remove the following sentences from the resource files:
[reactos.git] / reactos / base / applications / notepad / res / Uk.rc
1 /*
2 * Notepad (Ukrainian resources)
3 *
4 * Copyright 2005 Artem Reznikov
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
22
23 MAIN_MENU MENU
24 {
25 POPUP "&File" {
26 MENUITEM "&Ñòâîðèòè", CMD_NEW
27 MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O", CMD_OPEN
28 MENUITEM "&Ç&áåðåãòè\tCtrl+S", CMD_SAVE
29 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", CMD_SAVE_AS
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
32 MENUITEM "Ä&ðóê", CMD_PRINT
33 MENUITEM "Íàñòðîéêà &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Â&èõ³ä", CMD_EXIT
36 }
37 POPUP "&Ïðàâêà" {
38 MENUITEM "&Ñêàñóâàòè\tCtrl+Z", CMD_UNDO
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "&Âèð³çàòè\tCtrl+X", CMD_CUT
41 MENUITEM "&Êîï³þâàòè\tCtrl+C", CMD_COPY
42 MENUITEM "Âñò&àâèòè\tCtrl+V", CMD_PASTE
43 MENUITEM "Â&èäàëèòè\tDel", CMD_DELETE
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
46 MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
47 MENUITEM "&Çàì³íèòè\tCtrl+H", CMD_REPLACE
48 MENUITEM "Ïåðåé&òè...\tCtrl+G", CMD_GOTO
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
51 MENUITEM "&Äàòà é ÷àñ\tF5", CMD_TIME_DATE
52 }
53 POPUP "Ôîð&ìàò" {
54 MENUITEM "&Ïåðåíîñ ïî ñëîâàõ", CMD_WRAP
55 MENUITEM "&Øðèôò...", CMD_FONT
56 }
57 POPUP "&Âèãëÿä" {
58 MENUITEM "&Ðÿäîê ñòàíó", CMD_STATUSBAR
59 }
60 POPUP "&Äîâ³äêà" {
61 MENUITEM "&Çì³ñò", CMD_HELP_CONTENTS
62 MENUITEM "&Ïîøóê...", CMD_HELP_SEARCH
63 MENUITEM "&Help on help", CMD_HELP_ON_HELP
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&About" CMD_ABOUT
66 MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó", CMD_ABOUT_WINE
67 }
68 }
69
70 /* Dialog `Page setup' */
71
72 DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
73 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 CAPTION "Ïàðàìåòðè ñòîð³íêè"
76 {
77 LTEXT "Â&åðõí³é êîëîíòèòóë:", 0x140, 10, 07, 40, 15
78 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
79 LTEXT "Í&èæí³é êîëîíòèòóë:", 0x142, 10, 24, 40, 15
80 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
81
82 GROUPBOX "Ïîëÿ", 0x144, 10, 43,160, 45
83 LTEXT "&˳âå:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
84 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
85 LTEXT "&Âåðõíº:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
86 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
87 LTEXT "&Ïðàâå:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
88 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
89 LTEXT "&Íèæíº:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
90 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
91
92 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
95 }
96
97 /* Dialog `Encoding' */
98 DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44
99 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
100 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 CAPTION "Êîäóâàííÿ"
103 {
104 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
105 LTEXT "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
106 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
107 LTEXT "Ðîçðèâè ðÿäê³â:",0x156,5,20,41,12
108 }
109
110 /* Dialog 'Go To' */
111 DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50
112 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 CAPTION "Ïåðåõ³ä äî ðÿäêà"
115 {
116 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
117 LTEXT "Íîìåð ðÿäêà:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
120 }
121
122 IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 22,16,284,170
123 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "About ReactOS Notepad"
125 FONT 8, "Tahoma"
126 BEGIN
127 CONTROL "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
128 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
129 CONTROL " ",
130 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
131 DEFPUSHBUTTON "Close",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
132 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
133 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
134 ES_READONLY | WS_VSCROLL
135 END
136
137 STRINGTABLE DISCARDABLE
138 BEGIN
139 STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
140 END
141
142 STRINGTABLE DISCARDABLE
143 {
144 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
145 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Ñòîð³íêà &s" /* FIXME */
146 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
147 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
148 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
149 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
150
151 STRING_NOTEPAD, "Áëîêíîò"
152 STRING_ERROR, "ÏÎÌÈËÊÀ"
153 STRING_WARNING, "ÓÂÀÃÀ"
154 STRING_INFO, "²íôîðìàö³ÿ"
155
156 STRING_UNTITLED, "(áåç çàãîëîâêà)"
157
158 STRING_ALL_FILES, "Óñ³ ôàéëè (*.*)"
159 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Òåêñòîâ³ ôàéëè (*.txt)"
160
161 STRING_TOOLARGE, "Ôàéë '%s' çàâåëèêèé äëÿ áëîêíîòà.\n \
162 Áóäü ëàñêà âèêîðèñòàéòå ³íøèé ðåäàêòîð."
163 STRING_NOTEXT, "Âè íå ââåëè í³ÿêîãî òåêñòó. \
164 \nÁóäü ëàñêà ââåä³òü ùî-íåáóäü ³ ñïðîáóéòå ùå ðàç"
165 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôàéë '%s'\níå ³ñíóº\n\n \
166 Õî÷åòå ñòâîðèòè íîâèé ôàéë ?"
167 STRING_NOTSAVED, "Ôàéë '%s'\náóâ çì³íåíèé\n\n \
168 Õî÷åòå çáåðåãòè çì³íè ?"
169 STRING_NOTFOUND, "'%s' can not be found."
170 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿.\
171 \nÇàêðèéòå îäèí àáî äåê³ëüêà äîäàòê³â ³ ïîâòîð³òü ñïðîáó."
172 STRING_CANNOTFIND "Íå ìîæó çíàéòè '%s'"
173 STRING_ANSI, "ANSI"
174 STRING_UNICODE, "Þí³êîä"
175 STRING_UNICODE_BE, "Þí³êîä (big endian)"
176 STRING_UTF8, "UTF-8"
177 STRING_CRLF, "Windows"
178 STRING_LF, "Unix"
179 STRING_CR, "Mac"
180 }