532ab8ef510c8515ea09a26a083299bd043dcef6
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / el-GR.h
1 #ifndef LANG_EL_GR_H__
2 #define LANG_EL_GR_H__
3
4 static MUI_ENTRY elGRLanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 6,
8 8,
9 "Language Selection.",
10 TEXT_NORMAL
11 },
12 {
13 8,
14 10,
15 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 11,
21 " Then press ENTER.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 13,
27 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 0,
32 0,
33 " ENTER = Continue F3 = Quit",
34 TEXT_STATUS
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42 };
43
44 static MUI_ENTRY elGRWelcomePageEntries[] =
45 {
46 {
47 6,
48 8,
49 "Êáëþò Ïñßóáôå óôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS",
50 TEXT_HIGHLIGHT
51 },
52 {
53 6,
54 11,
55 "Áõôü ôï ìÝñïò ôçò åãêáôÜóôáóçò áíôéãñÜöåé ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ReactOS óôïí",
56 TEXT_NORMAL
57 },
58 {
59 6,
60 12,
61 "õðïëïãéóôÞ óáò êáé ðñïåôïéìÜæåé ôï äåýôåñï ìÝñïò ôçò åãêáôÜóôáóçò.",
62 TEXT_NORMAL
63 },
64 {
65 8,
66 15,
67 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 8,
72 17,
73 "\x07 ÐáôÞóôå R ãéá íá åðéäéïñèþóåôå ôï ReactOS.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 19,
79 "\x07 ÐáôÞóôå L ãéá íá äåßôå ôïõò üñïõò áäåéïäüôçóçò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôï ReactOS",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 21,
85 "\x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå ÷ùñßò íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 6,
90 23,
91 "Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ReactOS, ðáñáêáëïýìå åðéóêåöèåßôå ôï:",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 6,
96 24,
97 "http://www.reactos.org",
98 TEXT_HIGHLIGHT
99 },
100 {
101 0,
102 0,
103 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá R = Åðéäéüñèùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
104 TEXT_STATUS
105 },
106 {
107 0,
108 0,
109 NULL,
110 0
111 }
112 };
113
114 static MUI_ENTRY elGRIntroPageEntries[] =
115 {
116 {
117 4,
118 3,
119 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
120 TEXT_UNDERLINE
121 },
122 {
123 6,
124 8,
125 "Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS åßíáé óå áñ÷éêÞ öÜóç ðñïãñáììáôéóìïý. Äåí õðïóôçñßæåé áêüìá",
126 TEXT_NORMAL
127 },
128 {
129 6,
130 9,
131 "üëåò ôéò ëåéôïõñãéêüôçôáò ìéáò ðëÞñïõò åãêáôÜóôáóçò ëåéôïõñãéêïý.",
132 TEXT_NORMAL
133 },
134 {
135 6,
136 12,
137 "Ïé åðüìåíïé ðåñéïñéóìïß éó÷ýïõí:",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 8,
142 13,
143 "- Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá áíôáðåîÝëèåé ìå ðÜíù áðü Ýíá primary partition áíÜ äßóêï.",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 8,
148 14,
149 "- Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá äéáãñÜøåé Ýíá primary partition áðü Ýíá äßóêï",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 15,
155 " åöüóïí õðÜñ÷ïõí extended partitions óôï äßóêï áõôü.",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 16,
161 "- Ç åãêáôÜóáóç äå ìðïñåß íá äéáãñÜøåé ôï ðñþôï extended partition åíüò äßóêïõ",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 17,
167 " åöüóïí õðÜñ÷ïõí êé Üëëá extended partitions óôï äßóêï áõôü.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 18,
173 "- Ç åãêáôÜóôáóç õðïóôçñßæåé ìüíï FAT óõóôÞìáôá áñ÷åßùí.",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "- File system checks are not implemented yet.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 23,
185 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 25,
191 "\x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå ÷ùñßò íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
198 TEXT_STATUS
199 },
200 {
201 0,
202 0,
203 NULL,
204 0
205 }
206 };
207
208 static MUI_ENTRY elGRLicensePageEntries[] =
209 {
210 {
211 6,
212 6,
213 "Licensing:",
214 TEXT_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
