28af7348ae3b791c34980841d436288f15a52934
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
1 /*
2 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 #pragma once
9
10 MUI_LAYOUTS plPLLayouts[] =
11 {
12 { L"0415", L"00000415" },
13 { L"0415", L"00010415" },
14 { L"0409", L"00000409" },
15 { NULL, NULL }
16 };
17
18 static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[] =
19 {
20 {
21 4,
22 3,
23 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
24 TEXT_STYLE_UNDERLINE
25 },
26 {
27 6,
28 8,
29 "Wyb¢r j©zyka",
30 TEXT_STYLE_NORMAL
31 },
32 {
33 8,
34 10,
35 "\x07 Prosz© wybra\86 j©zyk dla procesu instalacji systemu",
36 TEXT_STYLE_NORMAL
37 },
38 {
39 8,
40 11,
41 " i nacisn¥\86 ENTER.",
42 TEXT_STYLE_NORMAL
43 },
44 {
45 8,
46 13,
47 "\x07 Wybrany j©zyk b©dzie domy\98lnym dla zainstalowanego systemu.",
48 TEXT_STYLE_NORMAL
49 },
50 {
51 0,
52 0,
53 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
54 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
55 },
56 {
57 0,
58 0,
59 NULL,
60 0
61 }
62 };
63
64 static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
65 {
66 {
67 4,
68 3,
69 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
70 TEXT_STYLE_UNDERLINE
71 },
72 {
73 6,
74 8,
75 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
76 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
77 },
78 {
79 6,
80 11,
81 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb©dne pliki systemu operacyjnego",
82 TEXT_STYLE_NORMAL
83 },
84 {
85 6,
86 12,
87 "na tw¢j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
88 TEXT_STYLE_NORMAL
89 },
90 {
91 8,
92 15,
93 "\x07 Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
94 TEXT_STYLE_NORMAL
95 },
96 {
97 8,
98 17,
99 "\x07 Naci\98nij R, aby naprawi\86 zainstalowany system ReactOS.",
100 TEXT_STYLE_NORMAL
101 },
102 {
103 8,
104 19,
105 "\x07 Naci\98nij L, aby zapozna\86 si© z licencj¥ ReactOS",
106 TEXT_STYLE_NORMAL
107 },
108 {
109 8,
110 21,
111 "\x07 Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
112 TEXT_STYLE_NORMAL
113 },
114 {
115 6,
116 23,
117 "Wi©cej informacji o systemie ReactOS mo¾na znale«\86 na stronie:",
118 TEXT_STYLE_NORMAL
119 },
120 {
121 6,
122 24,
123 "http://www.reactos.org",
124 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
125 },
126 {
127 0,
128 0,
129 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\98cie",
130 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
131 },
132 {
133 0,
134 0,
135 NULL,
136 0
137 }
138 };
139
140 static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
141 {
142 {
143 4,
144 3,
145 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
146 TEXT_STYLE_UNDERLINE
147 },
148 {
149 6,
150 8,
151 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
152 TEXT_STYLE_NORMAL
153 },
154 {
155 6,
156 9,
157 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
158 TEXT_STYLE_NORMAL
159 },
160 {
161 6,
162 12,
163 "Najwa¾niejsze ograniczenia:",
164 TEXT_STYLE_NORMAL
165 },
166 {
167 8,
168 13,
169 "- Instalator obs\88uguje jedn¥ partycj© Podstawow¥ na dysku.",
170 TEXT_STYLE_NORMAL
171 },
172 {
173 8,
174 14,
175 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 partycji podstawowej z dysku",
176 TEXT_STYLE_NORMAL
177 },
178 {
179 8,
180 15,
181 " o ile nadal znajduje si© na nim tak¾e partycja Rozszerzona.",
182 TEXT_STYLE_NORMAL
183 },
184 {
185 8,
186 16,
187 "- Instalator nie mo¾e skasowa\86 pierwszej partycji Rozszerzonej z dysku",
188 TEXT_STYLE_NORMAL
189 },
190 {
191 8,
192 17,
193 " o ile nadal znajduj¥ si© na nim kolejne partycje Rozszerzone.",
194 TEXT_STYLE_NORMAL
195 },
196 {
197 8,
198 18,
199 "- Instalator obs\88uguje jedynie system plik¢w FAT.",
200 TEXT_STYLE_NORMAL
201 },
202 {
203 8,
204 19,
205 "- Brakuje sprawdzenia poprawno\98ci systemu plik¢w.",
206 TEXT_STYLE_NORMAL
207 },
208 {
209 8,
210 23,
211 "\x07 Naci\98nij ENTER aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
212 TEXT_STYLE_NORMAL
213 },
214 {
215 8,
216 25,
217 "\x07 Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
218 TEXT_STYLE_NORMAL
219 },
220 {
221 0,
222 0,
223 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
224 TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
225 },
226 {
227 0,
228 0,
229 NULL,
230 0
231 }
232 };
233
234 static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[] =
