[KSPROXY]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Polish language resource file (Sebastian Gasiorek, 2005-07-07)
3 * update by xrogers (13.04.2007)
4 * xxrogers@users.sourceforge.net
5 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
6 * update by Caemyr - Olaf Siejka (Jan-Feb, 2008)
7 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
8 * http://www.reactos.org
9 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
10 */
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
14 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
15 CAPTION "Pulpit"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
19 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
20 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT |
21 LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
22 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 99, 173, 71
23 LTEXT "Wybierz obraz do u¿ycia jako tapeta pulpitu:",
24 IDC_STATIC, 8, 87, 180, 8
25 PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", IDC_BROWSE_BUTTON, 187, 135, 50, 14
26 PUSHBUTTON "&Kolor...", IDC_COLOR_BUTTON, 187, 155, 50, 14
27 LTEXT "Po³o¿enie:", IDC_STATIC, 187, 98, 36, 8
28 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 187, 108, 50, 90,
29 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 END
31
32 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Wygaszacz ekranu"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
36 BEGIN
37 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
38 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
39 GROUPBOX "&Wygaszacz ekranu",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
40 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
41 PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
42 PUSHBUTTON "&Podgl¹d",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
43 LTEXT "&Czekaj",IDC_WAITTEXT, 14, 125, 16, 9
44 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 34, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
45 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
46 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
47 WS_BORDER | WS_GROUP, 54, 123, 12, 13
48 LTEXT "minut", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
49 CONTROL "Ochrona &has³em.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
50 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 104, 19
51 GROUPBOX "&Zasilanie monitora", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
52 LTEXT "Kliknij przycisk Zasilanie, aby dopasowaæ ustawienia zasilania dla monitora i oszczêdzanie energii.",
53 IDC_STATIC, 14, 166, 146 ,20
54 PUSHBUTTON "Z&asilanie...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 50, 13
55 END
56
57 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 228
58 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "Wygl¹d"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
63 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
64 LTEXT "Schemat kolorów", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
65 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_UI_ITEM, 7, 169, 120, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
66 PUSHBUTTON "&Efekty...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
67 PUSHBUTTON "Zaawansowane", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
68 END
69
70 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
72 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
73 CAPTION "Zaawnsowany wygl¹d"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
77 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
78
79 LTEXT "&Element:", 8, 5, 160, 50, 9
80 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
81
82 LTEXT "&Rozmiar", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 21, 9
83 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
84 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
85
86 LTEXT "Ko&lor 1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
87 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
88
89 LTEXT "Kolor &2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
90 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
91
92 LTEXT "&Czcionka:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
93 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
94
95 LTEXT "Roz&miar:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 8
96 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
97
98 LTEXT "Kol&or:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
99 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
100
101 AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
102 AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
103
104 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
106 END
107
108 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
111 CAPTION "Efekty"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 CONTROL "&U¿yj nastêpuj¹cego efektu przej\9ccia dla menu i etykiet narzêdzi:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
115 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
116 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
117 CONTROL "U¿&yj nastêpuj¹cej metody wyg³adzania krawêdzi czcionek ekranowych:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
118 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
119 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
120 CONTROL "U¿y&j du¿ych ikon",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
121 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
122 CONTROL "Pok&a¿ cienie pod menu",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
123 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
124 CONTROL "Poka¿ za&warto\9cæ okna podczas przeci¹gania",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
