Allow usetup page title localization
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / uk-UA.h
1 #ifndef LANG_UK_UA_H__
2 #define LANG_UK_UA_H__
3
4 static MUI_ENTRY ukUALanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 4,
8 3,
9 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
10 TEXT_UNDERLINE
11 },
12 {
13 6,
14 8,
15 "\82¨¡ià ¬®¢¨",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 10,
21 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 11,
27 " Then press ENTER.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 8,
32 13,
33 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
34 TEXT_NORMAL
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
40 TEXT_STATUS
41 },
42 {
43 0,
44 0,
45 NULL,
46 0
47 }
48 };
49
50 static MUI_ENTRY ukUAWelcomePageEntries[] =
51 {
52 {
53 4,
54 3,
55 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
56 TEXT_UNDERLINE
57 },
58 {
59 6,
60 8,
61 "\8b áª ¢® ¯à®á¨¬® ¤® ¯à®£à ¬¨ ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS",
62 TEXT_HIGHLIGHT
63 },
64 {
65 6,
66 11,
67 "\96ï ç á⨭  ãáâ ­®¢ª¨ ª®¯iîó ®¯¥à æi©­ã á¨á⥬ã ReactOS ã \82 è",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 6,
72 12,
73 "ª®¬¯'îâ¥à i £®âãó ¤àã£ã ç á⨭ã ãáâ ­®¢ª¨.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 15,
79 "\x07 \8d â¨á­iâì <ENTER> 鮡 ãáâ ­¨â¨ ReactOS.",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 17,
85 "\x07 \8d â¨á­iâì <R> 鮡 ¢_¤­®¢¨â¨ ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 8,
90 19,
91 "\x07 \8d â¨á­iâì <L> 鮡 ¯¥à¥£«ï­ã⨠«i業§i©­i 㬮¢¨ ReactOS",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 8,
96 21,
97 "\x07 \8d â¨á­iâì <F3> 鮡 ¢¨©â¨, ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
98 TEXT_NORMAL
99 },
100 {
101 6,
102 23,
103 "\84«ï ¡i«ìè ª®­ªà¥â­®õ i­ä®à¬ æiõ ¯à® ReactOS, ¡ã¤ì « áª  ¢i¤¢i¤ ©â¥:",
104 TEXT_NORMAL
105 },
106 {
107 6,
108 24,
109 "http://www.reactos.org/uk/",
110 TEXT_HIGHLIGHT
111 },
112 {
113 0,
114 0,
115 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ R=\82i¤­®¢¨â¨ F3=\82¨åi¤",
116 TEXT_STATUS
117 },
118 {
119 0,
120 0,
121 NULL,
122 0
123 }
124 };
125
126 static MUI_ENTRY ukUAIntroPageEntries[] =
127 {
128 {
129 4,
130 3,
131 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
132 TEXT_UNDERLINE
133 },
134 {
135 6,
136 8,
137 "ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i ­¥ ¯i¤âਬãó ¢ái",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 6,
142 9,
143 "¯i¤âਬã©â¥ ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®£® ¤®¤ âªã ãáâ ­®¢ª¨.",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 6,
148 12,
149 "ò ­ áâ㯭i ®¡¬¥¦¥­­ï:",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 13,
155 "- \93áâ ­®¢ª  ¬®¦«¨¢  âi«ìª¨ ­  ¯¥à¢¨­­¨© ஧¤i« ¤¨áª .",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 14,
161 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ­¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ¯¥à¢¨­­¨© ஧¤i« ¤¨áª ",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 15,
167 " ¯®ª¨ ­  ¤¨áªã ó ஧è¨à¥­¨© ஧¤i«.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 16,
173 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ­¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ¯¥à訩 ஧è¨à¥­¨© ஧¤i« § ¤¨áª ",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 17,
179 " ¯®ª¨ ­  ¤¨áªã iá­ãîâì i­èi ஧è¨à¥­i ஧¤i«¨.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 18,
185 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ¯i¤âਬãóâìáï âi«ìª¨ ä ©«®¢  á¨á⥬  FAT.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 19,
191 "- \8f¥à¥¢iઠ ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨ ­¥ §¤i©á­îóâìáï.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 8,
196 23,
197 "\x07 \8d â¨á­iâì <ENTER> ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
