[KSPROXY]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/desk/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for desk
4 * TRANSLATOR: Mário Kaèmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 15-09-2007
6 * LAST CHANGE: 18-04-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Pozadie"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
17 70, 10, 105, 70,WS_EX_STATICEDGE
18 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
19 LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
20 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
21 LTEXT "Vyberte obrázok, ktorý chcete pou\9ei\9d ako pozadie pracovnej plochy:",
22 IDC_STATIC, 8, 103, 220, 9
23 PUSHBUTTON "&Preh¾adáva\9d...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
24 PUSHBUTTON "&Farba...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 50, 15
25 LTEXT "&Umiestnenie:", IDC_STATIC, 188, 138, 50, 9
26 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 50, 54,
27 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 END
29
30
31 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "\8aetriè obrazovky"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
35 BEGIN
36 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
37 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
38 GROUPBOX "\8aetriè o&brazovky",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
39 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 PUSHBUTTON "&Nastavenie",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
41 PUSHBUTTON "&Uká\9eka",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
42 LTEXT "&Poèka\9d",IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
43 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 38, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
44 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
45 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
46 WS_BORDER | WS_GROUP, 58, 123, 12, 13
47 LTEXT "minút", IDC_MINTEXT, 74, 125, 26, 9
48 CONTROL "Pri obnovení chráni\9d &heslom.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
49 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 104, 19
50 GROUPBOX "Napájani&e monitora", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
51 LTEXT "Ak chcete upravi\9d nastavenie napájania monitora a u\9aetri\9d energiu, kliknite na tlaèidlo Napájanie.",
52 IDC_STATIC, 14, 166, 146 ,27
53 PUSHBUTTON "N&apájanie...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 50, 13
54 END
55
56
57 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
58 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "Vzh¾ad"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
63 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
64 LTEXT "&Farebná schéma:", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
65 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 150, 134, 90 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
66 PUSHBUTTON "&Efekty...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
67 PUSHBUTTON "&Spresni\9d", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
68 END
69
70 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
72 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
73 CAPTION "Spresnenie vzh¾adu"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
77 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
78
79 LTEXT "P&olo\9eka:", 8, 5, 160, 50, 9
80 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
81
82 LTEXT "&Ve¾kos\9d", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
83 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
84 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
85
86 LTEXT "&Farba 1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
87 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
88
89 LTEXT "Far&ba 2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
90 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
91
92 LTEXT "&Písmo:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
93 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
94
95 LTEXT "V&e¾kos\9d:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 8
96 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
97
98 LTEXT "Fa&rba:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
99 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
100
101 AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
102 AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
103
104 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
106 END
107
108 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
111 CAPTION "Efekty"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 CONTROL "&Pou\9eíva\9d nasledovný efekt prechodu pre ponuky a názvy tlaèidiel:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
115 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
116 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
117 CONTROL "Po&u\9eíva\9d nasledovnú metódu vyhladenia okrajov zobrazeného písma:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
118 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
119 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
120 CONTROL "Pou\9eíva\9d &ve¾ké ikony",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
121 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
122 CONTROL "&Zobrazova\9d tiene pod ponukami",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
123 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
124 CONTROL "Zobrazova\9d &obsah okna poèas presúvania",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
125 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
