Ukrainian translation patch for mstsc, notepad, paint, regedit, cmd, aclui, newdev...
[reactos.git] / reactos / base / applications / paint / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: PAINT for ReactOS
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/paint/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Paint
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Sakara Yevhen, igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 ID_MENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Ôàéë"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Ñòâîðèòè\tCtrl+N", IDM_FILENEW
16 MENUITEM "Â&³äêðèòè...\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
17 MENUITEM "Ç&áåðåãòè\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
18 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", IDM_FILESAVEAS
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Çàìîñòèòè ðîáî÷èé ñò³ë Windows", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
21 MENUITEM "Äî ö&åíòðó ðîáî÷îãî ñòîëà Windows", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
22 MENUITEM "&Âñòàíîâèòè ÿê òëî (ðîçòÿãíóòè)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "Â&èõ³ä\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
25 END
26
27 POPUP "&Ðåäàãóâàííÿ"
28 BEGIN
29 MENUITEM "Ñêàñóâàòè\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
30 MENUITEM "Ïîâòîðèòè\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Âèð³çàòè\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
33 MENUITEM "Êîï³þâàòè\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
34 MENUITEM "Âñòàâèòè\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
35 MENUITEM "Âèäàëèòè âèä³ëåííÿ\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
36 MENUITEM "Îáåðíóòè âèä³ëåííÿ", IDM_EDITINVERTSELECTION
37 MENUITEM "Âèä³ëèòè âñå\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Êîï³þâàòè äî ôàéëó...", IDM_EDITCOPYTO
40 MENUITEM "Âñòàâèòè ç ôàéëó...", IDM_EDITPASTEFROM
41 END
42
43 POPUP "Â&èãëÿä"
44 BEGIN
45 MENUITEM "Ïàíåëü åëåìåíò³â\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
46 MENUITEM "Ïàë³òðà\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
47 MENUITEM "Ðÿäîê ñòàíó", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
48 MENUITEM "Ïàíåëü àòðèáóò³â òåêñòó", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
49 MENUITEM SEPARATOR
50 POPUP "Ìàñøòàá"
51 BEGIN
52 POPUP "Êîðèñòóâàöüêèé"
53 BEGIN
54 MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
55 MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
56 MENUITEM "50%", IDM_VIEWZOOM50
57 MENUITEM "100%", IDM_VIEWZOOM100
58 MENUITEM "200%", IDM_VIEWZOOM200
59 MENUITEM "400%", IDM_VIEWZOOM400
60 MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
61 END
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Ïîêàçàòè ñ³òêó", IDM_VIEWSHOWGRID
64 MENUITEM "Ïîêàçàòè â ì³í³àòþð³", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
65 END
66 MENUITEM "Íà âåñü åêðàí\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
67 END
68
69 POPUP "&Çîáðàæåííÿ"
70 BEGIN
71 MENUITEM "³äîáðàçèòè/ïîâåðíóòè...\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
72 MENUITEM "Çì³íèòè ðîçì³ð...\tCtrl+W", IDM_IMAGECHANGESIZE
73 MENUITEM "Îá³òíóòè", IDM_IMAGECROP
74 MENUITEM "Îáåðíóòè êîëüîðè\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
75 MENUITEM "Àòðèáóòè...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
76 MENUITEM "Âèäàëèòè ìàëþíîê\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
77 MENUITEM "Íåïðîçîðå òëî", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
78 END
79
80 POPUP "&Êîëüîðè"
81 BEGIN
82 MENUITEM "Çì³íèòè ïàë³òðó...", IDM_COLORSEDITPALETTE
83 END
84
85 POPUP "&Äîâ³äêà"
86 BEGIN
87 MENUITEM "Âèêëèê äîâ³äêè", IDM_HELPHELPTOPICS
88 MENUITEM SEPARATOR
89 MENUITEM "²íôîðìàö³ÿ", IDM_HELPINFO
90 END
91 END
92
93 ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
94 BEGIN
95 "^N", IDM_FILENEW
96 "^O", IDM_FILEOPEN
97 "^S", IDM_FILESAVE
98 "^Z", IDM_EDITUNDO
99 "^Y", IDM_EDITREDO
100 "^X", IDM_EDITCUT
101 "^C", IDM_EDITCOPY
102 "^V", IDM_EDITPASTE
103 VK_DELETE, IDM_EDITDELETESELECTION, VIRTKEY
104 "^A", IDM_EDITSELECTALL
105 "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
106 "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
107 "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
108 "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
109 "^W", IDM_IMAGECHANGESIZE
110 "^I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
111 "^E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
112 "N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE, CONTROL, SHIFT, VIRTKEY
113 END
114
