Updated French translations for input and winemine
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Text Input DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/input/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for input.dll
6 * PROGRAMMERS: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
12 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 GROUPBOX "Ìîâà ââîäó çà çàìîâ÷óâàííÿì", -1, 7,7,231,53
17 LTEXT "Âèáåð³òü îäíó ç óñòàíîâëåíèõ ìîâ ââîäó, ÿêà âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ïðè çàïóñêó êîìï'þòåðà.",-1,14,18,220,17
18 COMBOBOX IDC_DEFAULT_INPUT_LANG, 14, 40, 218, 46, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
19 GROUPBOX "Óñòàíîâëåí³ ñëóæáè", -1, 7,65,231,115
20 LTEXT "Âèáåð³òü ïîòð³áí³ ñëóæáè äëÿ êîæíî¿ ìîâè ââîäó ç³ ñïèñêó. Çì³íèòè ñïèñîê ìîæíà çà äîïîìîãîþ êíîïîê ""Äîäàòè"" òà ""Âèäàëèòè"".",-1,14,75,220,17
21 CONTROL "Òåêñò", IDC_KEYLAYOUT_TREE, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | 0x00000034, 14, 96, 160, 78
22 PUSHBUTTON "Çàìîâ&÷óâàííÿ", IDC_SET_DEFAULT, 179, 106, 53, 14
23 PUSHBUTTON "&Äîäàòè...", IDC_ADD_BUTTON, 179, 124, 53, 14
24 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè...", IDC_REMOVE_BUTTON, 179, 142, 53, 14
25 PUSHBUTTON "Â&ëàñòèâîñò³...", IDC_PROP_BUTTON, 179, 160, 53, 14
26 GROUPBOX "Íàñòðîéêà", -1, 7,185,231,36
27 PUSHBUTTON "&Ìîâíà ïàíåëü...", IDC_LANG_BAR_BUTTON, 14, 198, 70, 14
28 PUSHBUTTON "&Ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè...", IDC_KEY_SETTINGS_BUTTON, 90, 198, 70, 14
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
32 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Äîäàòêîâî"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Íàñòðîéêà ñóì³ñíîñò³", -1, 7,7,231,60
37 AUTOCHECKBOX "&Ðîçïîâñþäèòè ï³äòðèìêó äîäàòêîâèõ òåêñòîâèõ ñëóæá íà âñ³ ïðîãðàìè", IDC_SUPPORT_ADV_SERV_CHECKBOX, 14, 19, 210, 10, WS_GROUP
38 LTEXT "Âñòàíîâ³òü öåé ïðàïîðåöü ùîá ââ³ìêíóòè ï³äòðèìêó äîäàòêîâèõ òåêñòîâèõ ñëóæá â ïðîãðàì³ ""Áëîêíîò"" ³ ³íøèõ ïðîãðàìàõ, ÿê³ íå ï³äòðèìóþòü ðîçï³çíàâàííÿ ìîâè, ðóêîïèñíîãî òåêñòó àáî ³íøèõ äîäàòêîâèõ ñëóæá ââîäó.",-1,14,33,220,25
39 GROUPBOX "Íàñòðîéêà ñèñòåìè", -1, 7,74,231,60
40 AUTOCHECKBOX "&Âèìêíóòè äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³ ñëóæáè", IDC_TURNOFF_ADV_TXTSERV_CHECKBOX, 14, 86, 210, 10, WS_GROUP
41 LTEXT "Âñòàíîâ³òü öåé ïðàïîðåöü ùîá âèìêíóòè äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³ ñëóæáè äëÿ âñ³õ ïðîãðàì. Íå ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ìîâ ñõ³äíî¿ À糿, îñê³ëüêè ìîâíà ïàíåëü áóäå çàêðèòà.",-1,14,100,220,25
42 END
43
44 IDD_LANGBAR DIALOG 20, 20, 240, 120
45 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
46 CAPTION "Ïàðàìåòðè ìîâíî¿ ïàíåë³"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 GROUPBOX "", -1, 7, 7, 226, 85
50 AUTOCHECKBOX "Ï&îêàçóâàòè ïàíåëü ìîâè íà ðîáî÷îìó ñòîë³", IDC_LANGBAR_ON_DESK_CHECKBOX, 17, 17, 210, 10, WS_GROUP
51 AUTOCHECKBOX "&Ïîêàçóâàòè ïàíåëü ìîâè ïðîçîðîþ, êîëè âîíà íåàêòèâíà", IDC_LANGBAR_TRANSP_INACT_CHECKBOX, 17, 32, 210, 10
52 AUTOCHECKBOX "Ïîêà&çóâàòè äîäàòêîâ³ çíà÷êè ïàíåë³ ìîâè â îáëàñò³ ñïîâ³ùåíü", IDC_ADDIT_LANGBAR_ICON_NOTIFYAREA_CHECKBOX, 17, 47, 210, 10
53 AUTOCHECKBOX "Ïîêàçóâà&òè ï³äïèñè íà ïàíåë³ ìîâè", IDC_TEXTLABEL_ON_LANGBAR_CHECKBOX, 17, 62, 210, 10
54 AUTOCHECKBOX "&Âèìêíóòè äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³ ñëóæáè", IDC_OFF_ADVAN_TEXTSERV_CHECKBOX, 17, 77, 200, 10
55 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 129, 99, 50, 14
56 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 182, 99, 50, 14
