[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / console / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Console Configuration DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/console/lang/en-US.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian resource file
6 * PROGRAMMERS: Johannes Anderwald (johannes.anderwald@student.tugraz.at)
7 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
8 */
9
10 #include <commctrl.h>
11
12 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
13
14 IDD_PROPPAGEOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
15 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
16 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
17 FONT 8, "MS Shell Dlg"
18 BEGIN
19 GROUPBOX "Ðîçì³ð êóðñîðó", -1, 7, 7, 120, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
20 CONTROL "&äð³áíèé", IDC_RADIO_SMALL_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 20, 90, 10
21 CONTROL "&ñåðåäí³é", IDC_RADIO_MEDIUM_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 40, 90, 10
22 CONTROL "&âåëèêèé", IDC_RADIO_LARGE_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 60, 90, 10
23 GROUPBOX "Ïàðàìåòðè â³äîáðàæåííÿ", -1, 133, 7, 112, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
24 CONTROL "Â&³êíî", IDC_RADIO_DISPLAY_WINDOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 20, 70, 10
25 CONTROL "&Íà âåñü åêðàí", IDC_RADIO_DISPLAY_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 40, 70, 10
26 GROUPBOX "Æóðíàë êîìàíä", -1, 7, 84, 120, 77, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
27 LTEXT "&Ðîçì³ð áóôåðà:", -1, 14, 101, 70, 12
28 EDITTEXT IDC_EDIT_BUFFER_SIZE, 90, 97, 30, 15, ES_RIGHT | WS_GROUP
29 CONTROL "", IDC_UPDOWN_BUFFER_SIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 119, 97, 12, 15
30 LTEXT "&ʳëüê³ñòü áóôåð³â:", -1, 14, 124, 70, 12
31 EDITTEXT IDC_EDIT_NUM_BUFFER, 90, 120, 30, 15, ES_RIGHT | WS_GROUP
32 CONTROL "", IDC_UPDOWN_NUM_BUFFER, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 119, 120, 12, 15
33 CHECKBOX "Â&³äêèäàòè ïîâòîðåííÿ", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 12, 140, 110, 15
34 GROUPBOX "Ïàðàìåòðè ðåäàãóâàííÿ", -1, 133, 85, 112, 77, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
35 CHECKBOX "&Øâèäêå ðåäàãóâàííÿ", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 140, 97, 102, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
36 CHECKBOX "&Ðåæèì âñòàâëåííÿ", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 140, 113, 76, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
37 END
38
39 IDD_PROPPAGEFONT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
40 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
41 CAPTION "Øðèôò"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 LTEXT "Çðàçîê â³êíà", -1, 10, 10, 94, 10
45 LTEXT "Size:", -1, 180, 10, 36, 10
46 CONTROL "", IDC_STATIC_FONT_WINDOW_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 10, 20, 163, 74
47 LISTBOX IDC_LBOX_FONTS, 181, 20, 55, 80, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
48 LTEXT "&Øðèôò:", -1, 10, 105, 33, 10
49 CHECKBOX "&Æèðí³", IDC_CHECK_BOLD_FONTS, 56, 105, 60, 10
50 LISTBOX IDC_LBOX_TYPE, 10, 120, 110, 40, LBS_DISABLENOSCROLL | WS_VSCROLL
51 GROUPBOX "", IDC_GROUPBOX_FONT_NAME, 6, 156, 241, 50
52 CONTROL "", IDC_STATIC_SELECT_FONT_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 16, 165, 95, 35
53 LTEXT "Êîæåí ñèìâîë:", -1, 124, 166, 75, 10
54 LTEXT "ï³êñåë³â çàâøèðøêè\nï³êñåë³â çàââèøêè", -1, 136, 180, 101, 20
55 LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_X, 120, 180, 10, 10
56 LTEXT "", IDC_FONT_SIZE_Y, 120, 188, 10, 10
57 END
58
59 IDD_PROPPAGELAYOUT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
60 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
61 CAPTION "Ðîçêëàäêà"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 LTEXT "Çðàçîê â³êíà", -1, 8, 6, 95, 10
65 CONTROL "", IDC_STATIC_LAYOUT_WINDOW_PREVIEW, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 16, 115, 70
66 GROUPBOX "Ðîçì³ð áóôåðà åêðàíà", -1, 130, 12, 115, 50
67 LTEXT "&Øèðèíà:", -1, 140, 28, 40, 10
68 LTEXT "&Âèñîòà:", -1, 140, 46, 39, 10
69 EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_WIDTH, 203, 25, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
70 CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 25, 13, 14
71 EDITTEXT IDC_EDIT_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, 203, 42, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
72 CONTROL "", IDC_UPDOWN_SCREEN_BUFFER_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 42, 13, 14
73 GROUPBOX "Ðîçì³ð â³êíà", -1, 130, 65, 115, 47
74 LTEXT "Øè&ðèíà:", -1, 140, 78, 39, 10
75 LTEXT "Â&èñîòà:", -1, 140, 95, 37, 10
76 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_WIDTH, 203, 75, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
77 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_WIDTH, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 75, 13, 14
78 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_SIZE_HEIGHT, 203, 92, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
79 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 92, 13, 14
80 GROUPBOX "Ïîçèö³ÿ â³êíà", -1, 130, 116, 115, 64
81 LTEXT "&Çë³âà:", -1, 140, 132, 38, 10
82 LTEXT "Ç&ãîðè:", -1, 140, 149, 40, 10
83 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 203, 128, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