115 IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 CAPTION "³äîáðàæåííÿ é ïîâîðîò"
119 BEGIN
120 GROUPBOX "Ïåðåãîðíóòè àáî ïîâåðíóòè", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
121 AUTORADIOBUTTON "³äîáðàçèòè çë³âà íàïðàâî", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
122 AUTORADIOBUTTON "³äîáðàçèòè çâåðõó âíèç", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
123 AUTORADIOBUTTON "Ïîâåðíóòè íà êóò", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
124 AUTORADIOBUTTON "90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
125 AUTORADIOBUTTON "180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
126 AUTORADIOBUTTON "270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 8, 48, 14
128 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
129 END
130
131 IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 210, 120
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 CAPTION "Àòðèáóòè"
135 BEGIN
136 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 40, 40, 35, 12
137 EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 110, 40, 35, 12
138 LTEXT "Øèðèíà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
139 LTEXT "Âèñîòà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 30, 10
140 LTEXT "Äàòà ôàéëó:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
141 LTEXT "Ðîçì³ð ôàéëó:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
142 LTEXT "Ðîçøèðåííÿ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
143 LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 60, 5, 90, 10
144 LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 60, 15, 90, 10
145 LTEXT "Íåäîñòóïíî", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 60, 25, 90, 10
146 GROUPBOX "Îäèíèö³ âèì³ðþâàííÿ", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
147 AUTORADIOBUTTON "äþéìè", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
148 AUTORADIOBUTTON "ñì", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
149 AUTORADIOBUTTON "ï³êñåë³", IDD_ATTRIBUTESRB3, 92, 69, 35, 10
150 GROUPBOX "Êîëüîðè", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 139, 27
151 AUTORADIOBUTTON "÷îðíî-á³ëèé", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
152 AUTORADIOBUTTON "êîëüîðè", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 39, 10
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
154 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
155 PUSHBUTTON "Ñòàíäàðòíî", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 48, 14
156 END
157
158 IDD_CHANGESIZE DIALOGEX 100, 100, 210, 80
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 CAPTION "Çì³íà ðîçì³ðó"
162 BEGIN
163 GROUPBOX "Çì³íà ðîçì³ðó", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
164 ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON1, 12, 18, 32, 32
165 LTEXT "Ãîðèçîíòàëü:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 45, 10
166 EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 92, 23, 32, 12
167 LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT2, 127, 24, 15, 10
168 ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON2, 12, 43, 32, 32
169 LTEXT "Âåðòèêàëü:", IDD_CHANGESIZETEXT3, 45, 49, 40, 10
170 EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT2, 92, 48, 32, 12
171 LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT4, 127, 49, 15, 10
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 8, 48, 14
173 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
174 END
175
176 STRINGTABLE
177 BEGIN
178 IDS_PROGRAMNAME, "Paint"
179 IDS_WINDOWTITLE, "%s - Paint"
180 IDS_INFOTITLE, "Paint äëÿ ReactOS"
181 IDS_INFOTEXT, "Paint äëÿ ReactOS äîñòóïíèé çã³äíî ç GNU Lesser General Public License (LGPL) âåðñ³¿ 3 (äèâ³òüñÿ www.gnu.org)"
182 IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Çáåðåãòè çì³íè äî %s?"
183 IDS_DEFAULTFILENAME, "Áåç_³ìåí³.bmp"
184 IDS_MINIATURETITLE, "̳í³àòþðà"
185 IDS_TOOLTIP1, "Âèä³ëåííÿ äîâ³ëüíî¿ îáëàñò³"
186 IDS_TOOLTIP2, "Âèä³ëåííÿ"
187 IDS_TOOLTIP3, "Ãóìêà"
188 IDS_TOOLTIP4, "Çàëèâêà"
189 IDS_TOOLTIP5, "Âèá³ð êîëüîð³â"
190 IDS_TOOLTIP6, "Ìàñøòàá"
191 IDS_TOOLTIP7, "Îë³âåöü"
192 IDS_TOOLTIP8, "Ïåíçåëü"
193 IDS_TOOLTIP9, "Ðîçïèëþâà÷"
194 IDS_TOOLTIP10, "Òåêñò"
195 IDS_TOOLTIP11, "˳í³ÿ"
196 IDS_TOOLTIP12, "Êðèâà Áåç'º"
197 IDS_TOOLTIP13, "Ïðÿìîêóòíèê"
198 IDS_TOOLTIP14, "Áàãàòîêóòíèê"
199 IDS_TOOLTIP15, "Åë³ïñ"
200 IDS_TOOLTIP16, "Ïðÿìîêóòíèê ç îêðóãëåíèìè êóòàìè"
201 IDS_OPENFILTER, "Òî÷êîâ³ ðèñóíêè (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Óñ³ ôàéëè (*.*)\1*.*\1"
202 IDS_SAVEFILTER, "24-ðîçðÿäíèé ðèñóíîê (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
203 IDS_FILESIZE, "%d áàéò"
204 IDS_PRINTRES, "%d x %d ï³êñ. íà ìåòð"
205 END