Allow usetup page title localization
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / el-GR.h
1 #ifndef LANG_EL_GR_H__
2 #define LANG_EL_GR_H__
3
4 static MUI_ENTRY elGRLanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 4,
8 3,
9 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
10 TEXT_UNDERLINE
11 },
12 {
13 6,
14 8,
15 "Language Selection.",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 10,
21 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 11,
27 " Then press ENTER.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 13,
33 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
34 TEXT_NORMAL
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 " ENTER = Continue F3 = Quit",
40 TEXT_STATUS
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 NULL,
46 0
47 }
48 };
49
50 static MUI_ENTRY elGRWelcomePageEntries[] =
51 {
52 {
53 4,
54 3,
55 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
56 TEXT_UNDERLINE
57 },
58 {
59 6,
60 8,
61 "Êáëþò Ïñßóáôå óôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS",
62 TEXT_HIGHLIGHT
63 },
64 {
65 6,
66 11,
67 "Áõôü ôï ìÝñïò ôçò åãêáôÜóôáóçò áíôéãñÜöåé ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ReactOS óôïí",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 6,
72 12,
73 "õðïëïãéóôÞ óáò êáé ðñïåôïéìÜæåé ôï äåýôåñï ìÝñïò ôçò åãêáôÜóôáóçò.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 15,
79 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 17,
85 "\x07 ÐáôÞóôå R ãéá íá åðéäéïñèþóåôå ôï ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 19,
91 "\x07 ÐáôÞóôå L ãéá íá äåßôå ôïõò üñïõò áäåéïäüôçóçò êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôï ReactOS",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 21,
97 "\x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå ÷ùñßò íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
98 TEXT_NORMAL
99 },
100 {
101 6,
102 23,
103 "Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ReactOS, ðáñáêáëïýìå åðéóêåöèåßôå ôï:",
104 TEXT_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 24,
109 "http://www.reactos.org",
110 TEXT_HIGHLIGHT
111 },
112 {
113 0,
114 0,
115 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá R = Åðéäéüñèùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
116 TEXT_STATUS
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 NULL,
122 0
123 }
124 };
125
126 static MUI_ENTRY elGRIntroPageEntries[] =
127 {
128 {
129 4,
130 3,
131 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
132 TEXT_UNDERLINE
133 },
134 {
135 6,
136 8,
137 "Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS åßíáé óå áñ÷éêÞ öÜóç ðñïãñáììáôéóìïý. Äåí õðïóôçñßæåé áêüìá",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 6,
142 9,
143 "üëåò ôéò ëåéôïõñãéêüôçôáò ìéáò ðëÞñïõò åãêáôÜóôáóçò ëåéôïõñãéêïý.",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 12,
149 "Ïé åðüìåíïé ðåñéïñéóìïß éó÷ýïõí:",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 13,
155 "- Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá áíôáðåîÝëèåé ìå ðÜíù áðü Ýíá primary partition áíÜ äßóêï.",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 14,
161 "- Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá äéáãñÜøåé Ýíá primary partition áðü Ýíá äßóêï",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 15,
167 " åöüóïí õðÜñ÷ïõí extended partitions óôï äßóêï áõôü.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 16,
173 "- Ç åãêáôÜóáóç äå ìðïñåß íá äéáãñÜøåé ôï ðñþôï extended partition åíüò äßóêïõ",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 17,
179 " åöüóïí õðÜñ÷ïõí êé Üëëá extended partitions óôï äßóêï áõôü.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 18,
185 "- Ç åãêáôÜóôáóç õðïóôçñßæåé ìüíï FAT óõóôÞìáôá áñ÷åßùí.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 19,
