- Add "Clear display" command.
[reactos.git] / reactos / boot / freeldr / fdebug / lang / Pl.rc
1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 // Polish (P.L.) resources
3 // 2005 Emil Kaczmarek
4 #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
5 #ifdef _WIN32
6 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
7 #pragma code_page(1250)
8 #endif //_WIN32
9
10 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
11 //
12 // Menu
13 //
14
15 IDC_FDEBUG MENU DISCARDABLE
16 BEGIN
17 POPUP "&Plik"
18 BEGIN
19 MENUITEM "P&o³¹cz", IDM_FILE_CONNECT
20 MENUITEM "&Roz³¹cz", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "&Clear display", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "Ro&zpocznij zrzut", IDM_FILE_STARTCAPTURE
25 MENUITEM "Za&trzymaj zrzut", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Lo&kalne Echo", IDM_FILE_LOCALECHO
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "&Wyj\9ccie", IDM_EXIT
30 END
31 POPUP "Po&moc"
32 BEGIN
33 MENUITEM "&O ...", IDM_ABOUT
34 END
35 END
36
37
38 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
39 //
40 // Accelerator
41 //
42
43 IDC_FDEBUG ACCELERATORS MOVEABLE PURE
44 BEGIN
45 63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
46 47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
47 END
48
49
50 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
51 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
52 //
53 // TEXTINCLUDE
54 //
55
56 2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
57 BEGIN
58 "#define APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
59 "#include ""windows.h""\r\n"
60 "#undef APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
61 "#include ""resource.h""\r\n"
62 "\0"
63 END
64
65 3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
66 BEGIN
67 "\r\n"
68 "\0"
69 END
70
71 1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
72 BEGIN
73 "resource.h\0"
74 END
75
76 #endif // APSTUDIO_INVOKED
77
78
79 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
80 //
81 // DESIGNINFO
82 //
83
84 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
85 GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
86 BEGIN
87 IDD_ABOUTBOX, DIALOG
88 BEGIN
89 LEFTMARGIN, 7
90 RIGHTMARGIN, 252
91 TOPMARGIN, 7
92 BOTTOMMARGIN, 203
93 END
94
95 IDD_CONNECTION, DIALOG
96 BEGIN
97 LEFTMARGIN, 7
98 RIGHTMARGIN, 189
99 TOPMARGIN, 7
100 BOTTOMMARGIN, 93
101 END
102
103 IDD_CAPTURE, DIALOG
104 BEGIN
105 LEFTMARGIN, 7
106 RIGHTMARGIN, 244
107 TOPMARGIN, 7
108 BOTTOMMARGIN, 88
109 END
110 END
111 #endif // APSTUDIO_INVOKED
112
113
114 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
115 //
116 // Dialog
117 //
118
119 IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 22, 17, 259, 210
120 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
121 CAPTION "O debuggerze FreeLoadera"
122 FONT 8, "Tahoma"
123 BEGIN
124 CONTROL "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)",
125 IDC_STATIC,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,53,28,
126 122,26
127 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
128 ICON IDI_FDEBUG,IDC_STATIC,19,30,20,20
129 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT,53,63,174,107,ES_MULTILINE |
130 ES_READONLY | WS_VSCROLL
131 END
132
133 IDD_CONNECTION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 196, 100
134 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Opcje po³¹czenia"
136 FONT 8, "Tahoma"
137 BEGIN
138 LTEXT "Wprowad\9f port COM (np. COM1):",IDC_STATIC,7,7,108,8
139 EDITTEXT IDC_COMPORT,7,17,182,14,ES_AUTOHSCROLL
140 LTEXT "Wprowad\9f szybko\9cæ portu w baudach (np. 115200):",IDC_STATIC,7,38,114,
141 8
142 EDITTEXT IDC_BAUTRATE,7,48,182,14,ES_AUTOHSCROLL
143 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,45,79,50,14
144 PUSHBUTTON "Cofnij",IDCANCEL,100,79,50,14
145 END
146
147 IDD_CAPTURE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 251, 95
148 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Przechwyæ plik"
150 FONT 8, "Tahoma"
151 BEGIN
152 LTEXT "Nazwa pliku zrzutu:",IDC_STATIC,7,17,62,8
153 EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME,7,26,181,14,ES_AUTOHSCROLL
154 PUSHBUTTON "Przeg&l¹daj",IDC_BROWSE,194,26,50,14
155 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,139,74,50,14
156 PUSHBUTTON "Cofnij",IDCANCEL,194,74,50,14
157 END
158
159
160 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
161 //
162 // String Table
163 //
164
165 STRINGTABLE DISCARDABLE
166 BEGIN
167 IDS_APP_TITLE "fdebug"
168 IDS_HELLO "Hello World!"
169 IDC_FDEBUG "FDEBUG"
170 END
171
172 STRINGTABLE DISCARDABLE
173 BEGIN
174
175 IDS_LICENSE "Ten program nale¿y do wolnego oprogramowania; mo¿esz go rozpowszechniaæ i/lub modyfikowaæ w zgodzie z zasadami licencji GNU GPL w formie w jakiej zosta³y opublikowane przez fundacjê Free Software Foundation; albo w wersji drugiej Licencji albo (tu masz wybór) w jakiejkolwiek pó\9fniejszej wersji.\r\n\r\nRozpowszechniaj¹c ten program mamy nadziejê, ¿e bêdzie u¿yteczny, ale BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI; nawet bez zak³adanej gwarancji HANDLOWO\8cCI a w szczególnym przypadku zdatno\9cci. Aby poznaæ wiêcej szczegó³ów zajrzyj do licencji GNU.\r\n\r\nKopia licencji GNU GPL powinna byæ dostarczona razem z tym programem; je\9cli tak nie jest, napisz list do funfacji na adres: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
176
177 END
178
179 #endif // English (U.S.) resources
180 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
181
182
183
184 #ifndef APSTUDIO_INVOKED
185 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
186 //
187 // Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
188 //
189
190
191 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
192 #endif // not APSTUDIO_INVOKED
193