[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TR: 04-01-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_BACKGROUND DIALOGEX 0, 0, 246, 204
8 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Sfond"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg"
11 BEGIN
12 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 80, 0
13 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
14 LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
15 LTEXT "Zgjidhni një imazh për t'u përdorur si sfond tuaj desktop", IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
16 PUSHBUTTON "&Shfleto...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 55, 15
17 PUSHBUTTON "&Ngjyra...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 55, 15
18 LTEXT "Vendosje", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
19 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 55, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
20 END
21
22 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
23 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
24 CAPTION "Screensaver"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
26 BEGIN
27 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
28 GROUPBOX "&Screensaver", IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
29 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
30 PUSHBUTTON "Cilësime%t", IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
31 PUSHBUTTON "Pre&view", IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
32 LTEXT "Prit", IDC_WAITTEXT, 14, 125, 20, 9
33 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 36, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
34 CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
35 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
36 LTEXT "minuta", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
37 CONTROL "Pyet për fjalëkalim kur të rinisë", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
38 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
39 GROUPBOX "&Karakteristika Ruajtja e Energjisë të monitoruar", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
40 LTEXT "Për të rregulluar parametrat Energjise të monitoruar tuaj, klikoni mbi cilësime energjisë.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
41 PUSHBUTTON "Energji...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 165, 171, 61, 13
42 END
43
44 IDD_APPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
45 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
46 CAPTION "Dukje"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
50 LTEXT "Stili Vizual", IDC_STATIC, 7, 130, 104, 9
51 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_VISUAL_STYLE, 7, 140, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
52 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
53 LTEXT "Skema Ngjyrave", IDC_STATIC, 7, 160, 104, 9
54 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 170, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
55 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
56 LTEXT "Masa", IDC_STATIC, 7, 190, 104, 9
57 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_SIZE, 7, 200, 134, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
58 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
59 PUSHBUTTON "&Efekte...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
60 PUSHBUTTON "Përparuar...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
61 END
62
63 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 250, 239
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
66 CAPTION "Shfaqje e Avancuar"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg"
68 BEGIN
69 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass", WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
70 LTEXT "Elemente", 8, 5, 160, 50, 9
71 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST |
72 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
73 LTEXT "&Masa", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 39, 9
74 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
75 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP |
76 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
77 LTEXT "&1st Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
78 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
79 LTEXT "&2nd Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
80 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
81 LTEXT "Font", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
82 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
83 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
84 LTEXT "Masa Font", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
85 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
86 LTEXT "Ngjyra", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
87 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
88 AUTOCHECKBOX "B", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
89 AUTOCHECKBOX "I ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
90 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
91 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
92 END
93
94 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX 0, 0, 285, 185
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
97 CAPTION "Efekte"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 CONTROL "&Përdorni efektin e mëposhtme tranzicionit për menutë dhe ndihmesa",
101 IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 267, 19
102 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
103 CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
104 CONTROL "Përdor metodën e mëposhtme për të zbutë skajet e fonts ekran", IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,
105 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 267, 19
106 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19, CBS_DROPDOWNLIST |
107 CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
108 CONTROL "Përdor ikona të mëdha", IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS, "button",
109 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 267, 19