235 {
236 {
237 4,
238 3,
239 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
240 TEXT_STYLE_UNDERLINE
241 },
242 {
243 6,
244 6,
245 "Licencja:",
246 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
247 },
248 {
249 8,
250 8,
251 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
252 TEXT_STYLE_NORMAL
253 },
254 {
255 8,
256 9,
257 "GNU GPL z elementami kodu pochodz¥cego z kompatybilnych",
258 TEXT_STYLE_NORMAL
259 },
260 {
261 8,
262 10,
263 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\88e",
264 TEXT_STYLE_NORMAL
265 },
266 {
267 8,
268 11,
269 "oprogramowanie, b©d¥ce cz©sci¥ system ReactOS podlega wi©c",
270 TEXT_STYLE_NORMAL
271 },
272 {
273 8,
274 12,
275 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
276 TEXT_STYLE_NORMAL
277 },
278 {
279 8,
280 13,
281 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
282 TEXT_STYLE_NORMAL
283 },
284 {
285 8,
286 15,
287 "czy te¾ ograniczeä w u¾yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
288 TEXT_STYLE_NORMAL
289 },
290 {
291 8,
292 16,
293 "b¥d« mi©dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
294 TEXT_STYLE_NORMAL
295 },
296 {
297 8,
298 17,
299 "reguluje wy\88¥cznie zasady dystrybucji dla os¢b trzecich.",
300 TEXT_STYLE_NORMAL
301 },
302 {
303 8,
304 18,
305 "Je\98li z jakiego\98 powodu nie otrzyma\88e\98 kopii licencji",
306 TEXT_STYLE_NORMAL
307 },
308 {
309 8,
310 19,
311 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\86 stron©:",
312 TEXT_STYLE_NORMAL
313 },
314 {
315 8,
316 20,
317 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
318 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
319 },
320 {
321 8,
322 22,
323 "Gwarancja:",
324 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
325 },
326 {
327 8,
328 24,
329 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg¢\88y",
330 TEXT_STYLE_NORMAL
331 },
332 {
333 8,
334 25,
335 "dotycz¥ce kopiowania w «r¢d\88ach. Nie ma ¯ADNEJ gwarancji",
336 TEXT_STYLE_NORMAL
337 },
338 {
339 8,
340 26,
341 "PRZYDATNO\97CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\97LONYCH ZASTOSOWAã",
342 TEXT_STYLE_NORMAL
343 },
344 {
345 0,
346 0,
347 "ENTER = Powr¢t",
348 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
349 },
350 {
351 0,
352 0,
353 NULL,
354 0
355 }
356 };
357
358 static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
359 {
360 {
361 4,
362 3,
363 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
364 TEXT_STYLE_UNDERLINE
365 },
366 {
367 6,
368 8,
369 "Poni¾sza lista zawiera obecne ustawienia sprz©tu.",
370 TEXT_STYLE_NORMAL
371 },
372 {
373 24,
374 11,
375 "Komputer:",
376 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
377 },
378 {
379 24,
380 12,
381 "Ekran:",
382 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
383 },
384 {
385 24,
386 13,
387 "Klawiatura:",
388 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
389 },
390 {
391 24,
392 14,
393 "Uk\88. klawiatury:",
394 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
395 },
396 {
397 24,
398 16,
399 "Zapisz:",
400 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
401 },
402 {
403 25,
404 16, "Akceptuj ustawienia sprz©tu",
405 TEXT_STYLE_NORMAL
406 },
407 {
408 6,
409 19,
410 "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d",
411 TEXT_STYLE_NORMAL
412 },
413 {
414 6,
415 20,
416 "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER by przej\98\86 do menu z ",
417 TEXT_STYLE_NORMAL
418 },
419 {
420 6,
421 21,
422 "ustawieniami szczeg¢\88owymi do wyboru.",
423 TEXT_STYLE_NORMAL
424 },
425 {
426 6,
427 23,
428 "Gdy wszystkie ustawienia s¥ poprawne, wybierz: ",
429 TEXT_STYLE_NORMAL
430 },
431 {
432 6,
433 24,
434 "\"Akceptuj ustawienia sprz©tu\" i naci\98nij ENTER.",
435 TEXT_STYLE_NORMAL
436 },
437 {
438 0,
439 0,
440 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
441 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
442 },
443 {
444 0,
445 0,
446 NULL,
447 0
448 }
449 };
450
451 static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
452 {
453 {
454 4,
455 3,
456 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
457 TEXT_STYLE_UNDERLINE
458 },
459 {
460 6,
461 8,
462 "Instalator ReactOS wci¥¾ jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
463 TEXT_STYLE_NORMAL
464 },
465 {
466 6,
467 9,