191 "- File system checks are not implemented yet.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 8,
196 23,
197 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
198 TEXT_NORMAL
199 },
200 {
201 8,
202 25,
203 "\x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå ÷ùñßò íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ReactOS.",
204 TEXT_NORMAL
205 },
206 {
207 0,
208 0,
209 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
210 TEXT_STATUS
211 },
212 {
213 0,
214 0,
215 NULL,
216 0
217 }
218 };
219
220 static MUI_ENTRY elGRLicensePageEntries[] =
221 {
222 {
223 4,
224 3,
225 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
226 TEXT_UNDERLINE
227 },
228 {
229 6,
230 6,
231 "Licensing:",
232 TEXT_HIGHLIGHT
233 },
234 {
235 8,
236 8,
237 "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 9,
243 "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 10,
249 "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 11,
255 "All software that is part of the ReactOS system is",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 12,
261 "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 13,
267 "the original license.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 15,
273 "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 16,
279 "save applicable local and international law. The licensing of",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 17,
285 "ReactOS only covers distribution to third parties.",
286 TEXT_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 18,
291 "If for some reason you did not receive a copy of the",
292 TEXT_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 19,
297 "GNU General Public License with ReactOS please visit",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 20,
303 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
304 TEXT_HIGHLIGHT
305 },
306 {
307 8,
308 22,
309 "Warranty:",
310 TEXT_HIGHLIGHT
311 },
312 {
313 8,
314 24,
315 "This is free software; see the source for copying conditions.",
316 TEXT_NORMAL
317 },
318 {
319 8,
320 25,
321 "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
322 TEXT_NORMAL
323 },
324 {
325 8,
326 26,
327 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
328 TEXT_NORMAL
329 },
330 {
331 0,
332 0,
333 " ENTER = Return",
334 TEXT_STATUS
335 },
336 {
337 0,
338 0,
339 NULL,
340 0
341 }
342 };
343
344 static MUI_ENTRY elGRDevicePageEntries[] =
345 {
346 {
347 4,
348 3,
349 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
350 TEXT_UNDERLINE
351 },
352 {
353 6,
354 8,
355 "Ç ðáñáêÜôù ëßóôá äåß÷íåé ôéò ñõèìßóåéò óõóêåõþí.",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 11,
361 " ÕðïëïãéóôÞò:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 8,
366 12,
367 " ÅìöÜíéóç:",
368 TEXT_NORMAL,
369 },
370 {
371 8,
372 13,
373 " Ðëçêôñïëüãéï:",
374 TEXT_NORMAL
375 },
376 {
377 8,
378 14,
379 "ÄéÜôáîç ðëçêôñïëïãßïõ:",
380 TEXT_NORMAL
381 },
382 {
383 8,
384 16,
385 " Áðïäï÷Þ:",
386 TEXT_NORMAL
387 },
388 {
389 25,
390 16, "Áðïäï÷Þ áõôþí ôùí ñõèìßóåùí óõóêåõþí",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 19,
396 "Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôéò ñõèìßóåéò õëéêïý ðáôþíôáò ôá ðëÞêôñá UP Þ DOWN",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 20,
402 "ãéá íá åðéëÝîåôå ìéá ñýèìéóç. ÌåôÜ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ENTER ãéá íá åðéëÝîåôå Üëëåò",
403 TEXT_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 21,
408 "ñõèìßóåéò.",
409 TEXT_NORMAL
410 },
411 {
412 6,
413 23,
414 "¼ôáí üëåò ïé ñõèìßóåéò åßíáé óùóôÝò, åðéëÝîôå \"Áðïäï÷Þ áõôþí ôùí ñõèìßóåùí óõóêåõþí\"",
415 TEXT_NORMAL
416 },
417 {
418 6,
419 24,
420 "êáé ðáôÞóôå ENTER.",
421 TEXT_NORMAL
422 },
423 {
424 0,
425 0,
