[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / console / lang / ru-RU.rc
1 // Russian language resource file (Dmitry Chapyshev, 2007-06-11)
2 /* $Id: en-US.rc 24928 2006-11-28 19:07:27Z janderwald $ */
3
4 #include <commctrl.h>
5
6 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
10 CAPTION "Ïàðàìåòðû"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "Ðàçìåð êóðñîðà", -1, 7, 7, 120, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
14 CONTROL "&Áîëüøîé", IDC_RADIO_SMALL_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 20, 90, 10
15 CONTROL "&Ñðåäíèé", IDC_RADIO_MEDIUM_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 40, 90, 10
16 CONTROL "&Ìàëåíüêèé", IDC_RADIO_LARGE_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 60, 90, 10
17 GROUPBOX "Ýêðàí", -1, 133, 7, 112, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
18 CONTROL "&Îêíî", IDC_RADIO_DISPLAY_WINDOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 20, 70, 10
19 CONTROL "&Ïîëíûé ýêðàí", IDC_RADIO_DISPLAY_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 40, 70, 10
20 GROUPBOX "Èñòîðèÿ êîìàíä", -1, 7, 84, 120, 77, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
21 LTEXT "&Ðàçìåð áóôåðà:", -1, 14, 101, 60, 12
22 EDITTEXT IDC_EDIT_BUFFER_SIZE, 90, 97, 30, 15, ES_RIGHT | WS_GROUP
23 CONTROL "", IDC_UPDOWN_BUFFER_SIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 119, 97, 12, 15
24 LTEXT "&×èñëî áóôåðîâ:", -1, 14, 124, 60, 12
25 EDITTEXT IDC_EDIT_NUM_BUFFER, 90, 120, 30, 15, ES_RIGHT | WS_GROUP
26 CONTROL "", IDC_UPDOWN_NUM_BUFFER, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 119, 120, 12, 15
27 CHECKBOX "&Óáèðàòü ñòàðûå ýêçåìëÿðû", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 12, 140, 110, 15
28 GROUPBOX "Ðåäàêòèðîâàíèå", -1, 133, 85, 112, 77, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
29 CHECKBOX "&Áûñòðîå ðåäàêòèðîâàíèå", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 140, 97, 102, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
30 CHECKBOX "&Ðåæèì âñòàâêè", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 140, 113, 76, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
31 END
32
33 IDD_PROPPAGEFONT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
35 CAPTION "Øðèôò"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 LTEXT "Îêíî ïðåäïðîñìîòðà:", -1, 10, 10, 94, 10
39 LTEXT "Ðàçìåð:", -1, 180, 10, 36, 10
40 CONTROL "", IDC_STATIC_FONT_WINDOW_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 10, 20, 163, 74
41 LISTBOX IDC_LBOX_FONTS, 181, 20, 55, 80, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
42 LTEXT "&Øðèôò:", -1, 10, 105, 33, 10
43 CHECKBOX "&Æèðíûé", IDC_CHECK_BOLD_FONTS, 56, 105, 60, 10
44 LISTBOX IDC_LBOX_TYPE, 10, 120, 110, 40, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
45 GROUPBOX "", IDC_GROUPBOX_FONT_NAME, 6, 156, 241, 50
46 CONTROL "", IDC_STATIC_SELECT_FONT_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 16, 165, 95, 35
47 LTEXT "Êàæäûé ñèìâîë:", -1, 124, 166, 75, 10
48 LTEXT "øèðîêèå ïèêñåëû íà ýêðàíå\nâûñîêèå ïèêñåëû íà ýêðàíå", -1, 136, 180, 101, 20
49 LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_X, 120, 180, 10, 10
50 LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_Y, 120, 188, 10, 10
51 END
52
53 IDD_PROPPAGELAYOUT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
55 CAPTION "Ðàñêëàäêà"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg"
57 BEGIN
58 LTEXT "Îêíî ïðåäïðîñìîòðà:", -1, 8, 6, 95, 10
59 CONTROL "", IDC_STATIC_LAYOUT_WINDOW_PREVIEW, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 16, 115, 70
60 GROUPBOX "Ðàçìåð áóôåðà ýêðàíà", -1, 130, 12, 115, 50
61 LTEXT "&Øèðèíà:", -1, 140, 28, 40, 10
62 LTEXT "&Âûñîòà:", -1, 140, 46, 39, 10
63 EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_WIDTH, 203, 25, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
64 CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 25, 13, 14
65 EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, 203, 42, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
66 CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 42, 13, 14
67 GROUPBOX "Ðàçìåð îêíà", -1, 130, 65, 115, 47
68 LTEXT "Ø&èðèíà:", -1, 140, 78, 39, 10
69 LTEXT "Â&ûñîòà:", -1, 140, 95, 37, 10
70 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_WIDTH, 203, 75, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
71 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 75, 13, 14
72 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_HEIGHT, 203, 92, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
73 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 92, 13, 14
74 GROUPBOX "Ïîëîæåíèå îêíà", -1, 130, 116, 115, 64
75 LTEXT "&Îòñòóï:", -1, 140, 132, 38, 10
76 LTEXT "&Âûñîòà:", -1, 140, 149, 40, 10
77 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 203, 128, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
78 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_LEFT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 128, 13, 14
79 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 203, 146, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
80 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_TOP, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 146, 13, 14
