d47176fd34ff0c0bf12aea99927381b1bf846afa
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / access / lang / pl-PL.rc
1 //Polish translation Emil Kaczmarek 2005
2 //revised and updated by Olaf Siejka (May, 2007)
3
4 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
5
6
7 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
8 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Klawiatura"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
11 BEGIN
12 GROUPBOX "Klawisze Trwa³e",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
13 LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Trwa³e, je\9cli chcesz u¿ywaæ klawiszy Shift, Ctrl lub Alt, naciskaj¹c je tylko raz.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
14 AUTOCHECKBOX "&U¿yj Klawiszy Trwa³ych",IDC_STICKY_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
15 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_STICKY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
16 GROUPBOX "Klawisze Filtru",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
17 LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Filtru, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS ignorowa³ krótkie albo powtarzaj¹ce siê wci\9cniêcia klawiszy albo zmniejsza³ czêsto\9cæ powtarzania.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
18 AUTOCHECKBOX "Klawisze &Filtru",IDC_FILTER_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
19 PUSHBUTTON "Us&tawienia",IDC_FILTER_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(13)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
20 GROUPBOX "Klawisze Prze³¹czaj¹ce",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
21 LTEXT "U¿yj funkcji &Klawisze Prze³¹czaj¹ce, je\9cli chcesz s³yszeæ d\9fwiêk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
22 AUTOCHECKBOX "U¿yj Klawiszy Prze³¹czaj¹cych",IDC_TOGGLE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
23 PUSHBUTTON "Ustawie&nia",IDC_TOGGLE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
24 AUTOCHECKBOX "&Poka¿ w programach dodatkow¹ pomoc dotycz¹c¹ klawiatury",IDC_KEYBOARD_EXTRA,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(23)+3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),14
25 END
26
27
28 IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
29 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "D\9fwiêk"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Wartownik D\9fwiêku",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)+PROPSHEETPADDING(1)
34 LTEXT "U¿yj funkcji Wartownik D\9fwiêku, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS pokazywa³ wizualne ostrze¿enia w chwili generacji d\9fwiêku.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
35 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Wartownik D\9fwiêku",IDC_SENTRY_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
36 LTEXT "U¿yj nastêpuj¹cego ostrze¿enia:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(1)
37 COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6), CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
38
39 GROUPBOX "Poka¿ D\9fwiêki",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(12)+5,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(7)+2
40 LTEXT "U¿yj funkcji Poka¿ D\9fwiêki, aby nakazaæ swoim programom wy\9cwietlanie napisów w chwili generacji d\9fwiêku lub mowy.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-3,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
41 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji &Poka¿ D\9fwiêki",IDC_SSHOW_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
42 END
43
44
45 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
46 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Ekran"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Wysoki Kontrast",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
51 LTEXT "U¿yj tej funkcji, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS u¿ywa³ kolorów i czcionek zaprojektowanych do ³atwego czytania",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
52 AUTOCHECKBOX "&U¿yj funkcji Wysoki Kontrast",IDC_CONTRAST_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
53 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_CONTRAST_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
54 END
55
56
57
58 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
59 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Mysz"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Klawisze Myszy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
64 LTEXT "U¿yj tej opcji, je\9cli chcesz kontrolowaæ wska\9fnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
65 AUTOCHECKBOX "U¿yj funkcji Klawisze &Myszy",IDC_MOUSE_BOX,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(17),14
66 PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_MOUSE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(17),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(15),14
67 END
68
69
70 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
71 STYLE DS_SETFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