426 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
427 TEXT_STATUS
428 },
429 {
430 0,
431 0,
432 NULL,
433 0
434 }
435 };
436
437 static MUI_ENTRY elGRRepairPageEntries[] =
438 {
439 {
440 4,
441 3,
442 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
443 TEXT_UNDERLINE
444 },
445 {
446 6,
447 8,
448 "Ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ReactOS âñßóêåôáé óå ðñþéìï óôÜäéï áíÜðôõîçò. Äåí õðïóôçñßæåé áêüìá",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 6,
453 9,
454 "üëåò ôéò ëåéôïõñãéêüôçôåò ìéáò ðëÞñïõò åãêáôÜóôáóçò ëåéôïõñãéêïý.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 6,
459 12,
460 "Ç ëåéôïõñãßåò åðéäéüñèùóçò äåí Ý÷ïõí õëïðïéçèåß áêüìá.",
461 TEXT_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 15,
466 "\x07 ÐáôÞóôå U ãéá áíáíÝùóç ôïõ OS.",
467 TEXT_NORMAL
468 },
469 {
470 8,
471 17,
472 "\x07 ÐáôÞóôå R ãéá ôç Recovery Console.",
473 TEXT_NORMAL
474 },
475 {
476 8,
477 19,
478 "\x07 ÐáôÞóôå ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí êýñéá óåëßäá.",
479 TEXT_NORMAL
480 },
481 {
482 8,
483 21,
484 "\x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ.",
485 TEXT_NORMAL
486 },
487 {
488 0,
489 0,
490 " ESC = Êýñéá óåëßäá ENTER = Åðáíåêêßíçóç",
491 TEXT_STATUS
492 },
493 {
494 0,
495 0,
496 NULL,
497 0
498 }
499 };
500 static MUI_ENTRY elGRComputerPageEntries[] =
501 {
502 {
503 4,
504 3,
505 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
506 TEXT_UNDERLINE
507 },
508 {
509 6,
510 8,
511 "ÈÝëåôå íá áëëÜîåôå ôïí ôýðï ôïõ õðïëïãéóôÞ ðïõ èá åãêáôáóôáèåß.",
512 TEXT_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 10,
517 "\x07 ÐáôÞóôå ôá ðëÞêôñá UP Þ DOWN ãéá íá åðéëÝîåôå ôïí åðéèõìçôü ôýðï õðïëïãéóôÞ.",
518 TEXT_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 11,
523 " ÌåôÜ ðáôÞóôå ENTER.",
524 TEXT_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 13,
529 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí ðïñçãïýìåíç óåëßäá ÷ùñßò íá áëëÜîåôå",
530 TEXT_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 14,
535 " ôïí ôýðï õðïëïãéóôÞ.",
536 TEXT_NORMAL
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá ESC = Áêýñùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
542 TEXT_STATUS
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 NULL,
548 0
549 }
550 };
551
552 static MUI_ENTRY elGRFlushPageEntries[] =
553 {
554 {
555 4,
556 3,
557 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
558 TEXT_UNDERLINE
559 },
560 {
561 10,
562 6,
563 "Ôï óýóôçìá åðéâåâáéþíåé ôþñá üôé üëá ôá äåäïìÝíá áðïèçêåýôçêáí óôï äßóêï",
564 TEXT_NORMAL
565 },
566 {
567 10,
568 8,
569 "Áõôü ßóùò ðÜñåé ëßãç þñá",
570 TEXT_NORMAL
571 },
572 {
573 10,
574 9,
575 "¼ôáí ïëïêëçñùèåß, ï õðïëïãéóôÞò óáò èá åðáíåêêéíçèåß áõôüìáôá",
576 TEXT_NORMAL
577 },
578 {
579 0,
580 0,
581 " Flushing cache",
582 TEXT_STATUS
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 NULL,
588 0
589 }
590 };
591
592 static MUI_ENTRY elGRQuitPageEntries[] =
593 {
594 {
595 4,
596 3,
597 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
598 TEXT_UNDERLINE
599 },
600 {
601 10,
602 6,
603 "Ôï ReactOS äåí åãêáôáóôÜèçêå ðëÞñùò",
604 TEXT_NORMAL
605 },
606 {
607 10,
608 8,
609 "ÁöáéñÝóôå ôç äéóêÝôá áðü ôï A: êáé",
610 TEXT_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 9,
615 "üëá ôá CD-ROMs áðü ôá CD-Drives.",
616 TEXT_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 11,
621 "ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ.",
622 TEXT_NORMAL
623 },
624 {
625 0,
626 0,
627 " Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå ...",
628 TEXT_STATUS,
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 NULL,
634 0
635 }
636 };
637
638 static MUI_ENTRY elGRDisplayPageEntries[] =
639 {
640 {
641 4,
642 3,
643 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
644 TEXT_UNDERLINE
