39805943364627a8234d0a6670dc53f6740f1639
[reactos.git] / reactos / base / setup / usetup / lang / uk-UA.h
1 #ifndef LANG_UK_UA_H__
2 #define LANG_UK_UA_H__
3
4 static MUI_ENTRY ukUALanguagePageEntries[] =
5 {
6 {
7 6,
8 8,
9 "\82¨¡ià ¬®¢¨",
10 TEXT_NORMAL
11 },
12 {
13 8,
14 10,
15 "\x07 Please choose the language used for the installation process.",
16 TEXT_NORMAL
17 },
18 {
19 8,
20 11,
21 " Then press ENTER.",
22 TEXT_NORMAL
23 },
24 {
25 8,
26 13,
27 "\x07 This Language will be the default language for the final system.",
28 TEXT_NORMAL
29 },
30 {
31 0,
32 0,
33 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
34 TEXT_STATUS
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42 };
43
44 static MUI_ENTRY ukUAWelcomePageEntries[] =
45 {
46 {
47 6,
48 8,
49 "\8b áª ¢® ¯à®á¨¬® ¤® ¯à®£à ¬¨ ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS",
50 TEXT_HIGHLIGHT
51 },
52 {
53 6,
54 11,
55 "\96ï ç á⨭  ãáâ ­®¢ª¨ ª®¯iîó ®¯¥à æi©­ã á¨á⥬ã ReactOS ã \82 è",
56 TEXT_NORMAL
57 },
58 {
59 6,
60 12,
61 "ª®¬¯'îâ¥à i £®âãó ¤àã£ã ç á⨭ã ãáâ ­®¢ª¨.",
62 TEXT_NORMAL
63 },
64 {
65 8,
66 15,
67 "\x07 \8d â¨á­iâì <ENTER> 鮡 ãáâ ­¨â¨ ReactOS.",
68 TEXT_NORMAL
69 },
70 {
71 8,
72 17,
73 "\x07 \8d â¨á­iâì <R> 鮡 ¢_¤­®¢¨â¨ ReactOS.",
74 TEXT_NORMAL
75 },
76 {
77 8,
78 19,
79 "\x07 \8d â¨á­iâì <L> 鮡 ¯¥à¥£«ï­ã⨠«i業§i©­i 㬮¢¨ ReactOS",
80 TEXT_NORMAL
81 },
82 {
83 8,
84 21,
85 "\x07 \8d â¨á­iâì <F3> 鮡 ¢¨©â¨, ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
86 TEXT_NORMAL
87 },
88 {
89 6,
90 23,
91 "\84«ï ¡i«ìè ª®­ªà¥â­®õ i­ä®à¬ æiõ ¯à® ReactOS, ¡ã¤ì « áª  ¢i¤¢i¤ ©â¥:",
92 TEXT_NORMAL
93 },
94 {
95 6,
96 24,
97 "http://www.reactos.org/uk/",
98 TEXT_HIGHLIGHT
99 },
100 {
101 0,
102 0,
103 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ R=\82i¤­®¢¨â¨ F3=\82¨åi¤",
104 TEXT_STATUS
105 },
106 {
107 0,
108 0,
109 NULL,
110 0
111 }
112 };
113
114 static MUI_ENTRY ukUAIntroPageEntries[] =
115 {
116 {
117 4,
118 3,
119 " \93áâ ­®¢ª  ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
120 TEXT_UNDERLINE
121 },
122 {
123 6,
124 8,
125 "ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i ­¥ ¯i¤âਬãó ¢ái",
126 TEXT_NORMAL
127 },
128 {
129 6,
130 9,
131 "¯i¤âਬã©â¥ ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®£® ¤®¤ âªã ãáâ ­®¢ª¨.",
132 TEXT_NORMAL
133 },
134 {
135 6,
136 12,
137 "ò ­ áâ㯭i ®¡¬¥¦¥­­ï:",
138 TEXT_NORMAL
139 },
140 {
141 8,
142 13,
143 "- \93áâ ­®¢ª  ¬®¦«¨¢  âi«ìª¨ ­  ¯¥à¢¨­­¨© ஧¤i« ¤¨áª .",
144 TEXT_NORMAL
145 },
146 {
147 8,
148 14,
149 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ­¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ¯¥à¢¨­­¨© ஧¤i« ¤¨áª ",
150 TEXT_NORMAL
151 },
152 {
153 8,
154 15,
155 " ¯®ª¨ ­  ¤¨áªã ó ஧è¨à¥­¨© ஧¤i«.",
156 TEXT_NORMAL
157 },
158 {
159 8,
160 16,
161 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ­¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ¯¥à訩 ஧è¨à¥­¨© ஧¤i« § ¤¨áª ",
162 TEXT_NORMAL
163 },
164 {
165 8,
166 17,
167 " ¯®ª¨ ­  ¤¨áªã iá­ãîâì i­èi ஧è¨à¥­i ஧¤i«¨.",
168 TEXT_NORMAL
169 },
170 {
171 8,
172 18,
173 "- \8fਠãáâ ­®¢æi ¯i¤âਬãóâìáï âi«ìª¨ ä ©«®¢  á¨á⥬  FAT.",
174 TEXT_NORMAL
175 },
176 {