81 CHECKBOX "&Ñèñòåìíàÿ ïîçèöèÿ îêíà", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 140, 165, 100, 10
82 END
83
84 IDD_PROPPAGECOLORS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
85 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
86 CAPTION "Öâåòà"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 CONTROL "&Òåêñò íà ýêðàíå", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 12, 112, 10
90 CONTROL "&Ôîí ýêðàíà", IDC_RADIO_SCREEN_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 30, 112, 10
91 CONTROL "&Âñïëûâàþùèé òåêñò", IDC_RADIO_POPUP_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 48, 112, 10
92 CONTROL "Â&ñïëûâàþùèé ôîí", IDC_RADIO_POPUP_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 67, 112, 10
93 GROUPBOX "Âûáîð çíà÷åíèé öâåòîâ", -1, 129, 7, 118, 73
94 LTEXT "&Êðàñíûé:", -1, 140, 25, 48, 10
95 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_RED, 210, 22, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
96 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_RED, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 22, 12, 14
97 LTEXT "&Çåëåíûé:", -1, 140, 42, 48, 10
98 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_GREEN, 210, 39, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
99 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_GREEN, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 39, 12, 14
100 LTEXT "&Ãîëóáîé:", -1, 140, 60, 48, 10
101 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_BLUE, 210, 56, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
102 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_BLUE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 56, 12, 14
103 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR1, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 17, 90, 12, 12
104 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR2, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 31, 90, 12, 12
105 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR3, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 45, 90, 12, 12
106 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR4, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 59, 90, 12, 12
107 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR5, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 73, 90, 12, 12
108 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR6, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 87, 90, 12, 12
109 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR7, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 101, 90, 12, 12
110 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR8, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 115, 90, 12, 12
111 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR9, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 129, 90, 12, 12
112 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR10, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 143, 90, 12, 12
113 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR11, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 157, 90, 12, 12
114 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR12, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 171, 90, 12, 12
115 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR13, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 185, 90, 12, 12
116 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR14, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 199, 90, 12, 12
117 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR15, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 213, 90, 12, 12
118 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR16, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 227, 90, 12, 12
119 GROUPBOX "Âûáðàííûé öâåò ýêðàíà", -1, 7, 111, 240, 40
120 CONTROL "", IDC_STATIC_SCREEN_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 124, 224, 20
121 GROUPBOX "Âûáðàííûå âñïëûâàþùèå öâåòà", -1, 7, 162, 240, 40
122 CONTROL "", IDC_STATIC_POPUP_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 176, 224, 20
123 END
124
125 IDD_APPLYOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 220, 79
126 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
127 CAPTION "Ïðèìåíèòü ñâîéñòâà"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 CONTROL "&Ïðèìåíèòü ñâîéñòâà òîëüêî äëÿ ýòîãî îêíà", IDC_RADIO_APPLY_CURRENT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 12, 207, 10
131 CONTROL "&Ñîõðàíèòü ñâîéñòâà äëÿ âñåõ îêîí ñ òàêèì çàãîëîâêîì", IDC_RADIO_APPLY_ALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 31, 207, 10
132 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 58, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
133 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 114, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
134 END
135
136 STRINGTABLE
137 BEGIN
138 IDS_CPLNAME "Êîìàíäíàÿ ñòðîêà"
139 IDS_CPLDESCRIPTION "Íàñòðîéêà êîìàíäíîé ñòðîêè."
140 IDS_APPLY_SHORTCUT_ALL "&Èçìåíèòü ÿðëûê, êîòîðûì áûëî çàïóùåíî ýòî îêíî"
141 IDS_SCREEN_TEXT "C:\ReactOS> dir\nSYSTEM <DIR> 10-01-07 5:00\nSYSTEM32 <DIR> 10-01-07 5:00"
142 IDS_RASTERFONTS "Ðàñòðîâûå øðèôòû"
143 END