645 },
646 {
647 6,
648 8,
649 "ÈÝëåôå íá áëëÜîåôå ôïí ôýðï ôçò åìöÜíéóçò ðïõ èá åãêáôáóôáèåß.",
650 TEXT_NORMAL
651 },
652 { 8,
653 10,
654 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï UP Þ DOWN ãéá íá åðéëÝîåôå ôïí åðéèõìçôü ôýðï åìöÜíéóçò.",
655 TEXT_NORMAL
656 },
657 {
658 8,
659 11,
660 " ÌåôÜ ðáôÞóôå ENTER.",
661 TEXT_NORMAL
662 },
663 {
664 8,
665 13,
666 "\x07 ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï ESC ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá ÷ùñßò íá áëëÜîåôå",
667 TEXT_NORMAL
668 },
669 {
670 8,
671 14,
672 " ôïí ôýðï åìöÜíéóçò.",
673 TEXT_NORMAL
674 },
675 {
676 0,
677 0,
678 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá ESC = Áêýñùóç F3 = Áðï÷þñçóç",
679 TEXT_STATUS
680 },
681 {
682 0,
683 0,
684 NULL,
685 0
686 }
687 };
688
689 static MUI_ENTRY elGRSuccessPageEntries[] =
690 {
691 {
692 4,
693 3,
694 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
695 TEXT_UNDERLINE
696 },
697 {
698 10,
699 6,
700 "Ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ôïõ ReactOS åãêáôáóôÜèçêáí åðéôõ÷þò.",
701 TEXT_NORMAL
702 },
703 {
704 10,
705 8,
706 "ÁöáéñÝóôå ôç äéóêÝôá áðü ôï A: êáé",
707 TEXT_NORMAL
708 },
709 {
710 10,
711 9,
712 "üëá ôá CD-ROMs áðü ôï CD-Drive.",
713 TEXT_NORMAL
714 },
715 {
716 10,
717 11,
718 "ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá åðáíåêêéíÞóåôå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò.",
719 TEXT_NORMAL
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 " ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ",
725 TEXT_STATUS
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733 };
734
735 static MUI_ENTRY elGRBootPageEntries[] =
736 {
737 {
738 4,
739 3,
740 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
741 TEXT_UNDERLINE
742 },
743 {
744 6,
745 8,
746 "Ç åãêáôÜóôáóç äå ìðïñåß íá åãêáôáóôÞóåé ôïí bootloader óôï óêëçñü äßóêï",
747 TEXT_NORMAL
748 },
749 {
750 6,
751 9,
752 "ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò",
753 TEXT_NORMAL
754 },
755 {
756 6,
757 13,
758 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå ìéá äéáìïñöùìÝíç äéóêÝôá óôï A: êáé",
759 TEXT_NORMAL
760 },
761 {
762 6,
763 14,
764 "ðáôÞóôå ENTER.",
765 TEXT_NORMAL,
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 " ENTER = ÓõíÝ÷åéá F3 = Áðï÷þñçóç",
771 TEXT_STATUS
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779
780 };
781
782 static MUI_ENTRY elGRSelectPartitionEntries[] =
783 {
784 {
785 4,
786 3,
787 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
788 TEXT_UNDERLINE
789 },
790 {
791 6,
792 8,
793 "The list below shows existing partitions and unused disk",
794 TEXT_NORMAL
795 },
796 {
797 6,
798 9,
799 "space for new partitions.",
800 TEXT_NORMAL
801 },
802 {
803 8,
804 11,
805 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
806 TEXT_NORMAL
807 },
808 {
809 8,
810 13,
811 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
812 TEXT_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 15,
817 "\x07 Press C to create a new partition.",
818 TEXT_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 17,
823 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
824 TEXT_NORMAL
825 },
826 {
827 0,
828 0,
829 " Please wait...",
830 TEXT_STATUS
831 },
832 {
833 0,
834 0,
835 NULL,
836 0
837 }
838 };
839
840 static MUI_ENTRY elGRFormatPartitionEntries[] =
841 {
842 {
843 4,
844 3,
845 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
846 TEXT_UNDERLINE
847 },
848 {
849 6,
850 8,
851 "Format partition",
852 TEXT_NORMAL
853 },
854 {
855 6,
856 10,
857 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
858 TEXT_NORMAL
859 },
860 {
861 0,
862 0,
863 " ENTER = Continue F3 = Quit",
864 TEXT_STATUS
865 },
866 {
867 0,
868 0,
869 NULL,
870 TEXT_NORMAL
871 }
872 };
873