177 8,
178 19,
179 "- \8f¥à¥¢iઠ ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨ ­¥ §¤i©á­îóâìáï.",
180 TEXT_NORMAL
181 },
182 {
183 8,
184 23,
185 "\x07 \8d â¨á­iâì <ENTER> ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
186 TEXT_NORMAL
187 },
188 {
189 8,
190 25,
191 "\x07 \8d â¨á­iâì <F3> ¤«ï ¢¨å®¤ã § ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.",
192 TEXT_NORMAL
193 },
194 {
195 0,
196 0,
197 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
198 TEXT_STATUS
199 },
200 {
201 0,
202 0,
203 NULL,
204 0
205 }
206 };
207
208 static MUI_ENTRY ukUALicensePageEntries[] =
209 {
210 {
211 6,
212 6,
213 "\8bi業§iï:",
214 TEXT_HIGHLIGHT
215 },
216 {
217 8,
218 8,
219 "ReactOS «i業§®¢ ­  ¢i¤¯®¢i¤­® ¤® \82i¤ªà¨â®õ «i業§i©­®õ",
220 TEXT_NORMAL
221 },
222 {
223 8,
224 9,
225 "㣮¤¨ GNU GPL i ¬iáâ¨âì ª®¬¯®­¥­â¨, ïªi ¯®è¨àîîâìáï",
226 TEXT_NORMAL
227 },
228 {
229 8,
230 10,
231 "§  áã¬iá­¨¬¨ «i業§iﬨ: X11, BSD i GNU LGPL.",
232 TEXT_NORMAL
233 },
234 {
235 8,
236 11,
237 "\82ᥠ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï, 瘟 ¢å®¤¨âì ¢ á¨á⥬ã ReactOS, ¢¨¯ã饭®",
238 TEXT_NORMAL
239 },
240 {
241 8,
242 12,
243 "¯i¤ \82i¤ªà¨â®î «i業§i©­®î 㣮¤®î GNU GPL i§ §¡¥à¥¦¥­­ï¬",
244 TEXT_NORMAL
245 },
246 {
247 8,
248 13,
249 "¯¥à¢¨­­i© «i業§iõ.",
250 TEXT_NORMAL
251 },
252 {
253 8,
254 15,
255 "\84 ­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï ¯®áâ ¢«ïóâìáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92iô i ¡¥§ ®¡¬¥¦¥­ì",
256 TEXT_NORMAL
257 },
258 {
259 8,
260 16,
261 "ã ¢¨ª®à¨áâ ­­i, ïª ¢ ¬iá楢®¬ã, â ª i ¬i¦­ à®¤­®¬ã ¯à ¢i",
262 TEXT_NORMAL
263 },
264 {
265 8,
266 17,
267 "\8bi業§iï ReactOS ¤®§¢®«ïó ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâã âà¥âi¬ ®á®¡ ¬.",
268 TEXT_NORMAL
269 },
270 {
271 8,
272 18,
273 "\9fªé® ç¥à¥§ ¡ã¤ì-ïªi ¯à¨ç¨­¨ \82¨ ­¥ ®âਬ «¨ ª®¯iî \82i¤ªà¨â®õ",
274 TEXT_NORMAL
275 },
276 {
277 8,
278 19,
279 "«i業§i©­®õ 㣮¤¨ GNU à §®¬ § ReactOS, ¢i¤¢i¤ óâ¥",
280 TEXT_NORMAL
281 },
282 {
283 8,
284 20,
285 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
286 TEXT_HIGHLIGHT
287 },
288 {
289 8,
290 22,
291 "\83 à ­âiõ:",
292 TEXT_HIGHLIGHT
293 },
294 {
295 8,
296 24,
297 "\96¥ ¢i«ì­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï; ¤¨¢. ¤¦¥à¥«® ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã ¯à ¢.",
298 TEXT_NORMAL
299 },
300 {
301 8,
302 25,
303 "\8d\85\8c\80ò \8di\9f\8a\88\95 \83\80\90\80\8d\92i\89; ­¥¬ ó £ à ­âiõ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\92\80\8d\93  ¡®",
304 TEXT_NORMAL
305 },
306 {
307 8,
308 26,
309 "\8f\90\88\84\80\92\8d\8e\91\92i \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\88\95 \96i\8b\85\89",
310 TEXT_NORMAL
311 },
312 {
313 0,
314 0,
315 " ENTER=\8f®¢¥à­ãâ¨áï",
316 TEXT_STATUS
317 },
318 {
319 0,
320 0,
321 NULL,
322 0
323 }
324 };
325
326 static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
327 {
328 {
329 6,
330 8,
331 "\93 ᯨáªã ­¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­i ¯à¨áâà®õ i õå ¯ à ¬¥âà¨.",
332 TEXT_NORMAL
333 },
334 {
335 8,
336 11,
337 " \8a®¬¯'îâ¥à:",
338 TEXT_NORMAL
339 },
340 {
341 8,
342 12,
343 " \85ªà ­:",
344 TEXT_NORMAL,
345 },
