cd38ff5e3f18da16d3e11f0d81019e7c08a7f96a
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * Notepad (Ukrainian resources)
3 *
4 * Copyright 2005, 2006 Artem Reznikov
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
22
23 ID_ACCEL ACCELERATORS
24 BEGIN
25 "^A", CMD_SELECT_ALL
26 "^C", CMD_COPY
27 "^F", CMD_SEARCH
28 "^G", CMD_GOTO
29 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
30 "^N", CMD_NEW
31 "^O", CMD_OPEN
32 "^P", CMD_PRINT
33 "^S", CMD_SAVE
34 "^V", CMD_PASTE
35 "^X", CMD_CUT
36 "^Z", CMD_UNDO
37 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
38 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
39 END
40
41 MAIN_MENU MENU
42 BEGIN
43 POPUP "&Ôàéë"
44 BEGIN
45 MENUITEM "&Ñòâîðèòè\tCtrl+N", CMD_NEW
46 MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O", CMD_OPEN
47 MENUITEM "&Çáåðåãòè\tCtrl+S", CMD_SAVE
48 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", CMD_SAVE_AS
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
51 MENUITEM "Ä&ðóê\tCtrl+P", CMD_PRINT
52 MENUITEM "Íàñòðîéêà &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Â&èõ³ä", CMD_EXIT
55 END
56 POPUP "Ïð&àâêà"
57 BEGIN
58 MENUITEM "Ñ&êàñóâàòè\tCtrl+Z", CMD_UNDO
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Âèð&³çàòè\tCtrl+X", CMD_CUT
61 MENUITEM "Êîï³&þâàòè\tCtrl+C", CMD_COPY
62 MENUITEM "Âñ&òàâèòè\tCtrl+V", CMD_PASTE
63 MENUITEM "Âè&äàëèòè\tDel", CMD_DELETE
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
66 MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
67 MENUITEM "Çàì&³íèòè\tCtrl+H", CMD_REPLACE
68 MENUITEM "Ï&åðåéòè...\tCtrl+G", CMD_GOTO
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
71 MENUITEM "Äàòà é &÷àñ\tF5", CMD_TIME_DATE
72 END
73 POPUP "Ô&îðìàò"
74 BEGIN
75 MENUITEM "Ïåðåíîñ ïî ñëîâà&õ", CMD_WRAP
76 MENUITEM "&Øðèôò...", CMD_FONT
77 END
78 POPUP "Âè&ãëÿä"
79 BEGIN
80 MENUITEM "Ðÿä&îê ñòàí&ó", CMD_STATUSBAR
81 END
82 POPUP "Äîâ&³äêà"
83 BEGIN
84 MENUITEM "Çì³&ñò", CMD_HELP_CONTENTS
85 MENUITEM "Ïîø&óê...", CMD_HELP_SEARCH
86 MENUITEM "Âèêîðèñò&àííÿ äîâ³äêè", CMD_HELP_ON_HELP
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "&Ïðî" CMD_ABOUT
89 MENUITEM "Ïðî ïðîãðàì&ó", CMD_ABOUT_WINE
90 END
91 END
92
93 /* Dialog `Page setup' */
94
95 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 CAPTION "Ïàðàìåòðè ñòîð³íêè"
99 BEGIN
100 LTEXT "Â&åðõí³é êîëîíòèòóë:", 0x140, 10, 07, 40, 15
101 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
102 LTEXT "Í&èæí³é êîëîíòèòóë:", 0x142, 10, 24, 40, 15
103 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
104
105 GROUPBOX "Ïîëÿ", 0x144, 10, 43,160, 45
106 LTEXT "&˳âå:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
107 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
108 LTEXT "&Âåðõíº:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
109 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
110 LTEXT "&Ïðàâå:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
111 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
112 LTEXT "&Íèæíº:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
113 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
114
115 DEFPUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
118 END
119
120 /* Dialog `Encoding' */
121 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
123 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 CAPTION "Êîäóâàííÿ"
126 BEGIN
127 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
128 LTEXT "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
129 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
130 LTEXT "Ðîçðèâè ðÿäê³â:",0x156,5,20,41,12
131 END
132
133 /* Dialog 'Go To' */
134 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 CAPTION "Ïåðåõ³ä äî ðÿäêà"
138 BEGIN
139 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
140 LTEXT "Íîìåð ðÿäêà:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
141 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
142 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
143 END
144
145 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Ïðî Áëîêíîò ReactOS"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 CONTROL "Áëîêíîò ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
151 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
152 CONTROL " ",
153 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
154 DEFPUSHBUTTON "Çàêðèòè",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
155 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
156 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
157 ES_READONLY | WS_VSCROLL
158 END
159
160 STRINGTABLE DISCARDABLE
161 BEGIN
162 STRING_LICENSE, "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
163 END
164
165 STRINGTABLE DISCARDABLE
166 BEGIN
167 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
168 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Ñòîð³íêà &s" /* FIXME */
169 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
170 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
171 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
172 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
173
174 STRING_NOTEPAD, "Áëîêíîò"
175 STRING_ERROR, "ÏÎÌÈËÊÀ"
176 STRING_WARNING, "ÓÂÀÃÀ"
177 STRING_INFO, "²íôîðìàö³ÿ"
178
179 STRING_UNTITLED, "(áåç çàãîëîâêà)"
180
181 STRING_ALL_FILES, "Óñ³ ôàéëè (*.*)"
182 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Òåêñòîâ³ ôàéëè (*.txt)"
183
184 STRING_TOOLARGE, "Ôàéë '%s' çàâåëèêèé äëÿ áëîêíîòà.\n \
185 Áóäü ëàñêà âèêîðèñòàéòå ³íøèé ðåäàêòîð."
186 STRING_NOTEXT, "Âè íå ââåëè í³ÿêîãî òåêñòó. \
187 \nÁóäü ëàñêà ââåä³òü ùî-íåáóäü ³ ñïðîáóéòå ùå ðàç"
188 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôàéë '%s'\níå ³ñíóº\n\n \
189 Õî÷åòå ñòâîðèòè íîâèé ôàéë ?"
190 STRING_NOTSAVED, "Ôàéë '%s'\náóâ çì³íåíèé\n\n \
191 Õî÷åòå çáåðåãòè çì³íè ?"
192 STRING_NOTFOUND, "'%s' can not be found."
193 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿.\
194 \nÇàêðèéòå îäèí àáî äåê³ëüêà äîäàòê³â ³ ïîâòîð³òü ñïðîáó."
195 STRING_CANNOTFIND "Íå ìîæó çíàéòè '%s'"
196 STRING_ANSI, "ANSI"
197 STRING_UNICODE, "Þí³êîä"
198 STRING_UNICODE_BE, "Þí³êîä (big endian)"
199 STRING_UTF8, "UTF-8"
200 STRING_CRLF, "Windows"
201 STRING_LF, "Unix"
202 STRING_CR, "Mac"
203 STRING_LINE_COLUMN, "Ðÿäîê %d, ñòîâï÷èê %d"
204 END