198 TEXT_NORMAL
199 },
200 {
201 8,
202 25,
203 "\x07 \8d â¨á­iâì <F3> ¤«ï ¢¨å®¤ã § ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
204 TEXT_NORMAL
205 },
206 {
207 0,
208 0,
209 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
210 TEXT_STATUS
211 },
212 {
213 0,
214 0,
215 NULL,
216 0
217 }
218 };
219
220 static MUI_ENTRY ukUALicensePageEntries[] =
221 {
222 {
223 4,
224 3,
225 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
226 TEXT_UNDERLINE
227 },
228 {
229 6,
230 6,
231 "\8bi業§iï:",
232 TEXT_HIGHLIGHT
233 },
234 {
235 8,
236 8,
237 "ReactOS «i業§®¢ ­  ¢i¤¯®¢i¤­® ¤® \82i¤ªà¨â®õ «i業§i©­®õ",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 9,
243 "㣮¤¨ GNU GPL i ¬iáâ¨âì ª®¬¯®­¥­â¨, ïªi ¯®è¨àîîâìáï",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 10,
249 "§  áã¬iá­¨¬¨ «i業§iﬨ: X11, BSD i GNU LGPL.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 11,
255 "\82ᥠ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï, 瘟 ¢å®¤¨âì ¢ á¨á⥬ã ReactOS, ¢¨¯ã饭®",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 12,
261 "¯i¤ \82i¤ªà¨â®î «i業§i©­®î 㣮¤®î GNU GPL i§ §¡¥à¥¦¥­­ï¬",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 13,
267 "¯¥à¢¨­­i© «i業§iõ.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 15,
273 "\84 ­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï ¯®áâ ¢«ïóâìáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92iô i ¡¥§ ®¡¬¥¦¥­ì",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 16,
279 "ã ¢¨ª®à¨áâ ­­i, ïª ¢ ¬iá楢®¬ã, â ª i ¬i¦­ à®¤­®¬ã ¯à ¢i",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 17,
285 "\8bi業§iï ReactOS ¤®§¢®«ïó ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâã âà¥âi¬ ®á®¡ ¬.",
286 TEXT_NORMAL
287 },
288 {
289 8,
290 18,
291 "\9fªé® ç¥à¥§ ¡ã¤ì-ïªi ¯à¨ç¨­¨ \82¨ ­¥ ®âਬ «¨ ª®¯iî \82i¤ªà¨â®õ",
292 TEXT_NORMAL
293 },
294 {
295 8,
296 19,
297 "«i業§i©­®õ 㣮¤¨ GNU à §®¬ § ReactOS, ¢i¤¢i¤ óâ¥",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 20,
303 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
304 TEXT_HIGHLIGHT
305 },
306 {
307 8,
308 22,
309 "\83 à ­âiõ:",
310 TEXT_HIGHLIGHT
311 },
312 {
313 8,
314 24,
315 "\96¥ ¢i«ì­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï; ¤¨¢. ¤¦¥à¥«® ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã ¯à ¢.",
316 TEXT_NORMAL
317 },
318 {
319 8,
320 25,
321 "\8d\85\8c\80ò \8di\9f\8a\88\95 \83\80\90\80\8d\92i\89; ­¥¬ ó £ à ­âiõ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\92\80\8d\93  ¡®",
322 TEXT_NORMAL
323 },
324 {
325 8,
326 26,
327 "\8f\90\88\84\80\92\8d\8e\91\92i \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\88\95 \96i\8b\85\89",
328 TEXT_NORMAL
329 },
330 {
331 0,
332 0,
333 " ENTER=\8f®¢¥à­ãâ¨áï",
334 TEXT_STATUS
335 },
336 {
337 0,
338 0,
339 NULL,
340 0
341 }
342 };
343
344 static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
345 {
346 {
347 4,
348 3,
349 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
350 TEXT_UNDERLINE
351 },
352 {
353 6,
354 8,
355 "\93 ᯨáªã ­¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­i ¯à¨áâà®õ i õå ¯ à ¬¥âà¨.",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 11,
361 " \8a®¬¯'îâ¥à:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 8,
366 12,
367 " \85ªà ­:",
368 TEXT_NORMAL,
369 },
370 {
371 8,
372 13,
373 " \8a« ¢i âãà :",
374 TEXT_NORMAL
375 },
376 {
377 8,
378 14,
379 "\8a« ¢. ஧ª« ¤ª :",
380 TEXT_NORMAL
381 },
382 {
383 8,
384 16,
385 " \87 áâ®á㢠â¨:",
386 TEXT_NORMAL
387 },
388 {
389 25,
390 16, "\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 19,
396 "\82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢ ­ â¨áª îç¨ ª« ¢ièi <\82\83\8e\90\93> i <\82\8d\88\87>",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 6,
401 20,