346 {
347 8,
348 13,
349 " \8a« ¢i âãà :",
350 TEXT_NORMAL
351 },
352 {
353 8,
354 14,
355 "\8a« ¢. ஧ª« ¤ª :",
356 TEXT_NORMAL
357 },
358 {
359 8,
360 16,
361 " \87 áâ®á㢠â¨:",
362 TEXT_NORMAL
363 },
364 {
365 25,
366 16, "\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢",
367 TEXT_NORMAL
368 },
369 {
370 6,
371 19,
372 "\82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢ ­ â¨áª îç¨ ª« ¢ièi <\82\83\8e\90\93> i <\82\8d\88\87>",
373 TEXT_NORMAL
374 },
375 {
376 6,
377 20,
378 "¤«ï ¢¨¤i«¥­­ï ¥«¥¬¥­âã i ª« ¢ièã <ENTER> ¤«ï ¢¨¡®àã i­è¨å ¢ ài ­âi¢",
379 TEXT_NORMAL
380 },
381 {
382 6,
383 21,
384 "¯ à ¬¥âài¢.",
385 TEXT_NORMAL
386 },
387 {
388 6,
389 23,
390 "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì \"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\"",
391 TEXT_NORMAL
392 },
393 {
394 6,
395 24,
396 "i ­ â¨á­iâì <ENTER>.",
397 TEXT_NORMAL
398 },
399 {
400 0,
401 0,
402 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
403 TEXT_STATUS
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 NULL,
409 0
410 }
411 };
412
413 static MUI_ENTRY ukUARepairPageEntries[] =
414 {
415 {
416 6,
417 8,
418 "ReactOS Setup is in an early development phase. It does not yet",
419 TEXT_NORMAL
420 },
421 {
422 6,
423 9,
424 "support all the functions of a fully usable setup application.",
425 TEXT_NORMAL
426 },
427 {
428 6,
429 12,
430 "The repair functions are not implemented yet.",
431 TEXT_NORMAL
432 },
433 {
434 8,
435 15,
436 "\x07 Press U for Updating OS.",
437 TEXT_NORMAL
438 },
439 {
440 8,
441 17,
442 "\x07 Press R for the Recovery Console.",
443 TEXT_NORMAL
444 },
445 {
446 8,
447 19,
448 "\x07 Press ESC to return to the main page.",
449 TEXT_NORMAL
450 },
451 {
452 8,
453 21,
454 "\x07 Press ENTER to reboot your computer.",
455 TEXT_NORMAL
456 },
457 {
458 0,
459 0,
460 " ESC = Main page ENTER = Reboot",
461 TEXT_STATUS
462 },
463 {
464 0,
465 0,
466 NULL,
467 0
468 }
469 };
470 static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
471 {
472 {
473 6,
474 8,
475 "You want to change the type of computer to be installed.",
476 TEXT_NORMAL
477 },
478 {
479 8,
480 10,
481 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired computer type.",
482 TEXT_NORMAL
483 },
484 {
485 8,
486 11,
487 " Then press ENTER.",
488 TEXT_NORMAL
489 },
490 {
491 8,
492 13,
493 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
494 TEXT_NORMAL
495 },
496 {
497 8,
498 14,
499 " the computer type.",
500 TEXT_NORMAL
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
506 TEXT_STATUS
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 NULL,
512 0
513 }
514 };
515
516 static MUI_ENTRY ukUAFlushPageEntries[] =
517 {
518 {
519 10,
520 6,
521 "The system is now making sure all data is stored on your disk",
522 TEXT_NORMAL
523 },
524 {
525 10,
526 8,
527 "This may take a minute",
528 TEXT_NORMAL
529 },
530 {
531 10,
532 9,
533 "When finished, your computer will reboot automatically",
534 TEXT_NORMAL
535 },
536 {
537 0,
538 0,
539 " Flushing cache",
540 TEXT_STATUS
541 },
542 {
543 0,
544 0,
545 NULL,
546 0
547 }
548 };
549
550 static MUI_ENTRY ukUAQuitPageEntries[] =
