Revert the cmd Translation on demand of the author.
[reactos.git] / reactos / base / shell / cmd / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Command-line interface
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/shell/cmd/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for Command-line interface
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 STRING_ASSOC_HELP, "Modify file extension associations.\n\n\
14 assoc [.ext[=[FileType]]]\n\
15 \n\
16 assoc (print all associations)\n\
17 assoc .ext (print specific association)\n\
18 assoc .ext= (remove specific association)\n\
19 assoc .ext=FileType (add new association)\n"
20
21 STRING_ATTRIB_HELP, "³äîáðàæåííÿ àáî çì³íà àòðèáóò³â ôàéëó.\n\n\
22 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] ôàéë ...\n\
23 [/S [/D]]\n\n\
24 + Óñòàíîâêà àòðèáóòó\n\
25 - Çíÿòòÿ àòðèáóòó\n\
26 R Àòðèáóò ôàéëó ""Ëèøå ÷èòàííÿ""\n\
27 A Àòðèáóò ôàéëó ""Àðõ³âíèé""\n\
28 S Àòðèáóò ôàéëó ""Ñèñòåìíèé""\n\
29 H Àòðèáóò ôàéëó ""Ïðèõîâàíèé""\n\
30 /S Îáðîáêà ôàéë³â ç³ âêàçàíèìè ³ìåíàìè â ïîòî÷í³é ïàïö³\n\
31 ³ ó âñ³õ ¿¿ ï³äïàïêàõ\n\
32 /D Îáðîáêà òàêîæ ³ ïàïîê\n\n\
33 Ââåä³òü ATTRIB áåç ïàðàìåòðà, ùîá âèâåñòè àòðèáóòè âñ³õ ôàéë³â.\n"
34
35 STRING_ALIAS_HELP, "Âñòàíîâëåííÿ, âèäàëåííÿ àáî ïîêàç ïñåâäîí³ì³â.\n\n\
36 ALIAS [ïñåâäîí³ì=[êîìàíäà]]\n\n\
37 ïñåâäîí³ì ²ì'ÿ ïñåâäîí³ìà.\n\
38 êîìàíäà Òåêñò, ùî ï³äñòàâëÿºòüñÿ çàì³ñòü ïñåâäîí³ìà.\n\n\
39 Âèâåäåííÿ ñïèñêó âñ³õ ïñåâäîí³ì³â:\n\
40 ALIAS\n\n\
41 Âñòàíîâëåííÿ àáî çì³íà ³ñíóþ÷îãî ïñåâäîí³ìà:\n\
42 ALIAS da=dir a:\n\n\
43 Âèäàëåííÿ ïñåâäîí³ìà ç³ ñïèñêó:\n\
44 ALIAS da="
45
46 STRING_BEEP_HELP, "Çâóêîâèé ñèãíàë ñï³êåðà.\n\nBEEP\n"
47
48 STRING_CALL_HELP, "Âèêëèê îäí³º¿ ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè ç ³íøî¿.\n\n\
49 CALL [äèñê:][øëÿõ]³ì'ÿ_ôàéëà [ïàðàìåòðè]\n\n\
50 ïàðàìåòðè Íàá³ð ïàðàìåòð³â êîìàíäíîãî ðÿäêà, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïàêåòíîãî\n\
51 ôàéëó."
52
53 STRING_CD_HELP, "Changes the current directory or displays it's name\n\n\
54 CHDIR [/D][drive:][path]\n\
55 CHDIR[..|.]\n\
56 CD [/D][drive:][path]\n\
57 CD[..|.]\n\n\
58 .. parent directory\n\
59 . current directory\n\
60 /D Will change current drive and current directory.\n\n\
61 Type CD drive: to display the current directory on the specified drive.\n\
62 Type CD without a parameter to display the current drive and directory.\n"
63
64 STRING_CHCP_HELP, "Displays or sets the active code page number.\n\n\
65 CHCP [nnn]\n\n\
66 nnn Specifies the active code page number.\n\n\
67 Type CHCP without a parameter to display the active code page number.\n"
68
69 STRING_CHOICE_HELP, "Waits for the user to choose one of a set of choices.\n\n\
70 CHOICE [/C[:]choices][/N][/S][/T[:]c,nn][text]\n\n\
71 /C[:]choices Specifies allowable keys. Default is YN.\n\
72 /N Do not display choices and ? at the end of the prompt string.\n\
73 /S Treat choice keys as case sensitive.\n\
74 /T[:]c,nn Default choice to c after nn seconds.\n\
75 text Prompt string to display.\n\n\
76 ERRORLEVEL is set to offset of key user presses in choices.\n"
77
78 STRING_CLS_HELP, "Clears the screen.\n\nCLS\n"
79
80 STRING_CMD_HELP1, "\nInternal commands available:\n"
81
82 STRING_CMD_HELP2, "\nFeatures available:"
83
84 STRING_CMD_HELP3," [aliases]"
85
86 STRING_CMD_HELP4," [history]"
87
88 STRING_CMD_HELP5," [unix filename completion]"
89
90 STRING_CMD_HELP6," [directory stack]"