220 TEXT_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
226 TEXT_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
232 TEXT_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 11,
237 "All software that is part of the ReactOS system is",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 12,
243 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 13,
249 "the original license.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 15,
255 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 16,
261 "save applicable local and international law. The licensing of",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 17,
267 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 18,
273 "If for some reason you did not receive a copy of the",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 19,
279 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 20,
285 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
286 TEXT_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 22,
291 "Warranty:",
292 TEXT_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "This is free software; see the source for copying conditions.",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 25,
303 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
304 TEXT_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 26,
309 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
310 TEXT_NORMAL
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 " ENTER = Return",
316 TEXT_STATUS
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 NULL,
322 0
323 }
324 };
325
326 static MUI_ENTRY elGRDevicePageEntries[] =
327 {
328 {
329 6,
330 8,
331 "Ç ðáñáêÜôù ëßóôá äåß÷íåé ôéò ñõèìßóåéò óõóêåõþí.",
332 TEXT_NORMAL
333 },
334 {
335 8,
336 11,
337 " ÕðïëïãéóôÞò:",
338 TEXT_NORMAL
339 },
340 {
341 8,
342 12,
343 " ÅìöÜíéóç:",
344 TEXT_NORMAL,
345 },
346 {
347 8,
348 13,
349 " Ðëçêôñïëüãéï:",
350 TEXT_NORMAL
351 },
352 {
353 8,
354 14,
355 "ÄéÜôáîç ðëçêôñïëïãßïõ:",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 16,
361 " Áðïäï÷Þ:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 25,
366 16, "Áðïäï÷Þ áõôþí ôùí ñõèìßóåùí óõóêåõþí",
367 TEXT_NORMAL
368 },
369 {
370 6,
371 19,
372 "Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò õëéêïý ðáôþíôáò ôá ðëÞêôñá UP Þ DOWN",
373 TEXT_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 20,
378 "ãéá íá åðéëÝîåôå ìéá ñýèìéóç. ÌåôÜ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ENTER ãéá íá åðéëÝîåôå Üëëåò",
379 TEXT_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 21,
384 "ñõèìßóåéò.",
385 TEXT_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 23,
390 "¼ôáí üëåò ïé ñõèìßóåéò åßíáé óùóôÝò, åðéëÝîôå \"Áðïäï÷Þ áõôþí ôùí ñõèìßóåùí óõóêåõþí\"",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 24,
396 "êáé ðáôÞóôå ENTER.",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 0,
401 0,
402 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
403 TEXT_STATUS
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 NULL,
409 0
410 }
411 };
412
413 static MUI_ENTRY elGRRepairPageEntries[] =
414 {
415 {
416 6,
417 8,
418 "Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS âñßóêåôáé óå ðñþéìï óôÜäéï áíÜðôõîçò. Äåí õðïóôçñßæåé áêüìá",
419 TEXT_NORMAL
420 },
421 {
422 6,
423 9,
424 "üëåò ôéò ëåéôïõñãéêüôçôåò ìéáò ðëÞñïõò åãêáôÜóôáóçò ëåéôïõñãéêïý.",
425 TEXT_NORMAL
426 },
427 {
428 6,
429 12,
430 "Ç ëåéôïõñãßåò åðéäéüñèùóçò äåí Ý÷ïõí õëïðïéçèåß áêüìá.",
431 TEXT_NORMAL
432 },
433 {
434 8,
435 15,
436 "\x07 ÐáôÞóôå U ãéá áíáíÝùóç ôïõ OS.",
437 TEXT_NORMAL
438 },
439 {
440 8,
441 17,
442 "\x07 ÐáôÞóôå R ãéá ôç Recovery Console.",
443 TEXT_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 19,
448 "\x07 ÐáôÞóôå ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí êýñéá óåëßäá.",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 21,
454 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 0,