551 {
552 {
553 10,
554 6,
555 "ReactOS is not completely installed",
556 TEXT_NORMAL
557 },
558 {
559 10,
560 8,
561 "Remove floppy disk from Drive A: and",
562 TEXT_NORMAL
563 },
564 {
565 10,
566 9,
567 "all CD-ROMs from CD-Drives.",
568 TEXT_NORMAL
569 },
570 {
571 10,
572 11,
573 "Press ENTER to reboot your computer.",
574 TEXT_NORMAL
575 },
576 {
577 0,
578 0,
579 " Please wait ...",
580 TEXT_STATUS,
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 NULL,
586 0
587 }
588 };
589
590 static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
591 {
592 {
593 6,
594 8,
595 "You want to change the type of display to be installed.",
596 TEXT_NORMAL
597 },
598 { 8,
599 10,
600 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired display type.",
601 TEXT_NORMAL
602 },
603 {
604 8,
605 11,
606 " Then press ENTER.",
607 TEXT_NORMAL
608 },
609 {
610 8,
611 13,
612 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
613 TEXT_NORMAL
614 },
615 {
616 8,
617 14,
618 " the display type.",
619 TEXT_NORMAL
620 },
621 {
622 0,
623 0,
624 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
625 TEXT_STATUS
626 },
627 {
628 0,
629 0,
630 NULL,
631 0
632 }
633 };
634
635 static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
636 {
637 {
638 10,
639 6,
640 "The basic components of ReactOS have been installed successfully.",
641 TEXT_NORMAL
642 },
643 {
644 10,
645 8,
646 "Remove floppy disk from Drive A: and",
647 TEXT_NORMAL
648 },
649 {
650 10,
651 9,
652 "all CD-ROMs from CD-Drive.",
653 TEXT_NORMAL
654 },
655 {
656 10,
657 11,
658 "Press ENTER to reboot your computer.",
659 TEXT_NORMAL
660 },
661 {
662 0,
663 0,
664 " ENTER = Reboot computer",
665 TEXT_STATUS
666 },
667 {
668 0,
669 0,
670 NULL,
671 0
672 }
673 };
674
675 static MUI_ENTRY ukUABootPageEntries[] =
676 {
677 {
678 6,
679 8,
680 "Setup cannot install the bootloader on your computers",
681 TEXT_NORMAL
682 },
683 {
684 6,
685 9,
686 "hardisk",
687 TEXT_NORMAL
688 },
689 {
690 6,
691 13,
692 "Please insert a formatted floppy disk in drive A: and",
693 TEXT_NORMAL
694 },
695 {
696 6,
697 14,
698 "press ENTER.",
699 TEXT_NORMAL,
700 },
701 {
702 0,
703 0,
704 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
705 TEXT_STATUS
706 },
707 {
708 0,
709 0,
710 NULL,
711 0
712 }
713
714 };
715
716 static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
717 {
718 {
719 6,
720 8,
721 "The list below shows existing partitions and unused disk",
722 TEXT_NORMAL
723 },
724 {
725 6,
726 9,
727 "space for new partitions.",
728 TEXT_NORMAL
729 },
730 {
731 8,
732 11,
733 "\x07 Press UP or DOWN to select a list entry.",
734 TEXT_NORMAL
735 },
736 {
737 8,
738 13,
739 "\x07 Press ENTER to install ReactOS onto the selected partition.",
740 TEXT_NORMAL
741 },
742 {
743 8,
744 15,
745 "\x07 Press C to create a new partition.",
746 TEXT_NORMAL
747 },
748 {
749 8,
750 17,
751 "\x07 Press D to delete an existing partition.",
752 TEXT_NORMAL
753 },
754 {
755 0,
756 0,
757 " Please wait...",
758 TEXT_STATUS
759 },
760 {
761 0,
762 0,
763 NULL,
764 0
765 }
766 };
767
768 static MUI_ENTRY ukUAFormatPartitionEntries[] =