110 CONTROL "Shfaq hije poshte menus", IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,
111 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 267, 19
112 CONTROL "Shfaq &përmbajtjen dritare ndërsa zvarritet", IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,
113 "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 110, 267, 19
114 CONTROL "Fsheh gërma të nënvizuara për kërkimin e tastierës deri sa të shtypni butonin Alt",
115 IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES, "button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 267, 19
116 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
118 END
119
120 IDD_SETTINGS DIALOGEX 0, 0, 246, 204
121 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
122 CAPTION "Cilësimet"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 LTEXT "Terheq monitorimin e ikonave të përputhet me marrëveshje fizike të vëzhguesit tuaj.", -1, 3, 3, 240, 20
126 CONTROL "", IDC_SETTINGS_MONSEL, "MONITORSELWNDCLASS", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
127 WS_TABSTOP, 3, 23, 240, 82, WS_EX_CLIENTEDGE
128 LTEXT "&Ekran", 1820, 3, 107, 70, 9
129 LTEXT "<none>", IDC_SETTINGS_DEVICE, 9, 116, 224, 9
130 GROUPBOX "&Zona ekranit", 1818, 3, 127, 115, 43
131 CONTROL "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
132 LTEXT "Pak", 1815, 9, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
133 LTEXT "Shumë", 1816, 93, 137, 25, 9, NOT WS_GROUP
134 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 10, 157, 100, 10, NOT WS_GROUP | SS_CENTER
135 GROUPBOX "&Ngjyra", 1817, 125, 127, 115, 43
136 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP, 131, 137, 103, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
137 CONTROL "", IDC_SETTINGS_SPECTRUM, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 131, 155, 103, 9
138 PUSHBUTTON "Përparuar...", IDC_SETTINGS_ADVANCED, 170, 174, 70, 14
139 END
140
141 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 253, 204
142 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
143 CAPTION "Përgjithshëm"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 GROUPBOX "Ekran", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
147 LTEXT "Font Masa", -1, 14, 20, 222, 9
148 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
149 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_CUSTOM, 14, 46, 223, 12
150 GROUPBOX "Pajtueshmëri", -1, 7, 67, 237, 97
151 LTEXT "Disa programe veprojë në mënyrë të paligjshme në qoftë se ju nuk e rinisni kompjuterin tuaj, pasi ju të ndryshoni parametrat e ngjyrave.\n\nPasi keni ndryshuar parametrat e ngjyrave", -1, 12, 78, 228, 34
152 AUTORADIOBUTTON "&Rifillo kompjuterin para se të aplikoni vetit e reja ngjyra.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 228, 10
153 AUTORADIOBUTTON "Apliko parametrat e ngjyrave te reja par rifilluar sistemit.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 228, 10
154 AUTORADIOBUTTON "Pyet para se te aplikosh parametrat e ngjyrave te reja.", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 228, 10
155 END
156
157 IDR_PREVIEW_MENU MENU
158 BEGIN
159 MENUITEM "Normale", ID_MENU_NORMAL
160 MENUITEM "Ndaluar", ID_MENU_DISABLED
161 MENUITEM "Përzgjedhur", ID_MENU_SELECTED
162 END
163
164 IDM_MONITOR_MENU MENU
165 BEGIN
166 POPUP ""
167 BEGIN
168 MENUITEM "Bashkangjitur", ID_MENU_ATTACHED
169 MENUITEM "&Primar", ID_MENU_PRIMARY
170 MENUITEM SEPARATOR
171 MENUITEM "&Identifiko", ID_MENU_IDENTIFY
172 MENUITEM "Konfigurime", ID_MENU_PROPERTIES
173 END
174 END
175
176 STRINGTABLE
177 BEGIN
178 IDS_SLIDEEFFECT "Efekt rrëshqitje"
179 IDS_FADEEFFECT "Efekt zbehet"
180 END
181
182 STRINGTABLE
183 BEGIN
184 IDS_STANDARDEFFECT "Standart"
185 IDS_CLEARTYPEEFFECT "Tip Paster"
186 END
187
188 STRINGTABLE
189 BEGIN
190 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Multiple Monitors)"
191 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Unknown Monitor)"
192 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s dhe %s"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_CPLNAME "Ekran"
198 IDS_CPLDESCRIPTION "Rregullon ekranin e desktop dhe screen saver."
199 IDS_NONE "(Asnje)"
200 IDS_CENTER "Qender"
201 IDS_STRETCH "Streq"
202 IDS_TILE "Tile"
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_COLOR_4BIT "16 Ngjyra"
208 IDS_COLOR_8BIT "256 Ngjyra"
209 IDS_COLOR_16BIT "Ngjyra Larta (16 Bit)"
210 IDS_COLOR_24BIT "Ngjyra Verteta (24 Bit)"
211 IDS_COLOR_32BIT "Ngjyra Verteta (32 Bit)"
212 IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"
213 END
214
215 STRINGTABLE
216 BEGIN
217 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Pictures (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
218 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
219 END
220
221 STRINGTABLE
222 BEGIN
223 IDS_INACTWIN "Dritare Inaktive"
224 IDS_ACTWIN "Dritare Aktive"
225 IDS_WINTEXT "Dritare Teksti"
226 IDS_MESSBOX "Kuti Mesazhi"
227 IDS_MESSTEXT "Tekst Mesazhi"
228 IDS_BUTTEXT "OK"
229 IDS_CLASSIC_THEME "Theme Klasike"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_ELEMENT_1 "Desktop"
235 IDS_ELEMENT_2 "Titull i dritares inaktive"
236 IDS_ELEMENT_3 "Skaj i dritares inaktive"
237 IDS_ELEMENT_4 "Titull i dritares aktive"
238 IDS_ELEMENT_5 "Skaj i dritares aktive"
239 IDS_ELEMENT_6 "Menu"
240 IDS_ELEMENT_7 "Artikuj të përzgjedhur"
241 IDS_ELEMENT_8 "Dritare"
242 IDS_ELEMENT_9 "Scrollbars"
243 IDS_ELEMENT_10 "3D objekte"
244 IDS_ELEMENT_11 "Palette titulli"
245 IDS_ELEMENT_12 "Titulli Symboli"
246 IDS_ELEMENT_13 "Captionbar"
247 IDS_ELEMENT_14 "Elementet çaktivizuar menu"
248 IDS_ELEMENT_15 "Dialog"
249 IDS_ELEMENT_16 "Kontrolli Scrollbar"
250 IDS_ELEMENT_17 "Sfondi Aplikacioneve"
251 IDS_ELEMENT_18 "Captionbar vogel"
252 IDS_ELEMENT_19 "Simboli distanca (horizontale)"
253 IDS_ELEMENT_20 "Simboli distanca (vertikale)"
254 IDS_ELEMENT_21 "Info e shpejt"
255 IDS_ELEMENT_22 "Simboli"
256 END
257
258 STRINGTABLE
259 BEGIN
260 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Konfigurimi i Ekranit"
261 IDS_APPLY_FAILED "Deshtoj ne apilimin e konfigurimit..."
262 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Ju duhet te rifilloni sistemin tuaj qe te aplikoni ndryshimet."
263 END