91
92 STRING_CMD_HELP7," [redirections and piping]"
93
94 STRING_CMD_HELP8, "Starts a new instance of the ReactOS command line interpreter.\n\n\
95 CMD [/[C|K] command][/P][/Q][/T:bf]\n\n\
96 /C command Runs the specified command and terminates.\n\
97 /K command Runs the specified command and remains.\n\
98 /P CMD becomes permanent and runs autoexec.bat\n\
99 (cannot be terminated).\n\
100 /T:bf Sets the background/foreground color (see COLOR command).\n"
101
102 STRING_COLOR_HELP1, "Sets the default foreground and background colors.\n\n\
103 COLOR [attr [/-F]] \n\n\
104 attr Specifies color attribute of console output\n\
105 /-F Does not fill the console blank space with color attribute\n\n\
106 There are three ways to specify the colors:\n\
107 1) [bright] name on [bright] name (only the first three letters are required)\n\
108 2) decimal on decimal\n\
109 3) two hex digits\n\n\
110 Colors are:\n\
111 dec hex name dec hex name\n\
112 0 0 Black 8 8 Gray(Bright black)\n\
113 1 1 Blue 9 9 Bright Blue\n\
114 2 2 Green 10 A Bright Green\n\
115 3 3 Cyan 11 B Bright Cyan\n\
116 4 4 Red 12 C Bright Red\n\
117 5 5 Magenta 13 D Bright Magenta\n\
118 6 6 Yellow 14 E Bright Yellow\n\
119 7 7 White 15 F Bright White\n"
120
121 STRING_COPY_HELP1, "Overwrite %s (Yes/No/All)? "
122
123 STRING_COPY_HELP2, "Copies one or more files to another location.\n\n\
124 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] source [/A|/B]\n\
125 [+ source [/A|/B] [+ ...]] [destination [/A|/B]]\n\n\
126 source Specifies the file or files to be copied.\n\
127 /A Indicates an ASCII text file.\n\
128 /B Indicates a binary file.\n\
129 destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).\n\
130 /V Verifies that new files are written correctly.\n\
131 /Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an\n\
132 existing destination file.\n\
133 /-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an\n\
134 existing destination file.\n\n\
135 The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.\n\
136 ...\n"
137
138 STRING_DATE_HELP1, "\nEnter new date (mm%cdd%cyyyy): "
139
140 STRING_DATE_HELP2, "\nEnter new date (dd%cmm%cyyyy): "
141
142 STRING_DATE_HELP3, "\nEnter new date (yyyy%cmm%cdd): "
143
144 STRING_DATE_HELP4, "Displays or sets the date.\n\n\
145 DATE [/T][date]\n\n\
146 /T display only\n\n\
147 Type DATE without parameters to display the current date setting and\n\
148 a prompt for a new one. Press ENTER to keep the same date.\n"
149
150 STRING_DEL_HELP1, "Deletes one or more files.\n\n\
151 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributes]] file ...\n\
152 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributes]] file ...\n\
153 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attributes]] file ...\n\n\
154 file Specifies the file(s) to delete.\n\n\
155 /N Nothing.\n\
156 /P Prompt. Ask before deleting each file.\n\
157 /T Total. Display total number of deleted files and freed disk space.\n\
158 /Q Quiet.\n\
159 /W Wipe. Overwrite the file with random numbers before deleting it.\n\
160 /Y Yes. Kill even *.* without asking.\n\
161 /F Force Delete hidden, read-only and system files.\n\
162 /S Delete file from all sub directory\n\
163 /A Select files to be deleted based on attributes.\n\
164 attributes\n\
165 R Read Only files\n\
166 S System files\n\
167 A Archiveable files\n\
168 H Hidden Files\n\
169 - prefix meaning not\n"