402 "¤«ï ¢¨¤i«¥­­ï ¥«¥¬¥­âã i ª« ¢ièã <ENTER> ¤«ï ¢¨¡®àã i­è¨å ¢ ài ­âi¢",
403 TEXT_NORMAL
404 },
405 {
406 6,
407 21,
408 "¯ à ¬¥âài¢.",
409 TEXT_NORMAL
410 },
411 {
412 6,
413 23,
414 "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì \"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\"",
415 TEXT_NORMAL
416 },
417 {
418 6,
419 24,
420 "i ­ â¨á­iâì <ENTER>.",
421 TEXT_NORMAL
422 },
423 {
424 0,
425 0,
426 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
427 TEXT_STATUS
428 },
429 {
430 0,
431 0,
432 NULL,
433 0
434 }
435 };
436
437 static MUI_ENTRY ukUARepairPageEntries[] =
438 {
439 {
440 4,
441 3,
442 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
443 TEXT_UNDERLINE
444 },
445 {
446 6,
447 8,
448 "ReactOS Setup is in an early development phase. It does not yet",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 6,
453 9,
454 "support all the functions of a fully usable setup application.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 6,
459 12,
460 "The repair functions are not implemented yet.",
461 TEXT_NORMAL
462 },
463 {
464 8,
465 15,
466 "\x07 Press U for Updating OS.",
467 TEXT_NORMAL
468 },
469 {
470 8,
471 17,
472 "\x07 Press R for the Recovery Console.",
473 TEXT_NORMAL
474 },
475 {
476 8,
477 19,
478 "\x07 Press ESC to return to the main page.",
479 TEXT_NORMAL
480 },
481 {
482 8,
483 21,
484 "\x07 Press ENTER to reboot your computer.",
485 TEXT_NORMAL
486 },
487 {
488 0,
489 0,
490 " ESC = Main page ENTER = Reboot",
491 TEXT_STATUS
492 },
493 {
494 0,
495 0,
496 NULL,
497 0
498 }
499 };
500 static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
501 {
502 {
503 4,
504 3,
505 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
506 TEXT_UNDERLINE
507 },
508 {
509 6,
510 8,
511 "You want to change the type of computer to be installed.",
512 TEXT_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 10,
517 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired computer type.",
518 TEXT_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 11,
523 " Then press ENTER.",
524 TEXT_NORMAL
525 },
526 {
527 8,
528 13,
529 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
530 TEXT_NORMAL
531 },
532 {
533 8,
534 14,
535 " the computer type.",
536 TEXT_NORMAL
537 },
538 {
539 0,
540 0,
541 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
542 TEXT_STATUS
543 },
544 {
545 0,
546 0,
547 NULL,
548 0
549 }
550 };
551
552 static MUI_ENTRY ukUAFlushPageEntries[] =
553 {
554 {
555 4,
556 3,
557 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
558 TEXT_UNDERLINE
559 },
560 {
561 10,
562 6,
563 "The system is now making sure all data is stored on your disk",
564 TEXT_NORMAL
565 },
566 {
567 10,
568 8,
569 "This may take a minute",
570 TEXT_NORMAL
571 },
572 {
573 10,
574 9,
575 "When finished, your computer will reboot automatically",
576 TEXT_NORMAL
577 },
578 {
579 0,
580 0,
581 " Flushing cache",
582 TEXT_STATUS
583 },
584 {
585 0,
586 0,
587 NULL,
588 0
589 }
590 };
591
592 static MUI_ENTRY ukUAQuitPageEntries[] =
593 {
594 {
595 4,
596 3,
597 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
598 TEXT_UNDERLINE
599 },
600 {
601 10,
602 6,
603 "ReactOS is not completely installed",
604 TEXT_NORMAL
605 },
606 {
607 10,
608 8,
609 "Remove floppy disk from Drive A: and",
610 TEXT_NORMAL
611 },
612 {
613 10,
614 9,
615 "all CD-ROMs from CD-Drives.",
616 TEXT_NORMAL
617 },
618 {
619 10,
620 11,
621 "Press ENTER to reboot your computer.",
622 TEXT_NORMAL
623 },
624 {
625 0,
626 0,
627 " Please wait ...",
628 TEXT_STATUS,
629 },
630 {
631 0,
632 0,
633 NULL,
634 0
635 }
636 };
637
638 static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
639 {
640 {
641 4,
642 3,
643 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
644 TEXT_UNDERLINE
645 },
646 {
