOTFOUND, "Nie je mo\9ené nájs\9d '%s' ."
181 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Nedostatok pamäte na dokonèenie tejto operácie. Zatvorte jednu \n \
182 alebo viac aplikácií, aby sa uvo¾nila pamä\9d a skúste to znova."
183 STRING_CANNOTFIND "Nemo\9eno nájs\9d '%s'"
184 STRING_ANSI, "ANSI"
185 STRING_UNICODE, "Unicode"
186 STRING_UNICODE_BE, "Unicode (ve¾ký indián)"
187 STRING_UTF8, "UTF-8"
188 STRING_CRLF, "Windows"
189 STRING_LF, "Unix"
190 STRING_CR, "Mac"
191 STRING_LINE_COLUMN, "Riadok %d, ståpec %d"
192 END