fb9b3238032841e5fe64fb67cba6ab47338a8612
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Text Input DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/input/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for input.dll
6 * PROGRAMMERS: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Select the services that you want for each input language shown in the list.\nUse the Add and Remove buttons to modify this list.", -1, 9, 6, 238, 25
17 CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
18 PUSHBUTTON "Çàìîâ&÷óâàííÿ", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
19 PUSHBUTTON "&Äîäàòè...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
20 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè...", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
21 PUSHBUTTON "Â&ëàñòèâîñò³...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
22 GROUPBOX "Íàñòðîéêà", -1, 7, 185, 240, 36
23 PUSHBUTTON "&Ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
24 END
25
26 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
28 CAPTION "Äîäàòêîâ³ ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Âèìêíåííÿ ðåæèìó Caps Lock", -1, 7, 7, 258, 26
32 AUTORADIOBUTTON "&ïðè íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ CAPS LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
33 AUTORADIOBUTTON "ïðè &íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ SHIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
34 GROUPBOX "Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø äëÿ ìîâ ââîäó", -1, 7, 37, 258, 95
35 LTEXT "ijÿ", -1, 14, 47, 60, 9
36 RTEXT "&Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø", -1, 177, 47, 79, 9
37 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
38 PUSHBUTTON "Ç&ì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
39 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
40 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
41 END
42
43 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
44 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
45 CAPTION "Äîäàâàííÿ ìîâè ââîäó"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 LTEXT "&Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 10
49 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
50 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 36, 110, 10
51 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
52 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
53 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
54 END
55
56 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
58 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
62 AUTOCHECKBOX "&Ïåðåêëþ÷àòè ìîâè ââîä", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
63 LTEXT "Shift", -1, 73, 37, 27, 12
64 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
65 AUTORADIOBUTTON "&Ctrl", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
66 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
67 AUTOCHECKBOX "Ïåðå&êëþ÷àòè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
68 LTEXT "Shift", -1, 74, 87, 27, 12
69 CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
70 AUTORADIOBUTTON "C&trl", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
71 AUTORADIOBUTTON "ALT &çë³âà", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
72 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
73 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
74 END
75
76 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
78 CAPTION "Âëàñòèâîñò³ ìîâè ââîäó"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 LTEXT "Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 8
82 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
83 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 21, 110, 10
84 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
85 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
86 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
87 END
88
89
90 STRINGTABLE
91 BEGIN
92 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìîâè òà ñëóæáè òåêñòîâîãî ââîäó"
93 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàëàøòîâóº ïàðàìåòðè äëÿ òåêñòîâîãî ââîäó."
94 IDS_KEYBOARD "Êëàâ³àòóðà"
95 IDS_NONE "(Íåìàº)"
96 IDS_UNKNOWN "(Íåìຠäàíèõ)"
97 IDS_RESTART "Âè ä³éñíî áàæàºòå ïåðåçàâàíòàæèòè êîìï'þòåð çàðàç?"
98 IDS_WHATS_THIS "Ùî öå?"
99 IDS_LANGUAGE "Ìîâà"
100 IDS_LAYOUT "Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè"
101 IDS_REM_QUESTION "Âè ä³éñíî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ðîçêëàäêó êëàâ³àòóðè?"
102 IDS_CONFIRMATION "ϳäòâåðäæåííÿ"
103 IDS_LAYOUT_EXISTS "Öÿ ðîçêëàäêà âæå ³ñíóº."
104 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Öÿ ðîçêëàäêà âæå ³ñíóº ³ íå ìîæå áóòè äîäàíà."
105 IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
106 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Alt çë³âà+Shift"
107 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Ïåðåêëþ÷åííÿ ìîâ ââîäó"
108 END
109
110 STRINGTABLE
111 BEGIN
112 IDS_US_LAYOUT, "ÑØÀ"
113 IDS_BELGIAN_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (³ç êðàïêîþ)"
114 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Áåëüã³ÿ)"
115 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT)"
116 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà)"
117 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà, òðàäèö³éíà)"
118 IDS_DANISH_LAYOUT, "Äàòñüêà"
119 IDS_DUTCH_LAYOUT, "ͳäåðëàíäñüêà"
120 IDS_FINNISH_LAYOUT, "Ô³íñüêà"
121 IDS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà"
122 IDS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà"
123 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT, "ͳìåöüêà (IBM)"
124 IDS_ICELANDIC_LAYOUT, "²ñëàíäñüêà"
125 IDS_IRISH_LAYOUT, "²ðëàíäñüêà"
126 IDS_ITALIAN_LAYOUT, "²òàë³éñüêà"
127 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT, "²òàë³éñüêà (142)"
128 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT, "Ëàòèíñüêà Àìåðèêà"
129 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT, "Íîðâåçüêà"
130 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà"
131 IDS_SPANISH_LAYOUT, "²ñïàíñüêà"
132 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT, "²ñïàíñüêà 2"
133 IDS_SWEDISH_LAYOUT, "Øâåäñüêà"
134 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
135 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
136 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT, "Âåëèêîáðèòàí³ÿ"
137 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT, "ÑØÀ - ì³æíàðîäíà"
138 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ë³âî¿ ðóêè)"
139 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ïðàâî¿ ðóêè)"
140 IDS_ALBANIAN_LAYOUT, "Àëáàíñüêà"
141 IDS_CROATIAN_LAYOUT, "Õîðâàòñüêà"
142 IDS_CZECH_LAYOUT, "×åñüêà"
143 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT, "×åñüêà (QWERTY)"