468 "obs\88uguje wszystkich funkcji, niezb©dnych dla programu instalacyjnego.",
469 TEXT_STYLE_NORMAL
470 },
471 {
472 6,
473 12,
474 "Naprawa istniej¥cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo¾liwa.",
475 TEXT_STYLE_NORMAL
476 },
477 {
478 8,
479 15,
480 "\x07 Naci\98nij U ¾eby uaktualni\86 system.",
481 TEXT_STYLE_NORMAL
482 },
483 {
484 8,
485 17,
486 "\x07 Naci\98nij R by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
487 TEXT_STYLE_NORMAL
488 },
489 {
490 8,
491 19,
492 "\x07 Naci\98nij ESC by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
493 TEXT_STYLE_NORMAL
494 },
495 {
496 8,
497 21,
498 "\x07 Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
499 TEXT_STYLE_NORMAL
500 },
501 {
502 0,
503 0,
504 "ESC = Menu g\88¢wne ENTER = Restart",
505 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
506 },
507 {
508 0,
509 0,
510 NULL,
511 0
512 }
513 };
514 static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
515 {
516 {
517 4,
518 3,
519 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
520 TEXT_STYLE_UNDERLINE
521 },
522 {
523 6,
524 8,
525 "Aby zmieni\86 typ komputera, na kt¢rym chcesz zainstalowa\86 ReactOS",
526 TEXT_STYLE_NORMAL
527 },
528 {
529 8,
530 10,
531 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
532 TEXT_STYLE_NORMAL
533 },
534 {
535 8,
536 11,
537 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
538 TEXT_STYLE_NORMAL
539 },
540 {
541 8,
542 13,
543 "\x07 Naci\98nij klawisz ESC aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
544 TEXT_STYLE_NORMAL
545 },
546 {
547 8,
548 14,
549 " typu komputera.",
550 TEXT_STYLE_NORMAL
551 },
552 {
553 0,
554 0,
555 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
556 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
557 },
558 {
559 0,
560 0,
561 NULL,
562 0
563 }
564 };
565
566 static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[] =
567 {
568 {
569 4,
570 3,
571 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
572 TEXT_STYLE_UNDERLINE
573 },
574 {
575 10,
576 6,
577 "System obecnie sprawdza czy dane s¥ poprawnie zapisane na dysku",
578 TEXT_STYLE_NORMAL
579 },
580 {
581 10,
582 8,
583 "To mo¾e zaj¥\86 minut©.",
584 TEXT_STYLE_NORMAL
585 },
586 {
587 10,
588 9,
589 "Po zakoäczeniu, system zrestartuje komputer automatycznie.",
590 TEXT_STYLE_NORMAL
591 },
592 {
593 0,
594 0,
595 "Czyszczenie pami©ci Cache",
596 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
597 },
598 {
599 0,
600 0,
601 NULL,
602 0
603 }
604 };
605
606 static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
607 {
608 {
609 4,
610 3,
611 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
612 TEXT_STYLE_UNDERLINE
613 },
614 {
615 10,
616 6,
617 "ReactOS zosta\88 ju¾ poprawnie zainstalowany",
618 TEXT_STYLE_NORMAL
619 },
620 {
621 10,
622 8,
623 "Upewnij si© ¾e w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
624 TEXT_STYLE_NORMAL
625 },
626 {
627 10,
628 9,
629 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
630 TEXT_STYLE_NORMAL
631 },
632 {
633 10,
634 11,
635 "Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
636 TEXT_STYLE_NORMAL
637 },
638 {
639 0,
640 0,
641 "Prosz© czeka\86 ...",
642 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
643 },
644 {
645 0,
646 0,
647 NULL,
648 0
649 }
650 };
651
652 static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
653 {
654 {
655 4,
656 3,
657 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
658 TEXT_STYLE_UNDERLINE
659 },
660 {
661 6,
662 8,
663 "Chcesz zmieni\86 rozdzielczo\98\86 ekranu.",
664 TEXT_STYLE_NORMAL
665 },
666 { 8,
667 10,
668 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
669 TEXT_STYLE_NORMAL
670 },
671 {
672 8,
673 11,
674 " kolor¢w a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
675 TEXT_STYLE_NORMAL
676 },
677 {
678 8,
679 13,
680 "\x07 Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
681 TEXT_STYLE_NORMAL
682 },
683 {
684 8,
685 14,
686 " rozdzielczo\98ci czy ilo\98ci kolor¢w.",
687 TEXT_STYLE_NORMAL
688 },
689 {
690 0,
691 0,
692 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
693 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
694 },
695 {
696 0,
697 0,
698 NULL,
699 0
700 }
701 };
702
703 static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
704 {
705 {
706 4,
707 3,
708 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