647 6,
648 8,
649 "You want to change the type of display to be installed.",
650 TEXT_NORMAL
651 },
652 { 8,
653 10,
654 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired display type.",
655 TEXT_NORMAL
656 },
657 {
658 8,
659 11,
660 " Then press ENTER.",
661 TEXT_NORMAL
662 },
663 {
664 8,
665 13,
666 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
667 TEXT_NORMAL
668 },
669 {
670 8,
671 14,
672 " the display type.",
673 TEXT_NORMAL
674 },
675 {
676 0,
677 0,
678 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
679 TEXT_STATUS
680 },
681 {
682 0,
683 0,
684 NULL,
685 0
686 }
687 };
688
689 static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
690 {
691 {
692 4,
693 3,
694 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
695 TEXT_UNDERLINE
696 },
697 {
698 10,
699 6,
700 "The basic components of ReactOS have been installed successfully.",
701 TEXT_NORMAL
702 },
703 {
704 10,
705 8,
706 "Remove floppy disk from Drive A: and",
707 TEXT_NORMAL
708 },
709 {
710 10,
711 9,
712 "all CD-ROMs from CD-Drive.",
713 TEXT_NORMAL
714 },
715 {
716 10,
717 11,
718 "Press ENTER to reboot your computer.",
719 TEXT_NORMAL
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 " ENTER = Reboot computer",
725 TEXT_STATUS
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733 };
734
735 static MUI_ENTRY ukUABootPageEntries[] =
736 {
737 {
738 4,
739 3,
740 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
741 TEXT_UNDERLINE
742 },
743 {
744 6,
745 8,
746 "Setup cannot install the bootloader on your computers",
747 TEXT_NORMAL
748 },
749 {
750 6,
751 9,
752 "hardisk",
753 TEXT_NORMAL
754 },
755 {
756 6,
757 13,
758 "Please insert a formatted floppy disk in drive A: and",
759 TEXT_NORMAL
760 },
761 {
762 6,
763 14,
764 "press ENTER.",
765 TEXT_NORMAL,
766 },
767 {
768 0,
769 0,
770 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
771 TEXT_STATUS
772 },
773 {
774 0,
775 0,
776 NULL,
777 0
778 }
779
780 };
781
782 static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
783 {
784 {
785 4,
786 3,
787 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
788 TEXT_UNDERLINE
789 },
790 {
791 6,
792 8,
793 "The list below shows existing partitions and unused disk",
794 TEXT_NORMAL
795 },
796 {
797 6,
798 9,
799 "space for new partitions.",
800 TEXT_NORMAL
801 },
802 {
803 8,
804 11,
805 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
806 TEXT_NORMAL
807 },
808 {
809 8,
810 13,
811 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
812 TEXT_NORMAL
813 },
814 {
815 8,
816 15,
817 "\x07 Press C to create a new partition.",
818 TEXT_NORMAL
819 },
820 {
821 8,
822 17,
823 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
824 TEXT_NORMAL
825 },
826 {
827 0,
828 0,
829 " Please wait...",
830 TEXT_STATUS
831 },
832 {
833 0,
834 0,
835 NULL,
836 0
837 }
838 };
839
840 static MUI_ENTRY ukUAFormatPartitionEntries[] =
841 {
842 {
843 4,
844 3,
845 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
846 TEXT_UNDERLINE
847 },
848 {
849 6,
850 8,
851 "Format partition",
852 TEXT_NORMAL
853 },
854 {
855 6,
856 10,
857 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
858 TEXT_NORMAL
859 },
860 {
861 0,
862 0,
863 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
864 TEXT_STATUS
865 },
866 {
867 0,
868 0,
869 NULL,
870 TEXT_NORMAL
871 }
872 };
873
874 static MUI_ENTRY ukUAInstallDirectoryEntries[] =
875 {
876 {
877 4,
878 3,
879 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
880 TEXT_UNDERLINE
881 },
882 {
883 6,
884 8,
885 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
886 TEXT_NORMAL
887 },
888 {
889 6,
890 9,
891 "directory where you want ReactOS to be installed:",
892 TEXT_NORMAL
893 },
894 {
895 6,
896 14,
897 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