459 0,
460 " ESC = Êýñéá óåëßäá ENTER = Åðáíåêêßíçóç",
461 TEXT_STATUS
462 },
463 {
464 0,
465 0,
466 NULL,
467 0
468 }
469 };
470 static MUI_ENTRY elGRComputerPageEntries[] =
471 {
472 {
473 6,
474 8,
475 "ÈÝëåôå íá áëëÜîåôå ôïí ôýðï ôïõ õðïëïãéóôÞ ðïõ èá åãêáôáóôáèåß.",
476 TEXT_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 10,
481 "\x07 ÐáôÞóôå ôá ðëÞêôñá UP Þ DOWN ãéá íá åðéëÝîåôå ôïí åðéèõìçôü ôýðï õðïëïãéóôÞ.",
482 TEXT_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 11,
487 " ÌåôÜ ðáôÞóôå ENTER.",
488 TEXT_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 13,
493 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí ðïñçãïýìåíç óåëßäá ÷ùñßò íá áëëÜîåôå",
494 TEXT_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 14,
499 " ôïí ôýðï õðïëïãéóôÞ.",
500 TEXT_NORMAL
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá ESC = Áêýñùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
506 TEXT_STATUS
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 NULL,
512 0
513 }
514 };
515
516 static MUI_ENTRY elGRFlushPageEntries[] =
517 {
518 {
519 10,
520 6,
521 "Ôï óýóôçìá åðéâåâáéþíåé ôþñá üôé üëá ôá äåäïìÝíá áðïèçêåýôçêáí óôï äßóêï",
522 TEXT_NORMAL
523 },
524 {
525 10,
526 8,
527 "Áõôü ßóùò ðÜñåé ëßãç þñá",
528 TEXT_NORMAL
529 },
530 {
531 10,
532 9,
533 "¼ôáí ïëïêëçñùèåß, ï õðïëïãéóôÞò óáò èá åðáíåêêéíçèåß áõôüìáôá",
534 TEXT_NORMAL
535 },
536 {
537 0,
538 0,
539 " Flushing cache",
540 TEXT_STATUS
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 NULL,
546 0
547 }
548 };
549
550 static MUI_ENTRY elGRQuitPageEntries[] =
551 {
552 {
553 10,
554 6,
555 "Ôï ReactOS äåí åãêáôáóôÜèçêå ðëÞñùò",
556 TEXT_NORMAL
557 },
558 {
559 10,
560 8,
561 "ÁöáéñÝóôå ôç äéóêÝôá áðü ôï A: êáé",
562 TEXT_NORMAL
563 },
564 {
565 10,
566 9,
567 "üëá ôá CD-ROMs áðü ôá CD-Drives.",
568 TEXT_NORMAL
569 },
570 {
571 10,
572 11,
573 "ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ.",
574 TEXT_NORMAL
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 " Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå ...",
580 TEXT_STATUS,
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 NULL,
586 0
587 }
588 };
589
590 static MUI_ENTRY elGRDisplayPageEntries[] =
591 {
592 {
593 6,
594 8,
595 "ÈÝëåôå íá áëëÜîåôå ôïí ôýðï ôçò åìöÜíéóçò ðïõ èá åãêáôáóôáèåß.",
596 TEXT_NORMAL
597 },
598 { 8,
599 10,
600 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï UP Þ DOWN ãéá íá åðéëÝîåôå ôïí åðéèõìçôü ôýðï åìöÜíéóçò.",
601 TEXT_NORMAL
602 },
603 {
604 8,
605 11,
606 " ÌåôÜ ðáôÞóôå ENTER.",
607 TEXT_NORMAL
608 },
609 {
610 8,
611 13,
612 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá ÷ùñßò íá áëëÜîåôå",
613 TEXT_NORMAL
614 },
615 {
616 8,
617 14,
618 " ôïí ôýðï åìöÜíéóçò.",
619 TEXT_NORMAL
620 },
621 {
622 0,
623 0,
624 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá ESC = Áêýñùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
625 TEXT_STATUS
626 },
627 {
628 0,
629 0,
630 NULL,
631 0
632 }
633 };
634
635 static MUI_ENTRY elGRSuccessPageEntries[] =
636 {
637 {
638 10,
639 6,
640 "Ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ReactOS åãêáôáóôÜèçêáí åðéôõ÷þò.",
641 TEXT_NORMAL
642 },
643 {
644 10,
645 8,
646 "ÁöáéñÝóôå ôç äéóêÝôá áðü ôï A: êáé",
647 TEXT_NORMAL
648 },
649 {
650 10,
651 9,
652 "üëá ôá CD-ROMs áðü ôï CD-Drive.",
653 TEXT_NORMAL
654 },
655 {
656 10,
657 11,
658 "ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò.",
659 TEXT_NORMAL
660 },
661 {
662 0,
663 0,
664 " ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ",
665 TEXT_STATUS
666 },
667 {
668 0,
669 0,
670 NULL,
671 0
672 }
673 };
674
675 static MUI_ENTRY elGRBootPageEntries[] =
676 {
677 {
678 6,
679 8,
680 "Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá åãêáôáóôÞóåé ôïí bootloader óôï óêëçñü äßóêï",
681 TEXT_NORMAL
682 },
683 {
684 6,
685 9,
686 "ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò",
687 TEXT_NORMAL
688 },
689 {
690 6,
691 13,
