[RAPPS] unuglify icons. CORE-10642
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 29-08-2009
3 * LAST CHANGE: 26-07-2010
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Súbor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Nastavenia", ID_SETTINGS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "S&končiť", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "&Programy"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Inštalovať\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
19 MENUITEM "O&dinštalovať\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
20 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Obnoviť\tF5", ID_REFRESH
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
27 END
28 POPUP "Pomocník"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Pomocník\tF1", ID_HELP, GRAYED
31 MENUITEM "Čo je ...", ID_ABOUT
32 END
33 END
34
35 IDR_LINKMENU MENU
36 BEGIN
37 POPUP "popup"
38 BEGIN
39 MENUITEM "&Otvoriť linku v prehliadači", ID_OPEN_LINK
40 MENUITEM "&Kopírovať linku do schránky", ID_COPY_LINK
41 END
42 END
43
44 IDR_APPLICATIONMENU MENU
45 BEGIN
46 POPUP "popup"
47 BEGIN
48 MENUITEM "&Inštalovať\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
49 MENUITEM "O&dinštalovať\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
50 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "&Obnoviť\tF5", ID_REFRESH
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
57 END
58 END
59
60 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
62 CAPTION "Nastavenia"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 GROUPBOX "Všeobecné", -1, 4, 2, 240, 61
66 AUTOCHECKBOX "&Uložiť pozíciu okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
67 AUTOCHECKBOX "&Aktualizovať zoznam dostupných programov pri spustení", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
68 AUTOCHECKBOX "&Záznam o inštalovaní a odstránení programov", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
69 GROUPBOX "Sťahovanie", -1, 4, 65, 240, 51
70 LTEXT "Priečinok pre sťahovanie:", -1, 16, 75, 100, 9
71 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
72 PUSHBUTTON "&Vybrať", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
73 AUTOCHECKBOX "&Zmazať inštalačné programy po nainštalovaní", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
74 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
75 CONTROL "System proxy settings", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
76 CONTROL "Direct (No proxy)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
77 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
78 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
79 LTEXT "No proxy for", -1, 27, 175, 64, 10
80 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
81 PUSHBUTTON "Predvolené", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
82 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 195, 60, 14
83 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
84 END
85
86 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Inštalácia programu"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
92 AUTORADIOBUTTON "&Inštalovať z disku (CD alebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
93 AUTORADIOBUTTON "&Stiahnuť a inštalovať", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
95 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
96 END
97
98 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
100 CAPTION "Sťahujem ..." // Stiahnuť ???
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
104 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
105 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 END
107
108 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
109 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
110 CAPTION "Čo je Manažér aplikácií systému ReactOS"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "Manažér aplikácií systému ReactOS\nAutorské práva (C) 2009\nod Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)\nPreklad: Mário Kačmár (kario@szm.sk)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
114 PUSHBUTTON "Zavrieť", IDOK, 133, 46, 50, 14
115 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
116 END
117
118 STRINGTABLE
119 BEGIN
120 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Inštalovať"
121 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinštalovať"
122 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmeniť"
123 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavenia"
124 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnoviť"
125 IDS_TOOLTIP_EXIT "Skončiť"
126 END
127
128 STRINGTABLE
129 BEGIN
130 IDS_APP_NAME "Názov"
131 IDS_APP_INST_VERSION "Verzia"
132 IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
133 END
134
135 STRINGTABLE
136 BEGIN
137 IDS_INFO_VERSION "\nVerzia: "
138 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
139 IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavateľ: "
140 IDS_INFO_HELPLINK "\nHelp Link: "
141 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHelp Telephone: "
142 IDS_INFO_README "\nČítajMa: "
143 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
144 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Produktu: "
145 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
146 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdate Information: "
147 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation About: "
148 IDS_INFO_COMMENTS "\nComments: "
149 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstall Location: "
150 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstall Source: "
151 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nUninstall String: "
152 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModify Path: "
153 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDátum inštalácie: "
154 END
155
156 STRINGTABLE
157 BEGIN
158 IDS_AINFO_VERSION "\nVerzia: "
159 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
160 IDS_AINFO_SIZE "\nVeľkosť: "
161 IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
162 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicencia: "
163 END
164
165 STRINGTABLE
166 BEGIN
167 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
168 IDS_CAT_DEVEL "Vývojárske" // Development, vývoj??
169 IDS_CAT_DRIVERS "Ovládače" // Drivers
170 IDS_CAT_EDU "Vzdelávacie" // Edutainment
171 IDS_CAT_ENGINEER "Inžinierske" // Engineering, konštrukčné??
172 IDS_CAT_FINANCE "Finančné" // Finance, peňažníctvo??
173 IDS_CAT_GAMES "Hry & zábava" // Games & Fun, zábavné??
174 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafické" // Graphics
175 IDS_CAT_INTERNET "Internet & sieť"
176 IDS_CAT_LIBS "Knižnice"
177 IDS_CAT_OFFICE "Kancelárske" // Office
178 IDS_CAT_OTHER "Iné"
179 IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
180 IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
181 IDS_CAT_VIDEO "Video"
182 END
183
184 STRINGTABLE
185 BEGIN
186 IDS_APPTITLE "Manažér aplikácií systému ReactOS"
187 IDS_SEARCH_TEXT "Hľadať..."
188 IDS_INSTALL "Inštalovať"
189 IDS_UNINSTALL "Odinštalovať"
190 IDS_MODIFY "Zmeniť"
191 IDS_APPS_COUNT "Počet programov: %d"
192 IDS_WELCOME_TITLE "Víta Vás Manažér aplikácií systému ReactOS!\n\n" // ReactOS Application Manager
193 IDS_WELCOME_TEXT "Vyberte si kategóriu na ľavej strane, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať alebo odinštalovať.\nWebstránka projektu ReactOS: "
194 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
195 IDS_INSTALLED "Nainštalované"
196 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné pre nainštalovanie"
197 IDS_UPDATES "Aktualizácie"
198 IDS_APPLICATIONS "Aplikácie"
199 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vyberte priečinok, ktorý sa použije pre sťahovanie programov:"
200 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolili ste si neexistujúci priečinok!"
201 IDS_APP_REG_REMOVE "Naozaj chcete vymazať údaje o nainštalovanom programe z registrov?"
202 IDS_INFORMATION "Informácie"
203 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Unable to download the package! Address not found!"
204 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie je možné odstrániť z registrov údaje o programe!"
205 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
206 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
207 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
208 END