874 static MUI_ENTRY elGRInstallDirectoryEntries[] =
875 {
876 {
877 4,
878 3,
879 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
880 TEXT_UNDERLINE
881 },
882 {
883 6,
884 8,
885 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
886 TEXT_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 9,
891 "directory where you want ReactOS to be installed:",
892 TEXT_NORMAL
893 },
894 {
895 6,
896 14,
897 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
898 TEXT_NORMAL
899 },
900 {
901 6,
902 15,
903 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
904 TEXT_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 16,
909 "be installed.",
910 TEXT_NORMAL
911 },
912 {
913 0,
914 0,
915 " ENTER = Continue F3 = Quit",
916 TEXT_STATUS
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 NULL,
922 0
923 }
924 };
925
926 static MUI_ENTRY elGRFileCopyEntries[] =
927 {
928 {
929 4,
930 3,
931 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
932 TEXT_UNDERLINE
933 },
934 {
935 11,
936 12,
937 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
938 TEXT_NORMAL
939 },
940 {
941 30,
942 13,
943 "installation folder.",
944 TEXT_NORMAL
945 },
946 {
947 20,
948 14,
949 "This may take several minutes to complete.",
950 TEXT_NORMAL
951 },
952 {
953 0,
954 0,
955 " \xB3 Please wait... ",
956 TEXT_STATUS
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 NULL,
962 0
963 }
964 };
965
966 static MUI_ENTRY elGRBootLoaderEntries[] =
967 {
968 {
969 4,
970 3,
971 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
972 TEXT_UNDERLINE
973 },
974 {
975 6,
976 8,
977 "Setup is installing the boot loader",
978 TEXT_NORMAL
979 },
980 {
981 8,
982 12,
983 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
984 TEXT_NORMAL
985 },
986 {
987 8,
988 13,
989 "Install bootloader on a floppy disk.",
990 TEXT_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 14,
995 "Skip install bootloader.",
996 TEXT_NORMAL
997 },
998 {
999 0,
1000 0,
1001 " ENTER = Continue F3 = Quit",
1002 TEXT_STATUS
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 NULL,
1008 0
1009 }
1010 };
1011
1012 static MUI_ENTRY elGRKeyboardSettingsEntries[] =
1013 {
1014 {
1015 4,
1016 3,
1017 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1018 TEXT_UNDERLINE
1019 },
1020 {
1021 6,
1022 8,
1023 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
1024 TEXT_NORMAL
1025 },
1026 {
1027 8,
1028 10,
1029 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
1030 TEXT_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 8,
1034 11,
1035 " Then press ENTER.",
1036 TEXT_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 8,
1040 13,
1041 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1042 TEXT_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 8,
1046 14,
1047 " the keyboard type.",
1048 TEXT_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 0,
1052 0,
1053 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1054 TEXT_STATUS
1055 },
1056 {
1057 0,
1058 0,
1059 NULL,
1060 0
1061 }
1062 };
1063
1064 static MUI_ENTRY elGRLayoutSettingsEntries[] =
1065 {
1066 {
1067 4,
1068 3,
1069 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1070 TEXT_UNDERLINE
1071 },
1072 {
1073 6,
1074 8,
1075 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
1076 TEXT_NORMAL
1077 },
1078 {
1079 8,
1080 10,
1081 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
1082 TEXT_NORMAL
1083 },
1084 {
1085 8,
1086 11,
1087 " layout. Then press ENTER.",
1088 TEXT_NORMAL
1089 },
1090 {
1091 8,
1092 13,
1093 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1094 TEXT_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 8,
1098 14,
1099 " the keyboard layout.",
1100 TEXT_NORMAL
1101 },
1102 {
1103 0,
1104 0,
1105 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1106 TEXT_STATUS