692 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ìéá äéáìïñöùìÝíç äéóêÝôá óôï A: êáé",
693 TEXT_NORMAL
694 },
695 {
696 6,
697 14,
698 "ðáôÞóôå ENTER.",
699 TEXT_NORMAL,
700 },
701 {
702 0,
703 0,
704 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
705 TEXT_STATUS
706 },
707 {
708 0,
709 0,
710 NULL,
711 0
712 }
713
714 };
715
716 static MUI_ENTRY elGRSelectPartitionEntries[] =
717 {
718 {
719 6,
720 8,
721 "The list below shows existing partitions and unused disk",
722 TEXT_NORMAL
723 },
724 {
725 6,
726 9,
727 "space for new partitions.",
728 TEXT_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 11,
733 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
734 TEXT_NORMAL
735 },
736 {
737 8,
738 13,
739 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
740 TEXT_NORMAL
741 },
742 {
743 8,
744 15,
745 "\x07 Press C to create a new partition.",
746 TEXT_NORMAL
747 },
748 {
749 8,
750 17,
751 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
752 TEXT_NORMAL
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 " Please wait...",
758 TEXT_STATUS
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766 };
767
768 static MUI_ENTRY elGRFormatPartitionEntries[] =
769 {
770 {
771 6,
772 8,
773 "Format partition",
774 TEXT_NORMAL
775 },
776 {
777 6,
778 10,
779 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
780 TEXT_NORMAL
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 " ENTER = Continue F3 = Quit",
786 TEXT_STATUS
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 TEXT_NORMAL
793 }
794 };
795
796 static MUI_ENTRY elGRInstallDirectoryEntries[] =
797 {
798 {
799 6,
800 8,
801 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
802 TEXT_NORMAL
803 },
804 {
805 6,
806 9,
807 "directory where you want ReactOS to be installed:",
808 TEXT_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 14,
813 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
814 TEXT_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 15,
819 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
820 TEXT_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 16,
825 "be installed.",
826 TEXT_NORMAL
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 " ENTER = Continue F3 = Quit",
832 TEXT_STATUS
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840 };
841
842 static MUI_ENTRY elGRFileCopyEntries[] =
843 {
844 {
845 11,
846 12,
847 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
848 TEXT_NORMAL
849 },
850 {
851 30,
852 13,
853 "installation folder.",
854 TEXT_NORMAL
855 },
856 {
857 20,
858 14,
859 "This may take several minutes to complete.",
860 TEXT_NORMAL
861 },
862 {
863 0,
864 0,
865 " \xB3 Please wait... ",
866 TEXT_STATUS
867 },
868 {
869 0,
870 0,
871 NULL,
872 0
873 }
874 };
875
876 static MUI_ENTRY elGRBootLoaderEntries[] =
877 {
878 {
879 6,
880 8,
881 "Setup is installing the boot loader",
882 TEXT_NORMAL
883 },
884 {
885 8,
886 12,
887 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
888 TEXT_NORMAL
889 },
890 {
891 8,
892 13,
893 "Install bootloader on a floppy disk.",
894 TEXT_NORMAL
895 },
896 {
897 8,
898 14,
899 "Skip install bootloader.",
900 TEXT_NORMAL
901 },
902 {
903 0,
904 0,
905 " ENTER = Continue F3 = Quit",
906 TEXT_STATUS
907 },
908 {
909 0,
910 0,
911 NULL,
912 0
913 }
914 };
915
916 static MUI_ENTRY elGRKeyboardSettingsEntries[] =
917 {
918 {
919 6,
920 8,
921 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
922 TEXT_NORMAL
923 },
924 {
925 8,
926 10,
927 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
928 TEXT_NORMAL
929 },
930 {
931 8,
932 11,
933 " Then press ENTER.",
934 TEXT_NORMAL
935 },
936 {
937 8,
938 13,
939 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
940 TEXT_NORMAL
941 },
942 {
943 8,
944 14,
945 " the keyboard type.",
946 TEXT_NORMAL
947 },
948 {
949 0,
950 0,
951 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
952 TEXT_STATUS
953 },
954 {
955 0,
956 0,