125 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
126 CONTROL "U&kryj podkre\9clenie liter do nawigacji klawiatur¹ dopóki nie nacisnê klawisza Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
127 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
128 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
130 END
131
132 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
133 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
134 CAPTION "Ustawienia"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Przeci¹gnij ikony monitorów tak, by przedstawia³y fizyczne rozmieszczenei twoich monitorów.",-1,3,3,240,10
138 CONTROL "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,16,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
139 LTEXT "&Ekran:",1820,3,100,30,8
140 LTEXT "<brak>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
141 GROUPBOX "&Rozdzielczo\9cæ ekranu",1818,3,120,115,43
142 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
143 TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 130, 58, 17
144 LTEXT "Mniej",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
145 LTEXT "Wiêcej",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
146 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
147 GROUPBOX "&Jako\9cæ kolorów",1817,125,120,115,43
148 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
149 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
150 CONTROL "",IDC_SETTINGS_SPECTRUM,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN,131,148,103,9
151 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,170,165,70,14
152 END
153
154 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 253, 204
155 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
156 CAPTION "Ogólne"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Ekran", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
160 LTEXT "Rozmiar czcionek:", -1, 14, 20, 222, 8
161 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
163 GROUPBOX "Tryb zgodno\9cci", -1, 7, 67, 237, 97
164 LTEXT "Niektóre programy mog¹ dzia³aæ niepoprawnie, je\9cli po zmianie ustawieñ ekranu nie zrestartujesz systemu.\r\n\nPo zmianie ustawieñ ekranu:", -1, 12, 78, 228, 34
165 AUTORADIOBUTTON "&Zrestartuj system przed wprowadzeniem zmian.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
166 AUTORADIOBUTTON "Zastosuj nowe ustawienia ekranu bez restartu systemu.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
167 AUTORADIOBUTTON "Zapytaj mnie przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach ekranu.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
168 END
169
170 IDR_PREVIEW_MENU MENU
171 BEGIN
172 MENUITEM "Normalny", ID_MENU_NORMAL
173 MENUITEM "Wy³¹czony", ID_MENU_DISABLED
174 MENUITEM "Wybrany", ID_MENU_SELECTED
175 END
176
177 IDM_MONITOR_MENU MENU
178 BEGIN
179 POPUP ""
180 BEGIN
181 MENUITEM "&Do³¹czony", ID_MENU_ATTACHED
182 MENUITEM "&G³ówny", ID_MENU_PRIMARY
183 MENUITEM SEPARATOR
184 MENUITEM "&Identyfikuj", ID_MENU_IDENTIFY
185 MENUITEM "W&³a\9cciwo\9cci", ID_MENU_PROPERTIES
186 END
187 END
188
189 STRINGTABLE DISCARDABLE
190 BEGIN
191 IDS_SLIDEEFFECT "Efekt przewijania"
192 IDS_FADEEFFECT "Efekt przej\9ccia"
193 END
194
195 STRINGTABLE DISCARDABLE
196 BEGIN
197 IDS_STANDARDEFFECT "Standardowe"
198 IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Kilka Monitorów)"
204 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Monitor Nieznany)"
205 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s i %s"
206 END
207
208 STRINGTABLE
209 BEGIN
210 IDS_CPLNAME "Ekran"
211 IDS_CPLDESCRIPTION "Dostosowuje wygl¹d pulpitu oraz wygaszacze."
212 IDS_NONE "(brak)"
213 IDS_CENTER "Do \9crodka"
214 IDS_STRETCH "Rozci¹gniêcie"
215 IDS_TILE "S¹siaduj¹co"
216 END
217
218 STRINGTABLE DISCARDABLE
219 BEGIN
220 IDS_COLOR_4BIT "16 kolorów (4 Bity)"
221 IDS_COLOR_8BIT "256 kolorów (8 Bitów)"
222 IDS_COLOR_16BIT "65,536 kolorów (16 Bitów)"
223 IDS_COLOR_24BIT "16,777,216 kolorów (24 Bitów)"
224 IDS_COLOR_32BIT "16,777,216 kolorów (32 Bity)"
225 IDS_PIXEL "%lux%lu pikseli"
226 END
227
228 STRINGTABLE DISCARDABLE
229 BEGIN
230 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Pliki t³a (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
231 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
232 END
233
234 STRINGTABLE DISCARDABLE
235 BEGIN
236 IDS_INACTWIN "Nieaktywne okno"
237 IDS_ACTWIN "Aktywne okno"
238 IDS_WINTEXT "Tekst okna"
239 IDS_MESSBOX "Okno komunikatu"
240 IDS_MESSTEXT "Tre\9cæ wiadomo\9cci"
241 IDS_BUTTEXT "OK"
242 END
243
244 STRINGTABLE DISCARDABLE
245 BEGIN
246 IDS_ELEMENT_1 "Pulpit"
247 IDS_ELEMENT_2 "Nieaktywny pasek tytu³u"
248 IDS_ELEMENT_3 "Obramowanie nieaktywnego okna"
249 IDS_ELEMENT_4 "Aktywny pasek tytu³u"
250 IDS_ELEMENT_5 "Obramowanie aktywnego okna"
251 IDS_ELEMENT_6 "Menu"
252 IDS_ELEMENT_7 "Wybrane elementy"
253 IDS_ELEMENT_8 "Okno"
254 IDS_ELEMENT_9 "Pasek przewijania"
255 IDS_ELEMENT_10 "Obiekty 3D"
256 IDS_ELEMENT_11 "Nazwa palety "
257 IDS_ELEMENT_12 "Etykieta ikony"
258 IDS_ELEMENT_13 "Belka tytu³owa"
259 IDS_ELEMENT_14 "Nieaktywne elementy menu"
260 IDS_ELEMENT_15 "Okno komunikatu"
261 IDS_ELEMENT_16 "Przyciski na pasku przewijania"
262 IDS_ELEMENT_17 "T³o aplikacji"
263 IDS_ELEMENT_18 "Ma³a belka tytu³owa"
264 IDS_ELEMENT_19 "Rozmieszczenie ikon (poziome)"
265 IDS_ELEMENT_20 "Rozmieszczenie ikon (pionowe)"
266 IDS_ELEMENT_21 "Etykieta narzêdzia"
267 IDS_ELEMENT_22 "Ikona"
268 END
269
270 STRINGTABLE DISCARDABLE
271 BEGIN
272 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Ustawienia ekranu"
273 IDS_APPLY_FAILED "Nie uda³o siê zastosowaæ nowych ustawieñ..."
274 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Musisz ponownie uruchomiæ komputer aby zastosowaæ zmiany."
275 END