170
171 STRING_DEL_HELP2, "All files in the directory will be deleted!\nAre you sure (Y/N)?"
172 STRING_DEL_HELP3, " %lu file deleted\n"
173 STRING_DEL_HELP4, " %lu files deleted\n"
174
175 STRING_DELAY_HELP, "pause for n seconds or milliseconds\n\
176 DELAY [/m]n\n\n\
177 /m specifiy than n are milliseconds\n\
178 otherwise n are seconds\n"
179
180 STRING_DIR_HELP1, "DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
181 [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
182 [drive:][path][filename]\n\
183 Specifies drive, directory, and/or files to list.\n\n\
184 /A Displays files with specified attributes.\n\
185 attributes D Directories R Read-only files\n\
186 H Hidden files A Files ready for archiving\n\
187 S System files - Prefix meaning not\n\
188 /B Uses bare format (no heading information or summary).\n\
189 /C Display the thousand separator in file sizes. This is the\n\
190 default. Use /-C to disable display of separator.\n\
191 /D Same as wide but files are list sorted by column.\n\
192 /L Uses lowercase.\n\
193 /N New long list format where filenames are on the far right.\n\
194 /O List by files in sorted order.\n\
195 sortorder N By name (alphabetic) S By size (smallest first)\n\
196 E By extension (alphabetic) D By date/time (oldest first)\n\
197 G Group directories first - Prefix to reverse order\n\
198 /P Pauses after each screenful of information.\n\
199 /Q Display the owner of the file.\n\
200 /S Displays files in specified directory and all subdirectories.\n\
201 /T Controls which time field displayed or used for sorting\n\
202 timefield C Creation\n\
203 A Last Access\n\
204 W Last Written\n\
205 /W Uses wide list format.\n\
206 /X This displays the short names generated for non-8dot3 file\n\
207 names. The format is that of /N with the short name inserted\n\
208 before the long name. If no short name is present, blanks are\n\
209 displayed in its place.\n\
210 /4 Displays four-digit years\n\n\
211 Switches may be preset in the DIRCMD environment variable. Override\n\
212 preset switches by prefixing any switch with - (hyphen)--for example, /-W.\n"
213
214 STRING_DIR_HELP2, " Volume in drive %c is %s\n"
215 STRING_DIR_HELP3, " Volume in drive %c has no label.\n"
216 STRING_DIR_HELP4, " Volume Serial Number is %04X-%04X\n"
217 STRING_DIR_HELP5, "\n Total Files Listed:\n%16i File(s)% 14s bytes\n"
218 STRING_DIR_HELP6, "%16i Dir(s)% 15s bytes free\n"
219 STRING_DIR_HELP7, "\n Directory of %s\n\n"
220 STRING_DIR_HELP8, "%16i File(s)% 14s bytes\n"
221
222 STRING_DIRSTACK_HELP1, "Stores the current directory for use by the POPD command, then\n\
223 changes to the specified directory.\n\n\
224 PUSHD [path | ..]\n\n\
225 path Specifies the directory to make the current directory\n"
226
227 STRING_DIRSTACK_HELP2, "Changes to the directory stored by the PUSHD command.\n\nPOPD"
228
229 STRING_DIRSTACK_HELP3, "Prints the contents of the directory stack.\n\nDIRS"
230
231 STRING_DIRSTACK_HELP4, "Directory stack empty"
232
233 STRING_ECHO_HELP1, "Display a messages without trailing carriage return and line feed.\n\n\
234 ECHOS message"
235
236 STRING_ECHO_HELP2, "Displays a message to the standard error output.\n\n\
237 ECHOERR message\n\
238 ECHOERR. prints an empty line"
239
240 STRING_ECHO_HELP3, "Prints a messages to standard error output without trailing carriage return and line feed.\n\n\
241 ECHOSERR message"
242
243 STRING_ECHO_HELP4, "Displays a message or switches command echoing on or off.\n\n\
244 ECHO [ON | OFF]\n\
245 ECHO [message]\n\
246 ECHO. prints an empty line\n\n\
247 Type ECHO without a parameter to display the current ECHO setting."
248
249 STRING_ECHO_HELP5, "ECHO is %s\n"
250
251 STRING_EXIT_HELP, "Exits the command line interpreter.\n\nEXIT [/b] [ExitCode]\n\n\
252 /B Exits a batch file only. \n\
253 If run outside of a batch file it will exit cmd.exe\n\
254 ExitCode This value will be assigned to ERRORLEVEL on exit\n"
255
256 STRING_FOR_HELP1, "Runs a specified command for each file in a set of files\n\n\
257 FOR %variable IN (set) DO command [parameters]\n\n\
258 %variable Specifies a replaceable parameter.\n\
259 (set) Specifies a set of one or more files. Wildcards may be used.\n\
260 command Specifies the command to carry out for each file.\n\
261 parameters Specifies parameters or switches for the specified command.\n\n\
262 To use the FOR command in a batch program, specify %%variable instead of\n\
263 %variable.\n"
264
265 STRING_FREE_HELP1, "\nVolume in drive %s is %-11s\n\
266 Serial number is %s\n\
267 %16s bytes total disk space\n\
268 %16s bytes used\n\
269 %16s bytes free\n"
270
271 STRING_FREE_HELP2, "Displays drive information.\n\nFREE [drive: ...]\n"
272
273 STRING_IF_HELP1, "Performs conditional processing in batch programs.\n\n\
274 IF [NOT] ERRORLEVEL number command\n\
275 IF [NOT] string1==string2 command\n\
276 IF [NOT] EXIST filename command\n\
277 IF [NOT] DEFINED variable command\n\n\
278 NOT Specifies that CMD should carry out the command only if\n\
279 the condition is false\n\
280 ERRORLEVEL number Specifies a true condition if the last program run returned\n\
281 an exit code equal or greater than the number specified.\n\
282 command Specifies the command to carry out if the condition is met.\n\
283 string1==string2 Specifies a true condition if the specified text strings\n\
284 match.\n\
285 EXIST filename Specifies a true condition if the specified filename exists.\n\
286 DEFINED variable Specifies a true condition if the specified variable is\n\
287 defined.\n"