126 CONTROL "&Skrýva\9d podèiarknuté písmená (klávesové skratky) a\9e do stlaèenia klávesu Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
127 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
128 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
130 END
131
132 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
133 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
134 CAPTION "Nastavenie"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "\8dahaním zoraïte ikony pod¾a fyzického rozmiestnenia monitorov.",-1,3,3,240,10
138 CONTROL "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,16,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
139 LTEXT "&Monitor:",1820,3,100,30,8
140 LTEXT "<Nie je>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
141 GROUPBOX "&Rozlí\9aenie obrazovky",1818,3,120,115,43
142 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
143 TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 130, 58, 17
144 LTEXT "ni\9e\9aie",1815,9,130,20,8,NOT WS_GROUP
145 LTEXT "vy\9a\9aie",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
146 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
147 GROUPBOX "&Farby",1817,125,120,115,43
148 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
149 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
150 CONTROL "",IDC_SETTINGS_SPECTRUM,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN,131,148,103,9
151 PUSHBUTTON "&Spresni\9d...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,170,165,70,14
152 END
153
154 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 253, 204
155 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
156 CAPTION "V\9aeobecné"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Zobrazenie", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP //Display=viac významov
160 LTEXT "Ve¾kos\9d písma:", -1, 14, 20, 222, 8
161 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
163 GROUPBOX "Kompatibilita", -1, 7, 67, 237, 97
164 LTEXT "Niektoré programy nemusia pracova\9d správne, ak po zmene nastavení farieb nere\9atartujete poèítaè.\r\n\nPo zmene nastavení farieb:", -1, 12, 78, 228, 34
165 AUTORADIOBUTTON "&Re\9atartova\9d poèítaè pred pou\9eitím nových nastavení farieb.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
166 AUTORADIOBUTTON "Pou\9ei\9d &nové nastavenia farieb bez re\9atartovania.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
167 AUTORADIOBUTTON "&Opýta\9d sa pred pou\9eitím nových nastavení farieb.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
168 END
169
170 IDR_PREVIEW_MENU MENU
171 BEGIN
172 MENUITEM "Normálne", ID_MENU_NORMAL
173 MENUITEM "Nedostupné", ID_MENU_DISABLED
174 MENUITEM "Vybrané", ID_MENU_SELECTED
175 END
176
177 IDM_MONITOR_MENU MENU
178 BEGIN
179 POPUP ""
180 BEGIN
181 MENUITEM "P&ripojený", ID_MENU_ATTACHED
182 MENUITEM "&Primárny", ID_MENU_PRIMARY
183 MENUITEM SEPARATOR
184 MENUITEM "&Identifikova\9d", ID_MENU_IDENTIFY
185 MENUITEM "Vl&astnosti", ID_MENU_PROPERTIES
186 END
187 END
188
189 STRINGTABLE DISCARDABLE
190 BEGIN
191 IDS_SLIDEEFFECT "Posúvanie" //Slide effect
192 IDS_FADEEFFECT "Vytrácanie" //Fade effect
193 END
194
195 STRINGTABLE DISCARDABLE
196 BEGIN
197 IDS_STANDARDEFFECT "\8atandardná"
198 IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Viacero monitorov)"
204 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Neznámy monitor)"
205 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s a %s"
206 END
207
208 STRINGTABLE
209 BEGIN
210 IDS_CPLNAME "Obrazovka" //Display
211 IDS_CPLDESCRIPTION "Umo\9eòuje prispôsobi\9d vzh¾ad, pozadie a \9aetriè obrazovky."
212 IDS_NONE "(Nie je)"
213 IDS_CENTER "V strede"
214 IDS_STRETCH "Roztiahnu\9d"
215 IDS_TILE "Dla\9edice"
216 END
217
218 STRINGTABLE DISCARDABLE
219 BEGIN
220 IDS_COLOR_4BIT "16 farieb"
221 IDS_COLOR_8BIT "256 farieb"
222 IDS_COLOR_16BIT "Ve¾a farieb (16 bitov)"
223 IDS_COLOR_24BIT "Pravé farby (24 bitov)"
224 IDS_COLOR_32BIT "Pravé farby (32 bitov)"
225 IDS_PIXEL "%lux%lu pixelov"
226 END
227
228 STRINGTABLE DISCARDABLE
229 BEGIN
230 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Obrázky (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
231 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
232 END
233
234 STRINGTABLE DISCARDABLE
235 BEGIN
236 IDS_INACTWIN "Neaktívne okno"
237 IDS_ACTWIN "Aktívne okno"
238 IDS_WINTEXT "Text okna"
239 IDS_MESSBOX "Okno správy"
240 IDS_MESSTEXT "Text správy"
241 IDS_BUTTEXT "OK"
242 END
243
244 STRINGTABLE DISCARDABLE
245 BEGIN
246 IDS_ELEMENT_1 "Pracovná plocha"
247 IDS_ELEMENT_2 "Záhlavie neaktívneho okna"
248 IDS_ELEMENT_3 "Okraj neaktívneho okna"
249 IDS_ELEMENT_4 "Záhlavie aktívneho okna"
250 IDS_ELEMENT_5 "Okraj aktívneho okna"
251 IDS_ELEMENT_6 "Ponuka"
252 IDS_ELEMENT_7 "Vybraté polo\9eky"
253 IDS_ELEMENT_8 "Okno"
254 IDS_ELEMENT_9 "Posúvaè"
255 IDS_ELEMENT_10 "Priestorové objekty"
256 IDS_ELEMENT_11 "Názov palety"
257 IDS_ELEMENT_12 "Názov tlaèidla"
258 IDS_ELEMENT_13 "Ovládacie tlaèidlá" //old=Li\9ata znaèiek
259 IDS_ELEMENT_14 "Nedostupné polo\9eky ponuky"
260 IDS_ELEMENT_15 "Políèko s hlásením"
261 IDS_ELEMENT_16 "Ovládanie posúvaèa"
262 IDS_ELEMENT_17 "Pozadie aplikácie"
263 IDS_ELEMENT_18 "Malé ovládacie tlaèidlá"
264 IDS_ELEMENT_19 "Rozostup ikon (vodorovne)"
265 IDS_ELEMENT_20 "Rozostup ikon (zvislo)"
266 IDS_ELEMENT_21 "Popis tlaèidiel"
267 IDS_ELEMENT_22 "Ikona"
268 END
269
270 STRINGTABLE DISCARDABLE
271 BEGIN
272 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Nastavenia zobrazenia" // obrazovky ?
273 IDS_APPLY_FAILED "Nepodarilo sa aplikova\9d nové nastavenia..."
274 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Je potrebné re\9atartova\9d poèítaè, aby sa prejavili zmeny."
275 END