1107 },
1108 {
1109 0,
1110 0,
1111 NULL,
1112 0
1113 },
1114
1115 };
1116
1117 static MUI_ENTRY elGRPrepareCopyEntries[] =
1118 {
1119 {
1120 4,
1121 3,
1122 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1123 TEXT_UNDERLINE
1124 },
1125 {
1126 6,
1127 8,
1128 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1129 TEXT_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 0,
1133 0,
1134 " Building the file copy list...",
1135 TEXT_STATUS
1136 },
1137 {
1138 0,
1139 0,
1140 NULL,
1141 0
1142 },
1143
1144 };
1145
1146 static MUI_ENTRY elGRSelectFSEntries[] =
1147 {
1148 {
1149 4,
1150 3,
1151 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1152 TEXT_UNDERLINE
1153 },
1154 {
1155 6,
1156 17,
1157 "Select a file system from the list below.",
1158 0
1159 },
1160 {
1161 8,
1162 19,
1163 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1164 0
1165 },
1166 {
1167 8,
1168 21,
1169 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1170 0
1171 },
1172 {
1173 8,
1174 23,
1175 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1176 0
1177 },
1178 {
1179 0,
1180 0,
1181 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1182 TEXT_STATUS
1183 },
1184
1185 {
1186 0,
1187 0,
1188 NULL,
1189 0
1190 }
1191 };
1192
1193 static MUI_ENTRY elGRDeletePartitionEntries[] =
1194 {
1195 {
1196 4,
1197 3,
1198 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1199 TEXT_UNDERLINE
1200 },
1201 {
1202 6,
1203 8,
1204 "You have chosen to delete the partition",
1205 TEXT_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 18,
1210 "\x07 Press D to delete the partition.",
1211 TEXT_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 11,
1215 19,
1216 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1217 TEXT_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 8,
1221 21,
1222 "\x07 Press ESC to cancel.",
1223 TEXT_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1229 TEXT_STATUS
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 NULL,
1235 0
1236 }
1237 };
1238
1239
1240 MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
1241 {
1242 {
1243 //ERROR_NOT_INSTALLED
1244 "Ôï ReactOS äåí åãêáôáóôÜèçêå ðëÞñùò óôïí\n"
1245 "õðïëïãéóôÞ óáò. Áí áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç ôþñá, èá ðñÝðåé íá\n"
1246 "îáíáôñÝîåôå ôçí ÅãêáôÜóôáóç ãéá íá åãêáôáóôÞóåô ôï ReactOS.\n"
1247 "\n"
1248 " \x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá áí óõíå÷ßóåôå ôçí ÅãêáôÜóôáóç.\n"
1249 " \x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç.",
1250 "F3= Áðï÷þñçóç ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1251 },
1252 {
1253 //ERROR_NO_HDD
1254 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá âñåé êÜðïéïí óêëçñü äßóêï.\n",
1255 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1256 },
1257 {
1258 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1259 "Setup could not find its source drive.\n",
1260 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1261 },
1262 {
1263 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1264 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôï áñ÷åßï TXTSETUP.SIF.\n",
1265 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1266 },
1267 {
1268 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1269 "Ç ÅãêáôÜóôóç âñÞêå Ýíá êáôåóôñáìÝíï áñ÷åßï TXTSETUP.SIF.\n",
1270 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1271 },
1272 {
1273 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1274 "Ç ÅãêáôÜóôáóç âñÞêå ìéá ìç Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1275 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1276 },
1277 {
1278 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1279 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôéò ðëçñïöïñßåò ôïõ äßóêïõ óõóôÞìáôïò.\n",