769 {
770 {
771 6,
772 8,
773 "Format partition",
774 TEXT_NORMAL
775 },
776 {
777 6,
778 10,
779 "Setup will now format the partition. Press ENTER to continue.",
780 TEXT_NORMAL
781 },
782 {
783 0,
784 0,
785 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
786 TEXT_STATUS
787 },
788 {
789 0,
790 0,
791 NULL,
792 TEXT_NORMAL
793 }
794 };
795
796 static MUI_ENTRY ukUAInstallDirectoryEntries[] =
797 {
798 {
799 6,
800 8,
801 "Setup installs ReactOS files onto the selected partition. Choose a",
802 TEXT_NORMAL
803 },
804 {
805 6,
806 9,
807 "directory where you want ReactOS to be installed:",
808 TEXT_NORMAL
809 },
810 {
811 6,
812 14,
813 "To change the suggested directory, press BACKSPACE to delete",
814 TEXT_NORMAL
815 },
816 {
817 6,
818 15,
819 "characters and then type the directory where you want ReactOS to",
820 TEXT_NORMAL
821 },
822 {
823 6,
824 16,
825 "be installed.",
826 TEXT_NORMAL
827 },
828 {
829 0,
830 0,
831 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
832 TEXT_STATUS
833 },
834 {
835 0,
836 0,
837 NULL,
838 0
839 }
840 };
841
842 static MUI_ENTRY ukUAFileCopyEntries[] =
843 {
844 {
845 11,
846 12,
847 "Please wait while ReactOS Setup copies files to your ReactOS",
848 TEXT_NORMAL
849 },
850 {
851 30,
852 13,
853 "installation folder.",
854 TEXT_NORMAL
855 },
856 {
857 20,
858 14,
859 "This may take several minutes to complete.",
860 TEXT_NORMAL
861 },
862 {
863 0,
864 0,
865 " \xB3 Please wait... ",
866 TEXT_STATUS
867 },
868 {
869 0,
870 0,
871 NULL,
872 0
873 }
874 };
875
876 static MUI_ENTRY ukUABootLoaderEntries[] =
877 {
878 {
879 6,
880 8,
881 "Setup is installing the boot loader",
882 TEXT_NORMAL
883 },
884 {
885 8,
886 12,
887 "Install bootloader on the harddisk (MBR).",
888 TEXT_NORMAL
889 },
890 {
891 8,
892 13,
893 "Install bootloader on a floppy disk.",
894 TEXT_NORMAL
895 },
896 {
897 8,
898 14,
899 "Skip install bootloader.",
900 TEXT_NORMAL
901 },
902 {
903 0,
904 0,
905 " ENTER=\8fத®¢¦¨â¨ F3=\82¨åi¤",
906 TEXT_STATUS
907 },
908 {
909 0,
910 0,
911 NULL,
912 0
913 }
914 };
915
916 static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
917 {
918 {
919 6,
920 8,
921 "You want to change the type of keyboard to be installed.",
922 TEXT_NORMAL
923 },
924 {
925 8,
926 10,
927 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard type.",
928 TEXT_NORMAL
929 },
930 {
931 8,
932 11,
933 " Then press ENTER.",
934 TEXT_NORMAL
935 },
936 {
937 8,
938 13,
939 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
940 TEXT_NORMAL
941 },
942 {
943 8,
944 14,
945 " the keyboard type.",
946 TEXT_NORMAL
947 },
948 {
949 0,
950 0,
951 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
952 TEXT_STATUS
953 },
954 {
955 0,
956 0,
957 NULL,
958 0
959 }
960 };
961
962 static MUI_ENTRY ukUALayoutSettingsEntries[] =
963 {
964 {
965 6,
966 8,
967 "You want to change the keyboard layout to be installed.",
968 TEXT_NORMAL
969 },
970 {
971 8,
972 10,
973 "\x07 Press the UP or DOWN key to select the desired keyboard",
974 TEXT_NORMAL
975 },
976 {
977 8,
978 11,
979 " layout. Then press ENTER.",
980 TEXT_NORMAL
