[SETUP]
[reactos.git] / reactos / base / setup / reactos / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translation by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * http://rogers.cyberdusk.pl/
6 * update - niski (bjauy@o2.pl)
7 * updated by Caemyr (Olaf Siejka), Mar 2011
8 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
9 */
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Instalator ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "Witaj w Kreatorze instalacji ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
19 LTEXT "Obecnie nie możesz zainstalować ReactOS bezpośrednio! Uruchom ponownie komputer z tej płyty, aby zainstalować ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
20 LTEXT "Naciśnij przycisk aby zakończyć pracę Instalatora.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
21 END
22
23 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
25 CAPTION "Instalator ReactOS"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
29 CONTROL "Język instalacji:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 109, 106, 11
30 CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 107, 176, 142
31 CONTROL "Układ klawiatury:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 20, 142, 106, 11
32 CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 132, 141, 176, 81
33 LTEXT "Naciśnij Dalej, aby wybrać rodzaj instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
34 END
35
36 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Instalator ReactOS"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 CONTROL "Rodzaj instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
42 CONTROL "Zainstaluj ReactOS", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
43 CONTROL "Napraw lub zaktualizuj zainstalowany wcześniej ReactOS", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
44 LTEXT "Naciśnij Dalej, aby zmienić ustawienia sprzętu.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
45 END
46
47 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Instalator ReactOS"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 CONTROL "Ustawienia sprzętu", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
53 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
54 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 150, 80
55 LTEXT "Ekran:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
56 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 150, 80
57 LTEXT "Klawiatura:", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
58 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 150, 80
59 LTEXT "Naciśnij Dalej, aby ustalić miejsce instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
60 END
61
62 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "Instalator ReactOS"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 CONTROL "Partycja dla instalacji ReactOS", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
68 LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
69 PUSHBUTTON "&Stwórz", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
70 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
71 PUSHBUTTON "s&terownik", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
72 PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
73 LTEXT "Naciśnij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
74 END
75
76 IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
77 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION
78 CAPTION "Stwórz partycję"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
82 CONTROL "Stwórz i sformatuj partycję",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
83 LTEXT "Rozmiar:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
84 EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
85 LTEXT "GB",IDC_UNIT, 117,24,14,9
86 LTEXT "System plików:",IDC_STATIC,13,46,35,9
87 CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
88 PUSHBUTTON "&OK",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
89 PUSHBUTTON "&Anuluj",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
90 END
91
92 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 305, 116
93 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION
94 CAPTION "Zaawansowane ustawienia partycji"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 CONTROL "Folder instalacji", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
98 EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
99
100 CONTROL "Instalacja bootloadera", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
101
102 CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR i VBR)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
103 CONTROL "Wgraj bootloader na dysk twardy (tylko VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
104 CONTROL "Pomiń wgrywanie bootloadera", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
105 PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
106 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
107 END
108
109 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Instalator ReactOS"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 CONTROL "Podsumowanie instalacji", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
115 LTEXT "Kliknij Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
116 END
117
118 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
119 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
120 CAPTION "Instalator ReactOS"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 BEGIN
123 CONTROL "Instalacja", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
124 LTEXT "Instalacja plików...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
125 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
126 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
127 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
128 END
129
130 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Kończenie instalacji ReactOS"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 CONTROL "Kończenie pierwszego etapu instalacji ReactOS", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
136 LTEXT "Pierwszy etap instalacji ReactOS został pomyślnie zakończony.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
137
138 LTEXT "Po kliknięciu na Zakończ ten komputer zostanie uruchomiony ponownie.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
139 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
140 LTEXT "Jeśli w napędzie jest płyta CD, wyciągnij ją. Następnie naciśnij Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
141 END
142
143 STRINGTABLE
144 BEGIN
145 IDS_LANGTITLE "Wybór języka"
146 IDS_LANGSUBTITLE "Wybierz język instalacji i docelowego systemu."
147 IDS_TYPETITLE "Witamy w Instalatorze ReactOS"
148 IDS_TYPESUBTITLE "Wybierz typ instalacji."
149 IDS_DEVICETITLE "Ustawienia podstawowych urządzeń"
150 IDS_DEVICESUBTITLE "Zmień ustawienia ekranu i klawiatury."
151 IDS_DRIVETITLE "Ustaw partycję instalacji i folder systemowy"
152 IDS_DRIVESUBTITLE "Przygotuj partycje instalacji, folder systemowy i bootloader."
153 IDS_PROCESSTITLE "Przygotuj partycję, skopiuj pliki i zapisz ustawienia systemu"
154 IDS_PROCESSSUBTITLE "Przygotuj i sformatuj partycję, skopiuj pliki, skopiuj i zainstaluj bootloader"
155 IDS_RESTARTTITLE "Pierwszy etap instalacji zakończony sukcesem"
156 IDS_RESTARTSUBTITLE "Pierwszy etap instalacji został zakończony, uruchom ponownie komputer, aby przejść do drugiego etapu"
157 IDS_SUMMARYTITLE "Podsumowanie instalacji"
158 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Sprawdź ustawienia instalacji przed dokonaniem zmian na dysku"
159 IDS_ABORTSETUP "Instalacja ReactOS nie została ukończona na tym komputerze. Jeśli teraz zakończysz instalację, będziesz musiał uruchomić Instalator ponownie, aby zainstalować ReactOS. Na pewno zakończyć?"
160 IDS_ABORTSETUP2 "Przerwać instalację?"
161 END
162 /* EOF */