1280 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1281 },
1282 {
1283 //ERROR_WRITE_BOOT,
1284 "failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1285 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1286 },
1287 {
1288 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1289 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí õðïëïãéóôÞ.\n",
1290 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1291 },
1292 {
1293 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1294 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí åìöÜíéóçò.\n",
1295 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1296 },
1297 {
1298 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1299 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá ôýðùí ðëçêôñïëïãßïõ.\n",
1300 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1301 },
1302 {
1303 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1304 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá öïñôþóåé ôç ëßóôá äéáôÜîåùí ðëçêôñïëïãßïõ.\n",
1305 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1306 },
1307 {
1308 //ERROR_WARN_PARTITION,
1309 "Ç ÅãêáôÜóôáóç âñÞêå üôé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáò óêëçñüò äßóêïò ðåñéÝ÷åé Ýíá ìç óõìâáôü\n"
1310 "partition table ðïõ äå ìðïñåß íá åëåã÷èåß óùóôÜ!\n"
1311 "\n"
1312 "Ç äçìéïõñãßá Þ äéáãñáöÞ partitions ìðïñåß íá êáôáóôñÝøåé ôï partiton table.\n"
1313 "\n"
1314 " \x07 ÐáôÞóôå F3 ãéá íá áðï÷ùñÞóåôå áðü ôçí ÅãêáôÜóôáóç."
1315 " \x07 ÐáôÞóôå ENTER ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1316 "F3= Áðï÷þñçóç ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1317 },
1318 {
1319 //ERROR_NEW_PARTITION,
1320 "Äå ìðïñåßôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá Partition ìÝóá óå\n"
1321 "Ýíá Üëëï õðÜñ÷ïí Partition!\n"
1322 "\n"
1323 " * ÐáôÞóôå ïðïéïäÞðïôå ðëÞêôñï ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1324 NULL
1325 },
1326 {
1327 //ERROR_DELETE_SPACE,
1328 "Äå ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå Ýíáí ìç äéáìïñöùìÝíï ÷þñï äßóêïõ!\n"
1329 "\n"
1330 " * ÐáôÞóôå ïðïéïäÞðïôå ðëÞêôñï ãéá íá óõíå÷ßóåôå.",
1331 NULL
1332 },
1333 {
1334 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1335 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1336 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1337 },
1338 {
1339 //ERROR_NO_FLOPPY,
1340 "Äåí õðÜñ÷åé äéóêÝôá óôï A:.",
1341 "ENTER = ÓõíÝ÷åéá"
1342 },
1343 {
1344 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1345 "Ç ÅãêáôÜóáóç áðÝôõ÷å íá áíáíåþóåé ôéò ñõèìßóåéò ãéá ôç äéÜôáîç ðëçêôñïëïãßïõ.",
1346 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1347 },
1348 {
1349 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1350 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá áíáíåþóåé ôéò ñõèìßóåéò ìçôñþïõ ãéá ôçí åìöÜíéóç.",
1351 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1352 },
1353 {
1354 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1355 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá öïñôþóåé Ýíá hive áñ÷åßï.",
1356 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1357 },
1358 {
1359 //ERROR_FIND_REGISTRY
1360 "Ç ÅãêáôÜóáóç áðÝôõ÷á íá âñåé ôá áñ÷åßá äåäïìÝíùí ôïõ ìçôñþïõ.",
1361 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1362 },
1363 {
1364 //ERROR_CREATE_HIVE,
1365 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá äçìéïõñãÞóåé ôá registry hives.",
1366 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1367 },
1368 {
1369 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1370 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1371 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1372 },
1373 {
1374 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1375 "Ôï cabinet äåí Ý÷åé Ýãêõñï áñ÷åßï inf.\n",