709 TEXT_STYLE_UNDERLINE
710 },
711 {
712 10,
713 6,
714 "Podstawowe sk\88adniki systemu ReactOS zosta\88y zainstalowane.",
715 TEXT_STYLE_NORMAL
716 },
717 {
718 10,
719 8,
720 "Upewnij si© ze w Nap©dzie A: nie ma dyskietki i",
721 TEXT_STYLE_NORMAL
722 },
723 {
724 10,
725 9,
726 "w nap©dach optycznych - ¾adnych CD-ROM¢w.",
727 TEXT_STYLE_NORMAL
728 },
729 {
730 10,
731 11,
732 "Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
733 TEXT_STYLE_NORMAL
734 },
735 {
736 0,
737 0,
738 "ENTER = Restart komputera",
739 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
740 },
741 {
742 0,
743 0,
744 NULL,
745 0
746 }
747 };
748
749 static MUI_ENTRY plPLBootPageEntries[] =
750 {
751 {
752 4,
753 3,
754 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
755 TEXT_STYLE_UNDERLINE
756 },
757 {
758 6,
759 8,
760 "Instalator ReactOS nie mo¾e wgra\86 bootloadera na tw¢j",
761 TEXT_STYLE_NORMAL
762 },
763 {
764 6,
765 9,
766 "dysk twardy",
767 TEXT_STYLE_NORMAL
768 },
769 {
770 6,
771 13,
772 "Prosz© umie\98ci\86 sformatowan¥ dyskietk© w nap©dzie A:",
773 TEXT_STYLE_NORMAL
774 },
775 {
776 6,
777 14,
778 "i nacisn¥\86 klawisz ENTER.",
779 TEXT_STYLE_NORMAL,
780 },
781 {
782 0,
783 0,
784 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
785 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
786 },
787 {
788 0,
789 0,
790 NULL,
791 0
792 }
793
794 };
795
796 static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
797 {
798 {
799 4,
800 3,
801 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
802 TEXT_STYLE_UNDERLINE
803 },
804 {
805 6,
806 8,
807 "Poni¾sza lista pokazuje istniej¥ce partycje i puste",
808 TEXT_STYLE_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 9,
813 "miejsce na nowe partycje.",
814 TEXT_STYLE_NORMAL
815 },
816 {
817 8,
818 11,
819 "\x07 Naci\98nij GàRA lub Dà\9d by wybra\86 pozycj© z listy.",
820 TEXT_STYLE_NORMAL
821 },
822 {
823 8,
824 13,
825 "\x07 Naci\98nij ENTER by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
826 TEXT_STYLE_NORMAL
827 },
828 {
829 8,
830 15,
831 "\x07 Naci\98nij C by stworzy\86 now¥ partycj©.",
832 TEXT_STYLE_NORMAL
833 },
834 {
835 8,
836 17,
837 "\x07 Naci\98nij D by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
838 TEXT_STYLE_NORMAL
839 },
840 {
841 0,
842 0,
843 "Prosz© czeka\86...",
844 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
845 },
846 {
847 0,
848 0,
849 NULL,
850 0
851 }
852 };
853
854 static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
855 {
856 {
857 4,
858 3,
859 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
860 TEXT_STYLE_UNDERLINE
861 },
862 {
863 6,
864 8,
865 "Formatowanie partycji",
866 TEXT_STYLE_NORMAL
867 },
868 {
869 6,
870 10,
871 "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86.",
872 TEXT_STYLE_NORMAL
873 },
874 {
875 0,
876 0,
877 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
878 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
879 },
880 {
881 0,
882 0,
883 NULL,
884 TEXT_STYLE_NORMAL
885 }
886 };
887
888 static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
889 {
890 {
891 4,
892 3,
893 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
894 TEXT_STYLE_UNDERLINE
895 },
896 {
897 6,
898 8,
899 "Instalator przegra pliki systemu na wybran¥ partycj©. Wybierz",
900 TEXT_STYLE_NORMAL
901 },
902 {
903 6,
904 9,
905 "katalog do kt¢rego chcesz zainstalowa\86 system ReactOS:",
906 TEXT_STYLE_NORMAL
907 },
908 {
909 6,
910 14,
911 "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE by skasowa\86",
912 TEXT_STYLE_NORMAL
913 },
914 {
915 6,
916 15,
917 "a nast©pnie wprowad« now¥ \98cie¾k© do katalogu, do kt¢rego system",
918 TEXT_STYLE_NORMAL
919 },
920 {
921 6,
922 16,
923 "ma zosta\86 zainstalowany.",
924 TEXT_STYLE_NORMAL
925 },
926 {
927 0,
928 0,
929 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
930 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
931 },
932 {
933 0,
934 0,
935 NULL,
936 0
937 }
938 };
939
940 static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[] =
941 {
942 {
943 4,
944 3,
945 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
946 TEXT_STYLE_UNDERLINE
947 },
948 {
949 11,
950 12,
951 "Prosz© czeka\86, Instalator ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
952 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
