- Create KD branch. All debugging support is removed in this branch (no symbols,...
[reactos.git] / reactos / boot / freeldr / fdebug / Pl.rc
1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 // Polish (P.L.) resources
3 // 2005 Emil Kaczmarek
4 #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
5 #ifdef _WIN32
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
7 #pragma code_page(1250)
8 #endif //_WIN32
9
10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
11 //
12 // Menu
13 //
14
15 IDC_FDEBUG MENU DISCARDABLE
16 BEGIN
17 POPUP "&Plik"
18 BEGIN
19 MENUITEM "P&o³¹cz", ID_FILE_CONNECT
20 MENUITEM "&Roz³¹cz", ID_FILE_DISCONNECT, GRAYED
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Ro&zpocznij zrzut", ID_FILE_STARTCAPTURE
23 MENUITEM "Za&trzymaj zrzut", ID_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Lo&kalne Echo", ID_FILE_LOCALECHO
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "&Wyj\9ccie", IDM_EXIT
28 END
29 POPUP "Po&moc"
30 BEGIN
31 MENUITEM "&O ...", IDM_ABOUT
32 END
33 END
34
35
36 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
37 //
38 // Accelerator
39 //
40
41 IDC_FDEBUG ACCELERATORS MOVEABLE PURE
42 BEGIN
43 63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
44 47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
45 END
46
47
48 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
49 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
50 //
51 // TEXTINCLUDE
52 //
53
54 2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
55 BEGIN
56 "#define APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
57 "#include ""windows.h""\r\n"
58 "#undef APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
59 "#include ""resource.h""\r\n"
60 "\0"
61 END
62
63 3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
64 BEGIN
65 "\r\n"
66 "\0"
67 END
68
69 1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
70 BEGIN
71 "resource.h\0"
72 END
73
74 #endif // APSTUDIO_INVOKED
75
76
77 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
78 //
79 // DESIGNINFO
80 //
81
82 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
83 GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
84 BEGIN
85 IDD_ABOUTBOX, DIALOG
86 BEGIN
87 LEFTMARGIN, 7
88 RIGHTMARGIN, 252
89 TOPMARGIN, 7
90 BOTTOMMARGIN, 203
91 END
92
93 IDD_CONNECTION, DIALOG
94 BEGIN
95 LEFTMARGIN, 7
96 RIGHTMARGIN, 189
97 TOPMARGIN, 7
98 BOTTOMMARGIN, 93
99 END
100
101 IDD_CAPTURE, DIALOG
102 BEGIN
103 LEFTMARGIN, 7
104 RIGHTMARGIN, 244
105 TOPMARGIN, 7
106 BOTTOMMARGIN, 88
107 END
108 END
109 #endif // APSTUDIO_INVOKED
110
111
112 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
113 //
114 // Dialog
115 //
116
117 IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 22, 17, 259, 210
118 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "O debuggerze FreeLoadera"
120 FONT 8, "Tahoma"
121 BEGIN
122 CONTROL "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)",
123 IDC_STATIC,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,53,28,
124 122,26
125 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
126 ICON IDI_FDEBUG,IDC_STATIC,19,30,20,20
127 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT,53,63,174,107,ES_MULTILINE |
128 ES_READONLY | WS_VSCROLL
129 END
130
131 IDD_CONNECTION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 196, 100
132 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Opcje po³¹czenia"
134 FONT 8, "Tahoma"
135 BEGIN
136 LTEXT "Wprowad\9f port COM (np. COM1):",IDC_STATIC,7,7,108,8
137 EDITTEXT IDC_COMPORT,7,17,182,14,ES_AUTOHSCROLL
138 LTEXT "Wprowad\9f szybko\9cæ portu w baudach (np. 115200):",IDC_STATIC,7,38,114,
139 8
140 EDITTEXT IDC_BAUTRATE,7,48,182,14,ES_AUTOHSCROLL
141 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,45,79,50,14
142 PUSHBUTTON "Cofnij",IDCANCEL,100,79,50,14
143 END
144
145 IDD_CAPTURE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 251, 95
146 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Przechwyæ plik"
148 FONT 8, "Tahoma"
149 BEGIN
150 LTEXT "Nazwa pliku zrzutu:",IDC_STATIC,7,17,62,8
151 EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME,7,26,181,14,ES_AUTOHSCROLL
152 PUSHBUTTON "Przeg&l¹daj",IDC_BROWSE,194,26,50,14
153 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,139,74,50,14
154 PUSHBUTTON "Cofnij",IDCANCEL,194,74,50,14
155 END
156
157
158 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
159 //
160 // String Table
161 //
162
163 STRINGTABLE DISCARDABLE
164 BEGIN
165 IDS_APP_TITLE "fdebug"
166 IDS_HELLO "Hello World!"
167 IDC_FDEBUG "FDEBUG"
168 END
169
170 STRINGTABLE DISCARDABLE
171 BEGIN
172
173 IDS_LICENSE "Ten program nale¿y do wolnego oprogramowania; mo¿esz go rozpowszechniaæ i/lub modyfikowaæ w zgodzie z zasadami licencji GNU GPL w formie w jakiej zosta³y opublikowane przez fundacjê Free Software Foundation; albo w wersji drugiej Licencji albo (tu masz wybór) w jakiejkolwiek pó\9fniejszej wersji.\r\n\r\nRozpowszechniaj¹c ten program mamy nadziejê, ¿e bêdzie u¿yteczny, ale BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI; nawet bez zak³adanej gwarancji HANDLOWO\8cCI a w szczególnym przypadku zdatno\9cci. Aby poznaæ wiêcej szczegó³ów zajrzyj do licencji GNU.\r\n\r\nKopia licencji GNU GPL powinna byæ dostarczona razem z tym programem; je\9cli tak nie jest, napisz list do funfacji na adres: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
174
175 END
176
177 #endif // English (U.S.) resources
178 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
179
180
181
182 #ifndef APSTUDIO_INVOKED
183 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
184 //
185 // Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
186 //
187
188
189 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
190 #endif // not APSTUDIO_INVOKED
191