[NtUser]
[reactos.git] / reactos / base / system / format / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 29-11-2013
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 STRINGTABLE
8 BEGIN
9 STRING_HELP "Përdorim: %s drive: [-FS:file-system] [-V:label] [-Q] [-A:size] [-C]\n\n\
10 [drive:] Specifiko driverin per te formatuar.\n\
11 -FS:file-system Specifiko tipin e sistemit te dokumentave (%s).\n\
12 -V:label Specifiko etiketen e volumit.\n\
13 -Q Performon një formatim të shpejte.\n\
14 -A:size Mbishkruan alokimin e parazgjedhur te mases per njesi. Konfigurimet e parazgjedhura\n\
15 janë të rekomanduara per perdorim te pergjithshem\n\
16 NTFS suporton 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.\n\
17 FAT suporton 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K.\n\
18 NTFS kompresimi nuk suportohet alokimet e mases per njesi\n\
19 mbi 4096.\n\
20 -C Dokumentat e krijuar ne volumin e ri do te kompresohen me\n\
21 parazgjedhje.\n\n"
22 STRING_COMPLETE "%lu përgjindja e kompletuar.\r"
23 STRING_FORMAT_FAIL "FormatEx ishte e pamundur te mbaroje me sukses.\n\n"
24 STRING_NO_SUPPORT "Nuk suportohet"
25 STRING_FMIFS_FAIL "Nuk alokohet FMIFS pika hyrjes.\n\n"
26 STRING_UNKNOW_ARG "Argument i panjohur: %s\n"
27 STRING_DRIVE_PARM "Parametra e duhura te driverit mungojne.\n\n"
28 STRING_ERROR_DRIVE_TYPE "Nuk dihet tipi i driverit"
29 STRING_INSERT_DISK "Fusni nje floppy ne drive %C:\nadhe shtypni Enter kur te jeni gati..."
30 STRING_NO_VOLUME "Nuk mund te pyesi nje volum"
31 STRING_NO_VOLUME_SIZE "Nuk mund te pyesi masen e nje volumi"
32 STRING_FILESYSTEM "Tipi i dokumentave te sistemit eshte %s.\n"
33 STRING_LABEL_NAME_EDIT "Futu ne etiketimin e volumit aktual per drive %C: "
34 STRING_ERROR_LABEL "Një emërtim vëllimi i pasaktë u futur për këtë drive.\n"
35 STRING_YN_FORMAT "\nKUJDES, TË GJITHA TË DHËNAT MBI DISKUN JO_TE_LEVIZSHEM\n\
36 DRIVE %C: DO TË HUMBASIN!\nVazhdo ne formatimin (P/J)? "
37 STRING_YES_NO_FAQ "PJ"
38 STRING_VERIFYING "Verifiko"
39 STRING_FAST_FMT "Format i Shpejte"
40 STRING_CREATE_FSYS "Krijo nje strukture te sistemit.\n"
41 STRING_FMT_COMPLETE "Formatimi mbaroj.\n"
42 STRING_VOL_COMPRESS "Volumi nuk suporton ngjeshje.\n"
43 STRING_ENTER_LABEL "Etiketa e Volumit (11 karaktere, Enter per anje)? "
44 STRING_NO_LABEL "Nuk gjindet etiketa e volumit"
45 STRING_FREE_SPACE "\n%I64d bytes totale ne hapesiren e diskut.\n%I64d bytes te disponushme ne disk.\n"
46 STRING_SERIAL_NUMBER "\nNumri Serial i Volumit është %04X-%04X\n"
47 END