72 CAPTION "Ogólne"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Automatyczny reset",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
76 AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz funkcje u³atwiaj¹ce dostêp, gdy komputer nie jest u¿ywany przez:",IDC_RESET_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
77 COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(5),
78 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
79 LTEXT "minut",-1,PROPSHEETPADDING(10)+2, LABELLINE(4)+2, PROPSHEETPADDING(16), LABELLINE(1)
80
81 GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(7)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
82 AUTOCHECKBOX "Ostrzegaj, gdy funkcja jest w³¹czana",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
83 AUTOCHECKBOX "Odgrywaj d\9fwiêk, gdy funkcja jest w³¹czana albo wy³¹czana",IDC_NOTIFICATION_SOUND,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
84
85 GROUPBOX "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(13)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
86 LTEXT "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych zapewniaj¹ alternatywny dostêp do funkcji klawiatury lub myszy.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(2)
87 AUTOCHECKBOX "Wspieraj urz¹dzenia klawi&szy szeregowych",IDC_SERIAL_BOX,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
88
89 PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SERIAL_BUTTON,180,LABELLINE(16)-4,50,14
90
91 GROUPBOX "Opcje zarz¹dzania",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(19)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(5)
92 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
93 AUTOCHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domy\9clnego profilu dla nowych u¿ytkowników",IDC_ADMIN_USERS_BOX,PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,14
94 END
95
96
97 IDD_STICKYKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
98 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
99 CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Trwa³e"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 GROUPBOX "Skrót klawiaturowy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
103 LTEXT "Naci\9cnij klawisz SHIFT 5 razy, by aktywowaæ funkcjê Klawisze Trwa³e.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
104 AUTOCHECKBOX "A&ktywuj Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(20)+4,14
105
106 GROUPBOX "Opcje",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
107 AUTOCHECKBOX "Aby &zablokowaæ, naci\9cnij dwukrotnie klawisz modyfikuj¹cy",IDC_STICKY_LOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(10)+2,PROPSHEETPADDING(28)+4,14
108 AUTOCHECKBOX "&Wy³¹cz Klawisze Trwa³e, gdy dwa klawisze zostan¹ naci\9cniête równocze\9cnie",IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(12),PROPSHEETPADDING(28)+4,14
109
110 GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(15),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(4)+PROPSHEETPADDING(1)
111 AUTOCHECKBOX "&Odtwórz d\9fwiêk, gdy zostanie naci\9cniêty klawisz modyfikuj¹cy",IDC_STICKY_SOUND_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(16)+2,PROPSHEETPADDING(28)+4,14
112 AUTOCHECKBOX "&Poka¿ na ekranie stan funkcji Klawisze Trwa³e",IDC_STICKY_STATUS_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(18),PROPSHEETPADDING(28)+4,14
113
114 PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
115 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
116 END
117
118
119 IDD_FILTERKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
120 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
121 CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Filtru"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 LTEXT "TBD",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
125
126 PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
127 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
128 END
129
130
131 IDD_TOGGLEKEYSOPTIONS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
132 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Ustawienia funkcji Klawisze Prze³¹czaj¹ce"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 GROUPBOX "Skrót klawiaturowy",-1,PROPSHEETPADDING(1),LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(2),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING(1)
137 LTEXT "Skrótem funkcji Klawisze Prze³¹czaj¹ce jest: \nPrzytrzymanie wci\9cniêtego klawisza <Num Lock> przez 5 sekund.",-1,PROPSHEETPADDING(4)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING(6)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
138 AUTOCHECKBOX "U¿yj &skrótu",IDC_TOGGLE_ACTIVATE_CHECK,PROPSHEETPADDING(4),LABELLINE(5)+2,PROPSHEETPADDING(17)+4,14
139
140 PUSHBUTTON "OK", IDOK, PROPSHEETWIDTH-111, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, PROPSHEETWIDTH-57, PROPSHEETHEIGHT-21, 50, 14
142 END
143
144
145 STRINGTABLE
146 BEGIN
147 IDS_CPLSYSTEMNAME "U³atwienia dostêpu"
148 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje u³atwieñ dostêpu na Twoim komputerze."
149
150 IDS_SENTRY_NONE "[brak]"
151 IDS_SENTRY_TITLE "Migaj¹cy pasek tytu³u"
152 IDS_SENTRY_WINDOW "Migaj¹ce okno aktywne"
153 IDS_SENTRY_DISPLAY "Migaj¹cy pulpit"
154 END