84 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_LEFT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 128, 13, 14
85 EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 203, 146, 35, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
86 CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_TOP, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 238, 146, 13, 14
87 CHECKBOX "&Àâòîìàòè÷íèé âèá³ð", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 137, 165, 104, 10
88 END
89
90 IDD_PROPPAGECOLORS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
91 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
92 CAPTION "Êîëüîðè"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 CONTROL "Ò&åêñò íà åêðàí³", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 12, 112, 10
96 CONTROL "&Òëî åêðàíà", IDC_RADIO_SCREEN_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 30, 112, 10
97 CONTROL "Òå&êñò ñïëèâíîãî â³êíà", IDC_RADIO_POPUP_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 48, 112, 10
98 CONTROL "Ò&ëî ñïëèâíîãî â³êíà", IDC_RADIO_POPUP_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 67, 112, 10
99 GROUPBOX "Çíà÷åííÿ âèáðàíèõ êîëüîð³â", -1, 129, 7, 118, 73
100 LTEXT "&×åðâîíèé:", -1, 140, 25, 48, 10
101 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_RED, 210, 22, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
102 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_RED, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 22, 12, 14
103 LTEXT "&Çåëåíèé:", -1, 140, 42, 48, 10
104 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_GREEN, 210, 39, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
105 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_GREEN, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 39, 12, 14
106 LTEXT "&Ñèí³é:", -1, 140, 60, 48, 10
107 EDITTEXT IDC_EDIT_COLOR_BLUE, 210, 56, 30, 14, ES_RIGHT | WS_GROUP
108 CONTROL "", IDC_UPDOWN_COLOR_BLUE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 240, 56, 12, 14
109 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR1, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 17, 90, 12, 12
110 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR2, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 31, 90, 12, 12
111 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR3, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 45, 90, 12, 12
112 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR4, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 59, 90, 12, 12
113 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR5, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 73, 90, 12, 12
114 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR6, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 87, 90, 12, 12
115 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR7, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 101, 90, 12, 12
116 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR8, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 115, 90, 12, 12
117 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR9, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 129, 90, 12, 12
118 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR10, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 143, 90, 12, 12
119 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR11, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 157, 90, 12, 12
120 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR12, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 171, 90, 12, 12
121 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR13, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 185, 90, 12, 12
122 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR14, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 199, 90, 12, 12
123 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR15, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 213, 90, 12, 12
124 CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR16, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 227, 90, 12, 12
125 GROUPBOX "Âèáðàí³ êîëüîðè åêðàíà", -1, 7, 111, 240, 40
126 CONTROL "", IDC_STATIC_SCREEN_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 124, 224, 20
127 GROUPBOX "Âèáðàí³ ñïëèâí³ êîëüîðè", -1, 7, 162, 240, 40
128 CONTROL "", IDC_STATIC_POPUP_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 176, 224, 20
129 END
130
131 IDD_APPLYOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 220, 79
132 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
133 CAPTION "Çì³íà âëàñòèâîñòåé"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 CONTROL "&Çì³íèòè ò³ëüêè äëÿ ïîòî÷íîãî â³êíà", IDC_RADIO_APPLY_CURRENT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 12, 207, 10
137 CONTROL "&Çáåð³ãòè äëÿ ìàéáóòí³õ â³êîí ç òàêèì ñàìèì çàãîëîâêîì", IDC_RADIO_APPLY_ALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 12, 31, 207, 10
138 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 58, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
139 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 114, 58, 50, 14, WS_VISIBLE
140 END
141
142 STRINGTABLE
143 BEGIN
144 IDS_CPLNAME "Êîíñîëü"
145 IDS_CPLDESCRIPTION "Íàñòðîþâàííÿ âëàñòèâîñòåé êîíñîë³."
146 IDS_APPLY_SHORTCUT_ALL "Çì³íà &ÿðëèêà, ÿêèé çàïóñòèâ öå â³êíî"
147 IDS_SCREEN_TEXT "C:\ReactOS> dir\nSYSTEM <DIR> 10-01-99 5:00\nSYSTEM32 <DIR> 10-01-99 5:00"
148 IDS_RASTERFONTS "Ðàñòðîâ³ øðèôòè"
149 END