953 },
954 {
955 30,
956 13,
957 "katalogu.",
958 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
959 },
960 {
961 20,
962 14,
963 "To mo¾e zaj¥\86 kilka minut.",
964 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
965 },
966 {
967 50,
968 0,
969 "\xB3 Prosz© czeka\86... ",
970 TEXT_TYPE_STATUS
971 },
972 {
973 0,
974 0,
975 NULL,
976 0
977 }
978 };
979
980 static MUI_ENTRY plPLBootLoaderEntries[] =
981 {
982 {
983 4,
984 3,
985 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
986 TEXT_STYLE_UNDERLINE
987 },
988 {
989 6,
990 8,
991 "Instalator musi teraz wgra\86 bootloader",
992 TEXT_STYLE_NORMAL
993 },
994 {
995 8,
996 12,
997 " Wgraj bootloader na dysk twardy (MBR).",
998 TEXT_STYLE_NORMAL
999 },
1000 {
1001 8,
1002 13,
1003 " Wgraj bootloader na dyskietk©.",
1004 TEXT_STYLE_NORMAL
1005 },
1006 {
1007 8,
1008 14,
1009 " Pomiä wgrywanie bootloadera.",
1010 TEXT_STYLE_NORMAL
1011 },
1012 {
1013 0,
1014 0,
1015 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\98cie",
1016 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1017 },
1018 {
1019 0,
1020 0,
1021 NULL,
1022 0
1023 }
1024 };
1025
1026 static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
1027 {
1028 {
1029 4,
1030 3,
1031 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1032 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1033 },
1034 {
1035 6,
1036 8,
1037 "Chcesz zmieni\86 typ klawiatury, jaki ma by\86 zainstalowany.",
1038 TEXT_STYLE_NORMAL
1039 },
1040 {
1041 8,
1042 10,
1043 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
1044 TEXT_STYLE_NORMAL
1045 },
1046 {
1047 8,
1048 11,
1049 " a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1050 TEXT_STYLE_NORMAL
1051 },
1052 {
1053 8,
1054 13,
1055 "\x07 Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1056 TEXT_STYLE_NORMAL
1057 },
1058 {
1059 8,
1060 14,
1061 " typu klawiatury.",
1062 TEXT_STYLE_NORMAL
1063 },
1064 {
1065 0,
1066 0,
1067 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1068 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1069 },
1070 {
1071 0,
1072 0,
1073 NULL,
1074 0
1075 }
1076 };
1077
1078 static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
1079 {
1080 {
1081 4,
1082 3,
1083 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1084 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1085 },
1086 {
1087 6,
1088 8,
1089 "Prosz© wybra\86 domy\98lnie instalowany uk\88ad klawiatury.",
1090 TEXT_STYLE_NORMAL
1091 },
1092 {
1093 8,
1094 10,
1095 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
1096 TEXT_STYLE_NORMAL
1097 },
1098 {
1099 8,
1100 11,
1101 " klawiatury. Nast©pnie naci\98nij ENTER.",
1102 TEXT_STYLE_NORMAL
1103 },
1104 {
1105 8,
1106 13,
1107 "\x07 Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
1108 TEXT_STYLE_NORMAL
1109 },
1110 {
1111 8,
1112 14,
1113 " uk\88adu klawiatury.",
1114 TEXT_STYLE_NORMAL
1115 },
1116 {
1117 0,
1118 0,
1119 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1120 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1121 },
1122 {
1123 0,
1124 0,
1125 NULL,
1126 0
1127 },
1128
1129 };
1130
1131 static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[] =
1132 {
1133 {
1134 4,
1135 3,
1136 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1137 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1138 },
1139 {
1140 6,
1141 8,
1142 "Instalator przygotuje tw¢j komputer do skopiowania plik¢w systemu. ",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 0,
1147 0,
1148 "Tworzenie listy plik¢w do skopiowania...",
1149 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1150 },
1151 {
1152 0,
1153 0,
1154 NULL,
1155 0
1156 },
1157
1158 };
1159
1160 static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
1161 {
1162 {
1163 4,
1164 3,
1165 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1166 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1167 },
1168 {
1169 6,
1170 17,
1171 "Wybierz system plik¢w z listy poni¾ej.",
1172 0
1173 },
1174 {
1175 8,
1176 19,
1177 "\x07 Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d by wybra\86 system plik¢w.",
1178 0
1179 },
1180 {
1181 8,
1182 21,
1183 "\x07 Naci\98nij ENTER aby sformatowa\86 partycj©.",
1184 0
1185 },
1186 {
1187 8,
1188 23,
1189 "\x07 Naci\98nij ESC aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