144 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT, "Óãîðñüêà"
145 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT, "Óãîðñüêà (101 êëàâ³øà)"
146 IDS_POLISH_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
147 IDS_POLISH_214_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (214)"
148 IDS_ROMANIAN_LAYOUT, "Ðóìóíñüêà"
149 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (ëàòèíèöÿ)"
150 IDS_SLOVAK_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà"
151 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà (QWERTY)"
152 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT, "Ñëîâåíñüêà"
153 IDS_ESTONIAN_LAYOUT, "Åñòîíñüêà"
154 IDS_LATVIAN_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà"
155 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà (QWERTY)"
156 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà (IBM)"
157 IDS_GREEK_LAYOUT, "Ãðåöüêà"
158 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ëàòèíèöÿ)"
159 IDS_GREEK_220_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220)"
160 IDS_GREEK_319_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319)"
161 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220, ëàòèíèöÿ)"
162 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319, ëàòèíèöÿ)"
163 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT, "Á³ëîðóñüêà"
164 IDS_BULGARIAN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà"
165 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà (ëàòèíèöÿ)"
166 IDS_RUSSIAN_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà"
167 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
168 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (êèðèëèöÿ)"
169 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT, "Óêðà¿íñüêà"
170 IDS_TURKISH_F_LAYOUT, "Òóðåöüêà F"
171 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT, "Òóðåöüêà Q"
172 IDS_JAPANESE_LAYOUT, "ßïîíñüêà"
173 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "ßïîíñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
174 IDS_KOREAN_LAYOUT, "Êîðåéñüêà"
175 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Êîðåéñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
176 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
177 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ôîíåòè÷íà"
178 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ChangJie"
179 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Big5 Code"
180 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - DaYi"
181 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Þí³êîä"
182 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - àëôàâ³òíî-öèôðîâà"
183 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
184 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - QuanPin"
185 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ShuangPin"
186 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ZhengMa"
187 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - NeiMa"
188 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³"
189 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò"
190 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³ (áåç ShiftLock)"
191 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò (áåç ShiftLock)"
192 IDS_HEBREW_LAYOUT, "²âðèò"
193 IDS_ARABIC_101_LAYOUT, "Àðàáñüêà (101)"
194 IDS_ARABIC_102_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102)"
195 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102) AZERTY"
196 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT, "×åñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
197 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà"
198 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (ç êîìîþ)"
199 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ôîíåòè÷íà"
200 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
201 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê"
202 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ChangJie"
203 IDS_ASSAMESE_LAYOUT, "Àññàìñüêà"
204 IDS_BENGALI_LAYOUT, "Áåíãàë³"
205 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT, "Äåâàíàãàð³ (INSCRIPT)"
206 IDS_GUJARATI_LAYOUT, "Ãóäæàðàò³"
207 IDS_KANNADA_LAYOUT, "Êàííàäà"
208 IDS_MALAYALAM_LAYOUT, "Ìàëàÿëàì"
209 IDS_ORIYA_LAYOUT, "Îð³ÿ"
210 IDS_PUNJABI_LAYOUT, "Ïàíäæàá³"
211 IDS_TAMIL_LAYOUT, "Òàì³ëüñüêà"
212 IDS_TELUGU_LAYOUT, "Òåëóãó"
213 IDS_MARATHI_LAYOUT, "Ìàðàòõ³"
214 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT, "Õ³íä³ (òðàäèö³éíà)"
215 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT, "Êàíòîíñüêà (ôîíåòè÷íà)"
216 IDS_FAEROESE_LAYOUT, "Ôàðåðñüêà"
217 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT, "Ìàêåäîíñüêà (Ìàêåäîí³ÿ)"
218 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT, "Êàíàäñüêà ñòàíäàðòíà (áàãàòîìîâíà)"
219 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - øâèäêà"
220 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - òàáëè÷íà"
221 IDS_KAZAKH_LAYOUT, "Êàçàõñüêà"
222 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT, "Óçáåöüêà (êèðèëèöÿ)"
223 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (êèðèëèöÿ)"
224 IDS_TATAR_LAYOUT, "Òàòàðñüêà"
225 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (ëàòèíèöÿ)"
226 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT, "Â'ºòíàìñüêà"
227 IDS_GEORGIAN_LAYOUT, "Ãðóçèíñüêà"
228 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (ñõ³äíà)"
229 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (çàõ³äíà)"
230 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ïîë³òîí³÷íà)"
231 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT, "Àíãë³éñüêà òàáëè÷íà (ÑØÀ) äëÿ àðàáñüêî¿ (IBM, 238_L)"
232 IDS_FARSI_LAYOUT, "Ïåðñüêà"
233 IDS_GAELIC_LAYOUT, "Ãåëüñüêà"
234 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT2)"
235 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ìîíãîëüñüêà (êèðèëèöÿ)"
236 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT, "Êèðãèçüêà (êèðèëèöÿ)"
237 IDS_URDU_LAYOUT, "Óðäó"
238 IDS_SYRIAC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà"
239 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà (ôîíåòè÷íà)"
240 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (ôîíåòè÷íà)"
241 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
242 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (êëàñè÷íà)"
243 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (BDS)"
244 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà BDS 5237-1978"
245 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT, "ͳìåöüêà (RISTOME)"
246 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT, "ͳìåöüêà (NEO-1.1)"
247 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT, "ͳìåöüêà (de_ergo)"
248 IDS_BURMESE_LAYOUT, "Á³ðìàíñüêà"
249 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT, "Óêðà¿íñüêà (ñòóäåíòñüêà)"
250 END