898 TEXT_NORMAL
899 },
900 {
901 6,
902 15,
903 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
904 TEXT_NORMAL
905 },
906 {
907 6,
908 16,
909 "be installed.",
910 TEXT_NORMAL
911 },
912 {
913 0,
914 0,
915 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
916 TEXT_STATUS
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 NULL,
922 0
923 }
924 };
925
926 static MUI_ENTRY ukUAFileCopyEntries[] =
927 {
928 {
929 4,
930 3,
931 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
932 TEXT_UNDERLINE
933 },
934 {
935 11,
936 12,
937 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
938 TEXT_NORMAL
939 },
940 {
941 30,
942 13,
943 "installation folder.",
944 TEXT_NORMAL
945 },
946 {
947 20,
948 14,
949 "This may take several minutes to complete.",
950 TEXT_NORMAL
951 },
952 {
953 0,
954 0,
955 " \xB3 Please wait... ",
956 TEXT_STATUS
957 },
958 {
959 0,
960 0,
961 NULL,
962 0
963 }
964 };
965
966 static MUI_ENTRY ukUABootLoaderEntries[] =
967 {
968 {
969 4,
970 3,
971 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
972 TEXT_UNDERLINE
973 },
974 {
975 6,
976 8,
977 "Setup is installing the boot loader",
978 TEXT_NORMAL
979 },
980 {
981 8,
982 12,
983 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
984 TEXT_NORMAL
985 },
986 {
987 8,
988 13,
989 "Install bootloader on a floppy disk.",
990 TEXT_NORMAL
991 },
992 {
993 8,
994 14,
995 "Skip install bootloader.",
996 TEXT_NORMAL
997 },
998 {
999 0,
1000 0,
1001 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
1002 TEXT_STATUS
1003 },
1004 {
1005 0,
1006 0,
1007 NULL,
1008 0
1009 }
1010 };
1011
1012 static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
1013 {
1014 {
1015 4,
1016 3,
1017 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1018 TEXT_UNDERLINE
1019 },
1020 {
1021 6,
1022 8,
1023 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
1024 TEXT_NORMAL
1025 },
1026 {
1027 8,
1028 10,
1029 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
1030 TEXT_NORMAL
1031 },
1032 {
1033 8,
1034 11,
1035 " Then press ENTER.",
1036 TEXT_NORMAL
1037 },
1038 {
1039 8,
1040 13,
1041 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1042 TEXT_NORMAL
1043 },
1044 {
1045 8,
1046 14,
1047 " the keyboard type.",
1048 TEXT_NORMAL
1049 },
1050 {
1051 0,
1052 0,
1053 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1054 TEXT_STATUS
1055 },
1056 {
1057 0,
1058 0,
1059 NULL,
1060 0
1061 }
1062 };
1063
1064 static MUI_ENTRY ukUALayoutSettingsEntries[] =
1065 {
1066 {
1067 4,
1068 3,
1069 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1070 TEXT_UNDERLINE
1071 },
1072 {
1073 6,
1074 8,
1075 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
1076 TEXT_NORMAL
1077 },
1078 {
1079 8,
1080 10,
1081 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
1082 TEXT_NORMAL
1083 },
1084 {
1085 8,
1086 11,
1087 " layout. Then press ENTER.",
1088 TEXT_NORMAL
1089 },
1090 {
1091 8,
1092 13,
1093 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
1094 TEXT_NORMAL
1095 },
1096 {
1097 8,
1098 14,
1099 " the keyboard layout.",
1100 TEXT_NORMAL
1101 },
1102 {
1103 0,
1104 0,
1105 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1106 TEXT_STATUS
1107 },
1108 {
1109 0,
1110 0,
1111 NULL,
1112 0
1113 },
1114
1115 };
1116
1117 static MUI_ENTRY ukUAPrepareCopyEntries[] =
1118 {
1119 {
1120 4,
1121 3,
1122 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1123 TEXT_UNDERLINE
1124 },
1125 {
1126 6,
1127 8,
1128 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1129 TEXT_NORMAL
1130 },
1131 {
1132 0,
1133 0,
1134 " Building the file copy list...",
1135 TEXT_STATUS
1136 },
1137 {
1138 0,
1139 0,
1140 NULL,
1141 0
1142 },
1143
1144 };
1145
1146 static MUI_ENTRY ukUASelectFSEntries[] =