288
289 STRING_GOTO_HELP1, "Directs CMD to a labeled line in a batch script.\n\n\
290 GOTO label\n\n\
291 label Specifies a text string used in a batch script as a label.\n\n\
292 You type a label on a line by itself, beginning with a colon."
293
294 STRING_LABEL_HELP1, "Displays or changes drive label.\n\nLABEL [drive:][label]\n"
295
296 STRING_LABEL_HELP2, "Volume in drive %c: is %s\n"
297 STRING_LABEL_HELP3, "Volume in drive %c: has no label\n"
298 STRING_LABEL_HELP4, "Volume Serial Number is %04X-%04X\n"
299 STRING_LABEL_HELP5, "Drive label (11 Characters, ENTER if none)? "
300
301 STRING_LOCALE_HELP1, "Current time is"
302
303 STRING_MKDIR_HELP, "Creates a directory.\n\n\
304 MKDIR [drive:]path\nMD [drive:]path"
305
306 STRING_MKLINK_HELP, "Creates a filesystem link object.\n\n\
307 MKLINK [/D | /H | /J] linkname target\n\n\
308 /D Indicates that the symbolic link target is a directory.\n\
309 /H Create a hard link.\n\
310 /J Create a directory junction.\n\n\
311 If neither /H or /J is specified, a symbolic link is created."
312
313 STRING_MEMMORY_HELP1, "Displays the amount of system memory.\n\nMEMORY"
314
315 STRING_MEMMORY_HELP2, "\n %12s%% memory load.\n\n\
316 %13s bytes total physical RAM.\n\
317 %13s bytes available physical RAM.\n\n\
318 %13s bytes total page file.\n\
319 %13s bytes available page file.\n\n\
320 %13s bytes total virtual memory.\n\
321 %13s bytes available virtual memory.\n"
322
323 STRING_MISC_HELP1, "Press a key to continue...\n"
324
325 STRING_MOVE_HELP1, "Overwrite %s (Yes/No/All)? "
326
327 STRING_MOVE_HELP2, "Moves files and renames files and directories.\n\n\
328 To move one or more files:\n\
329 MOVE [/N][drive:][path]filename1[,...] destination\n\n\
330 To rename a directory:\n\
331 MOVE [/N][drive:][path]dirname1 dirname2\n\n\
332 [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file\n\
333 or files you want to move.\n\
334 /N Nothing. Do everything but move files or directories.\n\n\
335 Current limitations:\n\
336 - You can't move a file or directory from one drive to another.\n"
337
338 STRING_MSGBOX_HELP, "display a message box and return user responce\n\n\
339 MSGBOX type ['title'] prompt\n\n\
340 type button displayed\n\
341 possible values are: OK, OKCANCEL,\n\
342 YESNO, YESNOCANCEL\n\
343 title title of message box\n\
344 prompt text displayed by the message box\n\n\n\
345 ERRORLEVEL is set according the button pressed:\n\n\
346 YES : 10 | NO : 11\n\
347 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
348
349 STRING_PATH_HELP1, "Displays or sets a search path for executable files.\n\n\
350 PATH [[drive:]path[;...]]\nPATH ;\n\n\
351 Type PATH ; to clear all search-path settings and direct the command shell\n\
352 to search only in the current directory.\n\
353 Type PATH without parameters to display the current path.\n"
354
355 STRING_PROMPT_HELP1, "Changes the command prompt.\n\n\
356 PROMPT [text]\n\n\
357 text Specifies a new command prompt.\n\n\
358 Prompt can be made up of normal characters and the following special codes:\n\n\
359 $A & (Ampersand)\n\
360 $B | (pipe)\n\
361 $C ( (Left parenthesis)\n\
362 $D Current date\n\
363 $E Escape code (ASCII code 27)\n\
364 $F ) (Right parenthesis)\n\
365 $G > (greater-than sign)\n\
366 $H Backspace (erases previous character)\n\
367 $L < (less-than sign)\n\
368 $N Current drive\n\
369 $P Current drive and path\n\
370 $Q = (equal sign)\n\
371 $T Current time\n\
372 $V OS version number\n\
373 $_ Carriage return and linefeed\n\
374 $$ $ (dollar sign)\n"