1376 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1377 },
1378 {
1379 //ERROR_CABINET_MISSING,
1380 "Ôï cabinet äå âñÝèçêå.\n",
1381 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1382 },
1383 {
1384 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1385 "Ôï cabinet äåí Ý÷åé êáíÝíá óêñéðô åãêáôÜóôáóçò.\n",
1386 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1387 },
1388 {
1389 //ERROR_COPY_QUEUE,
1390 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá áíïßîåé ôçí ïõñÜ áñ÷åßùí ðñïò áíôéãñáöÞ.\n",
1391 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1392 },
1393 {
1394 //ERROR_CREATE_DIR,
1395 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá äçìéïõñãÞóåé ôïõò êáôáëüãïõò åãêáôÜóôáóçò.",
1396 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1397 },
1398 {
1399 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1400 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'Directories'\n"
1401 "óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1402 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1403 },
1404 {
1405 //ERROR_CABINET_SECTION,
1406 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'Directories'\n"
1407 "óôï cabinet.\n",
1408 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1409 },
1410 {
1411 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1412 "Ç ÅãêáôÜóôáóç äå ìðüñåóå íá äçìéïõñãÞóåé ôïí êáôÜëïãï åãêáôÜóôáóçò.",
1413 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1414 },
1415 {
1416 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1417 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá âñåé ôïí ôïìÝá 'SetupData'\n"
1418 "óôï TXTSETUP.SIF.\n",
1419 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1420 },
1421 {
1422 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1423 "Ç ÅãêáôÜóôáóç áðÝôõ÷å íá ãñÜøåé ôá partition tables.\n"
1424 "ENTER = Åðáíåêêßíçóç õðïëïãéóôÞ"
1425 },
1426 {
1427 NULL,
1428 NULL
1429 }
1430 };
1431
1432
1433 MUI_PAGE elGRPages[] =
1434 {
1435 {
1436 LANGUAGE_PAGE,
1437 elGRLanguagePageEntries
1438 },
1439 {
1440 START_PAGE,
1441 elGRWelcomePageEntries
1442 },
1443 {
1444 INSTALL_INTRO_PAGE,
1445 elGRIntroPageEntries
1446 },
1447 {
1448 LICENSE_PAGE,
1449 elGRLicensePageEntries
1450 },
1451 {
1452 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1453 elGRDevicePageEntries
1454 },
1455 {
1456 REPAIR_INTRO_PAGE,
1457 elGRRepairPageEntries
1458 },
1459 {
1460 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1461 elGRComputerPageEntries
1462 },
1463 {
1464 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1465 elGRDisplayPageEntries
1466 },
1467 {
1468 FLUSH_PAGE,
1469 elGRFlushPageEntries
1470 },
1471 {
1472 SELECT_PARTITION_PAGE,
1473 elGRSelectPartitionEntries
1474 },
1475 {
1476 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1477 elGRSelectFSEntries
1478 },
1479 {
1480 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1481 elGRFormatPartitionEntries
1482 },
1483 {
1484 DELETE_PARTITION_PAGE,
1485 elGRDeletePartitionEntries
1486 },
1487 {
1488 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1489 elGRInstallDirectoryEntries
1490 },
1491 {
1492 PREPARE_COPY_PAGE,
1493 elGRPrepareCopyEntries
1494 },
1495 {
1496 FILE_COPY_PAGE,
1497 elGRFileCopyEntries
1498 },
1499 {
1500 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1501 elGRKeyboardSettingsEntries
1502 },
1503 {
1504 BOOT_LOADER_PAGE,
1505 elGRBootLoaderEntries
1506 },
1507 {
1508 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1509 elGRLayoutSettingsEntries
1510 },
1511 {
1512 QUIT_PAGE,
1513 elGRQuitPageEntries
1514 },
1515 {
1516 SUCCESS_PAGE,
1517 elGRSuccessPageEntries
1518 },
1519 {
1520 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1521 elGRBootPageEntries
1522 },
1523 {
1524 -1,
1525 NULL
1526 }
1527 };
1528
1529 #endif