1147 {
1148 {
1149 4,
1150 3,
1151 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1152 TEXT_UNDERLINE
1153 },
1154 {
1155 6,
1156 17,
1157 "Select a file system from the list below.",
1158 0
1159 },
1160 {
1161 8,
1162 19,
1163 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1164 0
1165 },
1166 {
1167 8,
1168 21,
1169 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1170 0
1171 },
1172 {
1173 8,
1174 23,
1175 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1176 0
1177 },
1178 {
1179 0,
1180 0,
1181 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1182 TEXT_STATUS
1183 },
1184
1185 {
1186 0,
1187 0,
1188 NULL,
1189 0
1190 }
1191 };
1192
1193 static MUI_ENTRY ukUADeletePartitionEntries[] =
1194 {
1195 {
1196 4,
1197 3,
1198 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1199 TEXT_UNDERLINE
1200 },
1201 {
1202 6,
1203 8,
1204 "You have chosen to delete the partition",
1205 TEXT_NORMAL
1206 },
1207 {
1208 8,
1209 18,
1210 "\x07 Press D to delete the partition.",
1211 TEXT_NORMAL
1212 },
1213 {
1214 11,
1215 19,
1216 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1217 TEXT_NORMAL
1218 },
1219 {
1220 8,
1221 21,
1222 "\x07 Press ESC to cancel.",
1223 TEXT_NORMAL
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1229 TEXT_STATUS
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 NULL,
1235 0
1236 }
1237 };
1238
1239 MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
1240 {
1241 {
1242 //ERROR_NOT_INSTALLED
1243 "ReactOS is not completely installed on your\n"
1244 "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
1245 "run Setup again to install ReactOS.\n"
1246 "\n"
1247 " \x07 Press ENTER to continue Setup.\n"
1248 " \x07 Press F3 to quit Setup.",
1249 "F3= Quit ENTER = Continue"
1250 },
1251 {
1252 //ERROR_NO_HDD
1253 "Setup could not find a harddisk.\n",
1254 "ENTER = Reboot computer"
1255 },
1256 {
1257 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1258 "Setup could not find its source drive.\n",
1259 "ENTER = Reboot computer"
1260 },
1261 {
1262 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1263 "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
1264 "ENTER = Reboot computer"
1265 },
1266 {
1267 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1268 "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1269 "ENTER = Reboot computer"
1270 },
1271 {
1272 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1273 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
1274 "ENTER = Reboot computer"
1275 },
1276 {
1277 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1278 "Setup could not retrieve system drive information.\n",
1279 "ENTER = Reboot computer"
1280 },
1281 {
1282 //ERROR_WRITE_BOOT,
1283 "failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1284 "ENTER = Reboot computer"
1285 },
1286 {
1287 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1288 "Setup failed to load the computer type list.\n",
1289 "ENTER = Reboot computer"
1290 },
1291 {
1292 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1293 "Setup failed to load the display settings list.\n",
1294 "ENTER = Reboot computer"
1295 },
1296 {
1297 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1298 "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
1299 "ENTER = Reboot computer"
1300 },
1301 {
1302 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1303 "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
1304 "ENTER = Reboot computer"
1305 },
1306 {
1307 //ERROR_WARN_PARTITION,
1308 "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
1309 "partition table that can not be handled properly!\n"
1310 "\n"
1311 "Creating or deleting partitions can destroy the partiton table.\n"
1312 "\n"
1313 " \x07 Press F3 to quit Setup."