375
376 STRING_PAUSE_HELP1, "Stops the execution of a batch file and shows the following message:\n\
377 'Press any key to continue...' or a user defined message.\n\n\
378 PAUSE [message]"
379
380 STRING_PROMPT_HELP2, " $+ Displays the current depth of the directory stack"
381
382 STRING_PROMPT_HELP3, "\nType PROMPT without parameters to reset the prompt to the default setting."
383
384 STRING_REM_HELP, "Starts a comment line in a batch file.\n\nREM [Comment]"
385
386 STRING_RMDIR_HELP, "Removes a directory.\n\n\
387 RMDIR [drive:]path\nRD [drive:]path\n\
388 /S Deletes all files and folders within target\n\
389 /Q Doesnt prompt for user\n"
390 STRING_RMDIR_HELP2, "Directory is not empty!\n"
391
392 STRING_REN_HELP1, "Renames a file/directory or files/directories.\n\n\
393 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] old_name ... new_name\n\
394 REN [/E /N /P /Q /S /T] old_name ... new_name\n\n\
395 /E No error messages.\n\
396 /N Nothing.\n\
397 /P Prompts for confirmation before renaming each file.\n\
398 (Not implemented yet!)\n\
399 /Q Quiet.\n\
400 /S Rename subdirectories.\n\
401 /T Display total number of renamed files.\n\n\
402 Note that you cannot specify a new drive or path for your destination. Use\n\
403 the MOVE command for that purpose.\n"
404
405 STRING_REN_HELP2, " %lu file renamed\n"
406
407 STRING_REN_HELP3, " %lu files renamed\n"
408
409 STRING_REPLACE_HELP1, "Replaces files.\n\n\
410 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]\n\
411 REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]\n\n\
412 [drive1:][path1]filename Specifies the source file or files.\n\
413 [drive2:][path2] Specifies the directory where files are to be\n\
414 replaced.\n\
415 /A Adds new files to destination directory. Cannot\n\
416 use with /S or /U switches.\n\
417 /P Prompts for confirmation before replacing a file or\n\
418 adding a source file.\n\
419 /R Replaces read-only files as well as unprotected\n\
420 files.\n\
421 /S Replaces files in all subdirectories of the\n\
422 destination directory. Cannot use with the /A\n\
423 switch.\n\
424 /W Waits for you to insert a disk before beginning.\n\
425 /U Replaces (updates) only files that are older than\n\
426 source files. Cannot use with the /A switch.\n"
427
428 STRING_REPLACE_HELP2, "Source path required\n"
429
430 STRING_REPLACE_HELP3, "No files replaced\n"
431
432 STRING_REPLACE_HELP4, "%lu file(s) replaced\n"
433
434 STRING_REPLACE_HELP5, "Replacing %s\n"
435
436 STRING_REPLACE_HELP6, "Replace %s\n"
437
438 STRING_REPLACE_HELP7, "No files added\n"
439
440 STRING_REPLACE_HELP8, "%lu file(s) added\n"
441
442 STRING_REPLACE_HELP9, "Add %s (Y/N) "
443
444 STRING_REPLACE_HELP10, "Replace %s (Y/N) "
445
446 STRING_REPLACE_HELP11, "Adding %s\n"
447
448
449 STRING_SHIFT_HELP, "Changes the position of replaceable parameters in a batch file.\n\n\
450 SHIFT [DOWN]"
451
452 STRING_SCREEN_HELP, "move cursor and optionally print text\n\n\
453 SCREEN row col [text]\n\n\
454 row row to which move the cursor\n\
455 col column to which move the cursor"
456
457 STRING_SET_HELP, "Displays, sets, or removes environment variables.\n\n\
458 SET [variable[=][string]]\n\n\
459 variable Specifies the environment-variable name.\n\
460 string Specifies a series of characters to assign to the variable.\n\n\
461 Type SET without parameters to display the current environment variables.\n"
462
463 STRING_START_HELP1, "Starts a command.\n\n\
464 START command\n\n\
465 command Specifies the command to run.\n\n\
466 At the moment all commands are started asynchronously.\n"
467
468 STRING_TITLE_HELP, "Sets the window title for the command prompt window.\n\n\
469 TITLE [string]\n\n\
470 string Specifies the title for the command prompt window.\n"
471
472 STRING_TIME_HELP1, "Displays or sets the system time.\n\n\
473 TIME [/T][time]\n\n\
474 /T display only\n\n\
475 Type TIME with no parameters to display the current time setting and a prompt\n\
476 for a new one. Press ENTER to keep the same time.\n"
477
478 STRING_TIME_HELP2, "Enter new time: "
479
480 STRING_TIMER_HELP1, "Elapsed %d msecs\n"
481
482 STRING_TIMER_HELP2, "Elapsed %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
483
484 STRING_TIMER_HELP3, "allow the use of ten stopwatches.\n\n\
485 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
486 ON set stopwatch ON\n\
487 OFF set stopwatch OFF\n\
488 /S Split time. Return stopwatch split\n\
489 time without changing its value\n\
490 /n Specifiy the stopwatch number.\n\
491 Stopwatches available are 0 to 9\n\
492 If it is not specified default is 1\n\
493 /Fn Format for output\n\
494 n can be:\n\
495 0 milliseconds\n\
496 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
497 if none of ON, OFF or /S is specified the command\n\
498 will toggle stopwatch state\n\n"
499
500 STRING_TYPE_HELP1, "Displays the contents of text files.\n\nTYPE [drive:][path]filename \n\
501 /P Shows one screen of output at a time.\n"
502
503 STRING_VERIFY_HELP1, "This command is just a dummy!!\n\
504 Sets whether to verify that your files are written correctly to a\n\
505 disk.\n\n\
506 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
507 Type VERIFY without a parameter to display the current VERIFY setting.\n"
508
509 STRING_VERIFY_HELP2, "VERIFY is %s.\n"
510
511 STRING_VERIFY_HELP3, "Must specify ON or OFF."
512
513 STRING_VERSION_HELP1, "Displays shell version information\n\n\
514 VER [/C][/R][/W]\n\n\
515 /C Displays credits.\n\
516 /R Displays redistribution information.\n\
517 /W Displays warranty information."
518
519 STRING_VERSION_HELP2, " comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details\n\
520 type: `ver /w'. This is free software, and you are welcome to redistribute\n\
521 it under certain conditions; type `ver /r' for details. Type `ver /c' for a\n\
522 listing of credits."