1190 0
1191 },
1192 {
1193 0,
1194 0,
1195 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1196 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1197 },
1198
1199 {
1200 0,
1201 0,
1202 NULL,
1203 0
1204 }
1205 };
1206
1207 static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
1208 {
1209 {
1210 4,
1211 3,
1212 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1213 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1214 },
1215 {
1216 6,
1217 8,
1218 "Chcesz skasowa\86 wybran¥ partycj©",
1219 TEXT_STYLE_NORMAL
1220 },
1221 {
1222 8,
1223 18,
1224 "\x07 Naci\98nij D by skasowa\86 partycj©.",
1225 TEXT_STYLE_NORMAL
1226 },
1227 {
1228 11,
1229 19,
1230 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan¥ skasowane!",
1231 TEXT_STYLE_NORMAL
1232 },
1233 {
1234 8,
1235 21,
1236 "\x07 Naci\98nij ESC aby anulowa\86.",
1237 TEXT_STYLE_NORMAL
1238 },
1239 {
1240 0,
1241 0,
1242 "D = Skasowanie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie",
1243 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1244 },
1245 {
1246 0,
1247 0,
1248 NULL,
1249 0
1250 }
1251 };
1252
1253 static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[] =
1254 {
1255 {
1256 4,
1257 3,
1258 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Instalator ReactOS ",
1259 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1260 },
1261 {
1262 6,
1263 8,
1264 "Instalator uaktualnia w\88a\98nie konfiguracj© systemu. ",
1265 TEXT_STYLE_NORMAL
1266 },
1267 {
1268 0,
1269 0,
1270 "Tworzenie ga\88©zi rejestru...",
1271 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1272 },
1273 {
1274 0,
1275 0,
1276 NULL,
1277 0
1278 },
1279
1280 };
1281
1282 MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
1283 {
1284 {
1285 //ERROR_NOT_INSTALLED
1286 "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
1287 "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
1288 "ponownie uruchomi\86 instalator by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
1289 "\n"
1290 " \x07 Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
1291 " \x07 Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 z instalatora.",
1292 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1293 },
1294 {
1295 //ERROR_NO_HDD
1296 "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
1297 "ENTER = Restart komputera"
1298 },
1299 {
1300 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1301 "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
1302 "ENTER = Restart komputera"
1303 },
1304 {
1305 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1306 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1307 "ENTER = Restart komputera"
1308 },
1309 {
1310 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1311 "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
1312 "ENTER = Restart komputera"
1313 },
1314 {
1315 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1316 "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
1317 "ENTER = Restart komputera"
1318 },
1319 {
1320 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1321 "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
1322 "ENTER = Restart komputera"
1323 },
1324 {
1325 //ERROR_WRITE_BOOT,
1326 "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
1327 "ENTER = Restart komputera"
1328 },
1329 {
1330 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1331 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputea\ra.\n",
1332 "ENTER = Restart komputera"
1333 },
1334 {
1335 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1336 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
1337 "ENTER = Restart komputera"
1338 },
1339 {
1340 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1341 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
1342 "ENTER = Restart komputera"
1343 },
1344 {
1345 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1346 "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
1347 "ENTER = Restart komputera"
1348 },
1349 {
1350 //ERROR_WARN_PARTITION,
1351 "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
1352 "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
1353 "\n"
1354 "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
1355 "\n"
1356 " \x07 Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 z instalatora."