981 },
982 {
983 8,
984 13,
985 "\x07 Press the ESC key to return to the previous page without changing",
986 TEXT_NORMAL
987 },
988 {
989 8,
990 14,
991 " the keyboard layout.",
992 TEXT_NORMAL
993 },
994 {
995 0,
996 0,
997 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
998 TEXT_STATUS
999 },
1000 {
1001 0,
1002 0,
1003 NULL,
1004 0
1005 },
1006
1007 };
1008
1009 static MUI_ENTRY ukUAPrepareCopyEntries[] =
1010 {
1011 {
1012 6,
1013 8,
1014 "Setup prepares your computer for copying the ReactOS files. ",
1015 TEXT_NORMAL
1016 },
1017 {
1018 0,
1019 0,
1020 " Building the file copy list...",
1021 TEXT_STATUS
1022 },
1023 {
1024 0,
1025 0,
1026 NULL,
1027 0
1028 },
1029
1030 };
1031
1032 static MUI_ENTRY ukUASelectFSEntries[] =
1033 {
1034 {
1035 6,
1036 17,
1037 "Select a file system from the list below.",
1038 0
1039 },
1040 {
1041 8,
1042 19,
1043 "\x07 Press UP or DOWN to select a file system.",
1044 0
1045 },
1046 {
1047 8,
1048 21,
1049 "\x07 Press ENTER to format the partition.",
1050 0
1051 },
1052 {
1053 8,
1054 23,
1055 "\x07 Press ESC to select another partition.",
1056 0
1057 },
1058 {
1059 0,
1060 0,
1061 " ENTER = Continue ESC = Cancel F3 = Quit",
1062 TEXT_STATUS
1063 },
1064
1065 {
1066 0,
1067 0,
1068 NULL,
1069 0
1070 }
1071 };
1072
1073 static MUI_ENTRY ukUADeletePartitionEntries[] =
1074 {
1075 {
1076 6,
1077 8,
1078 "You have chosen to delete the partition",
1079 TEXT_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 18,
1084 "\x07 Press D to delete the partition.",
1085 TEXT_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 11,
1089 19,
1090 "WARNING: All data on this partition will be lost!",
1091 TEXT_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 21,
1096 "\x07 Press ESC to cancel.",
1097 TEXT_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 " D = Delete Partition ESC = Cancel F3 = Quit",
1103 TEXT_STATUS
1104 },
1105 {
1106 0,
1107 0,
1108 NULL,
1109 0
1110 }
1111 };
1112
1113 MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
1114 {
1115 {
1116 //ERROR_NOT_INSTALLED
1117 "ReactOS is not completely installed on your\n"
1118 "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
1119 "run Setup again to install ReactOS.\n"
1120 "\n"
1121 " \x07 Press ENTER to continue Setup.\n"
1122 " \x07 Press F3 to quit Setup.",
1123 "F3= Quit ENTER = Continue"
1124 },
1125 {
1126 //ERROR_NO_HDD
1127 "Setup could not find a harddisk.\n",
1128 "ENTER = Reboot computer"
1129 },
1130 {
1131 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1132 "Setup could not find its source drive.\n",
1133 "ENTER = Reboot computer"
1134 },
1135 {
1136 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1137 "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
1138 "ENTER = Reboot computer"
1139 },
1140 {
1141 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1142 "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
1143 "ENTER = Reboot computer"
1144 },
1145 {
1146 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1147 "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
1148 "ENTER = Reboot computer"
1149 },
1150 {