957 NULL,
958 0
959 }
960 };
961
962 static MUI_ENTRY elGRLayoutSettingsEntries[] =
963 {
964 {
965 6,
966 8,
967 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
968 TEXT_NORMAL
969 },
970 {
971 8,
972 10,
973 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
974 TEXT_NORMAL
975 },
976 {
977 8,
978 11,
979 " layout. Then press ENTER.",
980 TEXT_NORMAL
981 },
982 {
983 8,
984 13,
985 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
986 TEXT_NORMAL
987 },
988 {
989 8,
990 14,
991 " the keyboard layout.",
992 TEXT_NORMAL
993 },
994 {
995 0,
996 0,
997 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
998 TEXT_STATUS
999 },
1000 {
1001 0,
1002 0,
1003 NULL,
1004 0
1005 },
1006
1007 };
1008
1009 static MUI_ENTRY elGRPrepareCopyEntries[] =
1010 {
1011 {
1012 6,
1013 8,
1014 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1015 TEXT_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 " Building the file copy list...",
1021 TEXT_STATUS
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 0
1028 },
1029
1030 };
1031
1032 static MUI_ENTRY elGRSelectFSEntries[] =
1033 {
1034 {
1035 6,
1036 17,
1037 "Select a file system from the list below.",
1038 0
1039 },
1040 {
1041 8,
1042 19,
1043 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1044 0
1045 },
1046 {
1047 8,
1048 21,
1049 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1050 0
1051 },
1052 {
1053 8,
1054 23,
1055 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1056 0
1057 },
1058 {
1059 0,
1060 0,
1061 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1062 TEXT_STATUS
1063 },
1064
1065 {
1066 0,
1067 0,
1068 NULL,
1069 0
1070 }
1071 };
1072
1073 static MUI_ENTRY elGRDeletePartitionEntries[] =
1074 {
1075 {
1076 6,
1077 8,
1078 "You have chosen to delete the partition",
1079 TEXT_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 18,
1084 "\x07 Press D to delete the partition.",
1085 TEXT_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 11,
1089 19,
1090 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1091 TEXT_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 21,
1096 "\x07 Press ESC to cancel.",
1097 TEXT_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1103 TEXT_STATUS
1104 },
1105 {
1106 0,
1107 0,
1108 NULL,
1109 0
1110 }
1111 };
1112
1113
1114 MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
1115 {
1116 {
1117 //ERROR_NOT_INSTALLED
1118 "Ôï ReactOS äåí åãêáôáóôÜèçêå ðëÞñùò óôïí\n"
1119 "õðïëïãéóôÞ óáò. Áí áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç ôþñá, èá ðñÝðåé íá\n"
1120 "îáíáôñÝîåôå ôçí ÅãêáôÜóôáóç ãéá íá åãêáôáóôÞóåô ôï ReactOS.\n"
1121 "\n"
1122 " \x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá áí óõíå÷ßóåôå ôçí ÅãêáôÜóôáóç.\n"
1123 " \x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç.",
1124 "F3= Áðï÷þñçóç ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1125 },
1126 {
1127 //ERROR_NO_HDD
1128 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá âñåé êÜðïéïí óêëçñü äßóêï.\n",
1129 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1130 },
1131 {
1132 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1133 "Setup could not find its source drive.\n",
1134 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1135 },
1136 {
1137 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1138 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôï áñ÷åßï TXTSETUP.SIF.\n",
1139 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1140 },
1141 {
1142 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1143 "Ç ÅãêáôÜóôóç âñÞêå Ýíá êáôåóôñáìÝíï áñ÷åßï TXTSETUP.SIF.\n",
1144 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1145 },
1146 {
1147 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1148 "Ç ÅãêáôÜóôáóç âñÞêå ìéá ìç Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1149 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1150 },
1151 {