1357 " \x07 Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86.",
1358 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"
1359 },
1360 {
1361 //ERROR_NEW_PARTITION,
1362 "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
1363 "istniej¥cej!\n"
1364 "\n"
1365 " * Naci\98nij dowolny klawisz aby kontynuowa\86.",
1366 NULL
1367 },
1368 {
1369 //ERROR_DELETE_SPACE,
1370 "Nie mo¾esz skasowa\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
1371 "\n"
1372 " * Naci\98nij dowolny klawisz aby kontynuowa\86.",
1373 NULL
1374 },
1375 {
1376 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1377 "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
1378 "ENTER = Restart komputera"
1379 },
1380 {
1381 //ERROR_NO_FLOPPY,
1382 "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
1383 "ENTER = Kontynuacja"
1384 },
1385 {
1386 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1387 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
1388 "ENTER = Restart komputera"
1389 },
1390 {
1391 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1392 "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
1393 "ENTER = Restart komputera"
1394 },
1395 {
1396 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1397 "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
1398 "ENTER = Restart komputera"
1399 },
1400 {
1401 //ERROR_FIND_REGISTRY
1402 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
1403 "ENTER = Restart komputera"
1404 },
1405 {
1406 //ERROR_CREATE_HIVE,
1407 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
1408 "ENTER = Restart komputera"
1409 },
1410 {
1411 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1412 "Instalator nie by\88 w stanie ustawic inicjalizacji rejestru.",
1413 "ENTER = Restart komputera"
1414 },
1415 {
1416 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1417 "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
1418 "ENTER = Restart komputera"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_CABINET_MISSING,
1422 "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
1423 "ENTER = Restart komputera"
1424 },
1425 {
1426 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1427 "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
1428 "ENTER = Restart komputera"
1429 },
1430 {
1431 //ERROR_COPY_QUEUE,
1432 "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
1433 "ENTER = Restart komputera"
1434 },
1435 {
1436 //ERROR_CREATE_DIR,
1437 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
1438 "ENTER = Restart komputera"
1439 },
1440 {
1441 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1442 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1443 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1444 "ENTER = Restart komputera"
1445 },
1446 {
1447 //ERROR_CABINET_SECTION,
1448 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
1449 "w pliku cabinet.\n",
1450 "ENTER = Restart komputera"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1454 "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
1455 "ENTER = Restart komputera"
1456 },
1457 {
1458 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1459 "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
1460 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1461 "ENTER = Restart komputera"
1462 },
1463 {
1464 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1465 "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
1466 "ENTER = Restart komputera"
1467 },
1468 {
1469 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1470 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
1471 "ENTER = Restart komputera"
1472 },
1473 {
1474 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1475 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
1476 "ENTER = Restart komputera"
1477 },
1478 {
1479 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1480 "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
1481 "ENTER = Restart komputera"
1482 },
1483 {
1484 //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
1485 "Not enough free space in the selected partition.\n"
1486 " * Press any key to continue.",
1487 NULL
1488 },
1489 {
1490 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1491 "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
1492 "ENTER = Restart komputera"
1493 },
1494 {
1495 NULL,
1496 NULL
1497 }
1498 };
1499
1500
1501 MUI_PAGE plPLPages[] =
1502 {
1503 {
1504 LANGUAGE_PAGE,
1505 plPLLanguagePageEntries
1506 },
1507 {
1508 START_PAGE,
1509 plPLWelcomePageEntries
1510 },
1511 {
1512 INSTALL_INTRO_PAGE,
1513 plPLIntroPageEntries
1514 },
1515 {
1516 LICENSE_PAGE,
1517 plPLLicensePageEntries
1518 },
1519 {
1520 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1521 plPLDevicePageEntries
1522 },
1523 {
1524 REPAIR_INTRO_PAGE,
1525 plPLRepairPageEntries
1526 },
1527 {
1528 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1529 plPLComputerPageEntries
1530 },
1531 {
1532 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1533 plPLDisplayPageEntries
1534 },
1535 {
1536 FLUSH_PAGE,
1537 plPLFlushPageEntries
1538 },
1539 {
1540 SELECT_PARTITION_PAGE,
1541 plPLSelectPartitionEntries
1542 },
1543 {
1544 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1545 plPLSelectFSEntries
1546 },
1547 {
1548 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1549 plPLFormatPartitionEntries
1550 },
1551 {
1552 DELETE_PARTITION_PAGE,
1553 plPLDeletePartitionEntries
1554 },
1555 {
1556 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1557 plPLInstallDirectoryEntries
