Delete the bulgarian translation and revert the polish one because they are outdated...
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / access / lang / pl-PL.rc
1 //Polish translation Emil Kaczmarek 2005
2 //revised and updated by Olaf Siejka (May, 2007)
3
4 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
5
6
7 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
8 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Klawiatura"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
11 BEGIN
12 GROUPBOX "Klawisze Trwa³e",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
13 LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze trwa³e je\9cli chcesz u¿ywaæ Shifta, Ctrl-a albo Alta naciskaj¹c je tylko raz.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
14 AUTOCHECKBOX "&U¿yj Klawiszy Trwa³ych",IDC_STICKY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
15 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_STICKY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
16
17 GROUPBOX "Klawisze Filtra",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
18 LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Filtra, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS ignorowa³ krótkie albo powtarzaj¹ce siê wci\9cniêcia klawiszy albo zmniejsza³ czêsto\9cæ powtarzania.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
19 AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtra",IDC_FILTER_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
20 PUSHBUTTON "Us&tawienia",IDC_FILTER_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
21
22 GROUPBOX "Klawisze Prze³¹czaj¹ce",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
23 LTEXT "U¿yj funkcji &Klawisze Prze³¹czaj¹ce, je\9cli chcesz s³yszeæ d\9fwiêk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
24 AUTOCHECKBOX "U¿yj Klawiszy Prze³¹czaj¹cych",IDC_TOGGLE_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
25 PUSHBUTTON "Ustawie&nia",IDC_TOGGLE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
26
27 AUTOCHECKBOX "Sho&w extra keyboard help in programs",IDC_KEYBOARD_EXTRA,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(23)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),14
28 END
29
30
31 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
32 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "D\9fwiêk"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Wartownik D\9fwiêku",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+PROPSHEETPADDING(1)
37 LTEXT "U¿yj funkcji Wartownik D\9fwiêku je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS pokazywa³ wizualne ostrze¿enia w chwili generacji d\9fwiêku.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
38 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Wartownik D\9fwiêku",IDC_SENTRY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
39 LTEXT "User the following warning:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
40 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6), CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
41
42 GROUPBOX "Poka¿ D\9fwiêki",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
43 LTEXT "U¿yj funkcji Poka¿ D\9fwiêki, aby nakazaæ swoim programom wy\9cwietlanie napisów w chwili generacji d\9fwiêku lub mowy.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
44 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Poka\9f D\9fwiêki",IDC_SSHOW_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
45 END
46
47
48 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
49 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Ekran"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Wysoki Kontrast",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
54 LTEXT "U¿yj tej funkcji, je\9cli chcesz, ¿eby Reactos u¿ywa³ kolorów i czcionek zaprojektowanych do ³atwego czytania",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
55 AUTOCHECKBOX "&U¿yj funkcji Wysoki Kontrast",IDC_CONTRAST_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
56 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_CONTRAST_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
57
58 GROUPBOX "Cursor options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)
59 LTEXT "Use the track bars to modify the blinking speed of the cursor and its width.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
60 CTEXT "Blinking speed:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
61 LTEXT "None",-1,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(14)+2,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
62 LTEXT "Fast",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(9),LABELLINE(14)+2,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
63 CONTROL "",IDC_CURSOR_BLINK_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(14),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2)
64 CTEXT "Cursor width:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(17),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
65 LTEXT "Narrow",-1,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
66 LTEXT "Wide",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(9),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(6),LABELLINE(1)
67 CONTROL "",IDC_CURSOR_WIDTH_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(18)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2)
68 LTEXT "",IDC_CURSOR_WIDTH_TEXT,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(16),PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)+5
69 END
70
71
72 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
73 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
74 CAPTION "Mysz"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Klawisze Myszy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
78 LTEXT "U¿yj tej opcji, je\9cli chcesz kontrolowaæ wska\9fnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
79 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji Klawisze &Myszy",IDC_MOUSE_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
80 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_MOUSE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
81 END
82
83
84 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
85 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
86 CAPTION "Ogólne"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
