remove the following sentences from the resource files:
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / res / Gr.rc
1 /*
2 * Notepad (Greek resources)
3 *
4 * Copyright 2005 Apostolos Alexiadis (djapal@gmail.com)
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_NEUTRAL
22
23 MAIN_MENU MENU
24 BEGIN
25 POPUP "&Áñ÷åßï"
26 BEGIN
27 MENUITEM "&ÍÝï...", CMD_NEW
28 MENUITEM "&¢íïéãìá\tCtrl+O", CMD_OPEN
29 MENUITEM "ÁðïèÞêåõ&óç\tCtrl+S", CMD_SAVE
30 MENUITEM "ÁðïèÞêåõóç &ùò...", CMD_SAVE_AS
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Å&ðéëïãÝò óåëßäáò...", CMD_PAGE_SETUP
33 MENUITEM "&Åêôýðùóç", CMD_PRINT
34 MENUITEM "ÅðéëïãÝò åê&ôõðùôÞ ...", CMD_PRINTER_SETUP
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "¸&îïäïò", CMD_EXIT
37 END
38 POPUP "&Edit"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Á&íáßñåóç\tCtrl+Z", CMD_UNDO
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "Áðïêï&ðÞ\tCtrl+X", CMD_CUT
43 MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ\tCtrl+C", CMD_COPY
44 MENUITEM "&Åðéêüëëçóç\tCtrl+V", CMD_PASTE
45 MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ\tDel", CMD_DELETE
46 MENUITEM SEPARATOR
47 MENUITEM "&Åýñåóç...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
48 MENUITEM "Åýñåóç å&ðüìåíïõ\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
49 MENUITEM "ÁíôéêáôÜóôáóç\tCtrl+H", CMD_REPLACE
50 MENUITEM "&ÌåôÜâáóç óôï...\tCtrl+G", CMD_GOTO
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "ÅðéëïãÞ &¼ëùí\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
53 MENUITEM "&¿ñá/Çìåñïìçíßá\tF5", CMD_TIME_DATE
54 END
55 POPUP "Ö&ïñìÜ"
56 BEGIN
57 MENUITEM "&ÅìöÜíéóç ìåãÜëùí ãñáììþí", CMD_WRAP
58 MENUITEM "&ÃñáììáôïóåéñÜ...", CMD_FONT
59 END
60 POPUP "&ÅìöÜíéóç"
61 BEGIN
62 MENUITEM "ÃñáììÞ &êáôÜóôáóçò", CMD_STATUSBAR
63 END
64 POPUP "&ÂïÞèåéá"
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Ðåñéå÷üìåíá", CMD_HELP_CONTENTS
67 MENUITEM "&ÁíáæÞôçóç...", CMD_HELP_SEARCH
68 MENUITEM "&ÂïÞèåéá óôç âïÞèåéá", CMD_HELP_ON_HELP
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "&About" CMD_ABOUT
71 MENUITEM "Ðëçñï&öïñßåò", CMD_ABOUT_WINE
72 END
73 END
74
75 /* Dialog `Page setup' */
76
77 DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
78 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 CAPTION "ÅðéëïãÝò Óåëßäáò"
81 {
82 LTEXT "&ÊåöáëÞ:", 0x140, 10, 07, 40, 15
83 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
84 LTEXT "&ÕðïóÝëéäï:", 0x142, 10, 24, 40, 15
85 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
86
87 GROUPBOX "&¼ñéá:", 0x144, 10, 43,160, 45
88 LTEXT "&ÁñéóôåñÜ:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
89 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "&ÐÜíù:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
91 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
92 LTEXT "&ÄåîéÜ:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
93 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
94 LTEXT "&ÊÜôù:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
95 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
96
97 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "Áêýñùóç", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
99 PUSHBUTTON "&ÂïÞèåéá", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
100 }
101
102 /* Dialog `Encoding' */
103 DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44
104 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
105 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 CAPTION "Êùäéêïðïßçóç"
108 {
109 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
110 LTEXT "Êùäéêïðïßçóç:",0x155,5,2,41,12
111 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
112 LTEXT "Endlines:",0x156,5,20,41,12
113 }
114
115 /* Dialog 'Go To' */
116 DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50
117 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 CAPTION "ÌåôÜâáóç óôç ãñáììÞ"
120 {
121 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
122 LTEXT "Áñéèìüò ãñáììÞò:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
123 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
124 PUSHBUTTON "Áêýñùóç", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
125 }
126
127
128 IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 22,16,284,170
129 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "About ReactOS Notepad"
131 FONT 8, "Tahoma"
132 BEGIN
133 CONTROL "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
134 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
135 CONTROL " ",
136 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
137 DEFPUSHBUTTON "Close",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
138 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
139 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
140 ES_READONLY | WS_VSCROLL
141 END
142
143 STRINGTABLE DISCARDABLE
144 BEGIN
145 STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
146 END
147
148 STRINGTABLE DISCARDABLE
149 {
150 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
151 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Óåëßäá &s" /* FIXME */
152 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
153 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 mm" /* FIXME */
154 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 mm" /* FIXME */
155 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 mm" /* FIXME */
156
157 STRING_NOTEPAD, "Notepad"
158 STRING_ERROR, "ERROR"
159 STRING_WARNING, "WARNING"
160 STRING_INFO, "Ðëçñïöïñßåò"
161
162 STRING_UNTITLED, "(×ùñßò ôßôëï)"
163
164 STRING_ALL_FILES, "¼ëá ôá áñ÷åßá (*.*)"
165 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Áñ÷åßá êåéìÝíïõ (*.txt)"
166
167 STRING_TOOLARGE, "Ôï áñ÷åßï '%s' åßíáé ðïëý ìåãÜëï ãéá ôï notepad.\n \
168 Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå Üëëï ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò êåéìÝíïõ."
169 STRING_NOTEXT, "Äåí ðëçêôñïëïãÞóáôå êÜôé. \
170 \nÐáñáêáëþ ðëçêôñïëïãåßóôå êÜôé êáé ðñïóðáèåßóôå îáíÜ"
171 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôï áñ÷åßï '%s'\näåí õðÜñ÷åé\n\n \
172 ÈÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá íÝï áñ÷åßï;"
173 STRING_NOTSAVED, "Ôï áñ÷åßï '%s'\nÝ÷åé ôñïðïðïéçèåß\n\n \
174 ÈÝëåôå íá áðïèçêåýóåôå ôéò áëëáãÝò;"
175 STRING_NOTFOUND, "Ôï áñ÷åßï '%s' äå ìðïñåß íá âñåèåß."
176 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Äåí õðÜñ÷åé áñêåôÞ ìíÞìç ãéá íá ïëïêëçñùèåß áõôÞ ç \
177 äéåñãáóßá. \nÊëåßóôå ìßá Þ ðåññéóüôåñåò åöáñìïãÝò ãéá íá áõîçèåß ç \nåëåýèåñç \
178 ìíÞìç."
179 STRING_CANNOTFIND "Äå ìðïñåß íá âñåèåß ôï '%s'"
180 STRING_ANSI, "ANSI"
181 STRING_UNICODE, "Unicode"
182 STRING_UNICODE_BE, "Unicode (big endian)"
183 STRING_UTF8, "UTF-8"
184 STRING_CRLF, "Windows"
185 STRING_LF, "Unix"
186 STRING_CR, "Mac"
187 }