57 END
58
59 IDD_KEYSETTINGS DIALOG 0, 0, 272, 163
60 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
61 CAPTION "Äîäàòêîâ³ ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 GROUPBOX "Âèìêíåííÿ ðåæèìó Caps Lock", -1, 7, 7, 258, 26
65 AUTORADIOBUTTON "&ïðè íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ CAPS LOCK", IDC_PRESS_CAPSLOCK_KEY_RADIOBTN, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
66 AUTORADIOBUTTON "ïðè &íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ SHIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RADIOBTN, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
67 GROUPBOX "Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø äëÿ ìîâ ââîäó", -1, 7, 37, 258, 95
68 LTEXT "ijÿ", -1, 14, 47, 60, 9
69 RTEXT "&Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø", -1, 177, 47, 79, 9
70 LISTBOX IDC_KEY_LISTBOX, 14, 57, 244, 52, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
71 PUSHBUTTON "Ç&ì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BUTTON, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
72 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
73 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
74 END
75
76 IDD_ADD DIALOG 20, 20, 227, 90
77 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
78 CAPTION "Äîäàâàííÿ ìîâè ââîäó"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 LTEXT "&Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 10
82 COMBOBOX IDC_INPUT_LANGUAGE_COMBO, 7, 17, 212, 110, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 36, 110, 10
84 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LAYOUT_COMBO, 7, 47, 212, 110, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
85 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
86 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
87 END
88
89 IDD_CHANGE_KEY_SEQ2 DIALOG 5, 100, 269, 78
90 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
91 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 LTEXT "", -1, 16, 5, 250, 10
95 GROUPBOX "", -1, 12, 17, 184, 48
96 AUTOCHECKBOX "&Ââ³ìêíóòè ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø", IDC_ENABLE_KEY_SEQ_CHECKBOX, 17, 17, 85, 8
97 CTEXT "SHIFT", -1, 68, 37, 27, 12
98 CTEXT "+", -1, 57, 37, 8, 9
99 CTEXT "+", -1, 98, 37, 8, 10
100 CHECKBOX "&CTRL", IDC_CTRL_CHECKBOX, 24, 31, 30, 11, NOT WS_TABSTOP
101 CHECKBOX "&ALT", IDC_ALT_CHECKBOX, 24, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
102 LTEXT "&Êëàâ³øà:", -1, 110, 37, 14, 10
103 COMBOBOX IDC_CKEY_COMBOBOX, 127, 34, 46, 48, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 212, 25, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 212, 47, 50, 14
106 END
107
108 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOG 20, 20, 227, 75
109 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
110 CAPTION "Âëàñòèâîñò³ ìîâè ââîäó"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 8
114 LTEXT "", -1, 73, 7, 129, 8
115 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 21, 110, 10
116 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
117 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
118 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
119 END
120
121 IDD_ADD2 DIALOG 20, 20, 257, 176
122 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
123 CAPTION "Äîäàâàííÿ ìîâè ââîäó"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "&Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 10
127 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 105, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
