- part 2/2 of bulgarian translation update
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / bg-BG.rc
1 /* Bulgarian translation*/
2
3 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Ðàáîòíà ïëîù"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
11 70, 10, 105, 70,WS_EX_STATICEDGE
12 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
13 LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS |
14 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
15 LTEXT "Èçáåðåòå èçîáðàæåíèå çà óêðàñà íà ðàáîòíàòà ñè ïëîù:",
16 IDC_STATIC, 8, 103, 180, 9
17 PUSHBUTTON "&Îáçîð...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
18 PUSHBUTTON "&Öâÿò...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 50, 15
19 LTEXT "Ðàçïîëîæåíèå:", IDC_STATIC, 188, 138, 40, 9
20 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 50, 54,
21 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 END
23
24
25 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
29 BEGIN
30 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
31 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
32 GROUPBOX "&Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
33 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
35 PUSHBUTTON "Ïðå&ãëåä",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
36 LTEXT "&Èç÷àêâàíå",IDC_WAITTEXT, 12, 125, 18, 9
37 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
38 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
39 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
40 WS_BORDER | WS_GROUP, 54, 123, 12, 13
41 LTEXT "ìèíóòè", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
42 CONTROL "Èñêàíå íà ïàðîëà ïðè âðúùàíå êúì ðàáîòà.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
43 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 105, 120, 120, 19
44 GROUPBOX "&Åíåðãîñïåñòÿâàùè âúçìîæíîñòè íà ìîíèòîðà âè", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
45 LTEXT "To adjust the power settings for your monitor, click on Power Settings.",
46 IDC_STATIC, 14, 166, 146 ,20
47 PUSHBUTTON "Çàõðàíâàíå...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 50, 13
48 END
49
50
51 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Îáëèê"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
57 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
58 LTEXT "Öâåòîâè íàáîð", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
59 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 150, 134, 90 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
60 PUSHBUTTON "Îùå", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 150, 56, 15
61 END
62
63 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
64 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
66 CAPTION "Ðàçøèðåí îáëèê"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg"
68 BEGIN
69 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
70 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
71
72 LTEXT "×àñò:", 8, 5, 160, 50, 9
73 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
74
75 LTEXT "&Ðàçìåð", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 23, 9
76 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
77 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
78
79 LTEXT "Öâÿò &1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
80 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
81
82 LTEXT "Öâÿò &2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
83 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
84
85 LTEXT "Øðèôò:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
86 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
87
88 LTEXT "Ðàçìåð íà øðèôòà:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 140, 190, 43, 10
89 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
90
91 LTEXT "Öâÿò:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
92 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
93
94 AUTOCHECKBOX "×", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
95 AUTOCHECKBOX "Ê ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
96
97 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
98 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 137, 220, 50, 14
99 END
100
101 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
103 CAPTION "Íàñòðîéêè"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "&Åêðàí:",1820,3,100,30,8
107 LTEXT "<íÿìà>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
108 GROUPBOX "&Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò",1818,3,120,115,43
109 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
110 TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 130, 58, 17
111 LTEXT "Ìàëêà",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
112 LTEXT "Ãîëÿìà",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
113 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
114 GROUPBOX "&Öâåòîâå",1817,125,120,115,43
115 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
116 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
117 CONTROL "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,
118 131,148,103,9
119 PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
120 END
121
122 IDR_PREVIEW_MENU MENU
123 BEGIN
124 MENUITEM "Îáèêíîâåíî", ID_MENU_NORMAL
125 MENUITEM "Èçêëþ÷åíî", ID_MENU_DISABLED
126 MENUITEM "Èçáðàíî", ID_MENU_SELECTED
127 END
128
129 STRINGTABLE
130 BEGIN
131 IDS_CPLNAME "Åêðàí"
132 IDS_CPLDESCRIPTION "Íàñòðîéêè íà ðàáîòíàòà ïëîù è åêðàííèÿ ïðåäïàçèòåë."
133 IDS_NONE "(Íÿìà)"
134 IDS_CENTER "Â ñðåäàòà"
135 IDS_STRETCH "Ðàçòåãíàòî"
136 IDS_TILE "Íàñòåëåíî"
137 END
138
139 STRINGTABLE DISCARDABLE
140 BEGIN
141 IDS_COLOR_4BIT "16 öâÿòà"
142 IDS_COLOR_8BIT "256 öâÿòà"
143 IDS_COLOR_16BIT "Ìíîãîöâåòíî (16 áèòà)"
144 IDS_COLOR_24BIT "Ïúëíîöâåòíî (24 áèòà)"
145 IDS_COLOR_32BIT "Ïúëíîöâåòíî (32 áèòà)"
146 IDS_PIXEL "%lux%lu òî÷êè"
147 END
148
149 STRINGTABLE DISCARDABLE
150 BEGIN
151 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Èçîáðàæåíèÿ (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
152 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
153 END
154
155 STRINGTABLE DISCARDABLE
156 BEGIN
157 IDS_INACTWIN "Íåòåêóù ïðîçîðåö"
158 IDS_ACTWIN "Òåêóù ïðîçîðåö"
159 IDS_WINTEXT "Òåêñò íà ïðîçîðöèòå"
160 IDS_MESSBOX "Êóòèÿ çà ñúîáùåíèÿ"
161 IDS_MESSTEXT "Òåêñò íà ñúîáùåíèÿòà"
162 IDS_BUTTEXT "Äîáðå"
163 END
164
165 STRINGTABLE DISCARDABLE
166 BEGIN
167 IDS_ELEMENT_1 "Ðàáîòíà ïëîù"
168 IDS_ELEMENT_2 "Íàäïèñâàíèÿ íà íåòåêóùèòå ïðîçîðöè"
169 IDS_ELEMENT_3 "Ðàìêà íà íåòåêóùèòå ïðîçîðöè"
170 IDS_ELEMENT_4 "Íàäïèñâàíèÿ íà òåêóùèòå ïðîçîðöè"
171 IDS_ELEMENT_5 "Ðàìêà íà òåêóùèòå ïðîçîðöè"
172 IDS_ELEMENT_6 "Ìåíþ"
173 IDS_ELEMENT_7 "Ïîäñêàçêè"
174 IDS_ELEMENT_8 "Ïðîçîðöè"
175 IDS_ELEMENT_9 "Ïëúçãà÷è"
176 IDS_ELEMENT_10 "Òðèìåðíè ïðåäìåòè"
177 IDS_ELEMENT_11 "Öâÿò íà çàãëàâèÿòà"
178 IDS_ELEMENT_12 "Ñèìâîëíî çàãëàâèå"
179 IDS_ELEMENT_13 "Íàäïèñíà ëåíòà"
180 IDS_ELEMENT_14 "Deactivated menu elements"
181 IDS_ELEMENT_15 "Âúïðîñèòåëåí ïðîçîðåö"
182 IDS_ELEMENT_16 "Scrollbar controls"
183 IDS_ELEMENT_17 "Ïîäêðàñêà íà ïðèëîæåíèÿòà"
184 IDS_ELEMENT_18 "Ïîäçàãëàâèÿ"
185 IDS_ELEMENT_19 "Âîäîðàâíà ðàçðåäêà"
186 IDS_ELEMENT_20 "Îòâåñíà ðàçðåäêà"
187 IDS_ELEMENT_21 "Áúðçè ñâåäåíèÿ"
188 IDS_ELEMENT_22 "Ñèìâîë"
189 END