88 BEGIN
89 GROUPBOX "Automatyczny reset",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
90 AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz funkcje u³atwiaj¹ce dostêp kiedy komputer nie jest u¿ywany przez:",IDC_RESET_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
91 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
92 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
93
94 GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
95 AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj kiedy funkcja jest w³¹czana",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
96 AUTOCHECKBOX "Odgrywaj d\9fwiêk, kiedy funkcja jest w³¹czana albo wy³¹czana",IDC_NOTIFICATION_SOUND,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
97
98 GROUPBOX "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
99 LTEXT "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych zapewniaj¹ alternatywny dostêp do funkcji klawiatury lub myszy.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
100 AUTOCHECKBOX "Wspieraj urz¹dzenia klawi&szy szeregowych",IDC_SERIAL_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
101 PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SERIAL_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(16)-4,PROPSHEETPADDING(15),14
102
103 GROUPBOX "Opcje zarz¹dzania",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(19)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
104 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
105 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domy\9clnego profilu dla nowych u¿ytkowników",IDC_ADMIN_USERS_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
106 END
107
108
109 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
110 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Ustawienia Klawiszy Trwa³ych"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 GROUPBOX "Klawisze",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
115 LTEXT "Naci\9cnij klawisz SHIFT 5 razy by aktywowaæ funkcjê KlawiszeTrwa³e.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
116 AUTOCHECKBOX "A&ktywuj Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
117
118 GROUPBOX "Options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
119 AUTOCHECKBOX "&Press modifier key twice to lock",IDC_STICKY_LOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
120 AUTOCHECKBOX "&Turn StickyKeys off if two keys are pressed at once",IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
121
122 GROUPBOX "Notifications",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
123 AUTOCHECKBOX "&Make sounds when the modifier key is pressed",IDC_STICKY_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
124 AUTOCHECKBOX "&Show StickyKeys status on screen",IDC_STICKY_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(18),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
125
126 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
127 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
128 END
129
130
131 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
132 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Filter Keys Settings"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
137 LTEXT "The shortcut for FilterKeys is: \nHold down <Right Shift> for eight seconds.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
138 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(20),14
139
140 GROUPBOX "Filter options",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)+5
141 AUTORADIOBUTTON "Ign&ore repeated keystrokes",IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)+7,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(1),WS_GROUP|WS_TABSTOP
142 AUTORADIOBUTTON "Ig&nore quick keystrokes and slow down the repeat rate",IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(11)+5,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(2),BS_TOP|BS_MULTILINE
143 PUSHBUTTON "&Settings",IDC_FILTER_BOUNCE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(9)+5,PROPSHEETPADDING(15),14,WS_GROUP
144 PUSHBUTTON "S&ettings",IDC_FILTER_REPEAT_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(11)+5,PROPSHEETPADDING(15),14,WS_GROUP
145 LTEXT "&Click here and type here to test the settings:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(14)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
146 EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(15)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14,WS_GROUP|ES_AUTOHSCROLL
147
148 GROUPBOX "Notifications",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(17)+6,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+3
149 AUTOCHECKBOX "&Beep when keys pressed or accepted",IDC_FILTER_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(19),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),10
150 AUTOCHECKBOX "S&how FilterKey status on screen",IDC_FILTER_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)+6,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),10
151
152 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
153 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
154 END
155
156
157 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
158 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Toggle Keys Settings"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
163 LTEXT "The shortcut for ToggleKeys is: \nHold down <Num Lock> for five seconds.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
164 AUTOCHECKBOX "Use &shortcut",IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
165
166 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
167 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
168 END
169
170
171 IDD_CONTRASTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
172 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
173 CAPTION "High Contrast Settings"
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
177 LTEXT "The shortcut for High Contrast is: \nPress <Left Alt+Left Shift+Print Screen>.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
178 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
179
180 GROUPBOX "High Contrast Color Scheme",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
181 LTEXT "Current Color Scheme:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