1558 },
1559 {
1560 PREPARE_COPY_PAGE,
1561 plPLPrepareCopyEntries
1562 },
1563 {
1564 FILE_COPY_PAGE,
1565 plPLFileCopyEntries
1566 },
1567 {
1568 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1569 plPLKeyboardSettingsEntries
1570 },
1571 {
1572 BOOT_LOADER_PAGE,
1573 plPLBootLoaderEntries
1574 },
1575 {
1576 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1577 plPLLayoutSettingsEntries
1578 },
1579 {
1580 QUIT_PAGE,
1581 plPLQuitPageEntries
1582 },
1583 {
1584 SUCCESS_PAGE,
1585 plPLSuccessPageEntries
1586 },
1587 {
1588 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1589 plPLBootPageEntries
1590 },
1591 {
1592 REGISTRY_PAGE,
1593 plPLRegistryEntries
1594 },
1595 {
1596 -1,
1597 NULL
1598 }
1599 };
1600
1601 MUI_STRING plPLStrings[] =
1602 {
1603 {STRING_PLEASEWAIT,
1604 " Prosz© czeka\86..."},
1605 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1606 " ENTER = Instalacja C = Utworzenie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1607 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1608 " ENTER = Instalacja D = Skasowanie Partycji F3 = Wyj\98cie"},
1609 {STRING_PARTITIONSIZE,
1610 "Rozmiar nowej partycji:"},
1611 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1612 "Wybrane: utworzenie nowej partycji na"},
1613 {STRING_HDDSIZE,
1614 "Prosz© wprowadzi\86 rozmiar nowej partycji, w megabajtach."},
1615 {STRING_CREATEPARTITION,
1616 " ENTER = Utworzenie Partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\98cie"},
1617 {STRING_PARTFORMAT,
1618 "Nast©puj¥ca partycja zostanie sformatowana."},
1619 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1620 "Mo¾esz zainstalowa\86 ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
1621 {STRING_INSTALLONPART,
1622 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran¥ partycj©."},
1623 {STRING_CHECKINGPART,
1624 "Instalator sprawdza wybran¥ partycj©."},
1625 {STRING_QUITCONTINUE,
1626 "F3= Wyj\98cie ENTER = Kontynuacja"},
1627 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1628 "ENTER = Restart komputera"},
1629 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1630 "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
1631 {STRING_COPYING,
1632 " Kopiowanie plik¢w: %S"},
1633 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1634 "Instalator kopiuje pliki..."},
1635 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1636 " Uaktualnianie..."},
1637 {STRING_IMPORTFILE,
1638 " Importowanie %S..."},
1639 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1640 " Zmiana ustawieä ekranu w rejestrze..."},
1641 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1642 " Zmiana wersji j©zykowej..."},
1643 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1644 " Zmiana uk\88adu klawiatury..."},
1645 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1646 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
1647 {STRING_DONE,
1648 " Ukoñczone..."},
1649 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1650 " ENTER = Restart komputera"},
1651 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1652 "Otwarcie konsoli nieudane\n\n"},
1653 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1654 "Najcz©stsz¥ tego przyczyn¥ jest u¾ycie klawiatury USB,\n"},
1655 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1656 "kt¢re nie s¥ w pe\88ni obs\88ugiwane.\n"},
1657 {STRING_FORMATTINGDISK,
1658 "Instalator formatuje tw¢j dysk"},
1659 {STRING_CHECKINGDISK,
1660 "Instalator sprawdza tw¢j dysk"},
1661 {STRING_FORMATDISK1,
1662 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S (szybkie formatowanie) "},
1663 {STRING_FORMATDISK2,
1664 " Sformatuj partycj© z systemem plik¢w %S "},
1665 {STRING_KEEPFORMAT,
1666 " Zachowaj obecny system plik¢w (bez zmian) "},
1667 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1668 "%I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1669 {STRING_HDDINFOUNK1,
1670 "%I64u %s Dysk 02 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1671 {STRING_HDDINFOUNK2,
1672 " %c%c 03Typ %lu %I64u %s"},
1673 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1674 "na %I64u %s Dysku Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ."},
1675 {STRING_HDDINFOUNK3,
1676 "na %I64u %s Dysku 05 Twardym %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)."},
1677 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1678 "Dysk Twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1679 {STRING_HDDINFOUNK4,
1680 "%c%c 07Typ %lu %I64u %s"},
1681 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1682 "na Dysku Twardym %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1683 {STRING_HDDINFOUNK5,
1684 "%c%c 09Typ %-3u %6lu %s"},
1685 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1686 "%6lu %s Dysk Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %S"},
1687 {STRING_HDDINFOUNK6,
1688 "%6lu %s Dysk11 Twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu)"},
1689 {STRING_NEWPARTITION,
1690 "Instalator utworzy\88 now¥ partycj©"},
1691 {STRING_UNPSPACE,
1692 " Miejsce poza partycjami %6lu %s"},
1693 {STRING_MAXSIZE,
1694 "MB (maks. %lu MB)"},
1695 {STRING_UNFORMATTED,
1696 "Nowa (Niesformatowana)"},
1697 {STRING_FORMATUNUSED,
1698 "Nieu¾yte"},
1699 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1700 "Nieznane"},
1701 {STRING_KB,
1702 "KB"},
1703 {STRING_MB,
1704 "MB"},
1705 {STRING_GB,
1706 "GB"},
1707 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1708 "Dodawanie uk\88ad¢w klawiatury"},
1709 {0, 0}
1710 };