128 AUTOCHECKBOX "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", IDC_KEYBOARD_LO_CHECKBOX, 37, 36, 110, 10
129 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 49, 47, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
130 AUTOCHECKBOX "Ðîçï³çí&àâàííÿ ðóêîïèñíîãî òåêñòó:", IDC_HANDWRITING_REC_CHECKBOX, 37, 65, 110, 10
131 COMBOBOX IDC_HANDWRITING_REC_COMBO, 49, 76, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
132 AUTOCHECKBOX "Ìîâë&åííÿ:", IDC_SPEECH_CHECKBOX, 37, 94, 110, 10
133 COMBOBOX IDC_SPEECH_COMBO, 49, 105, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
134 AUTOCHECKBOX "&²íø³ òåêñòîâ³ ñëóæáè:", IDC_MORE_TEXT_SERV_CHECKBOX, 37, 123, 110, 10
135 COMBOBOX IDC_MORE_TEXT_SERV_COMBO, 49, 134, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
136 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 146, 155, 50, 14
137 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 199, 155, 50, 14
138 END
139
140 IDD_ADD3 DIALOG 20, 20, 257, 147
141 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
142 CAPTION "Äîäàâàííÿ ìîâè ââîäó"
143 FONT 8, "MS Shell Dlg"
144 BEGIN
145 LTEXT "&Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 10
146 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 105, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
147 AUTOCHECKBOX "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", IDC_KEYBOARD_LO_CHECKBOX, 37, 36, 110, 10
148 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 49, 47, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
149 AUTOCHECKBOX "Ðîçï³çí&àâàííÿ ðóêîïèñíîãî òåêñòó:", IDC_HANDWRITING_REC_CHECKBOX, 37, 65, 110, 10
150 COMBOBOX IDC_HANDWRITING_REC_COMBO, 49, 76, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
151 AUTOCHECKBOX "Ìîâë&åííÿ:", IDC_SPEECH_CHECKBOX, 37, 94, 110, 10
152 COMBOBOX IDC_SPEECH_COMBO, 49, 105, 200, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 146, 126, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 199, 126, 50, 14
155 END
156
157 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOG 5, 100, 285, 74
158 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
159 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 209, 60
163 AUTOCHECKBOX "&Ïåðåêëþ÷àòè ìîâè ââîäó", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CHECKBOX, 15, 15, 90, 12
164 LTEXT "SHIFT", -1, 73, 37, 27, 12
165 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
166 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", IDC_INLANG_CTRL_RADIOBTN, 29, 31, 30, 11, WS_GROUP
167 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", IDC_INLANG_LEFTALT_RADIOBTN, 29, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
168 AUTOCHECKBOX "Ïåðå&êëþ÷àòè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè", IDC_SWITCH_KEYBOARD_LO_CHECKBOX, 121, 15, 90, 12
169 LTEXT "SHIFT", -1, 179, 37, 27, 12
170 CTEXT "+", -1, 168, 37, 8, 9
171 AUTORADIOBUTTON "C&TRL", IDC_LAYOUT_CTRL_RADIOBTN, 135, 31, 30, 11, WS_GROUP
172 AUTORADIOBUTTON "ALT &çë³âà", IDC_LAYOUT_LEFTALT_RADIOBTN, 135, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 227, 18, 50, 14
174 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 227, 44, 50, 14
175 END
176
177 IDD_CHANGE_KEY_SEQ3 DIALOG 5, 100, 249, 125
178 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
179 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 174, 110
183 AUTOCHECKBOX "&Ïåðåêëþ÷àòè ìîâè ââîäó", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CHECKBOX, 15, 15, 90, 12
184 LTEXT "SHIFT", -1, 73, 37, 27, 12
185 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
