[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 05-12-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 ID_ACCEL ACCELERATORS
8 BEGIN
9 "^A", CMD_SELECT_ALL
10 "^C", CMD_COPY
11 "^F", CMD_SEARCH
12 "^G", CMD_GOTO
13 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
14 "^N", CMD_NEW
15 "^O", CMD_OPEN
16 "^P", CMD_PRINT
17 "^S", CMD_SAVE
18 "^V", CMD_PASTE
19 "^X", CMD_CUT
20 "^Z", CMD_UNDO
21 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
22 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
23 END
24
25 MAIN_MENU MENU
26 BEGIN
27 POPUP "&File"
28 BEGIN
29 MENUITEM "E Re\tCtrl+N", CMD_NEW
30 MENUITEM "Hap...\tCtrl+O", CMD_OPEN
31 MENUITEM "Ruaj\tCtrl+S", CMD_SAVE
32 MENUITEM "Ruaj si...", CMD_SAVE_AS
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "Konfigurim Faqes...", CMD_PAGE_SETUP
35 MENUITEM "&Printo\tCtrl+P", CMD_PRINT
36 MENUITEM "Konfigurim P&rinter...", CMD_PRINTER_SETUP
37 MENUITEM SEPARATOR
38 MENUITEM "Dil", CMD_EXIT
39 END
40 POPUP "Modifiko"
41 BEGIN
42 MENUITEM "Rikthe\tCtrl+Z", CMD_UNDO
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Prej\tCtrl+X", CMD_CUT
45 MENUITEM "Kopjo\tCtrl+C", CMD_COPY
46 MENUITEM "Ngjit\tCtrl+V", CMD_PASTE
47 MENUITEM "Fshi\tDel", CMD_DELETE
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Gjej...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
50 MENUITEM "Gjej Tjetren\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
51 MENUITEM "Ndrysho\tCtrl+H", CMD_REPLACE
52 MENUITEM "Shko tek...\tCtrl+G", CMD_GOTO
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Perzgjidh te gjith\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
55 MENUITEM "Ora/Data\tF5", CMD_TIME_DATE
56 END
57 POPUP "F&ormat"
58 BEGIN
59 MENUITEM "Paketo linjat e gjata", CMD_WRAP
60 MENUITEM "&Font...", CMD_FONT
61 END
62 POPUP "&Vëzhgo"
63 BEGIN
64 MENUITEM "Status&bar", CMD_STATUSBAR
65 END
66 POPUP "Ndihmë"
67 BEGIN
68 MENUITEM "përmbajtje", CMD_HELP_CONTENTS
69 MENUITEM "Kerko...", CMD_HELP_SEARCH
70 MENUITEM "Ndihmë për ndihmë", CMD_HELP_ON_HELP
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Rreth", CMD_ABOUT
73 MENUITEM "Inf&o", CMD_ABOUT_WINE
74 END
75 END
76
77 /* Dialog 'Page setup' */
78 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 CAPTION "Konfigurim Faqe"
82 BEGIN
83 LTEXT "Kokë:", 0x140, 10, 07, 40, 15
84 EDITTEXT 0x141, 60, 05, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
85 LTEXT "Këmbë:", 0x142, 10, 24, 40, 15
86 EDITTEXT 0x143, 60, 22, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
87 GROUPBOX "Kufijtë:", 0x144, 10, 43, 160, 45
88 LTEXT "Majtas:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
89 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "Lart:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
91 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
92 LTEXT "Djathtas:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
93 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
94 LTEXT "Poshtë:", 0x14E, 100, 73, 30, 10, WS_CHILD
95 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
96 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "Ndihmë", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
99 END
100
101 /* Dialog 'Encoding' */
102 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 CAPTION "Encoding"
106 BEGIN
107 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
108 LTEXT "Encoding:", 0x155, 5, 2, 41, 12
109 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
110 LTEXT "Endlines:", 0x156, 5, 20, 41, 12
111 END
112
113 /* Dialog 'Go To' */
114 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 CAPTION "Shko tek linja"
118 BEGIN
119 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
120 LTEXT "Numri i linjes:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
122 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
123 END
124
125 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 284, 170
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Rreth ReactOS Notepad"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 CONTROL "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
131 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
132 DEFPUSHBUTTON "Mbyll", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
133 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
134 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 272, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
135 END
136
137 STRINGTABLE
138 BEGIN
139 STRING_LICENSE "Ky program është software falas, ju mund ta shpërndani dhe/ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License të publikuar nga Fondacioni Free Software;. Sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë preçize të SHITJES apo PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program, nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin Rruga , kati i pestë, Boston, MA 02110-1301 USA."
140 END
141
142 STRINGTABLE
143 BEGIN
144 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
145 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Faqe &s" /* FIXME */
146 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
147 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
148 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
149 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
150 STRING_NOTEPAD "Notepad"
151 STRING_ERROR "ERROR"
152 STRING_WARNING "KUJDES"
153 STRING_INFO "Info"
154 STRING_UNTITLED "Pa emer"
155 STRING_ALL_FILES "Te gjith dokumentat (*.*)"
156 STRING_TEXT_FILES_TXT "Dokumenta teksti (*.txt)"
157 STRING_TOOLARGE "Dokumenti '%s' është shume i madh për notepad.\n \
158 Ju lutem perdorni editor tjeter."
159 STRING_NOTEXT "Nuk keni shkruaj ndonje tekst. \
160 \nJu lutem shkruani diqka dhe provoni perseri"
161 STRING_DOESNOTEXIST "Dokumenti '%s'\nnuk ekziston\n\n \
162 Doni te krijoni nje dokument te ri ?"
163 STRING_NOTSAVED "Dokumenti '%s'\nështë modifikuar\n\n \
164 Doni te ruani ndryshimet ?"
165 STRING_NOTFOUND "'%s' nuk gjindet."
166 STRING_OUT_OF_MEMORY "Nuk ka memorie te mjaftueshme per te kompletuar kete \
167 detyrë. \nMbyll nje ose me shume programe te rrisesh shumën e \nmemories."
168 STRING_CANNOTFIND "Nuk u gjet '%s'"
169 STRING_ANSI "ANSI"
170 STRING_UNICODE "Unicode"
171 STRING_UNICODE_BE "Unicode (big endian)"
172 STRING_UTF8 "UTF-8"
173 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
174 STRING_LF "Unix (LF)"
175 STRING_CR "Mac (CR)"
176 STRING_LINE_COLUMN "Linje %d, kolonë %d"
177 END