[FDEBUG]
[reactos.git] / reactos / boot / freeldr / fdebug / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 18-01-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 /* Menu */
8 IDC_FDEBUG MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Skeda"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Lidhu", IDM_FILE_CONNECT
13 MENUITEM "&Shkeputu", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "&Pastro Ekranin", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Fillo Regjistrimin", IDM_FILE_STARTCAPTURE
18 MENUITEM "N&dalo rregjistrimin", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Eko vendase", IDM_FILE_LOCALECHO
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "D&il", IDM_EXIT
23 END
24 POPUP "&Ndihmë"
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Rreth ...", IDM_ABOUT
27 END
28 END
29
30 /* Accelerators */
31 IDC_FDEBUG ACCELERATORS
32 BEGIN
33 63, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "?"
34 47, IDM_ABOUT, ASCII, ALT // "/"
35 END
36
37 /* Dialogs */
38
39 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 259, 210
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "About FreeLoader Debugger"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 CONTROL "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)", IDC_STATIC, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 53, 28, 122, 26
45 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 183, 189, 44, 14, WS_GROUP
46 ICON IDI_FDEBUG, IDC_STATIC, 19, 30, 20, 20
47 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 53, 63, 174, 107, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
48 END
49
50 IDD_CONNECTION DIALOGEX 0, 0, 196, 100
51 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
52 CAPTION "Opsione lidhje"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg"
54 BEGIN
55 LTEXT "Indiko një port COM (e.g. COM1):", IDC_STATIC, 7, 7, 108, 8
56 EDITTEXT IDC_COMPORT, 7, 17, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
57 LTEXT "Indiko baud rate (e.g. 115200):", IDC_STATIC, 7, 38, 114, 8
58 EDITTEXT IDC_BAUTRATE, 7, 48, 182, 14, ES_AUTOHSCROLL
59 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 45, 79, 50, 14
60 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 100, 79, 50, 14
61 END
62
63 IDD_CAPTURE DIALOGEX 0, 0, 251, 95
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Dokumenti per rretgjistrim"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 LTEXT "Emri i dokumentit për kapur:", IDC_STATIC, 7, 17, 62, 8
69 EDITTEXT IDC_CAPTUREFILENAME, 7, 26, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL
70 PUSHBUTTON "&Shfleto", IDC_BROWSE, 194, 26, 50, 14
71 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 139, 74, 50, 14
72 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 194, 74, 50, 14
73 END
74
75 /* String Tables */
76
77 STRINGTABLE
78 BEGIN
79 IDS_APP_TITLE "fdebug"
80 IDS_HELLO "Hello World!"
81 IDC_FDEBUG "FDEBUG"
82 END
83
84 STRINGTABLE
85 BEGIN
86 IDS_LICENSE "Ky program është software falas; ju mund ta shpërndani dhe / ose modifikoni sipas kushteve të GNU General Public License publikuar nga Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose (sipas opinionit tuaj) çdo versioni të mëvonshëm.\r\n\r\nKy program shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për më shumë detaje.\r\n\r\nJu duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike GNU së bashku me këtë program; nëse jo, shkruani në Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
87 END