186 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", IDC_INLANG_CTRL_RADIOBTN, 29, 31, 30, 11, WS_GROUP
187 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", IDC_INLANG_LEFTALT_RADIOBTN, 29, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
188 AUTOCHECKBOX "Ïåðå&êëþ÷àòè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè", IDC_SWITCH_KEYBOARD_LO_CHECKBOX, 15, 65, 90, 12
189 LTEXT "SHIFT", -1, 73, 87, 27, 12
190 CTEXT "+", -1, 62, 87, 8, 9
191 CONTROL "", IDC_CKS_BUTTON, "BUTTON", BS_OWNERDRAW, 96, 77, 13, 33
192 AUTORADIOBUTTON "&Òóïèé íàãîëîñ ( ` )", IDC_GRAVE_ACCENT_RADIOBTN, 110, 87, 69, 10, WS_GROUP
193 AUTORADIOBUTTON "C&TRL", IDC_LAYOUT_CTRL_RADIOBTN, 29, 81, 30, 11, NOT WS_TABSTOP
194 AUTORADIOBUTTON "ALT &çë³âà", IDC_LAYOUT_LEFTALT_RADIOBTN, 29, 95, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
195 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 192, 25, 50, 14
196 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 192, 47, 50, 14
197 END
198
199 IDD_CHANGE_KEY_SEQ4 DIALOG 5, 100, 249, 125
200 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
201 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg"
203 BEGIN
204 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 174, 110
205 AUTOCHECKBOX "&Ïåðåêëþ÷àòè ìîâè ââîäó", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CHECKBOX, 15, 15, 90, 12
206 LTEXT "SHIFT", -1, 73, 37, 27, 12
207 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
208 CONTROL "", IDC_CKS_BUTTON, "BUTTON", BS_OWNERDRAW, 96, 27, 13, 33
209 AUTORADIOBUTTON "&Òóïèé íàãîëîñ ( ` )", IDC_GRAVE_ACCENT_RADIOBTN, 110, 37, 69, 10, WS_GROUP
210 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", IDC_INLANG_CTRL_RADIOBTN, 29, 31, 30, 11, NOT WS_TABSTOP
211 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", IDC_INLANG_LEFTALT_RADIOBTN, 29, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
212 AUTOCHECKBOX "Ïåðå&êëþ÷àòè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè", IDC_SWITCH_KEYBOARD_LO_CHECKBOX, 15, 65, 90, 12
213 LTEXT "SHIFT", -1, 73, 87, 27, 12
214 CTEXT "+", -1, 62, 87, 8, 9
215 AUTORADIOBUTTON "C&TRL", IDC_LAYOUT_CTRL_RADIOBTN, 29, 81, 30, 11, WS_GROUP
216 AUTORADIOBUTTON "ALT &çë³âà", IDC_LAYOUT_LEFTALT_RADIOBTN, 29, 95, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
217 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 192, 25, 50, 14
218 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 192, 47, 50, 14
219 END
220
221 IDD_CHANGE_KEY_SEQ5 DIALOG 5, 100, 269, 78
222 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
223 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg"
225 BEGIN
226 LTEXT "", 1240, 16, 5, 250, 10
227 GROUPBOX "", -1, 12, 17, 184, 48
228 AUTOCHECKBOX "&Âèêîðèñòîâóâàòè ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø", 1249, 17, 17, 85, 8
229 CTEXT "SHIFT", -1, 68, 37, 27, 12
230 CTEXT "+", -1, 57, 37, 8, 9
231 CTEXT "+", -1, 98, 37, 8, 10
232 AUTORADIOBUTTON "&CTRL", -1, 24, 31, 30, 11, WS_GROUP
233 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", -1, 24, 45, 40, 12, NOT WS_TABSTOP
234 LTEXT "&Êëàâ³øà:", -1, 110, 37, 14, 10
235 COMBOBOX 1236, 127, 34, 46, 48, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
236 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 212, 25, 50, 14
237 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 212, 47, 50, 14
238 END
239
240
241 STRINGTABLE
242 BEGIN
243 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìîâè òà ñëóæáè òåêñòîâîãî ââîäó"
244 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàëàøòîâóº ïàðàìåòðè äëÿ òåêñòîâîãî ââîäó."