1152 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1153 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôéò ðëçñïöïñßåò ôïõ äßóêïõ óõóôÞìáôïò.\n",
1154 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1155 },
1156 {
1157 //ERROR_WRITE_BOOT,
1158 "failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1159 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1160 },
1161 {
1162 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1163 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí õðïëïãéóôÞ.\n",
1164 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1165 },
1166 {
1167 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1168 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí åìöÜíéóçò.\n",
1169 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1170 },
1171 {
1172 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1173 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí ðëçêôñïëïãßïõ.\n",
1174 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1175 },
1176 {
1177 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1178 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá äéáôÜîåùí ðëçêôñïëïãßïõ.\n",
1179 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1180 },
1181 {
1182 //ERROR_WARN_PARTITION,
1183 "Ç ÅãêáôÜóôáóç âñÞêå üôé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáò óêëçñüò äßóêïò ðåñéÝ÷åé Ýíá ìç óõìâáôü\n"
1184 "partition table ðïõ äå ìðïñåß íá åëåã÷èåß óùóôÜ!\n"
1185 "\n"
1186 "Ç äçìéïõñãßá Þ äéáãñáöÞ partitions ìðïñåß íá êáôáóôñÝøåé ôï partiton table.\n"
1187 "\n"
1188 " \x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç."
1189 " \x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1190 "F3= Áðï÷þñçóç ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1191 },
1192 {
1193 //ERROR_NEW_PARTITION,
1194 "Äå ìðïñåßôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá Partition ìÝóá óå\n"
1195 "Ýíá Üëëï õðÜñ÷ïí Partition!\n"
1196 "\n"
1197 " * ÐáôÞóôå ïðïéïäÞðïôå ðëÞêôñï ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1198 NULL
1199 },
1200 {
1201 //ERROR_DELETE_SPACE,
1202 "Äå ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå Ýíáí ìç äéáìïñöùìÝíï ÷þñï äßóêïõ!\n"
1203 "\n"
1204 " * ÐáôÞóôå ïðïéïäÞðïôå ðëÞêôñï ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1205 NULL
1206 },
1207 {
1208 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1209 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1210 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1211 },
1212 {
1213 //ERROR_NO_FLOPPY,
1214 "Äåí õðÜñ÷åé äéóêÝôá óôï A:.",
1215 "ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1216 },
1217 {
1218 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1219 "Ç ÅãêáôÜóáóç áðÝôõ÷å íá áíáíåþóåé ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôç äéÜôáîç ðëçêôñïëïãßïõ.",
1220 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1221 },
1222 {
1223 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1224 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá áíáíåþóåé ôéò ñõèìßóåéò ìçôñþïõ ãéá ôçí åìöÜíéóç.",
1225 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1226 },
1227 {
1228 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1229 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá öïñôþóåé Ýíá hive áñ÷åßï.",
1230 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1231 },
1232 {
1233 //ERROR_FIND_REGISTRY
1234 "Ç ÅãêáôÜóáóç áðÝôõ÷á íá âñåé ôá áñ÷åßá äåäïìÝíùí ôïõ ìçôñþïõ.",
1235 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1236 },
1237 {
1238 //ERROR_CREATE_HIVE,
1239 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá äçìéïõñãÞóåé ôá registry hives.",
1240 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1241 },
1242 {
1243 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1244 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1245 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1246 },
1247 {
1248 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1249 "Ôï cabinet äåí Ý÷åé Ýãêõñï áñ÷åßï inf.\n",
