Ukrainian translation patch for mstsc, notepad, paint, regedit, cmd, aclui, newdev...
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * Notepad (Ukrainian resources)
3 *
4 * Copyright 2005, 2006 Artem Reznikov
5 * Copyright 2010 Igor Paliychuk
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20 */
21
22 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
23
24 ID_ACCEL ACCELERATORS
25 BEGIN
26 "^A", CMD_SELECT_ALL
27 "^C", CMD_COPY
28 "^F", CMD_SEARCH
29 "^G", CMD_GOTO
30 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
31 "^N", CMD_NEW
32 "^O", CMD_OPEN
33 "^P", CMD_PRINT
34 "^S", CMD_SAVE
35 "^V", CMD_PASTE
36 "^X", CMD_CUT
37 "^Z", CMD_UNDO
38 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
39 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
40 END
41
42 MAIN_MENU MENU
43 BEGIN
44 POPUP "&Ôàéë"
45 BEGIN
46 MENUITEM "&Ñòâîðèòè\tCtrl+N", CMD_NEW
47 MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O", CMD_OPEN
48 MENUITEM "&Çáåðåãòè\tCtrl+S", CMD_SAVE
49 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", CMD_SAVE_AS
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
52 MENUITEM "Ä&ðóê\tCtrl+P", CMD_PRINT
53 MENUITEM "Íàëàøòóâàííÿ &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Â&èõ³ä", CMD_EXIT
56 END
57 POPUP "Ïð&àâêà"
58 BEGIN
59 MENUITEM "Ñ&êàñóâàòè\tCtrl+Z", CMD_UNDO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Âèð&³çàòè\tCtrl+X", CMD_CUT
62 MENUITEM "Êîï³&þâàòè\tCtrl+C", CMD_COPY
63 MENUITEM "Âñ&òàâèòè\tCtrl+V", CMD_PASTE
64 MENUITEM "Âè&äàëèòè\tDel", CMD_DELETE
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
67 MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
68 MENUITEM "Çàì&³íèòè\tCtrl+H", CMD_REPLACE
69 MENUITEM "Ï&åðåéòè...\tCtrl+G", CMD_GOTO
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
72 MENUITEM "Äàòà é &÷àñ\tF5", CMD_TIME_DATE
73 END
74 POPUP "Ô&îðìàò"
75 BEGIN
76 MENUITEM "Ïåðåíîñ ïî ñëîâà&õ", CMD_WRAP
77 MENUITEM "&Øðèôò...", CMD_FONT
78 END
79 POPUP "Âè&ãëÿä"
80 BEGIN
81 MENUITEM "Ðÿä&îê ñòàí&ó", CMD_STATUSBAR
82 END
83 POPUP "Äîâ&³äêà"
84 BEGIN
85 MENUITEM "Çì³&ñò", CMD_HELP_CONTENTS
86 MENUITEM "Ïîø&óê...", CMD_HELP_SEARCH
87 MENUITEM "Âèêîðèñò&àííÿ äîâ³äêè", CMD_HELP_ON_HELP
88 MENUITEM SEPARATOR
89 MENUITEM "&Ïðî" CMD_ABOUT
90 MENUITEM "Ïðî ïðîãðàì&ó", CMD_ABOUT_WINE
91 END
92 END
93
94 /* Dialog `Page setup' */
95
96 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 CAPTION "Ïàðàìåòðè ñòîð³íêè"
100 BEGIN
101 LTEXT "Â&åðõí³é êîëîíòèòóë:", 0x140, 10, 07, 40, 15
102 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
103 LTEXT "Í&èæí³é êîëîíòèòóë:", 0x142, 10, 24, 40, 15
104 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
105
106 GROUPBOX "Ïîëÿ", 0x144, 10, 43,160, 45
107 LTEXT "&˳âå:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
108 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
109 LTEXT "&Âåðõíº:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
110 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
111 LTEXT "&Ïðàâå:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
112 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
113 LTEXT "&Íèæíº:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
114 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
115
116 DEFPUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
119 END
120
121 /* Dialog `Encoding' */
122 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
124 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 CAPTION "Êîäóâàííÿ"
127 BEGIN
128 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
129 LTEXT "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
130 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
131 LTEXT "ʳíåöü ðÿäêà:",0x156,5,20,47,12
132 END
133
134 /* Dialog 'Go To' */
135 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 CAPTION "Ïåðåõ³ä äî ðÿäêà"
139 BEGIN
140 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
141 LTEXT "Íîìåð ðÿäêà:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
143 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
144 END
145
146 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Ïðî Áëîêíîò ReactOS"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 CONTROL "Áëîêíîò ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
152 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
153 CONTROL " ",
154 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
155 DEFPUSHBUTTON "Çàêðèòè",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
156 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
157 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
158 ES_READONLY | WS_VSCROLL
159 END
160
161 STRINGTABLE DISCARDABLE
162 BEGIN
163 STRING_LICENSE, "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
164 END
165
166 STRINGTABLE DISCARDABLE
167 BEGIN
168 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
169 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Ñòîð³íêà &s" /* FIXME */
170 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
171 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
172 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
173 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
174
175 STRING_NOTEPAD, "Áëîêíîò"
176 STRING_ERROR, "ÏÎÌÈËÊÀ"
177 STRING_WARNING, "ÓÂÀÃÀ"
178 STRING_INFO, "²íôîðìàö³ÿ"
179
180 STRING_UNTITLED, "(áåç çàãîëîâêà)"
181
182 STRING_ALL_FILES, "Óñ³ ôàéëè (*.*)"
183 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Òåêñòîâ³ ôàéëè (*.txt)"
184
185 STRING_TOOLARGE, "Ôàéë '%s' çàâåëèêèé äëÿ áëîêíîòà.\n \
186 Áóäü ëàñêà âèêîðèñòàéòå ³íøèé ðåäàêòîð."
187 STRING_NOTEXT, "Âè íå ââåëè í³ÿêîãî òåêñòó. \
188 \nÁóäü ëàñêà ââåä³òü ùî-íåáóäü ³ ñïðîáóéòå ùå ðàç"
189 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôàéë '%s'\níå ³ñíóº\n\n \
190 Õî÷åòå ñòâîðèòè íîâèé ôàéë ?"
191 STRING_NOTSAVED, "Ôàéë '%s'\náóâ çì³íåíèé\n\n \
192 Õî÷åòå çáåðåãòè çì³íè ?"
193 STRING_NOTFOUND, "'%s' can not be found."
194 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿.\
195 \nÇàêðèéòå îäèí àáî äåê³ëüêà äîäàòê³â ³ ïîâòîð³òü ñïðîáó."
196 STRING_CANNOTFIND "Íå ìîæó çíàéòè '%s'"
197 STRING_ANSI, "ANSI"
198 STRING_UNICODE, "Þí³êîä"
199 STRING_UNICODE_BE, "Þí³êîä (big endian)"
200 STRING_UTF8, "UTF-8"
201 STRING_CRLF, "Windows"
202 STRING_LF, "Unix"
203 STRING_CR, "Mac"
204 STRING_LINE_COLUMN, "Ðÿäîê %d, ñòîâï÷èê %d"
205 END