523
524 STRING_VERSION_HELP3, "\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n\
525 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n\
526 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n\
527 GNU General Public License for more details."
528
529 STRING_VERSION_HELP4, "\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n\
530 it under the terms of the GNU General Public License as published by\n\
531 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n\
532 (at your option) any later version.\n"
533
534 STRING_VERSION_HELP5, "\nSend bug reports to <ros-dev@reactos.org>.\n\
535 Updates are available at: http://www.reactos.org"
536
537 STRING_VERSION_HELP6, "\nFreeDOS version written by:\n"
538
539 STRING_VERSION_HELP7, "\nReactOS version written by:\n"
540
541 STRING_VOL_HELP1, " Volume in drive %c is %s\n"
542 STRING_VOL_HELP2, " Volume in drive %c has no label.\n"
543 STRING_VOL_HELP3, " Volume Serial Number is %04X-%04X\n"
544 STRING_VOL_HELP4, "Displays the disk volume label and serial number, if they exist.\n\nVOL [drive:]"
545
546 STRING_WINDOW_HELP1, "change console window aspect\n\n\
547 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
548 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
549 /POS specify window placement and dimensions\n\
550 MIN minimize the window\n\
551 MAX maximize the window\n\
552 RESTORE restore the window"
553
554 STRING_WINDOW_HELP2, "change console window aspect\n\n\
555 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
556 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
557 window tile of window on which perform actions\n\
558 /POS specify window placement and dimensions\n\
559 MIN minimize the window\n\
560 MAX maximize the window\n\
561 RESTORE restore the window\n\
562 title new title\n"
563
564
565 STRING_HELP1, "Ñïèñîê âñ³õ äîñòóïíèõ êîìàíä (+ îïèñ)\n\n\
566 êîìàíäà /? Äëÿ äîêëàäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêðåòíó êîìàíäó\n\n\
567 ? Ñïèñîê âñ³õ äîñòóïíèõ êîìàíä áåç îïèñó.\n\
568 ALIAS Âñòàíîâëåííÿ, âèäàëåííÿ àáî ïîêàç ïñåâäîí³ì³â.\n\
569 ATTRIB ³äîáðàæåííÿ àáî çì³íà àòðèáóò³â ôàéëó.\n\
570 BEEP Çâóêîâèé ñèãíàë ñï³êåðà.\n\
571 CALL Âèêëèê îäí³º¿ ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè ç ³íøî¿.\n\
572 CD ³äîáðàæåííÿ ³ìåí³ àáî çì³íà ïîòî÷íî¿ ïàïêè.\n\
573 CHCP ³äîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ ïîòî÷íîãî íîìåðà êîäîâî¿ ñòîð³íêè.\n\
574 CHOICE Î÷³êóâàííÿ âèáîðó êîðèñòóâà÷åì îäíîãî ç âêàçàíèõ ñèìâîë³â.\n\
575 CLS Î÷èùåííÿ åêðàíó.\n\
576 CMD Çàïóñê íîâî¿ êîﳿ ³íòåðïðåòàòîðà êîìàíä ReactOS.\n\
577 COLOR Âñòàíîâëåííÿ òèïîâèõ êîëüîð³â òåêñòó ³ òëà êîíñîë³.\n\
578 COPY Êîï³þâàííÿ îäíîãî àáî á³ëüøå ôàéë³â â ³íøå ì³ñöå.\n\
579 DATE ³äîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ äàòè.\n\
580 DELETE Âèäàëåííÿ îäíîãî àáî á³ëüøå ôàéë³â.\n\
581 DIR ³äîáðàæåííÿ ñïèñêó ôàéë³â ³ ï³äïàïîê â ïàïö³.\n\