1250 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1251 },
1252 {
1253 //ERROR_CABINET_MISSING,
1254 "Ôï cabinet äå âñÝèçêå.\n",
1255 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1256 },
1257 {
1258 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1259 "Ôï cabinet äåí Ý÷åé êáíÝíá óêñéðô åãêáôÜóôáóçò.\n",
1260 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1261 },
1262 {
1263 //ERROR_COPY_QUEUE,
1264 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá áíïßîåé ôçí ïõñÜ áñ÷åßùí ðñïò áíôéãñáöÞ.\n",
1265 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1266 },
1267 {
1268 //ERROR_CREATE_DIR,
1269 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá äçìéïõñãÞóåé ôïõò êáôáëüãïõò åãêáôÜóôáóçò.",
1270 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1271 },
1272 {
1273 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1274 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'Directories'\n"
1275 "óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1276 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1277 },
1278 {
1279 //ERROR_CABINET_SECTION,
1280 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'Directories'\n"
1281 "óôï cabinet.\n",
1282 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1283 },
1284 {
1285 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1286 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá äçìéïõñãÞóåé ôïí êáôÜëïãï åãêáôÜóôáóçò.",
1287 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1288 },
1289 {
1290 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1291 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'SetupData'\n"
1292 "óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1293 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1294 },
1295 {
1296 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1297 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá ãñÜøåé ôá partition tables.\n"
1298 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1299 },
1300 {
1301 NULL,
1302 NULL
1303 }
1304 };
1305
1306
1307 MUI_PAGE elGRPages[] =
1308 {
1309 {
1310 LANGUAGE_PAGE,
1311 elGRLanguagePageEntries
1312 },
1313 {
1314 START_PAGE,
1315 elGRWelcomePageEntries
1316 },
1317 {
1318 INSTALL_INTRO_PAGE,
1319 elGRIntroPageEntries
1320 },
1321 {
1322 LICENSE_PAGE,
1323 elGRLicensePageEntries
1324 },
1325 {
1326 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1327 elGRDevicePageEntries
1328 },
1329 {
1330 REPAIR_INTRO_PAGE,
1331 elGRRepairPageEntries
1332 },
1333 {
1334 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1335 elGRComputerPageEntries
1336 },
1337 {
1338 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1339 elGRDisplayPageEntries
1340 },
1341 {
1342 FLUSH_PAGE,
1343 elGRFlushPageEntries
1344 },
1345 {
1346 SELECT_PARTITION_PAGE,
1347 elGRSelectPartitionEntries
1348 },
1349 {
1350 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1351 elGRSelectFSEntries
1352 },
1353 {
1354 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1355 elGRFormatPartitionEntries
1356 },
1357 {
1358 DELETE_PARTITION_PAGE,
1359 elGRDeletePartitionEntries
1360 },
1361 {
1362 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1363 elGRInstallDirectoryEntries
1364 },
1365 {
1366 PREPARE_COPY_PAGE,
1367 elGRPrepareCopyEntries
1368 },
1369 {
1370 FILE_COPY_PAGE,
1371 elGRFileCopyEntries
1372 },
1373 {
1374 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1375 elGRKeyboardSettingsEntries
1376 },
1377 {
1378 BOOT_LOADER_PAGE,
1379 elGRBootLoaderEntries
1380 },
1381 {
1382 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1383 elGRLayoutSettingsEntries
1384 },
1385 {
1386 QUIT_PAGE,
1387 elGRQuitPageEntries
1388 },
1389 {
1390 SUCCESS_PAGE,
1391 elGRSuccessPageEntries
1392 },
1393 {
1394 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1395 elGRBootPageEntries
1396 },
1397 {
1398 -1,
1399 NULL
1400 }
1401 };
1402
1403 #endif