- part 2/2 of bulgarian translation update
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / appwiz / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
4 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Ñëàãàíå/ïðåìàõâàíå"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,18,16,16
9 LTEXT "Çà äà ñëîæèòå íîâî ïðèëîæåíèå, íàòèñíåòå Ñëàãàíå",-1,36,18,PROPSHEETWIDTH-48,8
10 PUSHBUTTON "&Ñëàãàíå...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(72), 36, 60, 14
11 LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 63, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN
12
13 ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,76,16,16
14 CONTROL "&Ïîêàçâàíå íà îáíîâëåíèÿòà",IDC_SHOWUPDATES,"button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING, 105, 119, 18
15 LTEXT "Ñëåäíèòå ïðèëîæåíèÿ ìîãà äà áúäàò ïðåìàõíàòè ñàìè. Çà äà ïðåìàõíåòå ïðèëîæåíèå èëè äà ïðîìåíèòå ñëîæåíèòå èì ñúñòàâêè, èçáåðåòå ãî îò ñïèñúêà è íàòèíñåòå Äîáàâÿíå/ ïðåìàõâàíå.",-1,36,72,PROPSHEETWIDTH-48,32
16 LISTBOX IDC_SOFTWARELIST, PROPSHEETPADDING, 123, PROPSHEETWIDTH-12, 75, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT
17 PUSHBUTTON "Ïðîìÿíà/ïðå&ìàõâàíå", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETWIDTH-72, 200, 60, 14
18 END
19
20 IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
21 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
22 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
24 BEGIN
25
26 END
27
28 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
29 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
34 LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
35 END
36
37 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
38 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
39 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
41 BEGIN
42 LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
43 LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
44 LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
45 END
46
47 STRINGTABLE
48 BEGIN
49 IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîáàâÿíå/Ïðåìàõâàíå íà ïðîãðàìè"
50 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñëàãà ïðèëîæåíèÿ è ñúçäàâà ïðåïðàòêè."
51 END