582 ECHO ³äîáðàæåííÿ ïîâ³äîìëåíü, àáî ïåðåìèêàííÿ ðåæèìó â³äîáðàæåííÿ êîìàíä.\n\
583 ERASE Âèäàëåííÿ îäíîãî àáî á³ëüøå ôàéë³â.\n\
584 EXIT Âèõ³ä ç ïðîãðàìè CMD.EXE (³íòåðïðåòàòîðà êîìàíä).\n\
585 FOR Çàïóñê âêàçàíî¿ êîìàíäè äëÿ êîæíîãî ôàéëó ç íàáîðó ôàéë³â.\n\
586 FREE (³ëüíèé) äèñêîâèé ïðîñò³ð.\n\
587 GOTO Ïåðåäà÷à óïðàâë³ííÿ ðÿäêó ïàêåòíî¿ ïðîãðàìè, ÿêèé ì³ñòèòü ì³òêó.\n\
588 HELP Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìàíäè ReactOS.\n\
589 HISTORY Ñïèñîê óñ³õ âèêîðèñòàíèõ êîìàíä.\n\
590 IF Îïåðàòîð îáðîáêè óìîâ ó ïàêåòíèõ ïðîãðàìàõ.\n\
591 LABEL Ñòâîðåííÿ, çì³íà, àáî âèäàëåííÿ ì³òîê òîìó äèñêà.\n\
592 MD Ñòâîðåííÿ ïàïêè.\n\
593 MKDIR Ñòâîðåííÿ ïàïêè.\n\
594 MKLINK Creates a filesystem link object.\n\
595 MOVE Ïåðåì³ùåííÿ îäíîãî àáî á³ëüøå ôàéë³â ç îäí³º¿ ïàïêè äî ³íøî¿\n\
596 ïàïêè.\n\
597 PATH ³äîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ øëÿõó ïîøóêó âèêîíóâàíèõ ôàéë³â.\n\
598 PAUSE Òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ îáðîáêè êîìàíäíîãî ôàéëó ³ ïîêàç ïîâ³äîìëåííÿ.\n\
599 POPD ³äíîâëþº ïîïåðåäíº çíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ïàïêè, çáåðåæåíå êîìàíäîþ\n\
600 PUSHD.\n\
601 PROMPT Çì³íà çàïðîøåííÿ êîìàíäíîãî ðÿäêà.\n\
602 PUSHD Çáåð³ãຠïîòî÷íó ïàïêó, à ïîò³ì çì³íþº ¿¿.\n\
603 RD Ïåðåì³ùåííÿ ïàïêè.\n\
604 REM Çàïèñóº êîìåíòàð³ (çàóâàæåííÿ) â êîìàíäíèõ ôàéëàõ.\n\
605 REN Ïåðåéìåíóâàííÿ ôàéëà àáî ôàéë³â.\n\
606 RENAME Ïåðåéìåíóâàííÿ ôàéëà àáî ôàéë³â.\n\
607 REPLACE Çàì³íà ôàéë³â.\n\
608 RMDIR Ïåðåì³ùåííÿ ïàïêè.\n\
609 SCREEN Ïåðåì³ùåííÿ êóðñîðà ³ âèâåäåííÿ òåêñòó.\n\
610 SET ³äîáðàæåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, àáî âèäàëåííÿ çì³ííèõ îòî÷åííÿ ReactOS.\n\
611 SHIFT Çðóøåííÿ ïîçèö³¿ çàì³ííèõ ïàðàìåòð³â ó êîìàíäíèõ ôàéëàõ.\n"
612 STRING_HELP2, "START ³äêðèâຠîêðåìå â³êíî äëÿ çàïóñêó âêàçàíèõ êîìàíä àáî ïðîãðàì.\n\
613 Âèêîíóº êîìàíäó.\n\
614 TIME ³äîáðàæåííÿ àáî âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìíîãî ÷àñó.\n\
615 TIMER Äîçâîëÿº âèêîðèñòàííÿ äåñÿòè ñåêóíäîì³ð³â.\n\
616 TITLE Âñòàíîâëåííÿ çàãîëîâêà â³êíà äëÿ ñåñ³¿ CMD.EXE.\n\
617 TYPE ³äîáðàæåííÿ âì³ñòó òåêñòîâîãî ôàéëó.\n\
618 VER ³äîáðàæåííÿ âåðñ³¿ ReactOS.\n\
619 VERIFY Âêëþ÷åííÿ àáî â³äêëþ÷åííÿ ðåæèìó ïåðåâ³ðêè ïðàâèëüíîñò³ çàïèñó\n\
620 ôàéë³â íà äèñê.\n\
621 VOL ³äîáðàæåííÿ ì³òêè òîìó äèñêà ³ ñåð³éíîãî íîìåðà.\n"
622
623
624 STRING_CHOICE_OPTION, "YN"
625 STRING_COPY_OPTION, "YNA"
626
627
628 STRING_ALIAS_ERROR, "Command line too long after alias expansion!\n"
629 STRING_ASSOC_ERROR, "File association not found for extension %s\n"
630 STRING_BATCH_ERROR, "Error opening batch file\n"
631 STRING_CHCP_ERROR1, "Active code page: %u\n"
632 STRING_CHCP_ERROR4, "Invalid code page\n"
633 STRING_CHOICE_ERROR, "Invalid option. Expected format: /C[:]options"
634 STRING_CHOICE_ERROR_TXT, "Invalid option. Expected format: /T[:]c,nn"
635 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION, "Illegal Option: %s"