1151 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1152 "Setup could not retrieve system drive information.\n",
1153 "ENTER = Reboot computer"
1154 },
1155 {
1156 //ERROR_WRITE_BOOT,
1157 "failed to install FAT bootcode on the system partition.",
1158 "ENTER = Reboot computer"
1159 },
1160 {
1161 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1162 "Setup failed to load the computer type list.\n",
1163 "ENTER = Reboot computer"
1164 },
1165 {
1166 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1167 "Setup failed to load the display settings list.\n",
1168 "ENTER = Reboot computer"
1169 },
1170 {
1171 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1172 "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
1173 "ENTER = Reboot computer"
1174 },
1175 {
1176 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1177 "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
1178 "ENTER = Reboot computer"
1179 },
1180 {
1181 //ERROR_WARN_PARTITION,
1182 "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
1183 "partition table that can not be handled properly!\n"
1184 "\n"
1185 "Creating or deleting partitions can destroy the partiton table.\n"
1186 "\n"
1187 " \x07 Press F3 to quit Setup."
1188 " \x07 Press ENTER to continue.",
1189 "F3= Quit ENTER = Continue"
1190 },
1191 {
1192 //ERROR_NEW_PARTITION,
1193 "You can not create a new Partition inside\n"
1194 "of an already existing Partition!\n"
1195 "\n"
1196 " * Press any key to continue.",
1197 NULL
1198 },
1199 {
1200 //ERROR_DELETE_SPACE,
1201 "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
1202 "\n"
1203 " * Press any key to continue.",
1204 NULL
1205 },
1206 {
1207 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1208 "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
1209 "ENTER = Reboot computer"
1210 },
1211 {
1212 //ERROR_NO_FLOPPY,
1213 "No disk in drive A:.",
1214 "ENTER = Continue"
1215 },
1216 {
1217 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1218 "Setup failed to update keyboard layout settings.",
1219 "ENTER = Reboot computer"
1220 },
1221 {
1222 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1223 "Setup failed to update display registry settings.",
1224 "ENTER = Reboot computer"
1225 },
1226 {
1227 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1228 "Setup failed to import a hive file.",
1229 "ENTER = Reboot computer"
1230 },
1231 {
1232 //ERROR_FIND_REGISTRY
1233 "Setup failed to find the registry data files.",
1234 "ENTER = Reboot computer"
1235 },
1236 {
1237 //ERROR_CREATE_HIVE,
1238 "Setup failed to create the registry hives.",
1239 "ENTER = Reboot computer"
1240 },
1241 {
1242 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1243 "Setup failed to set the initialize the registry.",
1244 "ENTER = Reboot computer"
1245 },
1246 {
1247 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1248 "Cabinet has no valid inf file.\n",
1249 "ENTER = Reboot computer"
1250 },
1251 {
1252 //ERROR_CABINET_MISSING,
1253 "Cabinet not found.\n",
1254 "ENTER = Reboot computer"
1255 },
1256 {
1257 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1258 "Cabinet has no setup script.\n",