1314 " \x07 Press ENTER to continue.",
1315 "F3= Quit ENTER = Continue"
1316 },
1317 {
1318 //ERROR_NEW_PARTITION,
1319 "You can not create a new Partition inside\n"
1320 "of an already existing Partition!\n"
1321 "\n"
1322 " * Press any key to continue.",
1323 NULL
1324 },
1325 {
1326 //ERROR_DELETE_SPACE,
1327 "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
1328 "\n"
1329 " * Press any key to continue.",
1330 NULL
1331 },
1332 {
1333 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1334 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1335 "ENTER = Reboot computer"
1336 },
1337 {
1338 //ERROR_NO_FLOPPY,
1339 "No disk in drive A:.",
1340 "ENTER = Continue"
1341 },
1342 {
1343 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1344 "Setup failed to update keyboard layout settings.",
1345 "ENTER = Reboot computer"
1346 },
1347 {
1348 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1349 "Setup failed to update display registry settings.",
1350 "ENTER = Reboot computer"
1351 },
1352 {
1353 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1354 "Setup failed to import a hive file.",
1355 "ENTER = Reboot computer"
1356 },
1357 {
1358 //ERROR_FIND_REGISTRY
1359 "Setup failed to find the registry data files.",
1360 "ENTER = Reboot computer"
1361 },
1362 {
1363 //ERROR_CREATE_HIVE,
1364 "Setup failed to create the registry hives.",
1365 "ENTER = Reboot computer"
1366 },
1367 {
1368 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1369 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1370 "ENTER = Reboot computer"
1371 },
1372 {
1373 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1374 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1375 "ENTER = Reboot computer"
1376 },
1377 {
1378 //ERROR_CABINET_MISSING,
1379 "Cabinet not found.\n",
1380 "ENTER = Reboot computer"
1381 },
1382 {
1383 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1384 "Cabinet has no setup script.\n",
1385 "ENTER = Reboot computer"
1386 },
1387 {
1388 //ERROR_COPY_QUEUE,
1389 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1390 "ENTER = Reboot computer"
1391 },
1392 {
1393 //ERROR_CREATE_DIR,
1394 "Setup could not create install directories.",
1395 "ENTER = Reboot computer"
1396 },
1397 {
1398 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1399 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1400 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1401 "ENTER = Reboot computer"
1402 },
1403 {
1404 //ERROR_CABINET_SECTION,
1405 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1406 "in the cabinet.\n",
1407 "ENTER = Reboot computer"
1408 },
1409 {
1410 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1411 "Setup could not create the install directory.",
1412 "ENTER = Reboot computer"
1413 },
1414 {
1415 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1416 "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
1417 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1418 "ENTER = Reboot computer"
1419 },
1420 {
1421 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1422 "Setup failed to write partition tables.\n"
1423 "ENTER = Reboot computer"
1424 },
1425 {
1426 NULL,
1427 NULL
1428 }
1429 };
1430
1431
1432 MUI_PAGE ukUAPages[] =
1433 {
1434 {
1435 LANGUAGE_PAGE,
1436 ukUALanguagePageEntries
1437 },
1438 {
1439 START_PAGE,
1440 ukUAWelcomePageEntries
1441 },
1442 {
1443 INSTALL_INTRO_PAGE,
1444 ukUAIntroPageEntries
1445 },
1446 {
1447 LICENSE_PAGE,
1448 ukUALicensePageEntries
1449 },
1450 {
1451 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1452 ukUADevicePageEntries
1453 },
1454 {
1455 REPAIR_INTRO_PAGE,
1456 ukUARepairPageEntries
1457 },
1458 {
1459 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1460 ukUAComputerPageEntries
1461 },
1462 {
1463 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1464 ukUADisplayPageEntries
1465 },
1466 {
1467 FLUSH_PAGE,
1468 ukUAFlushPageEntries
1469 },
1470 {
1471 SELECT_PARTITION_PAGE,
1472 ukUASelectPartitionEntries
1473 },
1474 {
1475 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1476 ukUASelectFSEntries
1477 },
1478 {
1479 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1480 ukUAFormatPartitionEntries
1481 },
1482 {
1483 DELETE_PARTITION_PAGE,
1484 ukUADeletePartitionEntries
1485 },
1486 {
1487 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1488 ukUAInstallDirectoryEntries
1489 },
1490 {
1491 PREPARE_COPY_PAGE,
1492 ukUAPrepareCopyEntries
1493 },
1494 {
1495 FILE_COPY_PAGE,
1496 ukUAFileCopyEntries
1497 },
1498 {
1499 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1500 ukUAKeyboardSettingsEntries
1501 },
1502 {
1503 BOOT_LOADER_PAGE,
1504 ukUABootLoaderEntries
1505 },
1506 {
1507 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1508 ukUALayoutSettingsEntries
1509 },
1510 {
1511 QUIT_PAGE,
1512 ukUAQuitPageEntries
1513 },
1514 {
1515 SUCCESS_PAGE,
1516 ukUASuccessPageEntries
1517 },
1518 {
1519 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1520 ukUABootPageEntries
1521 },
1522 {
1523 -1,
1524 NULL
1525 }
1526 };
1527
1528 #endif