636 STRING_MD_ERROR, "A subdirectory or file already exists.\n"
637 STRING_MD_ERROR2, "The path to the new folder does not exist.\n"
638 STRING_CMD_ERROR1, "Can't redirect input from file %s\n"
639 STRING_CMD_ERROR2, "Error creating temporary file for pipe data\n"
640 STRING_CMD_ERROR3, "Can't redirect to file %s\n"
641 STRING_CMD_ERROR4, "Running %s...\n"
642 STRING_CMD_ERROR5, "Running cmdexit.bat...\n"
643 STRING_COLOR_ERROR1, "Same colors error! (Background and foreground can't be the same color)"
644 STRING_COLOR_ERROR2, "error in color specification"
645 STRING_COLOR_ERROR3, "Color %x\n"
646 STRING_COLOR_ERROR4, "same colors error!"
647 STRING_CONSOLE_ERROR, "Unknown error: %d\n"
648 STRING_COPY_ERROR1, "Error: Cannot open source - %s!\n"
649 STRING_COPY_ERROR2, "Error: Can't copy onto itself!\n"
650 STRING_COPY_ERROR3, "Error writing destination!\n"
651 STRING_COPY_ERROR4, "Error: Not implemented yet!\n"
652 STRING_DATE_ERROR, "Invalid date."
653 STRING_DEL_ERROR5, "The file %s will be deleted! "
654 STRING_DEL_ERROR6, "Are you sure (Y/N)?"
655 STRING_DEL_ERROR7, "Deleting: %s\n"
656 STRING_ERROR_ERROR1, "Unknown error! Error code: 0x%lx\n"
657 STRING_ERROR_ERROR2, "Syntax error"
658 STRING_FOR_ERROR1, "'in' missing in for statement."
659 STRING_FOR_ERROR2, "no brackets found."
660 STRING_FOR_ERROR3, "'do' missing."
661 STRING_FOR_ERROR4, "no command after 'do'."
662 STRING_FREE_ERROR1, "Invalid drive"
663 STRING_FREE_ERROR2, "unlabeled"
664 STRING_GOTO_ERROR1, "No label specified for GOTO"
665 STRING_GOTO_ERROR2, "Label '%s' not found\n"
666
667 STRING_MOVE_ERROR1, "[OK]\n"
668 STRING_MOVE_ERROR2, "[Error]\n"
669
670 STRING_REN_ERROR1, "MoveFile() failed. Error: %lu\n"
671
672 STRING_START_ERROR1, "No batch support at the moment!"
673
674 STRING_TIME_ERROR1, "Invalid time."
675
676 STRING_TYPE_ERROR1, "Invalid option '/%s'\n"
677
678 STRING_WINDOW_ERROR1, "window not found"
679
680
681 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR, "Íåïðàâèëüíèé ôîðìàò ïàðàìåòðà - %c\n"
682 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH, "Íåâ³ðíà îïö³ÿ - /%c\n"
683 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS, "Çàáàãàòî ïàðàìåòð³â - %s\n"
684 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND, "Øëÿõ íå çíàéäåíèé\n"
685 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND, "Ôàéë íå çíàéäåíèé\n"
686 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING, "³äñóòí³é îáîâ'ÿçêîâèé ïàðàìåòð\n"
687 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE, "Invalid drive specification\n"
688 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Invalid parameter format - %s\n"
689 STRING_ERROR_BADCOMMAND, "Íåâ³ðíà êîìàíäà àáî ³ì'ÿ ôàéëó - %s\n"
690 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³.\n"
691 STRING_ERROR_CANNOTPIPE, "Error! Cannot pipe! Cannot open temporary file!\n"
692 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG, "Íàòèñí³òü áóäü-ÿêó êëàâ³øó äëÿ ïðîäîâæåííÿ . . ."
693 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY, "Ïðèñòð³é íå ãîòîâèé"
694
695 STRING_PATH_ERROR, "CMD: Not in environment '%s'\n"
696
697 STRING_REPLACE_ERROR1, "Invalid switch - %s\n"
698 STRING_REPLACE_ERROR2, "Path not found - %s\n"
699 STRING_REPLACE_ERROR3, "The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.\n"
700 STRING_REPLACE_ERROR4, "Invalid parameter combination\n"
701 STRING_REPLACE_ERROR5, "Access denied - %s\n"
702 STRING_REPLACE_ERROR6, "No files found - %s\n"
703 STRING_REPLACE_ERROR7, "Extended Error 32\n"
704
705 STRING_REACTOS_VERSION, "ReactOS Operating System [Version %s-%s]\n"
706 STRING_CMD_SHELLINFO, "\nReactOS Command Line Interpreter\nVersion %s %s"
707 STRING_VERSION_RUNVER, " running on %s"
708 STRING_COPY_FILE , " %d ôàéë(³â) ñêîï³éîâàíî\n"
709 STRING_DELETE_WIPE, "wiped"
710 STRING_FOR_ERROR, "bad variable specification."
711 STRING_SCREEN_COL, "íåïðàâèëüíå çíà÷åííÿ col"
712 STRING_SCREEN_ROW, "íåïðàâèëüíå çíà÷åííÿ row"
713 STRING_TIMER_TIME "Òàéìåð %d - %s: "
714 STRING_MKLINK_CREATED_SYMBOLIC, "Symbolic link created for %s <<===>> %s\n"
715 STRING_MKLINK_CREATED_HARD, "Hard link created for %s <<===>> %s\n"
716 STRING_MKLINK_CREATED_JUNCTION, "Junction created for %s <<===>> %s\n"
717 STRING_MORE, "More? "
718 STRING_CANCEL_BATCH_FILE, "\r\nCtrl-Break pressed. Cancel batch file? (Yes/No/All) "
719
720 STRING_INVALID_OPERAND, "Íåâ³ðíèé îïåðàíä."
721 STRING_EXPECTED_CLOSE_PAREN, "Î÷³êóºòüñÿ ')'."
722 STRING_EXPECTED_NUMBER_OR_VARIABLE,"Î÷³êóºòüñÿ ÷èñëî àáî ³ì'ÿ çì³ííî¿."
723 STRING_SYNTAX_COMMAND_INCORRECT, "Íåêîðåêòíèé ñèíòàêñèñ êîìàíäè."
724
725 END