245 IDS_KEYBOARD "Êëàâ³àòóðà"
246 IDS_ADV_TEXT_SRV "Äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³ ñëóæáè"
247 IDS_NONE "(Íåìàº)"
248 IDS_UNKNOWN "(Íåìຠäàíèõ)"
249 IDS_RESTART "Âè ä³éñíî áàæàºòå ïåðåçàâàíòàæèòè êîìï'þòåð çàðàç?"
250 IDS_SPEECH "Ìîâëåííÿ"
251 IDS_HRD_REC "Ðîçï³çíàâàííÿ ðóêîïèñíîãî òåêñòó"
252 IDS_OFF_ADV_TXT_SRV "Âè ä³éñíî áàæàºòå âèìêíóòè äîäàòêîâ³ òåêñòîâ³ ñëóæáè?"
253 IDS_WHATS_THIS "Ùî öå?"
254 END
255
256 STRINGTABLE
257 BEGIN
258 IDS_US_LAYOUT, "ÑØÀ"
259 IDS_BELGIAN_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (³ç êðàïêîþ)"
260 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Áåëüã³ÿ)"
261 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT)"
262 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà)"
263 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà, òðàäèö³éíà)"
264 IDS_DANISH_LAYOUT, "Äàòñüêà"
265 IDS_DUTCH_LAYOUT, "ͳäåðëàíäñüêà"
266 IDS_FINNISH_LAYOUT, "Ô³íñüêà"
267 IDS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà"
268 IDS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà"
269 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT, "ͳìåöüêà (IBM)"
270 IDS_ICELANDIC_LAYOUT, "²ñëàíäñüêà"
271 IDS_IRISH_LAYOUT, "²ðëàíäñüêà"
272 IDS_ITALIAN_LAYOUT, "²òàë³éñüêà"
273 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT, "²òàë³éñüêà (142)"
274 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT, "Ëàòèíñüêà Àìåðèêà"
275 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT, "Íîðâåçüêà"
276 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà"
277 IDS_SPANISH_LAYOUT, "²ñïàíñüêà"
278 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT, "²ñïàíñüêà 2"
279 IDS_SWEDISH_LAYOUT, "Øâåäñüêà"
280 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
281 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
282 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT, "Âåëèêîáðèòàí³ÿ"
283 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT, "ÑØÀ - ì³æíàðîäíà"
284 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ë³âî¿ ðóêè)"
285 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ïðàâî¿ ðóêè)"
286 IDS_ALBANIAN_LAYOUT, "Àëáàíñüêà"
287 IDS_CROATIAN_LAYOUT, "Õîðâàòñüêà"
288 IDS_CZECH_LAYOUT, "×åñüêà"
289 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT, "×åñüêà (QWERTY)"
290 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT, "Óãîðñüêà"
291 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT, "Óãîðñüêà (101 êëàâ³øà)"
292 IDS_POLISH_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
293 IDS_POLISH_214_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (214)"
294 IDS_ROMANIAN_LAYOUT, "Ðóìóíñüêà"
295 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (ëàòèíèöÿ)"
296 IDS_SLOVAK_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà"
297 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà (QWERTY)"
298 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT, "Ñëîâåíñüêà"
299 IDS_ESTONIAN_LAYOUT, "Åñòîíñüêà"
300 IDS_LATVIAN_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà"
301 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà (QWERTY)"
302 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà (IBM)"
303 IDS_GREEK_LAYOUT, "Ãðåöüêà"
304 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ëàòèíèöÿ)"
305 IDS_GREEK_220_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220)"
306 IDS_GREEK_319_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319)"
307 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220, ëàòèíèöÿ)"
308 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319, ëàòèíèöÿ)"
309 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT, "Á³ëîðóñüêà"
310 IDS_BULGARIAN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà"
311 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà (ëàòèíèöÿ)"
312 IDS_RUSSIAN_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà"
313 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
314 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (êèðèëèöÿ)"
315 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT, "Óêðà¿íñüêà"
316 IDS_TURKISH_F_LAYOUT, "Òóðåöüêà F"
317 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT, "Òóðåöüêà Q"
318 IDS_JAPANESE_LAYOUT, "ßïîíñüêà"
319 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "ßïîíñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
320 IDS_KOREAN_LAYOUT, "Êîðåéñüêà"