1259 "ENTER = Reboot computer"
1260 },
1261 {
1262 //ERROR_COPY_QUEUE,
1263 "Setup failed to open the copy file queue.\n",
1264 "ENTER = Reboot computer"
1265 },
1266 {
1267 //ERROR_CREATE_DIR,
1268 "Setup could not create install directories.",
1269 "ENTER = Reboot computer"
1270 },
1271 {
1272 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1273 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1274 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1275 "ENTER = Reboot computer"
1276 },
1277 {
1278 //ERROR_CABINET_SECTION,
1279 "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
1280 "in the cabinet.\n",
1281 "ENTER = Reboot computer"
1282 },
1283 {
1284 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1285 "Setup could not create the install directory.",
1286 "ENTER = Reboot computer"
1287 },
1288 {
1289 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1290 "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
1291 "in TXTSETUP.SIF.\n",
1292 "ENTER = Reboot computer"
1293 },
1294 {
1295 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1296 "Setup failed to write partition tables.\n"
1297 "ENTER = Reboot computer"
1298 },
1299 {
1300 NULL,
1301 NULL
1302 }
1303 };
1304
1305
1306 MUI_PAGE ukUAPages[] =
1307 {
1308 {
1309 LANGUAGE_PAGE,
1310 ukUALanguagePageEntries
1311 },
1312 {
1313 START_PAGE,
1314 ukUAWelcomePageEntries
1315 },
1316 {
1317 INSTALL_INTRO_PAGE,
1318 ukUAIntroPageEntries
1319 },
1320 {
1321 LICENSE_PAGE,
1322 ukUALicensePageEntries
1323 },
1324 {
1325 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1326 ukUADevicePageEntries
1327 },
1328 {
1329 REPAIR_INTRO_PAGE,
1330 ukUARepairPageEntries
1331 },
1332 {
1333 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1334 ukUAComputerPageEntries
1335 },
1336 {
1337 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1338 ukUADisplayPageEntries
1339 },
1340 {
1341 FLUSH_PAGE,
1342 ukUAFlushPageEntries
1343 },
1344 {
1345 SELECT_PARTITION_PAGE,
1346 ukUASelectPartitionEntries
1347 },
1348 {
1349 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1350 ukUASelectFSEntries
1351 },
1352 {
1353 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1354 ukUAFormatPartitionEntries
1355 },
1356 {
1357 DELETE_PARTITION_PAGE,
1358 ukUADeletePartitionEntries
1359 },
1360 {
1361 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1362 ukUAInstallDirectoryEntries
1363 },
1364 {
1365 PREPARE_COPY_PAGE,
1366 ukUAPrepareCopyEntries
1367 },
1368 {
1369 FILE_COPY_PAGE,
1370 ukUAFileCopyEntries
1371 },
1372 {
1373 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1374 ukUAKeyboardSettingsEntries
1375 },
1376 {
1377 BOOT_LOADER_PAGE,
1378 ukUABootLoaderEntries
1379 },
1380 {
1381 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1382 ukUALayoutSettingsEntries
1383 },
1384 {
1385 QUIT_PAGE,
1386 ukUAQuitPageEntries
1387 },
1388 {
1389 SUCCESS_PAGE,
1390 ukUASuccessPageEntries
1391 },
1392 {
1393 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1394 ukUABootPageEntries
1395 },
1396 {
1397 -1,
1398 NULL
1399 }
1400 };
1401
1402 #endif