182 COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11)+2, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
183 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
184
185 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
186 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
187 END
188
189
190 IDD_MOUSEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
191 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
192 CAPTION "Mouse Keys Settings"
193 FONT 8, "MS Shell Dlg"
194 BEGIN
195 GROUPBOX "Keyboard shortcut",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
196 LTEXT "The shortcut for Mouse Keys is: \nPress <Left Alt+Left Shift+Num Lock>.",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(3)
197 AUTOCHECKBOX "&Use shortcut",IDC_MOUSEKEYS_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
198
199 GROUPBOX "Pointer speed",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(9)
200
201 LTEXT "&Top speed:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
202 LTEXT "Low",-1,PROPSHEETPADDING(11),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
203 CONTROL "",IDC_MOUSEKEYS_SPEED_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(15),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(22),LABELLINE(2)
204 LTEXT "High",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(7),LABELLINE(10)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
205
206 LTEXT "&Acceleration:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
207 LTEXT "Slow",-1,PROPSHEETPADDING(11),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
208 CONTROL "",IDC_MOUSEKEYS_ACCEL_TRACK,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING(15),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(22),LABELLINE(2)
209 LTEXT "Fast",-1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(7),LABELLINE(13)+4,PROPSHEETPADDING(3),LABELLINE(1)
210
211 AUTOCHECKBOX "&Hold down Ctrl to speed up and Shift to slow down",IDC_MOUSEKEYS_SPEED_CHECK,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(16),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
212
213 LTEXT "Use MouseKeys when NumLock is:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(20),LABELLINE(1)
214 AUTORADIOBUTTON "O&n",IDC_MOUSEKEYS_ON_RADIO,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(14),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(5),LABELLINE(1)
215 AUTORADIOBUTTON "Of&f",IDC_MOUSEKEYS_OFF_RADIO,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(18)+7,PROPSHEETPADDING(5),LABELLINE(1)
216
217 AUTOCHECKBOX "&Show MouseKey status on screen",IDC_MOUSEKEYS_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),14
218
219 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
220 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
221 END
222
223
224 IDD_BOUNCEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
225 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
226 CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 GROUPBOX "Bounce Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
230 LTEXT "&Ignore keystrokes repeated faster than:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)+1,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
231 COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3)+5, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
232 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
233
234 LTEXT "&Test area:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)+3,PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
235 EDITTEXT IDC_BOUNCE_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(11),14,ES_AUTOHSCROLL
236
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
238 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
239 END
240
241
242 IDD_REPEATKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
243 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Advanced FilterKeys Settings"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg"
246 BEGIN
247 GROUPBOX "Repeat Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(12)
248 LTEXT "Override settings on the Keyboard control panel:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(2)
249
250 AUTORADIOBUTTON "&No keyboard repeat",IDC_REPEAT_NOREPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(3)+3,78,LABELLINE(1),WS_GROUP
251 AUTORADIOBUTTON "&Slow down keyboard repeat rates",IDC_REPEAT_REPEAT_RADIO,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+7,131,LABELLINE(1)
252
253 LTEXT "Repeat &delay:",-1,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(6)+4,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(1)
254 COMBOBOX IDC_REPEAT_DELAY_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(7)+6, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(6),
255 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
256
257 LTEXT "Repeat &rate:",-1,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(9)+6,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(1)
258 COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10)+8, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
259 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
260
261 GROUPBOX "Slow Keys",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(14),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+4
262 LTEXT "&Keys must be held down for:",-1,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
263 COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16)+4, PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
264 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
265
266 LTEXT "&Test area:",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(20),PROPSHEETPADDING(8),LABELLINE(1)
267 EDITTEXT IDC_REPEAT_TEST_EDIT,PROPSHEETPADDING(10),LABELLINE(19)+7,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(11),14,ES_AUTOHSCROLL
268
269 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
271 END
272
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "U³atwienia dostêpu"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje u³atwieñ dostêpu na twoim komputerze."
278
279 IDS_SENTRY_NONE "[Brak]"
280 IDS_SENTRY_TITLE "Migaj¹cy pasek tytu³u"
281 IDS_SENTRY_WINDOW "Migaj¹ce okno aktywne"
282 IDS_SENTRY_DISPLAY "Migaj¹cy pulpit"
283
284 IDS_SECONDS "Seconds"
285 IDS_MINUTES "Minut"
286 END