321 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Êîðåéñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
322 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
323 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ôîíåòè÷íà"
324 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ChangJie"
325 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Big5 Code"
326 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - DaYi"
327 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Þí³êîä"
328 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - àëôàâ³òíî-öèôðîâà"
329 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
330 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - QuanPin"
331 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ShuangPin"
332 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ZhengMa"
333 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - NeiMa"
334 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³"
335 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò"
336 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³ (áåç ShiftLock)"
337 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò (áåç ShiftLock)"
338 IDS_HEBREW_LAYOUT, "²âðèò"
339 IDS_ARABIC_101_LAYOUT, "Àðàáñüêà (101)"
340 IDS_ARABIC_102_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102)"
341 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102) AZERTY"
342 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT, "×åñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
343 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà"
344 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (ç êîìîþ)"
345 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ôîíåòè÷íà"
346 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
347 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê"
348 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ChangJie"
349 IDS_ASSAMESE_LAYOUT, "Àññàìñüêà"
350 IDS_BENGALI_LAYOUT, "Áåíãàë³"
351 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT, "Äåâàíàãàð³ (INSCRIPT)"
352 IDS_GUJARATI_LAYOUT, "Ãóäæàðàò³"
353 IDS_KANNADA_LAYOUT, "Êàííàäà"
354 IDS_MALAYALAM_LAYOUT, "Ìàëàÿëàì"
355 IDS_ORIYA_LAYOUT, "Îð³ÿ"
356 IDS_PUNJABI_LAYOUT, "Ïàíäæàá³"
357 IDS_TAMIL_LAYOUT, "Òàì³ëüñüêà"
358 IDS_TELUGU_LAYOUT, "Òåëóãó"
359 IDS_MARATHI_LAYOUT, "Ìàðàòõ³"
360 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT, "Õ³íä³ (òðàäèö³éíà)"
361 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT, "Êàíòîíñüêà (ôîíåòè÷íà)"
362 IDS_FAEROESE_LAYOUT, "Ôàðåðñüêà"
363 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT, "Ìàêåäîíñüêà (Ìàêåäîí³ÿ)"
364 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT, "Êàíàäñüêà ñòàíäàðòíà (áàãàòîìîâíà)"
365 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - øâèäêà"
366 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - òàáëè÷íà"
367 IDS_KAZAKH_LAYOUT, "Êàçàõñüêà"
368 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT, "Óçáåöüêà (êèðèëèöÿ)"
369 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (êèðèëèöÿ)"
370 IDS_TATAR_LAYOUT, "Òàòàðñüêà"
371 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (ëàòèíèöÿ)"
372 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT, "Â'ºòíàìñüêà"
373 IDS_GEORGIAN_LAYOUT, "Ãðóçèíñüêà"
374 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (ñõ³äíà)"
375 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (çàõ³äíà)"
376 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ïîë³òîí³÷íà)"
377 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT, "Àíãë³éñüêà òàáëè÷íà (ÑØÀ) äëÿ àðàáñüêî¿ (IBM, 238_L)"
378 IDS_FARSI_LAYOUT, "Ïåðñüêà"
379 IDS_GAELIC_LAYOUT, "Ãåëüñüêà"
380 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT2)"
381 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ìîíãîëüñüêà (êèðèëèöÿ)"
382 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT, "Êèðãèçüêà (êèðèëèöÿ)"
383 IDS_URDU_LAYOUT, "Óðäó"
384 IDS_SYRIAC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà"
385 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà (ôîíåòè÷íà)"
386 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (ôîíåòè÷íà)"
387 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
388 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (êëàñè÷íà)"
389 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (BDS)"
390 END